Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 18 czerwca 2019, mija rocznica śmierci:
ks. Grzegorz Szmit (†2013)

Wczoraj, to jest 17.06.2019, miała miejsce rocznica śmierci:
s. Krystyna Chrzanowska (†1989)
ks. Walerian Pączek (†2001) **

W dniu jutrzejszym, to jest 19.06.2019, przypada rocznica śmierci:
ks. Franciszek Gal (†2003) **

WARZECHA Julian Jan (1944 – 2009), ksiądz, profesor Pisma Świętego w Ołtarzewie (WSD i ITA) i ATK (UKSW)PROWINCJA CHRYSTUSA KRÓLA

WARZECHA Julian Jan, krypt.: J. W. (1944 – 2009), ksiądz, profesor Pisma Świętego w Ołtarzewie (WSD i ITA) i ATK (UKSW)

Urodził się 23 VII 1944 w Spytkowicach k. Zatora, w archidiecezji krakowskiej, w rodzinie Juliana i Rozalii z d. Mocniak. Ojciec oprócz rolnictwa trudnił się rzemiosłem. Julian ukończył 1958 szkołę podstawową w Spytkowicach, a następnie uczęszczał do NSD na Kopcu w Wadowicach, które ukończył 1962, składając maturę jako ekstern w liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Sutannę przyjął z rąk ks. Eugeniusza Werona 8 IX 1962 w Ząbkowicach Śląskich, gdzie po zakończonym nowicjacie złożył 8 IX 1964 pierwszą konsekrację na ręce ks. Eugeniusza Werona. Następnie w roku akademickim 1963-64 przebywał w ołtarzewskim seminarium duchownym, przygotowując się do kapłaństwa poprzez studia z filozofii. Ten czas formacji został zakłócony wcieleniem 3 XI 1964 do jednostki wojskowej w Gdańsku. W czasie pobytu w wojsku zaliczył drugi rok filozofii. Służbę wojskową zakończył 26 X 1966 uzyskaniem stopnia starszego marynarza i powrócił do seminarium, by studiować teologię (1966-70). Angażował się wówczas w życie seminaryjne, a także w duszpasterstwo młodzieżowe. Konsekrację wieczną złożył 8 IX 1969 w Ołtarzewie, a 19 III 1970 przyjął święcenia diakonatu, udzielone przez pomocniczego bpa warszawskiego Władysława Miziołka. Pracę seminaryjną napisał pt. Eklezjastyczna działalność Ducha Świętego w świetle nauki Vaticanum II (1970). Święcenia kapłańskie przyjął 14 VI 1970 w rodzinnych Spytkowicach wraz z 2 innymi współbraćmi, przez posługę pasterską Albina Małysiaka, krakowskiego bpa pomocniczego.

Po święceniach przez rok odbywał tirocinium i angażował się duszpastersko w Gdańsku przy kościele św. Elżbiety (katecheta młodzieży), by 1 IX 1971 rozpocząć, zgodnie z życzeniem przełożonych, studia z teologii biblijnej na KUL, które ukończył 25 II 1974, zdobywając magisterium na Wydziale Teologicznym w zakresie nauk biblijnych, na podstawie pracy Jahwe Sędzia według Psalmu 9, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Łacha. Zaraz po tym rozpoczął doktorat (w tym czasie był na stypendium naukowym na uniwersytecie w Augsburgu 1976-77), po którego obronie w 1977 został mianowany wykładowcą Pisma Świętego w pallotyńskim WSD w Ołtarzewie. Temat jego rozprawy doktorskiej brzmiał Znaczenie terminu mišpat w „Psałterzu” . W latach 1979-81 odbył jeszcze 2-letnie studium biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zdobywając stopień licencjata nauk biblijnych (na podstawie pracy La preghiera di Manasse, 1981). Jednocześnie w każdą niedzielę wyruszał z przewodnikiem, by zwiedzać Rzym, poznając jego kulturę artystyczną i chrześcijańską. W VII 1981 powrócił do Ołtarzewa, gdzie oprócz wykładów powierzono mu funkcję prefekta alumnów dla kursów teologicznych, którą pełnił do 1984. Kolejne lata były wypełnione intensywną pracą dydaktyczno-naukową.

Oprócz pallotyńskiego Wyższego Seminarium w Ołtarzewie oraz WSD w Łowiczu, wykładał nauki biblijne najpierw na ATK a następnie na UKSW (1984-2008). Uczestniczył w sympozjach i badaniach naukowych, dzięki którym w 1990 przeprowadził z sukcesem przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk biblijnych (rozprawa habilitacyjna: Znaczenie i pochodzenie biblijnej formuły „posłać słowo” , Warszawa 1990). Osiągnięcia na polu naukowym oraz jego zaangażowanie w pracy dydaktycznej i akademickiej (m.in. od 1996 członek senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów ATK), doczekały się uznania przez nadanie mu tytułu profesora zwyczajnego (21 XI 1996). Na płaszczyźnie życia wspólnotowego wykazywał się również wielką dyspozycyjnością. Oprócz funkcji prefekta alumnów, pełnił też urząd radcy wspólnot miejscowych w Lublinie i Ołtarzewie, a 29 IX 1995 został mianowany ojcem duchownym WSD w Ołtarzewie. W tym samym czasie został powołany na członka Komisji ds. Zebrania Prowincjalnego. Udzielał się też jako duszpasterz i spowiednik sióstr zakonnych oraz rekolekcjonista.

Ksiądz Warzecha brał udział w rozmowach z Kościołem prawosławnym w pracach nad wzajemnym uznaniem chrztu (1978). Był także członkiem zwyczajnym i wiceprzewodniczącym Sekcji Biblistów Polskich. W dorobku naukowym pozostawił kilka książek (m.in. Idźcie i wy. Z zagadnień biblijnej teologii apostolstwa, Ząbki 1996; Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005) i liczne artykuły oraz tłumaczenia. Od 1995 uczestniczył w komisji ekumenicznego przekładu Pisma Świętego i był członkiem redakcji naukowej pierwszego wydania polskiej Biblii ekumenicznej (Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Warszawa 2001) i tzw. Biblii paulistów (Częstochowa 2005). Popularyzował Biblię w radiu i telewizji. Posiadał uzdolnienia muzyczne, m.in. podczas swych studiów w Lublinie zastępował nieraz organistę; jest współautorem tekstu do Hymnu pallotyńskiego (W apostolskich szeregach stań razem).

Ostanie lata życia ks. Juliana naznaczone zostały chorobą i wieloma cierpieniami. Jego stan zdrowia ulegał stopniowemu pogarszaniu. Jednak do ostatnich chwil życia pozostał wierny Pismu Świętemu, Księdze Życia Wiecznego, której znajomość pragnął przekazywać kolejnym pokoleniom. Zmarł nagle 12 I 2009, krótko po godz. 16.00, w Ołtarzewie. Ceremonie pogrzebowe odbyły się 15 I w pallotyńskim kościele seminaryjno-parafialnym pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Mszy koncelebrowanej przewodniczył Alojzy Orszulik, bp senior diecezji łowickiej. Homilię podczas Mszy św., pt. „Bóg jest Miłością”, wygłosił ks. dr hab. Czesław Parzyszek, wiceprowincjał. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli profesorowie UKSW z ks. prorektorem prof. dr hab. Henrykiem Skorowskim, delegaci KUL i WSD w Łowiczu, przedstawiciele Stowarzyszenia Biblistów Polskich, z przewodniczącym ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, delegaci wydawnictw, z którymi współpracował zmarły, prowincjałowie obydwu prowincji, liczni współbracia i pallotynki oraz duchowieństwo diecezjalne, siostry zakonne, reprezentanci służby zdrowia, którzy wspomagali ks. Juliana, rodzina, współpracownicy, parafianie ze Spytkowic i Ołtarzewa. Zmarły spoczął w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu w Ołtarzewie.

„Ksiądz Profesor Julian, przez przyjaciół »Julem« zwany, urzekał wrażliwością, serdecznością i dążeniem do wysoko stawianych ideałów życia kapłańskiego i apostolskiego. Ciężką i wytrwałą pracą doszedł do najwyższych stopni akademickich jako biblista, naukowiec i wychowawca młodych pokoleń, adeptów nauk kościelnych. Jego podstawową tożsamością było kapłaństwo, któremu służył przez całe życie, głosząc z przekonaniem słowo Boże, udzielając sakramentów, podejmując się kierownictwa duchowego, służąc radą i obecnością świadka Chrystusowego” (H. Hoser). „Pasją jego życia było odkrywanie Bożych tajemnic, zapisanych na kartach Pisma Świętego, które przybliżał i wyjaśniał [alumnom seminariów duchownych i studentom uniwersytetu]. Czynił to także oraz poprzez liczne publikacje naukowe i telewizyjne programy. […] W ostatnich latach dźwigał krzyż choroby, ale cierpiał także i ubolewał, że nie może służyć wspólnocie w pełnym wymiarze tak, jak tego pragnąłby, chociaż ufał, że powróci do pełni sił” (J. Lasak).

Był człowiekiem prawym, uczciwym i przyjacielskim. Umiał okazywać wdzięczność, w tym duchu napisał w testamencie: „Bądź uwielbiony, Boże, za wszystkie dary, a zwłaszcza za dar życia. Uwielbiam Cię za wszystkich ludzi, wśród których mnie postawiłeś, począwszy od rodziców i rodziny, przez których okazywałeś mi, Boże, swoją łaskawość. Bądź uwielbiony za łaskę powołania do kapłaństwa w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego”. To, co robił w swoim życiu, zawsze wykonywał rzetelnie i z finezją. Służył swoimi talentami, rozdając siebie. Pamiętał o tym już od początku drogi kapłańskiej, kiedy na obrazku prymicyjnym wypisał słowa św. Jana Ewangelisty, tak często powtarzane przez Pallottiego: „Bóg jest Miłością”. „Gdy myślę o ostatniej godzinie życia, dziękuję Ci za nadzieję życia wiecznego, którą mi dałeś w Jezusie Chrystusie. Ufam, Ojcze, że okażesz mi swoje miłosierdzie. [...] Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny” (z testamentu).

WARZECHA Julian Jan (1944 – 2009), ksiądz, profesor Pisma Świętego w Ołtarzewie (WSD i ITA) i ATK (UKSW)

Fotografia dolna 3: LXVI Prezentacja Verba Sacra, Bazylika Archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – Ostrów Tumski, Poznań, 16 IX 2007, http://www.verbasacra.pl/
Ostatnio zmodyfikowano: 12 stycznia 2015 (uzupełniono 23 stycznia 2019)
Tekst biogramu: Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, 571-574


Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Miejsca spoczynku polskich pallotynów wraz ze zdjęciami


Ci, co odeszli ze Stowarzyszenia

Więzi Kardynała Franciszka Macharskiego z pallotynami


Rocznice pallotyńskich wydarzeń

Ks. Stanisław Jurkowski SAC, duszpasterz polonijny we Francji

Bereza Kartuska
Suchary

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 23 stycznia 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione.

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od I 2019):ks. Biernacki Andrzej (†23 XII 2018), s. Rataj Majola (†6 XI 2018), ks. Świerkosz Józef (†20 XII 2018), s. Waszczeniuk Jadwiga (†17 XI 2018)

-(od I 2018): br. Bandoszek Jan (†28 VII 2018), s. Joniec Speransa (†11 II 2018), ks. Kusznir Bogdan (†26 VIII 2018), ks. Maj Jerzy (†24 VI 2018), s. Matula Teresa (†1 VI 2018), ks. Płonka Tadeusz (†24 VIII 2018), bp Walter Konrad (†20 IX 2018).

Liber mortuorum w 2018 r. Przeszłość i przyszłość

1. Krótka historia strony Liber mortuorum
a) Pierwsze biogramy zmarłych pallotynów ukazały się na stronie internetowej WSD Ołtarzew w styczniu 2007 r. Autorem ich był ks. Janusz Dyl SAC, który tworzył je pod niezrealizowaną Księgę zmarłych pallotynów. W maju 2009 r., wraz z przebudową strony internetowej, zostały one zastąpione życiorysami, które również pochodziły z książki ks. Dyla pt. Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, s. 397-475. Te krótkie biogramy zostały doprowadzone do lat 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały członków Regii Miłosierdzia Bożego). Od tego czasu ks. Stanisław Tylus SAC sporządził Indeks zmarłych według daty śmierci i dołączył wszystkie brakujące życiorysy zarówno z obu polskich prowincji, jak i Regii Miłosierdzia Bożego. Na stronie seminarium ołtarzewskiego biogramy te istniały do 2013 r.
b) Nowe, obecnie istniejące biogramy zmarłych pallotynów, zostały sporządzone przez ks. Stanisława Tylusa SAC. W 2011 r. zostały one umieszczone na stronie http://www.pallotyni.pl pod nazwą LIBER MORTUORUM. Początkowo były to tylko biogramy polskich pallotynów i przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz życiorysy pallotynek. Poszerzona i poprawiona ich wersja (ale bez pallotynek i przełożonych generalnych pallotynów) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013, ss. 694).
c) W latach 2013-15 strona Liber mortuorum (http://pallotyni.eu/Liber.mortuorum/zmarli_index.php) została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego oraz ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Od XI 2014 r. dołączone zostały też biogramy pallotynek pracujących w Polsce lub pochodzących z terenów polskich, jak również ich przełożone generalne. W 2015 r. rozszerzono zakres przedmiotowy strony o nowe kategorie: Słudzy Boży spoza Polski i niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Niezależnie od tego uaktualniane były kategorie polskich pallotynów i pallotynek, którzy odeszli do wieczności w okresie lat 2013-15. W celu szybszego znalezienia poszukiwanego biogramu przemodelowano Indeks zmarłych według daty śmierci oraz sporządzono nowy Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci.
d) W listopadzie 2017 roku, strona została umieszczona w domenie https://LiberMortuorum.pl/ skąd jej zawartość jest dostęna w serwisach takich jak: http://www.pallotyni.pl, http://sac.org.pl

2. Stan aktualny biogramów
a) W 2014 roku strona Liber mortuorum aktualizowana była kilkanaście razy. Pojawiło się na niej 86 nowych biogramów, głównie pallotynek (65). W grupie polskich pallotynów znalazły się nowe biogramy: ks. Stanisława Wojtyły (†17 IV 2015), ks. Wendelina Macieja Rysia (†7 VIII 2015), ks. Feliksa Folejewskiego (†22 IX 2015), ks. Łukasza Śleziaka (†4 XI 2015), ks. Czesława Herlendera (†11 XII 2015), ks. Krzysztofa Syrka (†22 XII 2015) i ks. Łukasza Ciupy (†29 XII 2015). Pallotynów polskiego pochodzenia reprezentują: br. Gerhard Nowak (†31 III 1976) i br. Eduard Ossowski (†14 I 1944). Z pallotynek odeszły do wieczności: s. Judyta Bilicka (†2 I 2015), s. Kazimiera Jurek (†22 I 2015), s. Gaudencja Raczoń (†14 II 2015) i s. Gerarda Kitlas (†5 X 2015).
b) W 2015 r., praktycznie w 50% istniejących biogramów, zostały wprowadzone liczne uzupełnienia i poszerzenia, a także poprawiono zauważone błędy. Zmiany w poszczególnych biogramach sygnalizowane są informacjami naniesionymi zarówno pod konkretnym biogramem jak i na pasku: Ostatnie zmiany (w dwóch kategoriach: Nowe biogramy – Od VII 2015 r. i Od I 2016 r. oraz Zmienione lub uzupełnione biogramy – Od VII 2015 r. i Od I 2016 r.). Pod określeniem Zmienione lub uzupełnione biogramy autor ma na myśli raczej istotną lub większą partię zmian, niż tylko pewne drobne informacje, które pojawiają się niezależnie od ich zaznaczenia.
c) W 2016 roku dodano 30 nowych biogramów, zaś w 2017r. dodano 13 biogramów.

Stan aktualny biogramów na koniec grudnia 2014, 2015, 2016 oraz 2017r.
Kategorie pallotyńskich biogramów XII 2014 XII 2015 2016 2017
Polscy pallotyni 368 375 +10 +10
Pallotyni polskiego pochodzenia (*) 14 16 +2 --
Przełożeni generalni i biskupi 19 19 +1 +3
Słudzy Boży spoza Polski -- 5 +1 --
Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich (✺) -- 7 +4 --
Ekspallotyni (**) 23 23 +2 --
Pallotynki (przełożone generalne i siostry pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich zostały oznaczone znakiem ☼) 47 112 -- --
Przyjaciele SAC i ci, co odeszli od Stowarzyszenia -- -- +7 --
Razem 471 557 587 600

c) W 2015 roku autor strony przeprowadził kwerendę materiałów w Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu i w archiwum domu pallotyńskiego w Osny (8 I – 8 II 2015). W kraju wykorzystał częściowo materiały zawarte w archiwum domu pallotyńskiego w Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej, VIII 2015). Niezależnie od tego, przez cały rok, trwała kwerenda materiałów w Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Szerokiemu badaniu poddawane były materiały, które autor strony pozyskał wcześniej w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, w Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu i w Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Wiele nowych informacji autor otrzymał od osób prywatnych i instytucji, m.in. np. od: ks. dra Damiana Bednarskiego z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Jana Ptaka z KUL, p. Izabeli Pankowskiej, p. Mieczysława i Domiceli Wardynszkiewiczów czy od pallotynek z Gdańska (ul. Malczewskiego). Istniejące biogramy są systematycznie wzbogacane o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla, ale i wielu osób prywatnych, którym pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować.

3. Zrealizowane plany z ubiegłych lat (zapowiadane i niezapowiadane)
a) Z dniem 12 I 2015 r. zostały wymienione na stronie Liber mortuorum wszystkie dotychczasowe wersje życiorysów pallotynów polskich zmarłych do 2012 r. W ich miejsce wprowadzono biogramy zaczerpnięte z publikacji autora strony (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013). Inne kategorie pozostały bez zmian.
b) Zgodnie z zapowiedziami od sierpnia 2015 r. włączane są stopniowo do strony Liber mortuorum biogramy niemieckich pallotynów, działających przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Na chwilę obecną włączono biogramy 7 niemieckich pallotynów, umieszczając przy ich nazwisku symbol ✺. Do tej grupy weszli: ks. Ruprecht Dausmann (†1981), br. Hermann Jenne (†1935), ks. Josef Jost (†1933), ks. Andreas Kohl (†1925), ks. Bernhard Rieg (†1937), ks. Oskar Sebold (†1942) i br. Johannes Szczygiel (†1935).
c) Spośród nie sygnalizowanych wcześniej zmian na stronie Liber mortuorum pojawiła się od maja 2015 r. nowa grupa biogramów, to jest pallotyńskich sług Bożych spoza Polski. Obecnie w jej ramach można znaleźć 5 biogramów. Są to życiorysy: Josefa Englinga (†1918), Richarda Henkesa (†1945), Josefa Kentenicha (†1968), Franza Reinischa (†1942) i bł. Elisabetty Sanny Porcu (†1857).
d) Wśród nowych inicjatyw, nie sygnalizowanych wcześniej, należy wymienić dział Materiały źródłowe. Dział ma za zadanie poszerzać naszą wiedzę na temat życia i działalności zmarłego.
e) Dołączono również Miejsca spoczynku polskich pallotynów. Jest to alfabetyczny układ według miejsc pochówków, w których złożono zmarłych Współbraci. Obejmuje zarówno obszar Polski, jak i całego świata. Na końcu listy umieszczono też nazwiska pallotynów z niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy, którzy spoczywają na ziemi polskiej. Pierwotna wersja została umieszczona 31 X 2015 r.
f) W styczniu 2016 r. umieszczono na stronie Liber mortuorum biogram ks. Antoniego Słomkowskiego †1982, kapłana archidiecezji gnieźnieńskiej, profesora i rektora KUL (i materiały źródłowe, którymi są jego wspomnienia na temat kontaktów z pallotynami), zapoczątkowując w ten sposób grupę przyjaciół SAC. Będzie ona stopniowo realizowana w najbliższych latach.
g) Uzupełniono i poszerzono biografie w kategorii Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich i Pallotyńscy słudzy Boży spoza Polski. Kontynuowane będą dalsze prace nad uzupełnianiem i poszerzaniem dotychczasowych biogramów, bowiem kwerenda materiałów archiwalnych dostarcza wiele nowych i nieznanych do tej pory informacji.
h) Na początku roku 2016 dołączono do strony Liber mortuorum zestawienie chronologiczne, które zostało zatytułowane: Rocznice pallotyńskich wydarzeń przypadających w 2016 roku. Autor strony zestawił wydarzenia, jakie dokonały się w latach: 1916 (100 lat temu), 1941 (75 lat temu), 1966 (50 lat temu) i 1991 (25 lat temu).
i) Spośród innych planów na rok 2018 jawią się następujące: zakończenie Kalendarium dziejów Regii Miłosierdzia Bożego (1946-2016) i sporządzenie Historii domów pallotyńskich należących do Prowincji Chrystusa Króla.

5. Uwagi i prośba o materiały
Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich do przekazywania fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) listownie lub na adres e-mailowy: stansac@wp.pl

Stroną techniczną Liber mortuorum od 2009 roku zajmuje się Pan Donat Jaroszewski. Za cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Warszawa 2 I 2018
Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)
30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016 Księdza Stanisława Tylusa

30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016. Od lewej księża: Waldemar Seremak, Jerzy Suchecki, Marian Kowalczyk, Tadeusz Pawłowski, Zbigniew Rembisz, Józef Targosz, Andrzej Majchrzak, Stanisław Tylus, Krzysztof Wojda, Kazimierz Szczepanik, Józef Nowak, Edward Grudziński, Wojciech Pietrzak, Edward Szram i br. Franciszek Dziczkiewicz

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak Bł. ks. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka jest już niedostępna w sprzedaży.