Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 28 maja 2024, mija rocznica śmierci:
br. Julian Jężak (†1926)

Wczoraj, to jest 27.05.2024, miała miejsce rocznica śmierci:
ks. Franciszek Świerczek (†1996)
s. Agnieszka Gojtowska (†2021)

W dniu jutrzejszym, to jest 29.05.2024, przypada rocznica śmierci:
Brak wspomnienia zmarłych

Rocznice pallotyńskich wydarzeń przypadających w 2016 roku

100 lat temu (1916)

18 lutego – Czterech kleryków powołano do wojska (faktycznie przestało istnieć seminarium duchowne).
Wiosna – Definitywnie zdecydowano o opuszczeniu domu w Bochni (były plany umieszczenia tam seminarium duchownego dla 40 kleryków).
Wielkanoc – We Fromborku kończy studia teologii ks. Ignacy Baszanowski i w czerwcu przyjeżdża na Kopiec. Obejmuje funkcję administratora (wg dekretu od 28 V).
Czerwiec – Zakończenie roku szkolnego na Kopcu. Działania wojenne na ziemiach polskich stanowiły dla uczniów duże niebezpieczeństwo dla ich życia, stąd większość uczniów pozostała na miejscu, nie wyjeżdżając na wakacje.
17 lipca – W Wadowicach ponownie erygowano kanonicznie nowicjat. Mistrzem nowicjatu został mianowany ks. Augustyn Zaraza, ale ten spodziewając się mobilizacji, poprosił ks. generała o zwolnienie go z tej funkcji. Rzym na to stanowisko ponownie powołał ks. Alojzego Hübnera.
Sierpień – Dwunastu uczniów z wyższych klas, w tym sześciu z klasy maturalnej, otrzymało karty mobilizacyjne do wojska. Pozostało na Kopcu 27 uczniów.
16 sierpnia – Franciszek Kilian został obłóczony po raz drugi (pierwszy raz 14 IX 1915; w kwietniu 1916 nowicjat przerwała mu mobilizacja do wojska).
Wrzesień – Rozpoczęcie roku szkolnego 1916/1917. Naukę w pierwszej klasie rozpoczęło 15 uczniów (zgłosiło się 25).
Grudzień – Ks. Alojzy Majewski podaje, że na wojnie jest 6 kleryków, 19 braci i 47 uczniów gimnazjum kopieckiego.

75 lat temu (1941)

Otwarto nowicjat dla kleryków w Ołtarzewie i braci w Wadowicach.
Ks. Walerian Pączek został kapelanem szpitala Czerwonego Krzyża w Warszawie; działał on w konspiracji w ścisłym powiązaniu z ks. Franciszkiem Paulińskim, rektorem domu przy ul. Długiej.
Ks. Augustyn Urban udaje się do Branic k. Głubczyc, gdzie w latach 1941-46 był wikariuszem (kapelanem) oraz rektorem kościoła w Boboluszkach.
10 lutego – W Paryżu Niemcy aresztowali ks. Czesława Wędziocha, rektora PMK we Francji (po ks. Cegiełce), i jednocześnie zlikwidowali „Caritas”. Po opuszczeniu więzienia, 31 V 1941 ks. Wędzioch ponownie objął stanowisko rektora Polskiej Misji Katolickiej i pełnił je do powrotu ks. Cegiełki z Dachau (15 VI 1945).
31 marca – Rada Prowincjalna wybrała ks. Józefa Jankowskiego na stanowisko mistrza nowicjatu, które miał objąć od sierpnia.
Rektorem w Montevideo został ks. Józef Chudziński (do 1948).
7 kwietnia – Święcenia kapłańskie w Warszawie przyjęli księża: Ignacy Ciastoń, Józef Dąbrowski, Antoni Jaroch, Józef Jażdżewski, Konstanty Kobielus, Tadeusz Płonka, Marian Sikora, Józef Stanek, Franciszek Wieczorek i Józef Żyto. Święceń udzielił im abp Stanisław Gall.
28 kwietnia – W Ołtarzewie kleryk Józef Ramusiewicz złożył profesję wieczną na ręce ks. Augustyna Zarazy.
28 kwietnia – Dwudziestu żołnierzy niemieckich wprowadziło się do domu w Ołtarzewie; 4 V przybyła cała kompania wojska; zajęli stary dom i część nowego.
4 maja – Rektorem domu w Wadowicach został ks. Józef Wróbel (nominacja 31 III); od 28 VII 1941 otrzymuje jeszcze obowiązki mistrza nowicjatu.
9 maja – Późnym wieczorem dwóch pijanych podoficerów niemieckich wtargnęło do pokoju ks. Stanisława Wierzbicy (rektor domu od 1936) i dotkliwie go pobiło. Rektor, mimo zapewnień dowódcy, że taki incydent się nie powtórzy, postanowił wyjechać do Brwinowa.
16 maja – Gestapo, po przesłuchaniu, aresztowało 9 członków seminarium i wywiozło ich na Pawiak. Byli to: ks. Józef Jankowski i ks. Franciszek Kilian, br. Bernard Kowalski, br. Jan Wąsik, br. Bronisław Regulski i br. Władysław Święs oraz kl. Stanisław Sadowski. Aresztowano także dwóch pracowników świeckich, kucharza Antoniego Bonieckiego i Bolesława Pellowskiego, krewnego ks. Norberta.
17 maja – Gestapo aresztowało ks. Norberta Pellowskiego i ks. Stanisława Jaworskiego (ten został wkrótce zwolniony).
23 maja – Aresztowanie ks. Jana Szambelańczyka, br. Bronisława Pajewskiego, br. Piotra Bochenka i br. Stanisława Małaczka oraz pracownika świeckiego Józefa Wąsika. Łącznie w maju 12 pallotynów zostało aresztowanych i wywiezionych do obozów koncentracyjnych w Auschwitz (28 V 1941) i Dachau (5 VI 1942: Małaczek, Pajewski, Święs).
23 maja – Ks. Mieczysław Curzydło odpłynął z Portugalii do Brazylii (14 V wyjechał z Rzymu do Lizbony).
Maj – Pod nieobecność ks. S. Wierzbicy rektorem w Ołtarzewie został ks. Augustyn Zaraza (pełnił ten urząd do 1944).
27 maja – Br. Edward Ciosek składa w Wadowicach pierwszą profesję na ręce ks. Józefa Wróbla (wystąpił w 1952).
19 czerwca – Gestapo usunęło z Ołtarzewa swego donosiciela, sprawcę aresztowania pallotynów, człowieka świeckiego, Alfonsa Stefana Mayera, który dawniej był powstańcem wielkopolskim, a przed wojną kolporterem prasy pallotyńskiej.
W Tucquegnieux w Lotaryngii został aresztowany ks. Franciszek Bobrowski (przebywał tam stale od IX 1939) i wywieziony do więzienia w Briey, a potem do Nancy.
Połowa roku – Ks. Alojzy Majewski przeniósł się z Tomczyc k. Nowego Miasta n. Pilicą do państwa Boruckich w Borowinie, w parafii Klwów, gdzie obsługiwał w czasie okupacji miejscową kaplicę.
2 lipca – W obozie koncentracyjnym w Auschwitz zmarł Sł. B. ks. Jan Szambelańczyk.
Lipiec – Ks. Franciszek Wadowski przybył do Stanów Zjednoczonych (8 V 1941 jako obywatel amerykański wyjechał do Berlina, stąd 5 VI samolotem via Marsylia-Barcelona do Madrytu, potem pociągiem do Vigo, skąd odpłynął do Ameryki). Zamieszkał u pallotynów włoskich w Nowym Jorku.
29 lipca – Ks. Franciszek Cegiełka został przetransportowany z więzienia w Hannowerze do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie przez więzienia w Kolonii, Trewirze i Berlinie dostał się 13 II 1942 do obozu w Dachau. W Wielki Poniedziałek 7 IV 1941 został okrutnie pobity w Berlinie; w Niedzielę Wielkanocną 15 IV nastąpiło słynne spotkanie z przebywającym w więzieniu bpem Michałem Kozalem.
8 sierpnia – W obozie koncentracyjnym w Auschwitz zmarł br. Piotr Bochenek.
15 sierpnia – Klerycy: Rajmund Dardziński i Roman Len złożyli w Ołtarzewie profesję wieczną.
15 sierpnia – Obłóczyny kleryków nowicjuszy: Stanisław Mikulski, Herbert Pakosz (wystąpił w 1943), Stanisław Marszał, Kazimierz Skrzypczak i Roman Szczygieł oraz braci nowicjuszy: Feliks Baumgart, Jan Radwan, Bolesław Cierlaczek, Edward Miszczyk (wszyscy ci bracia odeszli w 1943). Aktu obłóczyn dokonał w Wadowicach ks. Józef Wróbel.
15 sierpnia – Na skutek interwencji ks. Czesława Wędziocha, ks. Bernard Pawłowski i br. Ignacy Wszołek, osadzeni w obozie St. Maurice-aux-Riches Hommes koło Sens (Yonne), wrócili do Paryża i odtąd pracowali w PMK – ks. Pawłowski jako proboszcz polskiego kościoła w Paryżu (1941-45).
30 sierpnia – W Wadowicach najście 3 gestapowców poszukujących ks. S. Wierzbicę.
12 września – W Wadowicach br. Stanisław Sopata złożył profesję wieczną na ręce ks. prowincjała Jana Maćkowskiego.
13 września – Z mieszkania przy ul. Długiej został zabrany przez gestapo jako zakładnik (za ks. Brunona Marciniaka) ks. Franciszek Bryja wraz z ks. Kazimierzem Mielewskim. Po przesłuchaniach na Al. Szucha został osadzony w więzieniu na Pawiaku. Po rozprawie sądowej (na początku listopada) został skazany na obóz. 23 XI przewieziono go do obozu w Auschwitz, a stąd 10 XII 1941 wraz z innymi duchownymi przetransportowano go do Dachau.
14 września – W kaplicy w Radomiu zagrały po raz pierwszy organy, wykonane w firmie Biernackiego w Warszawie; tego roku ks. Jan Młyńczak wykonał w kaplicy polichromię.
20 września – Gestapo aresztuje ks. Józefa Kentenicha i osadza go w więzieniu w Koblencji (13 III 1942 wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau).
24 września – Klerycy: Ludwik Bajgrowicz, Bernard Baumgart, Ignacy Cieślak, Zygfryd Pluta, Roman Ruchaj, Józef Szczurzydło i Józef Turecki złożyli w Ołtarzewie wieczną profesję na ręce ks. Jana Maćkowskiego.
24 września – W Ołtarzewie na ręce ks. prowincjała Jana Maćkowskiego, br. Jan Jankowiak składa wieczną profesję (wystąpił w 1950), a br. Antoni Kociński – pierwszą (wystąpił w 1945).
26 września – Rozpoczęto w Ołtarzewie rok akademicki 1941/1942 (zakończono 1 V 1942).
16 października – W obozie koncentracyjnym w Auschwitz umiera Bł. ks. Józef Jankowski.
4 listopada – Poświęcenie odbudowanego kościoła Chrystusa Króla Pokoju w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej według projektu inż. Stanisława Marzyńskiego (kościół z domem zburzony we wrześniu 1939).
4 listopada – W obozie koncentracyjnym w Auschwitz zmarł br. Bernard Kowalski.
10 listopada – W obozie koncentracyjnym w Auschwitz ginie Sł. B. ks. Franciszek Kilian.
11 listopada – W obozie koncentracyjnym w Auschwitz umiera kl. Stanisław Sadowski.
12 listopada – Br. Franciszek Kowalcze składa wieczną profesję w Ołtarzewie na ręce ks. Augustyna Zarazy.
24 listopada – Rano, tuż przed rozpoczęciem wykładów, do seminarium weszło gestapo i aresztowało kleryka Mariana Marcinkowskiego z archidiecezji poznańskiej.
27 listopada – W łagrze sowieckim w Uchcie (Republika Komi) zmarł Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński. Przybył tu wraz z innymi więźniami 19 III. Pomimo zwolnienia (dokument z 1 VIII 1941) pozostał dobrowolnie w łagrze.
10 grudnia – W Wadowicach br. Tadeusz Trybuszewski złożył wieczną profesję na ręce ks. Józefa Wróbla.

50 lat temu (1966)

Prowincja polska liczyła 374 członków, w tym: 225 księży, 45 kleryków profesów, 21 kleryków nowicjuszy, 82 braci profesów, 2 braci nowicjuszy i 2 braci postulantów, przebywających w 17 domach.
W Kościelisku odbyło się dyrektorium dla księży i braci (Księża starsi, I grupa: 25 I – 25 II; księża młodsi, kończący pierwsze pięciolecie: 1-30 VIII; księża starsi, II grupa: 11 X – 11 XI; bracia: 15 XI – 15 XII).
Styczeń – W Szczecinie uroczystości epifanijne połączone z nawiedzeniem wędrującej figury Matki Bożej Fatimskiej. Kazania głosił ks. Józef Kołodziejczyk. Założono Złotą Księgę Różańca Rodzinnego (wpisało się 731 rodzin) i Księgę Apostolstwa Chorych (259 osób). Zaprowadzono wtedy w kościele nabożeństwa fatimskie.
W uroczystościach epifanijnych w kościołach pallotyńskich brali udział biskupi: Poznań – abp Antoni Baraniak i bp Franciszek Jedwabski; Gdańsk – bp Edmund Nowicki i bp Lech Kaczmarek; Częstochowa – bp Stefan Bareła; Warszawa – bp Bronisław Dąbrowski; Lublin – bp Jan Mazur.
W „Pallottinum” zaczął ukazywać się Międzynarodowy Przegląd Teologiczny „Concilium” (wychodził w latach 1966-70).
6 stycznia – Bp Zygmunt Choromański udzielił alumnom w Ołtarzewie święceń diakonatu, tonsury i dwóch niższych stopni.
16 stycznia – W Kielcach na Karczówce zmarł br. Franciszek Chytry. Pochowany został 19 I w Wadowicach na cmentarzu kopieckim.
22 stycznia – Profesję wieczną w Ołtarzewie złożył na ręce ks. Henryka Kietlińskiego br. Zygmunt Komińczyk (odszedł tego roku, wstąpił do kapucynów).
17-18 lutego – W Gdańsku przy kościele św. Elżbiety odbyło się spotkanie tutejszej katolickiej inteligencji z pastorem dr Zygmuntem Michelisem (†1977) z Warszawy. Pierwszego dnia było spotkanie z osobami świeckimi, a drugiego z duchowieństwem Gdańska. Temat spotkania dotyczył kultu Maryi (pastor miał matkę katoliczkę).
25 marca – Alumni w Ołtarzewie przygotowani przez ojca duchownego ks. Bogdana Boniewicza oddali się w macierzyńską opiekę NMP Królowej Polski.
7 kwietnia – W Wielki Czwartek w całym kraju, zgodnie z duchem odnowy liturgicznej, miały miejsce pierwsze koncelebry. Były one dużym przeżyciem dla księży i wiernych.
7 kwietnia – 25-lecie kapłaństwa obchodzili w tym roku księża: Józef Dąbrowski senior, Ignacy Ciastoń, Konstanty Kobielus, Józef Żyto, Józef Jażdżewski, Antoni Jaroch, Marian Sikora i Tadeusz Płonka.
10 kwietnia – Na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego ks. generał Wilhelm Möhler wystosował do wszystkich pallotynów list o najważniejszych zadaniach Stowarzyszenia (pismo programowe dla członków Stowarzyszenia w okresie posoborowym i po odłączeniu Ruchu Szensztackiego – 1964).
14 kwietnia – We Czwartek Wielkanocny w całym kraju odbyły się obchody uroczystości milenijnych. „Po zamilknięciu dzwonów odśpiewaliśmy znów Te Deum laudamus na podziękowanie Bogu za to, że przez 1000 lat pomógł Polakom dochować wierności Krzyżowi i Ewangelii” (z kroniki domu w Radomiu).
27-28 kwietnia – Wycieczka autokarowa seminarium ołtarzewskiego „Szlakiem Tysiąclecia”. Trasa wycieczki przebiegała przez Włocławek, Płowce, Kruszwicę, Strzelno, Trzemeszno, Gniezno, Poznań i powrót do Ołtarzewa.
28-29 kwietnia – W Ołtarzewie zebranie dyskusyjne księży rekolekcjonistów pracujących wśród rodzin zakonnych – zapoznanie się z dekretem soborowym „Perfectae caritatis”, czyli „O przystosowanej odnowie życia zakonnego”.
2-4 maja – W centralnych uroczystościach milenijnych na Jasnej Górze brało udział 17 pallotynów ołtarzewskich, w tym: 10 księży, 2 diakonów i 5 braci.
3 maja – W uroczystość NMP Królowej Polski odbyły się w godzinach popołudniowych procesje Tysiąclecia do pięciu ołtarzy.
8 maja – W Wałbrzychu Procesja Tysiąclecia. Ks. Wiktor Bartkowiak poświęcił w kościele tablicę pamiątkową – pierwsze wotum milenijne parafii. Po południu odbyła się w kościele Akademia Tysiąclecia pokazująca dzieje kultu maryjnego w Polsce. W Akademii brała udział orkiestra młodzieżowa i dwa chóry.
11 maja – Z okazji Tysiąclecia Chrystianizacji Polski Ołtarzew zorganizował jednodniowe seminarium naukowe, na które zaproszono przedstawicieli kilku pobliskich seminariów duchownych. Główny referat wygłosił historyk pallotyński ks. Alojzy Hassa: „Chrzest Mieszka – Chrzest Polski. Jego antecedencje i konsekwencje”. Drugi referat pt. „Dzieje kultu świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika” wygłosił prof. Witold Sawicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z tej okazji urządzono wystawę poświęconą Millenium, którą przygotował ks. Hassa wraz z alumnami. Następnie klerycy na deskach teatru seminaryjnego wystawili sztukę pt. „Obrona Jasnej Góry”.
15 maja – Pożegnanie w Ołtarzewie księży udających się do Francji: Szczepana Bobera, Jana Jabłońskiego, Mieczysława Madejskiego, Kazimierza Parzyszka, Stanisława Płońskiego i nowego doktora Romana Dzwonkowskiego (przed wyjazdem odprawili 4-dniowe rekolekcje).
15 maja – W ołtarzewskim kościele po raz pierwszy odbyła się I Komunia święta dzieci z Ołtarzewa (w liczbie 33; przygotowani przez ks. Jana Kudłacika i ks. Stanisława Sarnickiego). Mszę celebrował ks. dziekan Emilian Skrzecz.
24 maja – List ks. prowincjała Stanisława Martuszewskiego do współbraci informujący o jego pobycie w Rzymie (pozdrowienia i wdzięczność ks. generała Wilhelm Möhlera za modlitwy w intencji jedności Stowarzyszenia i za troskę o zachowanie tej jedności w polskiej prowincji, zaproszenie generała do Polski, specjalna audiencja – razem z ks. radcą Franciszkiem Bogdanem – u pap. Pawła VI) i w Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.
27 maja – Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej i uroczystości Tysiąclecia w Sens. Trzydniowe rekolekcje przed uroczystościami wygłosił ks. Zenon Modzelewski. W nabożeństwie popołudniowym brał udział abp miejsca René Stourm. Podzielił się też swymi spostrzeżeniami z podróży po Polsce. Organizacją uroczystości zajął się ks. Czesław Wędzioch. Akademia Tysiąclecia odbyła się w domu miejscowych sióstr.
30 maja – Obchody Tysiąclecia w Dijon. Mszy koncelebrowanej przewodniczył bp miejsca André de la Brousse. Kazanie w języku polskim wygłosił ks. Józef Sadzik (przeprowadził wcześniej rekolekcje), a w języku francuskim bp Brousse. W tym dniu Polacy przeżyli Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej – obraz powitał ks. Czesław Wędzioch, misjonarz i duszpasterz Polaków w Dijon i okolicy. W uroczystościach uczestniczyli Polacy z Dijon, departamentu Côte-d’Or i z przyległych departamentów z przedstawicielami stowarzyszeń religijnych, organizacji społecznych i młodzieżowych. W uroczystej Akademii Tysiąclecia uczestniczył mer miasta i poseł do parlamentu ks. kanonik Félix Kir (Kirski) i zespół młodzieżowy „Warszawa” z Dijon.
8 czerwca Rigorosum 6 filozofów w Ołtarzewie powiększyło grono teologów.
9 czerwca – W uroczystość Bożego Ciała parafia w Wałbrzychu kontynuowała „Te Deum Tysiąclecia”. Bp Paweł Latusek odprawił Mszę, wygłosił kazanie, poprowadził procesję do czterech ołtarzy i poświęcił drugie wotum parafii – monstrancję Tysiąclecia. Obecny był ks. radca Józef Dąbrowski. – W czerwcu też na wieży kościoła zawisł dzwon o wadze 1500 kg.
19 czerwca – Biskup Zygmunt Choromański udzielił święceń kapłańskich w Ołtarzewie. Przyjęli je księża: Józef Czachor, Leszek Malewicz, Henryk Popławski i Jan Tulo. Równocześnie święcenia subdiakonatu otrzymali księża: Jerzy Błaszczak, Edward Daniel i Józef Żemlok. W uroczystościach wzięła m.in. udział 40-osobowa grupa esperantystów, wśród których pracował ks. Roman Forycki i neoprezbiter ks. Henryk Popławski.
19 czerwca – Odpust w parafii Najśw. Serca Jezusa w Ząbkowicach Śląskich. Ceremonii wmurowania i poświęcenia „Tablicy Tysiąclecia” dokonał ks. prałat Aleksander Oberc (†1992) z Wrocławia. Wygłosił też kazanie i wyświetlił dla wiernych film z uroczystości milenijnych w Gnieźnie, Poznaniu i Częstochowie.
19 czerwca – Uroczystości milenijne w Neviges („Westfalska Częstochowa”) w Niemczech z udziałem nuncjusza, abpa Corrado Bafile i kilku innych biskupów. Uroczystości zorganizowali chrystusowcy. Brało w niej udział ponad 10 000 Polaków z RFN. W pielgrzymce Polaków z Francji uczestniczył ks. Czesław Wędzioch. Na Górze Maryi wmurowano „pamiątkową tablicę-pomnik świętego Milenium”, którą odsłonił bp pomocniczy z Kolonii Wilhelm Cleven (†1983). Przemawiał po polsku i niemiecku bp Franz Hengsbach z Essen (†1991). W procesji z Najświętszym Sakramentem z kościoła na Górę Krzyżową brał udział ks. Wędzioch, a po procesji wygłosił podniosłą mowę.
22 czerwca – W Bardzie Śląskim zmarł ks. Władysław Baumgart. Pochowany został 24 VI w Ząbkowicach Śląskich.
25 czerwca – Rada Prowincjalna powołała Komisję ds. Studiów w składzie: ks. dr Józef Wróbel (przewodniczący), ks. dr Witold Zdaniewicz, ks. mgr Roman Forycki (sekretarz) i ks. mgr Lucjan Balter.
26 czerwca – Prymicyjna msza neoprezbiterów w kościele ołtarzewskim.
3 lipca – Zjazd Katolicki w Osny połączony z uroczystościami Tysiąclecia i nawiedzeniem Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (faktycznie rozpoczął się 1 VII o godz. 21.00). Uroczystą mszę odprawił Pierre Veuillot abp koadiutor archidiecezji paryskiej, delegat kard. Maurice Feltina. Kazanie wygłosił ks. Kazimierz Kwaśny, rektor PMK we Francji. Procesję z obrazem MB Częstochowskiej poprowadził Albert Malbois, biskup pomocniczy z Wersalu. Odsłonięto też tablicę pamiątkową przy X. stacji Kalwarii ufundowanej na Tysiąclecie przez Polonię z Dammarie-les-Lys i Melun. Odbyła się też uroczysta Akademia Tysiąclecia. Wystąpiła orkiestra polska „Echo” z Houdain (dep. Pas-de-Calais). W zjeździe uczestniczyło 10 000 Polaków.
3 lipca – Koronacja cudownej figurki Matki Bożej w Bardzie Śląskim. Na uroczystości koronacyjne udała się pieszo większość mieszkańców domu w Ząbkowicach Śląskich.
6 lipca – Na stałe do Polski wyjechał z Paryża br. Piotr Kasprzak (przydzielony został do Pallottinum w Poznaniu).
1 sierpnia – W Ząbkowicach Śląskich rozpoczęły się rekolekcje kończące pierwszy roku nowicjatu. Rekolekcje zakończyły się w Częstochowie aktem oddania nowicjatu w opiekę Matce Bożej. W początkach sierpnia nowi kandydaci rozpoczęli swój nowicjat.
1 sierpnia – Zmiana na urzędzie rektora Wyższego Seminarium Duchownego i domu w Ołtarzewie. Odszedł ks. Józef Lisiak, a przejął ks. Józef Wróbel (pełnił już tę funkcję w latach 1954-57), który jednak wkrótce zaczął poważnie chorować na serce i przez kolejne lata był rektorem jedynie nominalnie.
Sierpień – W Chełmnie kończy kadencję rektorską ks. Marian Sikora (1963-66), a jego miejsce obejmuje ks. Roman Ruchaj (1966-72). Przybywa do domu ks. Władysław Hahn i ks. Klemens Rusin.
5 sierpnia – Obłóczyny i profesja u pallotynek w Sucharach. Ks. Wiktor Bartkowiak przeprowadził dla tych sióstr ośmiodniowe rekolekcje i odprawił Mszę. Na uroczystość przybyła matka prowincjalna, która dokonała obłóczyn i przyjęła profesję, oraz siostry z różnych domów. Spośród pallotynów na uroczystości obecni byli ks. Alfons Kremzer, ks. Stanisław Niewiarowski, br. Jan Maciejewski (z rodzinnego Nakła) i br. Michał Walder.
26 sierpnia – W Poznaniu zmarł br. Roman Rżysko. Tam też został pochowany.
1 września – Zmiany personalne w Radomiu. Z rektorstwa odszedł ks. Ludwik Krawczyk (od 1963), a zastąpił go ks. Marian Dziczek. Ze stanowiska proboszcza odszedł ks. Konstanty Kobielus. Jego obowiązki przejął ks. Ludwik Skuza.
8 września – W Ołtarzewie wieczną profesję na ręce ks. radcy Józefa Dąbrowskiego złożyli klerycy: Stanisław Chabiński, Kazimierz Jacaszek i Wacław Kwapisiewicz.
8 września – W Ząbkowicach Śląskich obłóczyny nowicjuszy. Sutannę przyjęli: Paweł Biernacki, Zdzisław Feldo, Tadeusz Gniadek, Eugeniusz Krzyżanowski, Czesław Mazur, Witold Pietrasiuk, Józef Rataj, Stanisław Zalewski i br. Stefan Olczyk. Ceremonii dokonał ks. prowincjał Stanisław Martuszewski. 29 IX obłóczony został jeszcze Ryszard Domański.
9 września – Zakończyły się w Osny doroczne rekolekcje dla pallotynów, które prowadził ks. kanonik Witold Kiedrowski. Tego dnia ogłoszono nominacje Zarządu Regii Miłosierdzia Bożego. Superiorem został ks. Stanisław Suwała (do 1972), a radcami: ks. Jakub Krzyszczuk i ks. Henryk Gracz (był też rektorem domu Collège w Osny). Sekretarzem regii, rektorem i ekonomem domu w Paryżu wybrano ks. Jakuba Krzyszczuka (mieszkał w Osny). Ekonomem regii i rektorem domu Drukarni w Osny został ks. Tadeusz Tomasiński.
12 września – Początek roku akademickiego w Ołtarzewie (pierwszy dzień wykładów odbył się 16 IX; zakończenie 12 VI 1967). To już 49. rok studiów seminaryjnych SAC w Polsce.
12-16 września – W gmachu Seminarium Polskiego w Paryżu odbyły się doroczne rekolekcje dla polskich księży z Francji. Po rekolekcjach ks. Stanisław Suwała, nowy superior regii, wygłosił referat nt. metod pracy duszpasterskiej, po którym nastąpiła gorąca dyskusja.
27 września – Uroczystości milenijne w pallotyńskiej parafii w Radomiu. Mszę pontyfikalną odprawił bp Piotr Gołębiowski. Wygłosił też kazanie i konsekrował nowy ołtarz. Wykonano też nową ambonę i balustradę.
2 października – W Częstochowie sympozjum dla laikatu poświęcone problematyce Bożego Miłosierdzia. Prelegentami byli: ks. dr Michał Sopoćko, ks. Stanisław Cinal SAC, ks. Lucjan Balter SAC, o. Piotr paulin i ks. Stanisław Wierzbica SAC.
Październik – Po dwóch latach służby wojskowej powrócili do seminarium w Ołtarzewie alumni z trzech ośrodków szkoleniowych (Opole, Szczecin, Gdańsk): Mirosław Drozdek, Piotr Marek, Julian Warzecha, Marian Wietrzyński, Stefan Potoniec, Stanisław Rudziński, Walenty Otrębowski, Henryk Kazaniecki, Kazimierz Czulak, Stefan Kajfasz, Tadeusz Łojas, Tadeusz Korbecki, Czesław Parzyszek, Paweł Góralczyk, Antoni Dębkowski, Adolf Religa i Czesław Pązik. Odprawili 6-dniowe rekolekcje i 3 XI odnowili profesję czasową (renovatio I) na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego.
16 października – Obchody Tysiąclecia Chrystianizacji Polski w Oignies-Chapelle. W uroczystościach wzięli udział księża: superior Stanisław Suwała, Jakub Krzyszczuk, Alojzy Misiak, Stanisław Kaźmierczak, Piotr Oramowski. W tym czasie proboszczem w Oignies-Chapelle był ks. Stefan Treuchel.
19-20 października – Milenijna pielgrzymka-wycieczka seminarium ołtarzewskiego na trasie Ołtarzew-Częstochowa-Piekary Śląskie-Katowice-Chorzów.
23 października – W Gdańsku rozpoczęły się (wieczorem w niedzielę) w parafii Chrystusa Króla „Misje Tysiąclecia” – równocześnie w 4 punktach: u Chrystusa Króla, św. Elżbiety, św. Józefa i w kaplicy MB Częstochowskiej. W kościele św. Elżbiety misje prowadzili – jezuita i filipin z Gostynia.
4 listopada – Do Poznania przyjechał ks. Engelbert Tauscher SAC, dyrektor pallotyńskiego wydawnictwa w Limburgu. Odwiedził też Warszawę i Częstochowę.
5 listopada – Millenijne uroczystości diecezji gorzowskiej przy kościele św. Jana Ewangelisty w Szczecinie (najstarszy i największy kościół w Szczecinie). Mszę celebrował abp Bolesław Kominek, a kazanie wygłosił Prymas Stefan Wyszyński. Natomiast w niedzielę 6 XI o godz. 7.00 w pallotyńskim kościele odprawił mszę i wygłosił kazanie bp Karol Pękala z Tarnowa.
10 listopada – Ks. Tadeusz Tomasiński wyjechał do Holandii, by zakupić ok. 120 ton papieru na druk mszału ołtarzowego.
15 listopada – List ks. generała Wilhelma Möhlera, polecający wszystkim członkom Stowarzyszenia rozważenie odnowy soborowej. Do listu dołączono ankietę, na którą odpowiedzieć mieli wszyscy pallotyni (do 1 V 1967). List zainicjował w Stowarzyszeniu prace na rzecz odnowy prawodawstwa.
16-17 listopada – Odbyło się pierwsze sympozjum teologiczne poświęcone tajemnicy Miłosierdzia Bożego na temat: „Wzniosłość i potrzeba miłosierdzia Bożego”. W sesji wzięli udział: bp Stefan Bareła, ks. prof. Antoni Słomkowski, o. prof. Ludwik Krupa, prorektor KUL, ks. dr Michał Sopoćko, ks. Feliks Folejewski SAC, prof. Mieczysław Gogacz z KUL, prof. Irena Sławińska, inż. arch. Stanisław Pospieszalski.
23 listopada – W Warszawie zmarł ks. Żyto Józef. Pochowany został 26 XI w Ołtarzewie.
26 listopada – W naszym domu w Częstochowie zjazd kleryków z różnych seminariów duchownych, którzy odbyli służbę wojskową. Mieli tu spotkanie z Prymasem kard. Stefanem Wyszyńskim i nocne czuwanie na Jasnej Górze. Przyjechało ponad 100 kleryków.
4 grudnia – W uroczystościach 25-lecia śmierci o. Maksymiliana Kolbe, które odbyły się w Niepokalanowie, wzięło udział 8 księży, 4 braci i 16 kleryków z Ołtarzewa.
8 grudnia – Decyzja Rady Regionalnej w Paryżu o likwidacji domu w Montevideo i przekazaniu kościoła i parafii miejscowej archidiecezji (oraz o odwołaniu ks. Bernarda Baumgarta i ks. Józefa Kotlęgi). W tej sprawie ks. Suwała wyjechał 14 XII do Rzymu, aby spotkać się z superiorem regii urugwajskiej, ks. Maxem Lehmannem.
8 grudnia – Przy parafii w Poznaniu rozpoczęła działalność poradnia dla małżeństw.
11 grudnia – Biskup Lucjan Bernacki konsekrował kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Samsiecznie.
16 grudnia – W Limburgu zmarł ks. Peter Resch, generał Stowarzyszenia (23 V 1925 – 16 VI 1931) i tam też został pochowany.
18 grudnia – Na scenie ołtarzewskiej kilkakrotnie przedstawiono sztukę Dorothy Clarke Wilson (†2003) pt. Nie ma pokoju w hotelu. Prapremiera nastąpiła dzień wcześniej.
20 grudnia – W Poznaniu spotkanie biblistów przygotowujących drugie wydanie Biblii Tysiąclecia. W spotkaniu wzięli udział: o. Augustyn Jankowski, ks. Janusz Frankowski, ks. Kazimierz Romaniuk, ks. Lech Stachowiak, ks. Zenon Ziółkowski i ks. Stanisław Cinal SAC, a z ramienia wydawnictwa Pallottinum: ks. Piotr Granatowicz, ks. Kazimierz Dynarski i ks. Wacław Markowski.
22 grudnia – W Ołtarzewie odbyło się rigorosum przed święceniami (6 I 1967).
24 grudnia
– Kościół seminaryjny w Ołtarzewie wzbogacił się o nowy ołtarz soborowy.
W Pallottinum w 1966 ukazały się następujące tytuły: Bernard Häring, Nauka Chrystusa, t. 5-6; Mieczysław A. Krąpiec, Metafizyka i Stałe części Mszy Świętej (II wydanie oraz dodruk). Dokończono druk pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia (z 1965). Drukowano też różne druki parafialne.

25 lat temu (1991)

Powstała Delegatura Matki Boskiej Fatimskiej na Ukrainie.
Ks. Eugeniusz Dutkiewicz utworzył w Gdańsku Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego.
Ks. prof. Lucjan Balter objął funkcję przewodniczącego polskiej wersji „Communio”.
Powołano krajowy Komitet Organizacyjny Kongresu ZAK. Należał do niego ks. Roman Forycki.
Ks. Stanisław Kuraciński powołał do istnienia Sekretariat ds. Ewangelizacji Wschodu oraz założył Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego, nazwane symbolicznie „Pomost”, początkowo z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, a potem w Wólce Mlądzkiej (obecnie Otwock). Od 2015 instytucje te zostały połączone pod nazwą: POMOST Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego.
Sekretariat ds. Misji rozpoczął wydawać swój biuletyn „Posyłam Was”. Ukazywał się regularnie co kwartał (w międzyczasie wydawano numery specjalne) i był poświęcony tematyce misyjnej oraz Kościołowi na Wschodzie. Adresowany był przede wszystkim do współpracowników misyjnych, współpracowników „Pomostu” oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką misyjną i życiem Kościoła na Wschodzie.
1 stycznia – Prowincja Chrystusa Króla przy współpracy Regii Świętej Rodziny podjęła na prośbę Ojca Świętego pracę misyjną w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Do Yamoussoukro przyjechali misjonarze z Rwandy: ks. Andrzej Maciejewski i ks. dr Aleksander Pietrzyk. Skład wspólnoty został ustalony na początku XII 1990. Na uroczystej mszy świętej w Bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro, inaugurującej posługiwanie polskich pallotynów, byli obecni: abp Janusz Bolonek, nuncjusz w Abidżanie, ks. Luciano Suriani, sekretarz nuncjatury, ks. Czesław Parzyszek, prowincjał, ks. Stanisław Kuraciński, sekretarz ds. misji, a także proboszcz z Yamoussoukro, siostry zakonne z tego miasta, siostry z nuncjatury oraz wierni z parafii pw. św. Augustyna – w tym czasie jedynej parafii w Yamoussoukro. 25 VIII ks. Andrzej Maciejewski i ks. Aleksander Pietrzyk przeszli z Regii Świętej Rodziny do Prowincji Chrystusa Króla (deklaracje przejścia do prowincji polskiej złożyli 27 II).
11 stycznia – Rada Generalna na swej sesji wyraziła zgodę na realizację projektu zabudowy, przedstawionemu wcześniej przez ks. Tadeusza Tomasińskiego: budowa domu dla osób starszych z obsługą lekarską (MAPAD), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i większego domu dla księży i braci.
19 stycznia – Rada Prowincjalna na wniosek ks. Stanisława Rudzińskiego, dyrektora okresu wstępnego na tereny ZSRR, mianowała ks. Wacława Sutkowskiego pomocnikiem mistrza nowicjatu na Białoruś, a ks. Jarosława Olszewskiego – na Ukrainę.
25 stycznia – Odbył się zjazd neoprezbiterów poświęcony tematowi: „Tworzenie wspólnot ZAK naszą szansą”.
9 lutego – Mianowano ks. Aleksandra Pietrzyka pełniącym obowiązki rektora w Yamoussoukro.
13 lutego – Ks. prowincjał Czesław Parzyszek wystosował list „Do wszystkich Współbraci Polskiej Prowincji SAC o otwarciu nowej misji w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej”. Pisze w nim, że „1 stycznia 1991 Polska Prowincja Chrystusa Króla, przy współpracy Regii Świętej Rodziny, otworzyła nową placówkę misyjną w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, obejmując posługą duszpasterską w pięknej bazylice – Sanktuarium Afryki – Matki Bożej Pokoju. Misja na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Yamoussoukro, została nam zadana i zlecona przez samego Ojca Świętego ...”. Osobistym życzeniem Ojca Świętego było, aby posługiwanie pielgrzymom w bazylice Matki Bożej Pokoju przejęli polscy pallotyni.
13-16 lutego – Wielkopostne rekolekcje dla alumnów w Ołtarzewie poprowadził o. Wojciech Giertych OP. Wieczorem 16 II odbyła się prapremiera Misterium Męki Pańskiej.
15 lutego – Rozpoczął pracę nowy kierownik Sekretariatu Prowincjalnego ks. Jerzy Suchecki (nominacja 8 II).
21 lutego – Posiedzenie Rady Prowincjalnej debatujące nad „Projektem podziału Prowincji Chrystusa Króla”. Natomiast na sesji z 27 III 1991 Rada Prowincjalna przyjęła i podpisała swoją „Opinię” na temat „Projektu podziału Prowincji” i oba dokumenty odesłała do Zarządu Generalnego.
21 lutego – Kanoniczna erekcja domu w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201). Pierwszym rektorem został mianowany 22 VI ks. Stanisław Rękawek (do 1996).
Luty/Lipiec – Misjonarze skierowani do pracy na Daleki Wschód: ks. Piotr Czerwonka (Papua-Nowa Gwinea), ks. Łukasz Kopaniak i ks. Jerzy Suszko (obaj Korea Południowa) rozpoczęli w Szkocji kurs języka angielskiego. Ks. Czerwonka 5 IX odleciał do Papui Nowej Gwinei (wylądował wieczorem 6 IX). 7 IX do Seulu w Korei przylecieli księża Suszko i Kopaniak (od 14 X rozpoczęli studium języka na Uniwersytecie Sogang).
Luty/Marzec – Rozpoczęła działalność niezależna katolicka rozgłośnia Wspólnota Serc. Założycielem i dyrektorem radiostacji był proboszcz parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich ks. Marek Rudecki. Radio nadawało swoje programy na fali UKF 66, 96 MHz kilka razy w tygodniu po kilka godzin. Miało zasięg kilkadziesiąt km w Kotlinie Kłodzkiej.
3 marca – Poświęcenie kaplicy pw. Matki Bożej Fatimskiej w Łodzi przez bpa łódzkiego Władysława Ziółka i oddanie domu w szczególną opiekę Maryi.
5 marca – Bp żytomierski Jan Purwiński w rozmowach z przedstawicielami Zarządu Prowincjalnego (ks. Henryk Kietliński, ks. Jan Pałyga, br. Stanisław Kowalczyk – 4 III w Żytomierzu uczestniczyli w konsekracji biskupa) przekazał prowincji odbudowany jej staraniem kościół seminaryjny w centrum miasta oraz tworzoną od podstaw parafię w Dowbyszu (90 km od Żytomierza). Umowa pisemna wymienia nadto ośrodki parafialne przekazane prowincji: Nowy Zawód, Jabłonne i Kamienny Bród.
7 marca – Grupa telewizyjna z katolickiego programu „Ziarno” nagrywała w Ołtarzewie fragmenty Misterium Męki Pańskiej. Projekcja odbyła się 23 III.
9 marca – Kierownikiem Sekretariatu ds. Miłosierdzia Bożego został mianowany przez Radę Prowincjalną ks. Waldemar Seremak. Kierownikiem Sekretariatu w latach 1977-91 był ks. Edmund Boniewicz (był także redaktorem naczelnym „Biuletynu Miłosierdzia Bożego”).
14 marca – W seminarium w Ołtarzewie gościł aktor Jan Kobuszewski. Podkreślił on swój szczególny stosunek do Matki Bożej Ostrobramskiej.
15 marca – Na prośbę bpa Szczepana Wesołego ks. Tadeusz Puton został skierowany przez ks. superiora M. Faleńczyka do pracy duszpasterskiej wśród Polonii w Edynburgu.
27 marca – Na posiedzeniu Rady Prowincjalnej przyjęto i podpisano „Opinię” Zarządu Prowincjalnego na temat „Projektu podziału Prowincji” opracowanego przez Komisję ds. Podziału Prowincji. Oba dokumenty zostały przekazane Zarządowi Generalnemu.
31 marca – Biskup Vital Komenan Yao (†2006) z Bouake mianował ks. Aleksandra Pietrzyka rektorem bazyliki w Yamoussoukro (dekret na 5 lat).
Kwiecień – Nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku Wrzeszczu wprowadził ks. proboszcz Piotr Marek.
5 kwietnia – Wieczna profesja w Ołtarzewie kl. Andrzeja Bafeltowskiego. 8 IV przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa Piotra Skuchy.
7 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego w Osny, zorganizowana przez ks. Alojzego Misiaka, zgromadziła licznych czcicieli z rejonu paryskiego. Mszy przewodniczył ks. Gabriel Durieux z St. Denis, homilię wygłosił ks. kanonik Paul Larrive z Pommarez. Jest to też 60. rocznica namalowania obrazu według wizji s. Faustyny Kowalskiej.
7 kwietnia – W Otwocku księża: Józef Dąbrowski senior, Antoni Jaroch, Tadeusz Płonka i Marian Sikora obchodzili uroczystość 50-lecia kapłaństwa. Od 2 IV odprawiali rekolekcje kapłańskie.
10 kwietnia – Do Korei Południowej przybył nowy misjonarz ks. Paweł Zawadzki. 25 IX ukończył pierwszy semestr języka koreańskiego na Uniwersytecie Sogang, a od 14 X rozpoczął tam kolejny semestr studium (razem z ks. Suszką i ks. Kopaniakiem).
10-12 kwietnia – Dni Pallottiego w Ołtarzewie – sympozjum pod hasłem „Kultura i apostolstwo”. Swoimi refleksami na temat kultury i apostolstwa dzielili się m.in. pisarz i literat Ernest Bryll, reżyser i twórca filmowy Krzysztof Zanussi, prof. Mieczysław Gogacz i ks. prof. Marek Starowieyski, bp Józef Zawitkowski.
13 kwietnia – W domu Zarządu Prowincjalnego w Warszawie odbyło się zebranie kierowników domów rekolekcyjnych. Całość zebrania poprowadził ks. radca Jacek Nowak. Były reprezentowane wszystkie domy rekolekcyjne: Czarna (ks. Jan Kudłacik), Częstochowa (ks. Wendelin Maciej Ryś), Hodyszewo (ks. Bolesław Konewka), Ołtarzew (ks. Stanisław Rudziński) i Wadowice (ks. Tadeusz Madoń). Na program zebrania złożyły się dwa referaty: „Dom rekolekcyjny szansą dla ZAK” – wygłosił ks. Roman Forycki; „Funkcja domu rekolekcyjnego w formacji animatorów apostolstwa” – przedstawił ks. Wendelin Maciej Ryś. Końcowe wnioski dotyczyły dalszego utrzymania i jak najlepszego wykorzystania domów rekolekcyjnych oraz wizji na przyszłość.
14 kwietnia – Jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził w Gdańsku ks. Tadeusz Płonka. W kościele pw. św. Brygidy odprawił Mszę, której przewodniczył bp gdański Tadeusz Gocłowski. Kazanie wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Dzieląc się refleksją na temat kapłaństwa jubilat przypomniał słowa Erazma z Rotterdamu: „Dzień, w którym się nie uśmiechnąłeś jest stracony”. Na jubileusz przybył ks. Henryk Jankowski, proboszcz kościoła pw. św. Brygidy.
14 kwietnia – W Poznaniu zmarł br. Jan Panek. Tam też został pochowany 23 IV.
30 kwietnia – Bp żytomierski Jan Purwiński dokonał poświęcenia odbudowanej bocznej nawy kościoła seminaryjnego jako kaplicy. W sierpniu ks. Jarosław Olszewski został mianowany proboszczem tego kościoła (w tym czasie był również proboszczem w Nowym Zawodzie, Czerwonoarmijsku, Koszaliwce i Bolarce).
7 maja – Rada Prowincjalna ustanowiła Komitet Obchodu 50. Rocznicy Śmierci Ks. Stanisława Szulmińskiego w następującym składzie: ks. Roman Forycki (przewodniczący), ks. Eugeniusz Weron, br. Franciszek Dziczkiewicz, ks. Roman Dzwonkowski, ks. Andrzej Kaim, ks. Henryk Popiel, ks. Edmund Robek, ks. Stanisław Rudziński i ks. Bogusław Szpakowski. Ogłoszono też „Rok Ks. Stanisława Szulmińskiego” (27 XI 1991 – 27 XI 1992).
9 maja – Święceń kapłańskich w Ołtarzewie udzielił abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Święcenia przyjęli księża: Andrzej Bafeltowski, Wiesław Błaszczak, Paweł Cholewa, Sylwester Fiećko, Marek Gulbinowicz, Piotr Jankowski, Marek Jaraszek, Jacek Jezierski, Jan Jędraszek, Stanisław Krajewski, Krzysztof Marcyński, Sylwester Matusiak, Józef Nagórka, Piotr Nowicki, Józef Olejko, Jan Pietrus, Tomasz Pławny, Stanisław Skuza, Zdzisław Słomka, Andrzej Sobaszek, Władysław Wieczorek, Andrzej Witek i Sylwester Wołoszka.
10 maja – Do wspólnoty w Yamoussoukro dołączył ks. Antoni Myjak z Rwandy.
13 maja – Wieczorem ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński poświęcił kaplicę Matki Bożej Fatimskiej w Ożarowie Mazowieckim. Potem odbyła się procesja różańcowa ze statuą Matki Bożej. Rozważania Różańcowe i kazanie wygłosił ks. Ludwik Bajgrowicz z Wrzosowa. Dzień ten zapoczątkował nabożeństwa fatimskie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
13 maja – W Polsce została ponownie zorganizowana Krucjata Różańca Rodzinnego.
23 maja – W nuncjaturze apostolskiej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli paryskiego Wydawnictwa Księży Pallotynów Editions du Dialogue z przyjaciółmi, autorami i sympatykami. Oprócz osób ze świata kultury, nauki i filmu obecni byli również biskupi. Panoramę historyczną wydarzenia nakreślił ks. Zenon Modzelewski, obecny dyrektor wydawnictwa. Spotkanie to odbyło się w rocznicę 25-lecia działalności pallotyńskiego wydawnictwa. Wieczorem Telewizja Polska i Radio poinformowały o tym wydarzeniu.
Ks. Jan Zając zakończył posługę duszpasterską w Niemczech, na terenie diecezji Görlitz.
2 czerwca – W Gdańsku, w domu przy ul. Elżbietańskiej zmarł ks. Leon Forycki. Został pochowany 5 VI na cmentarzu na Srebrzysku w Gdańsku.
4 czerwca – Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Radomiu korony dla obrazu Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Papieżowi wręczono księgę, w której spisano zobowiązania duchowe i ofiary złożone z darów serca.
8 czerwca – Ks. prof. Witold Zdaniewicz zaprezentował Radzie Prowincjalnej publikację Zakładu Socjologii Religii SAC wydaną przy współpracy Głównego Urzędu Statystycznego: Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny (red. Lucjan Adamczuk, Witold Zdaniewicz i in., Warszawa 1991).
10-27 czerwca – W Wadowicach na Kopcu odbyło się Dyrektorium dla księży wyświęconych w latach 1984-86.
16 czerwca – Jubileusz 25-lecia kapłaństwa w Ołtarzewie obchodził ks. Józef Czachor, ojciec duchowny seminarium. Homilię w czasie Mszy wygłosił ks. prowincjał Cz. Parzyszek. Po obiedzie odbyła się akademia przygotowana z tej okazji.
22 czerwca – Rektorem domu w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej został mianowany ks. Antoni Myjak. Objął rektorstwo 1 VII. Pozostał członkiem Regii Świętej Rodziny w Rwandzie.
24-28 czerwca – Rekolekcje pallotyńskie dla księży w Czarnej. Pozostałe rekolekcje – dla księży: 26-30 VIII Ołtarzew, 23-27 IX Częstochowa, 21-25 X Częstochowa; dla księży i braci – 10-14 VI Częstochowa, 4-8 XI Czarna; dla braci – 2-6 IX Ołtarzew.
28 czerwca – Święto Szkoły Drukarskiej w Osny (założenie 1960, urzędowe zatwierdzenie 1962), zakończenie lekcji i pożegnanie długoletniego dyrektora tej instytucji. Rada Regionalna mianowała na jego miejsce ks. Adama Dobka.
29 czerwca – Biskup częstochowski Stanisław Nowak dokonał ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod budujący się kościół św. Łukasza w Sosnowcu (rozpoczęcie budowy kościoła w czerwcu 1990). W uroczystości wziął udział ks. prowincjał Czesław Parzyszek.
30 czerwca – Na Kopcu spotkanie maturzystów Collegium Marianum z 1961. Spośród tamtych absolwentów na spotkanie przybyli księża: Paweł Góralczyk, Andrzej Pierwoła i Adolf Religa oraz 3 osoby świeckie. Nieobecni byli księża: Stanisław Chabiński, Antoni Dębkowski, Stefan Kajfasz, Tadeusz Korbecki, Tadeusz Łojas. W maju 1961 maturę złożyło 17 absolwentów.
7 lipca – Zjazd katolicki w Osny pod hasłem 200. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Zjazdowi przewodniczył bp Szczepan Wesoły.
16 lipca – W szpitalu w Blachowni k. Częstochowy zmarł ks. Franciszek Madej. Pochowany został 18 VII w Częstochowie.
26 lipca – Poświęcenie i otwarcie sklepu-księgarni „Pallottinum” w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12 (w miejscu dawniejszej tymczasowej kaplicy). Aktu tego dokonał ks. prowincjał Czesław Parzyszek.
29 lipca – Zakończył się pierwszy postulat w Wadowicach. Rozpoczęło go 45. kandydatów, a 38. wręczono dekrety przyjęcia do nowicjatu 1991/92. Dyrektorem postulatu był ks. Eugeniusz Leśniak. Pomagali mu: kl. Leszek Smentoch i kl. Krzysztof Syrek.
30 lipca – Piesza pielgrzymka z kościoła pw. św. Ludwika Króla na Plac Czerwony w Moskwie (łącznie 5 km).
1 sierpnia – Ks. Jan Kowalski, sekretarz Krajowego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom, udając się na placówkę do Lublina (ul. Bohaterów Monte Cassino 16), przenosi tam również Sekretariat KDDPP.
5 sierpnia – Rozpoczęto kopanie fundamentów pod nowy kościół w Dowbyszu. 24 VIII bp Jan Purwiński dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego.
7-13 sierpnia – Ks. Bogusław Szpakowski, wicerektor i br. Franciszek Dziczkiewicz, pracownik administracji w Ołtarzewie udali się do Uchty, aby na miejscu poznać losy ks. Stanisława Szulmińskiego.
7-28 sierpnia – Gościem prowincji był abp Edynburga, Keith Michael Patrick O’Brien.
11 sierpnia – Święcenia kapłańskie w regii Świętej Rodziny przyjęli księża: Théodore Bahisha, Jean Népomucène Ngirabakunzi.
17 sierpnia – Proboszczem w Jaroszowicach został mianowany ks. Józef Gołuński (do 2006). Dotychczasowy proboszcz ks. Adolf Religa przeszedł do Ząbek na rekolekcjonistę.
Sierpień – „17-tki” Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej zostały powierzone duszpasterskiej i organizacyjnej trosce Stowarzyszenia. Propozycja i prośba wyszła od Prymasa Józefa Glempa i bpa Józefa Michalika (przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego). Większość jednak księży przewodników wywodzi się spoza Stowarzyszenia.
Sierpień – W Częstochowie, w dawnych pomieszczeniach katechetycznych, rozpoczął działalność urząd pocztowy.
Sierpień – Ks. Zygmunt Falczyński zakończył kadencję rektorską w Szczecinie (od 1988). Jego miejsce objął ks. Bolesław Konewka (do 1994).
Sierpień – Ks. Stanisław Chabiński rozpoczął pracę w redakcji „Królowej Apostołów” (i jako kapelan sióstr misjonarek Świętej Rodziny w Legionowie).
Sierpień – Rektorem w Lublinie został ks. Jan Latoń (po rezygnacji ks. Janusza Dyla złożonej 24 II 1991).
Sierpień – Z Białorusi powraca do Polski ks. Marian Kopeć i ks. Bogdan Rudnicki. Na ich miejsce wyjechali: ks. Józef Lisiak (pozostał w Bieniakoniach) i ks. Andrzej Witek – rozpoczął pracę w Hermaniszkach (zaczął remont kościoła i kontynuował budowę plebanii).
Sierpień – Do wspólnoty w Żytomierzu dołączył ks. Andrzej Bafeltowski.
Sierpień – Ks. Józef Gwozdowski został mianowany prowincjalnym moderatorem Ruchu „Światło-Życie”. Dotychczasowy moderator ks. Alfred Dyr udał się na roczny pobyt naukowy do Paryża.
Sierpień – Br. Jan Pudzianowski wyjechał do Rzymu, do obsługi kościoła SS. Salvatore in Onda.
26 sierpnia – W Szkocji ks. Sławomir Siok rozpoczął posługę duszpasterską w domu dla chorych i we wspólnocie zakonnej braci oraz naukę języka angielskiego.
Wrzesień – Na prośbę Stanisława Nowaka, biskupa diecezji częstochowskiej Rada Prowincjalna podjęła decyzję o przyjęciu nowej placówki w Sosnowcu. Duszpasterstwo w parafii pw. św. Łukasza rozpoczęto już 29 VI 1989.
1 września – Pallotynki zakończyły dzierżawę domu w Sucharach (od 1951).
1 września – Ks. Remigiusz Kurowski objął funkcję proboszcza parafii St. Pierre aux Liens w Osny. Kanoniczne objęcie nastąpiło 22 IX. Obecni współbracia z superiorem Marianem Faleńczykiem, pallotynki i duchowieństwo diecezji Pontoise. Biskupa diecezji reprezentował ks. dziekan Paul Thielin.
Pozostałe zmiany personalne w Regii Miłosierdzia Bożego: ks. Marek Wittbrot – objął funkcję redaktora naczelnego „Naszej Rodziny”; kl. Krzysztof Hermanowicz – po ukończeniu nowicjatu w Rwandzie rozpoczął studia filozofii w Yaundé w Kamerunie; ks. Mieczysław Król – przeniesiony z Montmorency do Osny (Institution St-Stanislas), finalizacja tezy doktorskiej z perspektywą pracy w Collège; ks. Leszek Malewicz – kapelan szpitala św. Jana Bożego i Czerwonego Krzyża (mieszkał przy szpitalu św. Jana Bożego); ks. Eugeniusz Małachwiejczyk – po zakończeniu nauki w Poitiers przeniesiony do Paryża do administracji miesięcznika „Nasza Rodzina”; ks. Marek Mróz – praca w Domu Studenta im. Jana Pawła II w Paryżu; ks. Jerzy Szozda – duszpasterz ośrodków polonijnych w Dechy.
2 września – Inauguracja roku szkolnego 1991/92 Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego, które zaczęło wynajmować pomieszczenia salek katechetycznych w naszym nowym domu przy Al. Warszawskiej w Lublinie. Mszy przewodniczył bp Piotr Hemperek. W uroczystości uczestniczyli m.in. ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński, który wygłosił kazanie, ks. Janusz Dyl, ks. proboszcz Jerzy Błaszczak. Ks. Tomasz Pławny został prefektem szkoły.
10 września – Z drugiego postulatu Rada Prowincjalna przyjęła 5 postulantów, kandydatów na kleryków, do nowicjatu.
15 września – 40. młodzieńców pod kierunkiem ks. Franciszka Gomułczaka rozpoczęło w Ząbkowicach Śląskich okres wstępny, w tym jeden jako kandydat na brata. Ceremonii kanonicznego rozpoczęcia nowicjatu dokonał ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński 23 IX. Mistrza nowicjatu wspiera socjusz ks. Krzysztof Kulczycki i ojciec duchowny ks. Tadeusz Czulak.
16 września – Ks. Andrzej Tkacz składa rezygnację z rektorstwa domu przy Szkole Drukarskiej w Osny (od 1987).
17 września – Dekret erygujący Hospicjum św. Jana Ewangelisty przy naszym domu w Szczecinie. Jego działalność obejmuje Szczecin i teren diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
18 września – W North Tonawanda zmarł ks. Jerzy Jera. Został pochowany 23 IX w Kenmore (Mount Olivet Cemetery).
20 września– W Centre du Dialogue w Paryżu ks. Eugeniusz Dutkiewicz wygłosił odczyt na temat: „Godność umierania – wyzwanie dla Kościoła i współczesnej medycyny”. Wcześniej ks. Dutkiewicz poprowadził doroczne rekolekcje dla pallotynów we Francji.
21 września – W Warszawie w kościele parafialnym pw. św. Wincentego Pallottiego 26 alumnów Stowarzyszenia złożyło na ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka wieczną profesję.
22 września – W Ząbkach br. Michał Borowski złożył na ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka konsekrację wieczną.
22 września – Zmarła s. Paulina Bigus, pallotynka, misjonarka w Afryce Południowej i Rwandzie.
23 września – Na Karczówce poświęcenie krzyża w miejscu zabójstwa ks. diecezjalnego Stanisława Ziółkowskiego, administratora parafii św. Karola Boromeusza. Został zastrzelony 23 IX 1946, w odległości 70 m na zachód od kościoła na Karczówce, gdy szedł na lekcje religii do szkoły w Czarnowie. Poświęcenia krzyża dokonał i przewodniczył koncelebrowanej Mszy bp Jan Gurda.
24 września – Bp Jan Purwiński poświęcił kościół w Kamiennym Brodzie.
24 września – Ks. Janusz Dyl rozpoczął w Ołtarzewie rekolekcje dla alumnów seminarium.
28 września – Została zarejestrowana w Warszawie Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym, pozwalająca skutecznie realizować cele Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego „Karan” (powstał w 1987 jako grupa nieformalna).
29 września – Na prośbę patriarchy Lizbony polska prowincja przejmuje parafię w Odivelas (peryferie Lizbony). Na uroczyste przejęcie parafii przyjechał z Polski ks. Stanisław Kuraciński. Władze kościelne reprezentował rektor seminarium diecezjalnego (28 IX polscy pallotyni z Lizbony i ks. Kuraciński zostali przyjęci przez kard. Antonio II Ribeiro, patriarchę Lizbony). Parafia liczy ok. 150 000 mieszkańców. Proboszczem został ustanowiony ks. Ludwik Homa. Pomagają mu ks. Andrzej Gładysz i ks. Jan Stawicki.
29 września – Br. Zdzisław Figarski złożył wieczną profesję w kościele pw. św. Elżbiety w Gdańsku na ręce ks. wiceprowincjała Henryka Kietlińskiego. Uroczystość uświetnili m.in. ks. Stanisław Zięba, kanclerz Kurii Gdańskiej i ks. Piotr Jankowski z Warszawy.
29 września – Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu złożyli: kl. Désiré Bakangana, kl. Antoine Baligora, Mivumbi Charles Karasharira, br. Jean Marie Vianney Ngendahimana i Nzeyimanalzaie.
Nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku Wrzeszczu wprowadził ks. proboszcz Piotr Marek.
29 września – Z inicjatywy Centre du Dialogue odprawiono w kościele akademickim przy rue Cler mszę za Stefana Kisielewskiego (†27 IX). Kisielewski wielokrotnie przebywał w domu paryskim pallotynów, w Centre wygłosił 9 odczytów, a wydawnictwo Editions du Dialogue wydało zbiór jego felietonów 100 razy głową w ścianę (Paris 1972).
Wrzesień – Zmiany w delegaturze w Brazylii: ks. Kazimierz Pac został ojcem duchownym naszego seminarium, a ks. Adam Kowalik ojcem duchownym NSD w Rio de Janeiro.
Październik – W Yamoussoukro przebywał ks. Jan Pałyga. Pobyt związany był z projektem napisania książki o prezydencie Wybrzeża Kości Słoniowej, Félix Houphouët-Boigny (†1993).
5-6 października – 51. sympozjum dla animatorów Ruchu Czcicieli Miłosierdzia Bożego odbyło się w Częstochowie. Wzięło udział ok. 200 osób przybyłych z różnych stron Polski. Temat sympozjum: Czciciele Miłosierdzia Bożego wobec papieskiego pytania o jakość życia chrześcijańskiego i zaproszenia do wejścia na drogę wiary, nawrócenia i powrotu do istotnych wartości naszego życia.
6 października – Wieczną profesję w rodzinnej parafii Wniebowzięcia NMP w Łebie (prowadzą oblaci) składa br. Andrzej Baranowski. Profesję przyjął ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Obecny był m.in. wicerektor seminarium w Ołtarzewie ks. Bogusław Szpakowski.
11-12 października – W Ołtarzewie odbył się pallotyński zjazd katechetyczny. Celem zjazdu była wymiana doświadczeń i próba refleksji nad nową sytuacją katechezy w szkole. Wysłuchano dwóch referatów: ks. dra Tadeusza Nazara (11 X; Katecheza w szkole – analiza i ocena najnowszej sytuacji) i ks. mgra Stanisława Zarzyckiego (12 X; Osobowość katechety).
12-13 października – Prawie 2000 osób uczestniczyło w XXXV pielgrzymce ruchu apostolskiego Rodziny Rodzin na Jasną Górę. Prowadzili ją duszpasterze ruchu: ks. Ryszard Marciniak, ks. Feliks Folejewski i ks. Stanisław Janik.
13 października – Biskup żytomierski Jan Purwiński dokonał w Dowbyszu na Ukrainie aktu koronacji figurki Matki Bożej Fatimskiej. Wśród koncelebransów obecni byli ks. wicegenerał Séamus Freeman i ks. radca generalny Jan Kupka.
13 października – Wspólnota lizbońska gościła u siebie nuncjusza apostolskiego w Portugalii, bpa Luciano Angeloniego. Towarzyszył mu ambasador RP w Lizbonie Jerzy Marendziak. Nuncjusz uczestniczył w parafii w niedzielnej liturgii (comiesięczna Msza dla Polonii).
14 października/Listopad – Trzech radców generalnych (ks. Séamus Freeman, ks. Mario Squarcio i ks. Jan Kupka) przeprowadziło wizytację kanoniczną w polskiej prowincji. W jej wyniku 22 XI 1991 Rada Generalna wyraziła swoje stanowisko odnośnie do przekształcenia (takie sformułowanie zaczęło się pojawiać w oficjalnych dokumentach Rady Generalnej) polskiej prowincji. Pismo Rady Generalnej nosiło tytuł: „Deklaracja Rady Generalnej SAK odnośnie do przekształcenia Polskiej Prowincji Chrystusa Króla”. W „Deklaracji” Rada Generalna opowiedziała się za podziałem na dwie prowincje. Polecała też, aby przekształcenie zakończyć w czasie obecnego trzechlecia Rady Prowincjalnej. Ponadto, prosiła o klarowne rozwiązanie ośmiu problemów, które zostały wyszczególnione w „Deklaracji”, a także delegowała ks. Jana Kupkę do towarzyszenia Radzie Prowincjalnej w końcowym etapie przekształcenia. Rada Prowincjalna z „Deklaracją”, którą postanowiła umieścić w „Wiadomościach Polskiej Prowincji SAK”, zapoznała się 2 i 20 XII 1991 i zdecydowała włączyć w prace wyjaśniające ks. Alojzego Żuchowskiego, przewodniczącego dwóch Komisji ds. podziału Polskiej Prowincji.
21 października – W Belwederze prezydent RP Lech Wałęsa wręczył ks. Lucjanowi Balterowi akt nominacji profesorskiej (przyznano mu ją 28 VII 1991). Był pierwszym profesorem, który z rąk prezydenta Wałęsy otrzymał nominację profesorską i pierwszym pallotyńskim profesorem Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.
21 października – Inauguracja roku akademickiego 1991/1992 w Ołtarzewie. Koncelebrowanej Mszy w języku łacińskim przewodniczył ks. wicegenerał Séamus Freeman. Homilię w kontekście Wieczernika wygłosił ks. Jan Kupka. W wykładzie inauguracyjnym ks. Jacek Nowak mówił o przestrzeniach liturgicznych w celebracji Wigilii Paschalnej. Wśród gości m.in. burmistrz Ożarowa Mazowieckiego (po raz pierwszy) i duchowny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
24 października – Z okazji 50. rocznicy śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego ks. prowincjał Czesław Parzyszek napisał list, w którym zarządził, aby we wszystkich pallotyńskich domach odprawić nowennę (18-26 XI) w intencji beatyfikacji męczennika, odprawić Mszę z kazaniem o ks. Szulmińskim (27 XI), zapoznać wiernych z postacią i działalnością ks. Stanisława (w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 1992) oraz wziąć udział w pielgrzymce do Hodyszewa (30 VIII 1992), gdzie dziełu pojednania chrześcijan patronuje MB Hodyszewska.
24 października – Ks. prowincjał poświęcił w Ołtarzewie kaplicę alumnów, którą zaprojektowali i wykonali sami klerycy.
24 października – W szpitalu w Otwocku zmarł ks. Władysław Ciastoń i tam został pochowany 26 X.
28 października – Duszpasterzem Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie został mianowany ks. Marek Kujawski.
28 października – Na Radzie Prowincjalnej ks. Janusz Dyl przedstawił plan opracowania pt. Dzieje polskiej Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w latach 1907-1991. Ostatecznie wyszło drukiem jako wydanie studyjne pt. Historia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce (1907-1993), Ząbki [1999], w paru egzemplarzach.
3 listopada – W kościele seminaryjnym w Ołtarzewie bp warmiński Edmund Piszcz udzielił święceń diakonatu alumnom seminarium. W liturgii uczestniczyli księża wizytatorzy z Rzymu.
15 listopada – W Zagórniku zmarł ks. Leszek Solakiewicz **, proboszcz (do 1967 pallotyn). Pochowany został 18 XI na miejscowym cmentarzu parafialnym.
16-17 listopada – VI Sympozjum „Ojcowizna” w Ośrodku Duszpasterskim Rodziny Rodzin w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 14 (ośrodek był pod duchową opieką pallotynów) poświęcone nauczaniu społecznemu Stefana kard. Wyszyńskiego. Temat spotkania brzmiał: „Sprawiedliwość i miłość społeczna”. Z pallotynów ks. Stanisław Janik wygłosił referat: „Ład życia społecznego w Narodzie”, a ks. Jerzy Limanówka przewodniczył dyskusji w zespole tematycznym: „Zaangażowanie społeczne ludzi wierzących”.
25 listopada – Ks. Roman Forycki został mianowany wicepostulatorem, odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie procesów beatyfikacyjnych ks. Józefa Stanka i ks. Józefa Jankowskiego.
25 listopada – Na posiedzeniu Rady Prowincjalnej z udziałem ks. Lucjana Baltera, dyrektora biblioteki seminaryjnej, ks. Jana Kota, administratora seminaryjnego i ks. Kazimierza Nowaka, kierownika Archiwum, debatowano nad przeniesieniem Archiwum Prowincjalnego z Ołtarzewa do Warszawy.
26-27 listopada – W Ołtarzewie dwudniowe obchody wspomnienia poświęconego ks. Stanisławowi Szulmińskiemu w 50. rocznicę śmierci pod hasłem: „Ks. Stanisław Szulmiński – osoba i dzieło”. Program uroczystości wypełniły: Eucharystia w obrządku wschodnim, celebrowana przez bazylianów z Warszawy, Msza, której przewodniczył bp Władysław Miziołek i spotkanie studyjne. Odśpiewano też akatyst, przygotowano inscenizację pt. „Niedaremny dar życia” i nadano sali wykładowej nr 1 imienia ks. Szulmińskiego.
28-29 listopada – W Warszawie odbył się zjazd księży rektorów, proboszczów i wikariuszy samodzielnych.
7 grudnia – 39 nowicjuszy otrzymało sutannę Stowarzyszenia (w tym jeden brat nowicjusz). Mszę św. podczas ceremonii celebrowało 40 księży (pallotynów i diecezjalnych) pod przewodnictwem ks. prowincjała Czesława Parzyszka. Trzydniowe rekolekcje przed obłóczynami przeprowadził ojciec duchowny ks. Tadeusz Czulak.
8 grudnia – W delegaturze w Brazylii kleryk Antônio de Aguiar złożył pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu.
14-15 grudnia – Na Jasnej Górze jesienne czuwanie młodzieży objętej pallotyńskim duszpasterstwem powołań.
22 grudnia – Zakończenie roku jubileuszowego 50-lecia parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich. Mszę celebrował i tablicę odsłonił Henryk kard. Gulbinowicz.
28 grudnia – Nowy zarząd regii Rwanda-Zair: ks. Zenon Bazan (superior), ks. Henryk Pastuszka (I radca), ks. Stanisław Filipek (II radca), ks. Jerzy Chwiej (administrator regionalny), ks. Stanisław Kantor (sekretarz regionalny)
31 grudnia – Założenie wspólnoty ZAK w Żytomierzu. Przyjęcia i wprowadzenia pierwszych osób do wspólnoty dokonał ks. Stanisław Rudziński.
W Editions du Dialogue ukazały się książki: Stanisława Stommy, Pościg za nadzieją, Paris 1991 i Jana Zieji, Życie Ewangelią, spisane przez Jacka Moskwę (Paris 1991) – obie w Kolekcji „Świadkowie XX wieku” (red. ks. Zenon Modzelewski, Danuta Szumska).
W spotkaniach w Centre du Dialogue wystąpili m.in. ks. prof. Józef Tischner (7-10 III, rekolekcje w kościele akademickim na rue Cler), bp Szczepan Wesoły (5 VII), prezydent Lech Wałęsa (10 IV), ambasador w Paryżu prof. Jerzy Łukaszewski (14 VI).
W Foyer Jean Paul II wystąpiła: teolog Stanisława Grabska, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
Opuścili Stowarzyszenie i przeszli do stanu świeckiego: diakon Zdzisław Kaczmarczyk, ks. Roman Kalita, ks. Sławomir Karpiński i ks. Tadeusz Machlarz.

Ostatnio zmodyfikowano: 4 stycznia 2016 (uzupełniono 30 listopada 2016)

Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Miejsca spoczynku polskich pallotynów wraz ze zdjęciami


Ci, co odeszli ze Stowarzyszenia

Więzi Kardynała Franciszka Macharskiego z pallotynami


Rocznice pallotyńskich wydarzeń

Ks. Stanisław Jurkowski SAC, duszpasterz polonijny we Francji

Bereza Kartuska
Suchary

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 11 marca 2024

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione.

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od I 2024):ks. Karny Marek (†14 I 2024), ks. Chwiej Jerzy (†24 I 2024), ks. Nowek Tadeusz (†8 III 2024)

-(2023):ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023), ks. Szczotka Marian (†28 I 2023), ks. Czaja Piotr (†25 II 2023), ks. Szczepański Józef (†19 V 2023), ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023), ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023), ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023), ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023), br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023), ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023), ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023), ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023), ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023),

-(2022):ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022), s. Kirol Regina (†23 II 2022), s. Dziedzic Krystyna (†8 III 2022), ks. Daniel Leszek (†20 III 2022), s. Jasiulewicz Alina (†2 IV 2022), ks. Tomasiński Tadeusz (†1 VI 2022), ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022), br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022), s. Wenta Teresa (†27 VII 2022), bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022), s. Michalik Sylweria (†22 VIII 2022), br. Szporna Wojciech (†5 X 2022), ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022).

Liber mortuorum w latach 2020-2024. Przeszłość i przyszłość

1. Krótka historia strony Liber mortuorum
a) Pierwsze biogramy zmarłych pallotynów ukazały się na stronie internetowej WSD Ołtarzew w styczniu 2007 r. Autorem ich był ks. Janusz Dyl SAC, który tworzył je pod niezrealizowaną przez niego „Księgę zmarłych pallotynów”. W maju 2009 r., wraz z przebudową strony internetowej, zostały one zastąpione życiorysami, które również pochodziły z książki ks. Dyla pt. Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, s. 397-475. Te krótkie biogramy zostały doprowadzone do lat 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały członków Regii Miłosierdzia Bożego). Od tego czasu ks. Stanisław Tylus SAC sporządził Indeks zmarłych według daty śmierci i dołączył wszystkie brakujące życiorysy zarówno z obu polskich prowincji, jak i Regii Miłosierdzia Bożego. Na stronie Seminarium ołtarzewskiego biogramy te istniały do 2013 r.
b) Nowe, obecnie istniejące biogramy zmarłych pallotynów, zostały napisane przez ks. Stanisława Tylusa SAC. W 2011 r. zostały one umieszczone na stronie http://www.pallotyni.pl, pod nazwą LIBER MORTUORUM. Początkowo były to tylko biogramy polskich pallotynów i przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz życiorysy pallotynek. Poszerzona i poprawiona ich wersja (ale bez pallotynek i przełożonych generalnych pallotynów) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013, ss. 694).
c) W latach 2013-15 strona Liber mortuorum (http://pallotyni.eu/Liber.mortuorum/zmarli_index.php) została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego oraz ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Od listopada 2014 r. dołączone zostały też biogramy pallotynek pracujących w Polsce lub pochodzących z terenów polskich, jak również ich przełożone generalne. W 2015 r. rozszerzono zakres przedmiotowy strony o nowe kategorie: Słudzy Boży spoza Polski i Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Niezależnie od tego uaktualniane były kategorie Polskich pallotynów i Pallotynek, którzy odeszli do wieczności w okresie lat 2013-15. W celu szybszego znalezienia poszukiwanego biogramu przemodelowano Indeks zmarłych według daty śmierci oraz sporządzono nowy Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci.
d) W listopadzie 2017 r. strona została umieszczona w domenie https://LiberMortuorum.pl/ skąd jej zawartość jest dostępna w serwisach takich jak: http://www.pallotyni.pl, http://sac.org.pl
e) W 2015 r. strona Liber mortuorum aktualizowana była kilkanaście razy. Pojawiło się na niej 88 nowych biogramów, głównie pallotynek (65). Tego roku, praktycznie w 50% istniejących biogramów, zostały wprowadzone liczne uzupełnienia i poszerzenia, a także poprawiono zauważone błędy. Zmiany w poszczególnych biogramach sygnalizowane są informacjami naniesionymi pod konkretnym biogramem. Pod określeniem Zmienione lub Uzupełnione biogramy autor ma na myśli nie tylko istotną lub większą partię zmian, ale i pewne drobne informacje, które pojawiały się niezależnie od ich zaznaczenia. W 2016 r. dodano 28 nowych biogramów, zaś w 2017 r. pojawiło się 14 biogramów.

2. Stan aktualny biogramów
a) W latach 2022-2023 strona Liber mortuorum poszerzyła się o łącznie o 24 biogramy, z których 23 to nowe biogramy polskich pallotynów: ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022), ks. Daniel Leszek (†20 III 2022), ks. Tomasiński Tadeusz (†1 VI 2022), ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022), br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022), br. Szporna Wojciech (†5 X 2022), ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022), ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023), ks. Szczotka Marian (†28 I 2023), ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023), ks. Czaja Piotr (†25 II 2023), ks. Szczepański Józef (†19 V 2023), ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023), ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023), ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023), br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023), ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023), ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023), ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023), ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023). Ukazał się również jeden biogram przełożonych geberalnych i biskupów - bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022).

Tabela. Stan aktualny biogramów na koniec grudnia 2014-2024 r.
Kategorie pallotyńskich biogramów

XII
2014

XII
2015

XII
2016

XII
2017

XII
2018

XII
2019

XII
2020

XII
2021
XII
2022
XII
2023
2024
Polscy pallotyni 368 377 387 395 401 404 419 431 442 455 +3
Pallotyni polskiego pochodzenia (*) 14 16 18 18 18 18 18 18 18 18  
Przełożeni generalni i biskupi 19 19 20 22 23 25 25 26 27 27  
Słudzy Boży spoza Polski -- 5 6 6 6 6 6 6 6 6  
Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich (✺) -- 7 11 13 13 13 13 13 13 13  
Ekspallotyni (**) 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25  
Pallotynki (przełożone generalne i siostry pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich zostały oznaczone znakiem ☼) 47 112 113 114 118 122 127 130 130 130  
Przyjaciele SAC i ci, co odeszli od Stowarzyszenia -- -- 7 8 8 8 9 9 9 9  
Razem 471 559 587 601 612 621 642 658 670 683 +3

b) W latach 2018-2021 strona Liber mortuorum poszerzyła się o 24 nowych biogramów. W grupie Polskich pallotynów i Pallotynek znalazły się następujące biogramy: s. Speransa Joniec (†11 II 2018), s. Teresa Matula (†1 VI 2018), ks. Jerzy Maj (†24 VI 2018), br. Jan Bandoszek (†28 VII 2018), ks. Tadeusz Płonka (†24 VIII 2018), ks. Bogdan Kusznir (†26 VIII 2018), s. Majola Rataj (†6 XI 2018) , s. Jadwiga Waszczeniuk (†17 XI 2018), ks. Józef Świerkosz (†20 XII 2018) , ks. Andrzej Biernacki (†23 XII 2018), s. Władysława Sitarz (†27 IV 2019) , s. Helena Szaniawska (†22 VII 2019), ks. Witalij Wezdeckij (†24 VIII 2019), s. Martyna Gumul (†9 IX 2019), s. Estera Stachnik (†20 IX 2019), ks. Kazimierz Czulak (†29 IX 2019), br. Tadeusz Wojciechowski (†12 XII 2019), ks. Stanisław Kobielus (†3 I 2020), br. Jan Cuper (†18 II 2020), ks. Józef Żemlok (†16 III 2020) i ks. Józef Liszewski (†18 III 2020). ks. Żemlok Józef (†16 III 2020)ks. Liszewski Józef (†18 III 2020), ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020)ks. Latoń Jan (†7 V 2020)s. Wołosewicz Wirginitas (†17 V 2020), s. Hetnał Maria (†14 VI 2020), s. Otta Agnieszka (†15 VII 2020), ks. Korycki Jan (†31 VII 2020)ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020), s. Smentoch Kryspina (†14 X 2020), s. Suchecka Zofia (†19 X 2020)ks. Domagała Stefan (†24 X 2020)ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020)ks. Pytka Kazimierz (†5 XI 2020), ks. Domański Ryszard (†10 XI 2020), ks. Młodawski Grzegorz (†22 XI 2020), ks. Lisiak Józef (†27 XII 2020), s. Klekowska Mariola (†27 XII 2020), ks. Dzwonkowski Roman (†30 XI 2020), s. Wojtczak Urszula (†9 I 2021), ks. Błaszczak Jerzy (†15 I 2021), ks. Rykaczewski Tadeusz (†9 II 2021), ks. Czulak Antoni (†23 IV 2021), ks. Daniel Edward (†17 IV 2021), s. Gojtowska Agnieszka (†27 V 2021), ks. Nowak Kazimierz (†14 V 2021), s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021), ks. Zając Jan (†4 VII 2021), ks. Kot Jan (†8 VII 2021), ks. Mugobe Banuni Ignace (†26 VII 2021), ks. Kończak Jan (†11 VIII 2021), ks. Stachera Kazimierz (†24 VIII 2021), ks. Orlikowski Stanisław (†9 X 2021) i br. Dziczkiewicz Franciszek (†21 X 2021). Grupę Przełożonych Generalnych i pallotyńskich biskupów reprezentują: bp Konrad Walter (†20 IX 2018), bp Thomas Thennatt (†14 XII 2018), bp Alojzy Orszulik (†21 II 2019) i abp Hoser Henryk (†13 VIII 2021).

c) W latach 2018-19 autor strony przeprowadził kwerendę materiałów zawartych w archiwum domu pallotyńskiego w Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej). Niezależnie od tego, trwała kwerenda materiałów w Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Szerokiemu badaniu poddawane były materiały, które autor strony pozyskał wcześniej w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, w Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu i w Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Wiele nowych informacji autor otrzymał od osób prywatnych i instytucji. Istniejące biogramy są systematycznie wzbogacane o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla, ale i wielu osób prywatnych, którym pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować

3. Zrealizowane plany z ubiegłych lat (zapowiadane i niezapowiadane)
a) Z dniem 12 stycznia 2015 r. zostały wymienione na stronie Liber mortuorum wszystkie dotychczasowe wersje życiorysów pallotynów polskich zmarłych do 2012 r. W ich miejsce wprowadzono biogramy zaczerpnięte z publikacji autora strony (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013). Inne kategorie pozostały bez zmian.
b) Zgodnie z zapowiedziami od sierpnia 2015 r. włączane są stopniowo do strony Liber mortuorum biogramy niemieckich pallotynów, działających przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Na chwilę obecną włączono biogramy 13 niemieckich pallotynów, umieszczając przy ich nazwisku symbol ✺.
c) Spośród nie sygnalizowanych wcześniej zmian na stronie Liber mortuorum pojawiła się od maja 2015 r. nowa grupa biogramów, to jest pallotyńskich sług Bożych spoza Polski. Obecnie w jej ramach można znaleźć 6 biogramów. Są to życiorysy: bł. Richarda Henkesa (†1945), bł. Elisabetty Sanny Porcu (†1857), Josefa Englinga (†1918), Josefa Kentenicha (†1968), Franza Reinischa (†1942) i bpa Heinricha Vietera (†1914).
d) Wśród nowych inicjatyw, nie sygnalizowanych wcześniej, należy wymienić dział Materiały źródłowe. Dział ma za zadanie poszerzać naszą wiedzę na temat życia i działalności zmarłego.
e) Dołączono również Miejsca spoczynku polskich pallotynów. Jest to alfabetyczny układ według miejsc pochówków, w których złożono zmarłych Współbraci. Obejmuje zarówno obszar Polski, jak i całego świata. Na końcu listy umieszczono też miejsca pochówków pallotynów z niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy, spoczywających na ziemi polskiej, pallotynek i ekspallotynów. Pierwotna wersja została umieszczona 31 października 2015 r.
f) W styczniu 2016 r. umieszczono na stronie Liber mortuorum biogram ks. Antoniego Słomkowskiego †1982, kapłana archidiecezji gnieźnieńskiej, profesora i rektora KUL (i materiały źródłowe, którymi są jego wspomnienia na temat kontaktów z pallotynami), zapoczątkowując w ten sposób grupę przyjaciół SAC. Grupa aktualnie obejmuje 8 nazwisk i będzie ona stopniowo realizowana w najbliższych latach.
g) Uzupełniono i poszerzono biografie w kategorii Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich i Pallotyńscy słudzy Boży spoza Polski. Kontynuowane będą dalsze prace nad uzupełnianiem i poszerzaniem dotychczasowych biogramów, bowiem kwerenda materiałów archiwalnych dostarcza wiele nowych i nieznanych do tej pory informacji.
h) Na początku 2016 r. dołączono do strony Liber mortuorum zestawienie chronologiczne, które zostało zatytułowane: Rocznice pallotyńskich wydarzeń przypadających w 2016 roku. Autor strony zestawił wydarzenia, jakie dokonały się w latach: 1916 (100 lat temu), 1941 (75 lat temu), 1966 (50 lat temu) i 1991 (25 lat temu). W 2020 r. w miejsce w.w. Rocznic pojawi się Kalendarium pallotyńskie, które autor systematycznie publikuje na swoim profilu FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012227057005.
i) Spośród innych planów zrealizowanych planów było zakończenie Kalendarium dziejów Regii Miłosierdzia Bożego (1946-2019).

5. Uwagi i prośba o materiały
Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich do przekazywania fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) na adres e-mailowy: stansac@wp.pl lub listownie na adres: Pallotyński Instytut Historyczny, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa.

Stroną techniczną Liber mortuorum już od 15 lat (od 2009 r.) zajmuje się Pan Donat Jaroszewski. Za lata współpracy, cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Warszawa 28 I 2024
Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)
30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016 Księdza Stanisława Tylusa

30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016. Od lewej księża: Waldemar Seremak, Jerzy Suchecki, Marian Kowalczyk, Tadeusz Pawłowski, Zbigniew Rembisz, Józef Targosz, Andrzej Majchrzak, Stanisław Tylus, Krzysztof Wojda, Kazimierz Szczepanik, Józef Nowak, Edward Grudziński, Wojciech Pietrzak, Edward Szram i br. Franciszek Dziczkiewicz

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak Bł. ks. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka jest już niedostępna w sprzedaży.

INDEKS ZMARŁYCH WEDŁUG DATY ŚMIERCI
Wybierz miesiąc:

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC,
LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

1 stycznia
ks. Anastazy Bławat (†2023)

2 stycznia
ks. Jacek Bilik (†2012)
s. Judyta Bilicka (†2015)

3 stycznia
ks. Anton Hanowski (†1956) *
ks. Ludwik Bajgrowicz (†2010)
ks. Stanisław Kobielus (†2020)

4 stycznia
ks. Stanisław Jaworski (†1974)

6 stycznia
s. Celestyna Pałczyńska (†1989)
ks. Józef Maślanka (†2017)

8 stycznia
br. Josef Faltin (†1937) ✺
ks. Stanisław Hereśniak (†1990)
ks. Roman Szczygieł (†1990)
ks. Józef Słowik (†2013) **

9 stycznia
br. Ignaz Ossowski (†1903) *
br. Jan Mielewski (†1921)
s. Urszula Wojtczak (†2021)

11 stycznia
s. Jubilata Gąsowska (†1974)
s. Januaria Zmarlicka (†1983)

12 stycznia
br. Józef Zieliński (†2006)
ks. Julian Warzecha (†2009)

13 stycznia
s. Tadeusza Ambroży (†2003)

14 stycznia
br. Eduard Ossowski (†1944) *
br. Józef Mazurek (†1980)
ks. Marek Karny (†2024)

15 stycznia
s. Grażyna Broniewska (†2001)
s. Małgorzata Labuda (†2005)
ks. Leszek Malewicz (†2008)
ks. Jerzy Błaszczak (†2021)

16 stycznia
br. Franciszek Chytry (†1966)
kl. Stanisław Starodaj (†1979)
s. Łucja Bieniaszewska (†2004)

17 stycznia
bp Franziskus Xaver Hennemann (†1951)

18 stycznia
ks. Eugeniusz Tomaszek (†1989)
br. Józef Zawidzki (†1993)

20 stycznia
ks. Francesco Vaccari (†1856)
ks. Józef Musioł (†2006) **

22 stycznia
Św. Wincenty Pallotti (†1850)
ks. Scipione Tofini (†1921)
s. Kazimiera Jurek (†2015)

24 stycznia
ks. Joseph Bannin (†1915)
ks. Władysław Siwek (†1963)
s. Otylia Gliszczyńska (†1978)
br. Franciszek Frymark (†1989)
ks. Stanisław Leśniak (†1992)
ks. Jerzy Chwiej (†2024)

25 stycznia
s. Sławomira Pieńkowska (†1971)

26 stycznia
br. Jan Petruczynik (†1996)
br. Antoni Całka (†1998)

28 stycznia
br. Karol Zalewski (†1942)
br. Ambroży Leszkowski (†2003)
ks. Marian Szczotka (†2023)

29 stycznia
br. Ignacy Wszołek (†1964)
ks. Peter Degenhardt (†1981) **

30 stycznia
br. Edmund Soszyński (†1931)
s. Andrzeja Lewandowska (†1984)
ks. Augustyn Urban (†1989)
s. Elżbieta Hebel (†2003)

31 stycznia
br. Adolf Kloch (†1987)

LUTY

1 lutego
br. Antoni Marszałek (†1994)

2 lutego
ks. Franciszek Wadowski (Wardowski) (†1987)

3 lutego
ks. Ignazio Auconi (†1877)

4 lutego
s. Edith Gehrmann (†1936) ☼
s. Ekspedyta Frenkiel (†2004)

5 lutego
kl. Stefan Skorodyński (†1857) *
ks. Bernhard Rieg (†1937) ✺

6 lutego
kl. Henryk Kęsy (†1975)
ks. Wiesław Stężowski (†1984)

7 lutego
ks. Bernard Pawłowski (†1960)
ks. Józef Kloc (†2000)
ks. Stanisław Orlicki (†2002)
ks. Marek Strzelecki (†2006)
ks. Henryk Grela (†2013)

8 lutego
ks. Ignacy Jabłoński (†1986)
ks. Julian Zblewski (†1990)
ks. Marek Krzywoń (†2006)

9 lutego
ks. Piotr Czerwonka (†2017)
ks. Tadeusz Rykaczewski (†2021)
ks. Stanisław Charchut (†2022)

10 lutego
ks. Franciszek Cegiełka (†2003)
ks. Stanisław Jurkowski(†2023)

11 lutego
s. Speransa Joniec (†2018)

12 lutego
ks. Max Kugelmann (†1935)

13 lutego
br. Franciszek Jażdżewski (†1945)
ks. Leon Witała (†1982)
ks. Ferdynand Faber (†1995)
ks. Józef Kołodziejczyk (†2004)

14 lutego
s. Maura Brenner (†1944) ☼
br. Józef Salamak (†1962)
s. Gaudencja Raczoń (†2015)

15 lutego
ks. Henryk Popiel (Popielas) (†1993)

16 lutego
ks. Antoni Jaroch (†2008)
ks. Lucjan Balter (†2010)

17 lutego
Bł. Elisabetta Sanna Porcu (†1857)
ks. Józef Bogdan (†1967)

18 lutego
br. Stanisław Sopata (†2002)
m. Maria Knaus (†2012) ☼
br. Jan Cuper (†2020)

19 lutego
ks. Antoni Słomkowski (†1982)
s. Celina Bławat (†1985)
ks. Augustyn Werochowski (†1985)

20 lutego
br. Władysław Gorczyca (†1925)
ks. Janusz Dyl (†2005)

21 lutego
ks. Ludwik Broda (†1988)
ks. Marian Sikora (†2003)
bp Alojzy Orszulik (†2019)

22 lutego
br. Telesfor Domański (†1930)
Bł. ks. Richard Henkes (†1945)
ks. Karl Hoffmann (†1968)
ks. Ignacy Olszewski (†1971)

23 lutego
br. Stanisław Wesołowski (†2000)
ks. Stanisław Kuraciński (†2006)
S. Regina Kirol (†2022)

24 lutego
m. Felicitas Massenkeil (†1919) ☼
ks. Tadeusz Okręglicki (†2000)
s. Weneranda Sitarz (†2006)

25 lutego
br. Joseph Gabriel (†1957) *
br. Zygmunt Szponar (†2008)
ks. Piotr Czaja (†2023)

27 lutego
br. Stanisław Małaczek (†1945)
ks. Ignacy Curzydło (†2011)

28 lutego
ks. Michał Kordecki (†1983)
kl. Richard N’Guetta Thiemélé (†2006)
s. Norberta Kempkes (†2008) ☼

MARZEC

1 marca
s. Daniela Choszcz (†2002)

2 marca
s. Rosa Juda (†1983) ☼

4 marca
br. Alojzy Chowaniec (†1961)
s. Euzebia Bryk (†2000)
ks. Henryk Kietliński (†2017)

5 marca
br. Wiktor Anbild (†1987)

6 marca
br. Antoni Forycki (†1915)

7 marca
s. Custodia Nowak (†1955)

8 marca
ks. Heinrich Grote (†1934) ✺
s. Czesława Malek (†1938)
ks. Władysław Czubek (†1961)
ks. Franciszek Szczotka (1995)
S. Krystyna Dziedzic (†2022)
ks. Tadeusz Nowek (†2024)

9 marca
ks. Józef Pietrzyk (†1999) **
ks. Tadeusz Korbecki (†2016)

10 marca
ks. Józef Stecz (†2001)

11 marca
Sł. B. br. Paweł Krawczewicz (Krawcewicz) (†1945)

14 marca
ks. Andreas Kohl (†1925) ✺
ks. Franciszek Bobrowski (†1980)
ks. Stanisław Stypa (†1987)

15 marca
Sł. B. ks. Norbert Pellowski (†1942)
br. Władysław Święs (†1971)
s. Jadwiga Pawlikowska (†1990)

16 marca
ks. Kazimierz Parzyszek (†1983)
ks. Józef Żemlok (†2020)

17 marca
s. Beata Obłękowska (†1994)
ks. Stefan Treuchel (†2004)

18 marca
bp Alberto Trevisan († 1998)
ks. Józef Liszewski (†2020)

19 marca
br. Waldemar Paszek (†2007)

20 marca
ks. Leszek Daniel (†2022)

21 marca
br. Jan Wąsik (†1942)
s. Jolanta Gumna (†2002)

22 marca
ks. Leon Chamier-Gliszczyński (†1996) **

23 marca
br. Ludwik Krajniewski (†1953)
ks. Teodor Kocjan (†1987)
br. Piotr Wąsik (†2008)

24 marca
kl. Aleksy Duda (†1925)
s. Thekla Pipowski (†1971) ☼

25 marca
ks. Josef Jost (†1933) ✺
ks. Henryk Kronkowski (Krąkowski) (†1964)
ks. Antoni Purol (†1977) **
br. Tomasz Całka (†2002)

26 marca
ks. Max Grimme (†1954) ✺
br. Franciszek Pawlikowski (†1982)
br. Franciszek Cichowski (†1994)

27 marca
ks. William Whitmee (†1909)

28 marca
br. Tadeusz Kwiecień (†1995)

30 marca
s. Wenantia Wójcik (†1983)
ks. Fabian Zawacki (†2012)

31 marca
br. Gerhard Nowak (†1976) *
s. Elżbieta Kuczyńska (†1992)
s. Stanisława Raś (†2011)

KWIECIEŃ

1 kwietnia
s. Cherubina Sendecka (†2002)

2 kwietnia
ks. Henryk Dziura (†1994)
S. Alina Jasiulewicz (†2022)

3 kwietnia
ks. Józef Wróbel (†1971)
br. Michał Walder (†1988)

4 kwietnia
br. Stanisław Legerski (†1942)
s. Melania Mularz (†2002)
s. Marianna Buszyńska (†2004)

5 kwietnia
br. Kazimierz Szafrański (†1983)

6 kwietnia
s. Mirona Cymanowska (†2014)

7 kwietnia
ks. Stanisław Czapla (†1971)
br. Aleksander Ziółkowski (†1982)
ks. Marian Stankowski (†1983)
br. Alojzy Figier (†2004) **

8 kwietnia
br. Tomasz Przewoźny (†1961)
ks. Jan Jędraszek (†2011)

9 kwietnia
ks. Oskar Sebold (†1942) ✺
s. Berthilla Meguin (†1946) ☼

10 kwietnia
s. Bobola Mach (†1986)

11 kwietnia
s. Serafina Siemiradzka (†1974)
ks. Leonard Wołoszyk (†2014)

12 kwietnia
ks. Augustyn Rolbiecki (†1971)
ks. Antoni Pławny (†2007)

14 kwietnia
ks. Ludwig Münz (†1987)
br. Jan Panek (†1991)
s. Wacława Kierzk (†2006)

16 kwietnia
br. Bronisław Regulski (†1942)
s. Zbigniewa Dobkowska (†2004)

17 kwietnia
ks. Stanisław Wojtyła (†2015)
ks. Edward Daniel (†2021)

18 kwietnia
ks. Giuseppe Faà di Bruno (†1889)
ks. Józef Kotlęga (†1973)
ks. Józef Matyka (†1995)
br. Mieczysław Wróbel (†2003)

19 kwietnia
s. Józefa Glamowska (†1993)

20 kwietnia
ks. Ludwik Krawczyk (†1986)

21 kwietnia
ks. Józef Klaper (†2002)
ks. Henryk Herkt (†2005)
ks. Włodzimierz Mozolewski (†2016)

22 kwietnia
br. Tadeusz Trybuszewski (†1996)
ks. Stanisław Michalski (†2008)

23 kwietnia
ks. Antoni Czulak (†2021)

24 kwietnia
ks. Leon Dąbski (†2011)

25 kwietnia
ks. Kazimierz Buchwald (†1931)

27 kwietnia
ks. Antoni Hańderek (†1999)
s. Janisława Puzdrowska (†2010)
s. Władysława Sitarz (†2019)

28 kwietnia
ks. Eugeniusz Weron (†2009)

29 kwietnia
br. Bronisław Ciepielewski (†1983)

30 kwietnia
ks. Czesław Wędzioch (†1982)
ks. Stanisław Mikulski (†1984)

MAJ

1 maja
s. Helena Jugo (†2009)
s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021)

2 maja
ks. Alojzy Hübner (†1922)
br. Jan Bik (†1988)

3 maja
ks. Józef Gołuński (†2011)

4 maja
Sł. B. ks. Franciszek Bryja (†1942)
ks. Jan Baraniecki (†2017)

5 maja
ks. Robert Kuklok (†1925) *
ks. Wiesław Kantor (†2020)

6 maja
ks. Marian Bartos (†2001)

7 maja
ks. Edmund Boniewicz (†2006)
ks. Jan Latoń (†2020)

8 maja
ks. Kazimierz Mielewski (†1992)

10 maja
ks. Wiktor Bartkowiak (†1975)
ks. Stanisław Wierzbica (†1977)

11 maja
Władysław Kluczewski (†1952)
br. Władysław Kamiński (†1985)

13 maja
ks. Roman Len (†1993) **

14 maja
ks. Kazimierz Nowak (†2021)

15 maja
Tadeusz Krzak (†1936)
ks. Mieczysław Leszczyński (†1994)

17 maja
s. Wirginitas Wołosewicz (†2020)

18 maja
ks. Jan Kudłacik (†2014)

19 maja
ks. Giacinto Cardi (†1956)
ks. Bronisław Wiater (†1963)
s. Eligia Rembowska (†1998)
ks. Józef Szczepański (†2023)

20 maja
br. Szczepan Orlikowski (†2004)
ks. Tadeusz Mika (†2014)

22 maja
ks. Marian Sobczyk (†1998)

23 maja
ks. Franciszek Pauliński (†1943)

24 maja
ks. Kazimierz Trypus (†2003)

25 maja
br. Jan Janz (†1921)
ks. Leon Bemke (†1984)
ks. Mirosław Drozdek (†2007)

26 maja
br. Jan Breza (†2010)

27 maja
ks. Franciszek Świerczek (†1996)
s. Agnieszka Gojtowska (†2021)

28 maja
br. Julian Jężak (†1926)

30 maja
ks. Zenon Modzelewski (†1996)

CZERWIEC

1 czerwca
ks. Franciszek Rafacz (†1994)
ks. Jan Janik (†2008)
s. Teresa Matula (†2018)
ks. Tadeusz Tomasiński (†2022)

2 czerwca
br. Leon Grabicki (†1927)
ks. Leon Forycki (†1991)

3 czerwca
ks. Jan Dobski (†2011)

5 czerwca
m. Bonifacja Weiss (†1909) ☼

6 czerwca
s. Vita Nowak (†1985)

7 czerwca
br. Robert Ciernia (†1968) *
ks. Józef Jażdżewski (†1981)

8 czerwca
ks. Franciszek Drwal (†1987)
ks. Mieczysław Ziomkowski (†2005)

9 czerwca
ks. Eugeniusz Piskorek (†2007)
s. Bonita Wojtach (†2010)

10 czerwca
Klemens Stefański (†1938)

11 czerwca
br. Jan Klimczyk (†1987)
ks. Jacek Zaleski (†1989)
ks. Ryszard Karbownik (†2001)

14 czerwca
ks. Władysław Zbłowski (†2000)
s. Maria Hetnał (†2020)

15 czerwca
s. Aurelie Uwizeyimana (†2010)
ks. Tadeusz Bazan (†2023)

17 czerwca
s. Krystyna Chrzanowska (†1989)
ks. Walerian Pączek (†2001) **

18 czerwca
ks. Grzegorz Szmit (†2013)

19 czerwca
ks. Franciszek Gal (†2003) **

20 czerwca
ks. Mirosław Zadrożny (†2012)
ks. Tomasz Borowski (†2023)
ks. Stanisław Kantor (†2023)

22 czerwca
br. Stanisław Płaneta (†1919)
ks. Władysław Baumgart (†1966)
ks. Wincenty Stolz (†1969)
br. Bolesław Gawryś (†2014)

23 czerwca
s. Bronisława Soból (†1985)
ks. Stanisław Matuszewski (†2022)

24 czerwca
br. Andreas Zwoliński (†1900) *
ks. Jerzy Maj (†2018)

25 czerwca
ks. Edward Wilk (†1975)
s. Zyta Lubczyńska (†2007)
ks. Roman Forycki (†2011)

26 czerwca
ks. Romuald Laqua (†1956) *
ks. Alojzy Arendt (†1982)
ks. Eugeniusz Skarzyński (†1999)

27 czerwca
ks. Karl Kubisch (†1936) *
Wojciech Durek (†1951)
ks. Marian Dziczek (†2017)
Jason Wikis (†2020)

28 czerwca
ks. Ludwik Homa (†1992)

29 czerwca
br. Józef Górowicz (†1990)
s. Meinolfa Falke (†1995) ☼

30 czerwca
s. Józefata Wyrwas (†2001)

LIPIEC

1 lipca
ks. Andrzej Chełkowski (†2005)
br. Mieczysław Mystkowski (†2022)

2 lipca
Sł. B. ks. Jan Szambelańczyk (†1941)
ks. Stanisław Piaskowy (†2002)

3 lipca
ks. Paweł Drews (†1988)

4 lipca
ks. Józef Chudziński (†1981)
ks. Jan Zając (†2021)

5 lipca
s. Ludwika Stępniewska (†1969)
br. Jerzy Sawicki (†1975)
ks. Tadeusz Krakowski (†1990)
ks. Zygmunt Kowalczyk (†1999)

6 lipca
ks. Stanisław Wojak (†1945)

7 lipca
s. Pia Polke (†1973) ☼
br. Jan Zgłobica (†2014)

8 lipca
s. Helena Autuch (†2003)
ks. Jan Kot (†2021)

9 lipca
ks. Wilhelm Möhler (†1981)

10 lipca
s. Veritas Wieczorek (†2006)

11 lipca
ks. Alojzy Hassa (†1982)
kl. Grzegorz Rudnik (†1984)
s. Julitta Gołębiowska (†2011)
ks. Roman Zarzycki (†2016)

12 lipca
ks. Kazimierz Dynarski (†1990)
o. Wincenty Jekiełek (†2016) **
ks. Edmund Osmólski (†2016)

13 lipca
ks. Tomasz Mącior (†1942)
ks. Jan Wroński (†1998)

14 lipca
br. Paweł Błeński (†1983)
ks. Joachim Lichy (†1986) **
s. Agnieszka Otta (†2020)

15 lipca
br. Stanisław Kędzierski (†1978)
s. Grzegorza Fobke (†1993)

16 lipca
ks. Augustine Bogdanski (†1981) *
ks. Franciszek Madej (†1991)
ks. Ludwik Skuza (†2017)

17 lipca
ks. Ruprecht Dausmann (†1981) ✺
ks. Alojzy Minkus (†2012) **

18 lipca
ks. Konstanty Kobielus (†1984)

19 lipca
kl. Władysław Paluch (†1934)
ks. Jan Pęzioł (†1979)
s. Kazimiera Milewska (†1981)
br. Józef Pałysa (†1987)

20 lipca
Piotr Spierewka (†1949)
ks. Alfons Kremzer (†1973)
ks. Tomasz Bielski (†1978)
ks. Henryk Chmielorz (†1999)

21 lipca
ks. Marian Baranowski (†2013) **

22 lipca
ks. Jerzy Romanowicz (†1992)
ks. Klemens Rusin (†2013)
s. Helena Szaniawska (†2019)

23 lipca
ks. Józef Jarząb (†1942)

24 lipca
kl. Dominik Paweł Ambrosewicz (†1994)

25 lipca
ks. Tomasz Sobieraj (†1965)
br. Stephan Statkiewicz (†1969) *
ks. Jan Młyńczak (†2001)
s. Aleksandra Ciecierska (†2011)

26 lipca
ks. Józef Szykowski (†1945)
s. Wincenta Labuda (†2003)
ks. Stanisław Kaźmierczak (†2004) **
ks. Ignace Mugobe Banuni (†2021)

27 lipca
br. Władysław Nalborski (†1978)
s. Hozjana Gibas (†1999)
S. Teresa Wenta (†2022)

28 lipca
br. Jan Bandoszek (†2018)

31 lipca
ks. Adam Wiśniewski (†1987)
ks. Jan Korycki (†2020)

SIERPIEŃ

1 sierpnia
kl. Henryk Choromański (†1955)
ks. Piotr Oramowski (†1981)
ks. Henryk Styczeń (†2005)

2 sierpnia
br. Stanisław Lis (†1973)
s. Bogusława Gnerowicz (†1976)

3 sierpnia
br. Józef Dudek (†1983)

4 sierpnia
ks. Hermann Skolaster (†1968) ✺
s. Aniela Wilińska (†1984)
ks. Martin Juritsch (†1999)

5 sierpnia
s. Zyta Ossowska (†1940)
br. Ignacy Forycki (†1983)
br. Jan Pęcherek (†1995)

6 sierpnia
ks. Jan Kapcia (†1990) **
s. Prakseda Kulas (†2002)
s. Luminata Autrieb (†2009)

7 sierpnia
ks. Bogdan Boniewicz (†2003)
s. Wiktoria Adamczak (†2012)
ks. Wendelin Maciej Ryś (†2015)

8 sierpnia
br. Piotr Bochenek (†1941)

10 sierpnia
kl. Alojzy Rother (†1917)

11 sierpnia
ks. Jan Kończak (†2021)

12 sierpnia
br. Stanisław Bieś (†1985)
ks. Józef Wólczyński (†2005)

13 sierpnia
kl. Jerzy Paprocki (†1944)
abp Henryk Hoser (†2021)

14 sierpnia
ks. Karl Gissler (†1927)

15 sierpnia
ks. Leon Cieślak (†1953)
ks. Wiktor Krakor (†1958)
br. Jan Postrzednik (†1980)

16 sierpnia
br. Ignacy Mikołajewski (†1958)

17 sierpnia
ks. Stanisław Sarnicki (†2014)

18 sierpnia
ks. Jan Kowalczyk (†1975) **
s. Gracjana Tymińska (†2011)

20 sierpnia
br. Władysław Kielbratowski (†1932)
br. Stanisław Zieliński (†1944)
ks. Rajmund Dardziński (†1944)
bp Séamus Freeman (†2022)

21 sierpnia
Sł. B. ks. Franz Reinisch (†1942)
br. Wacław Rygielski (†1988)
ks. Edmund Ossowski (†1990)

22 sierpnia
kl. Feliks Magulski (†1917)
s. Leona Schöttke (†1990) ☼
s. Sylweria Michalik (†2022)

23 sierpnia
s. Wincentyna Żychlewicz (†1992)
ks. Jan Nełkowski (†1994)

24 sierpnia
ks. Krzysztof Margasiński (†2012)
ks. Tadeusz Płonka (†2018)
ks. Witalij Wezdeckij (†2019)
ks. Kazimierz Stachera (†2021)

25 sierpnia
ks. Anton Wycisk (†1974) *

26 sierpnia
br. Roman Rżysko (†1966)
ks. Józef Sadzik (†1980)
ks. Bogdan Kusznir (†2018)

27 sierpnia
br. Franciszek Zbrojny (†1959)
s. Czesława Dorszyńska (†2005)

29 sierpnia
ks. Jan Maćkowski (†1952)
ks. Nicholas Gorman (†1978)

30 sierpnia
br. Tomasz Sierak (†2001)

31 sierpnia
br. Hermann Jenne (†1935) ✺
br. Antoni Nowak (†1944)
ks. Jan Stefanowski (†1987)
s. Bogumiła Labuda (†2009)

WRZESIEŃ

3 września
br. Stanisław Michalczyk (†1939)

4 września
ks. Tadeusz Michałek (†1992)
s. Irena Przybysz (†2007)
ks. Stanisław Jojczyk (†2012)

5 września
br. Błażej Niedziela (†1990)
br. Piotr Rzeźnik (†1992)

6 września
m. Zygmunta Bielawa (†1995)

7 września
ks. Eugeniusz Feldo (†1981)
ks. Franciszek Wieczorek (†1988) **

8 września
br. Klemens Petka (†1939)
ks. Józef Zawidzki (†1979)

9 września
ks. Franciszek Bogdan (†2008)
s. Martyna Gumul (†2019)

10 września
br. Vitus Degen (†1933) ✺
ks. Zygfryd Pluta (†1943)
br. Michał Franciszek Borowski (†2009)

11 września
s. Alojza Horaczy (†1998)
ks. Eugeniusz Dutkiewicz (†2002)
br. Leon Bąkowski (†2003)

14 września
br. Ludwik Nowak (†1944)
br. Stanisław Olejniczak (†1974)
br. Stanisław Gibała (†1997)
ks. Stanisław Cholewa (†2001)
ks. Aleksander Milewski (†2016)

15 września
Sł. B. ks. Josef Kentenich (†1968)

16 września
ks. Czesław Skuza (†1968)

18 września
kl. Władysław Burzyński (†1939)
ks. Julian Zegar (†1959)
ks. Jerzy Jera (†1991)

20 września
bp Konrad Walter (†2018)
s. Estera Stachnik (†2019)

21 września
ks. Szczepan Barcikowski (†2005)
ks. Stefan Dusza (†2017)

22 września
s. Klemensa Zdrojewska (†1983)
s. Paulina Bigus (†1991)
ks. Józef Lesiak (†1999)
br. Jan Maciejewski (†2000)
ks. Feliks Folejewski (†2015)

23 września
Bł. ks. Józef Stanek (†1944)
ks. Jakub Krzyszczuk (Jacques Crisou) (†1976)
br. Franciszek Ciesielka (†1989)
ks. Roman Tarka (†1997) **
s. Consumata Wojtczak (†2017)

24 września
s. Gabriela Jelińska (†1976)

25 września
s. Serafina Kowalczyk (†1945)
br. Jan Szczeblewski (†1978)
ks. Ignacy Ciastoń (†1988)

26 września
br. Antoni Gatka (†1963)
ks. Bronisław Liedtke (†1986)
ks. Czesław Murawski (†2016)

27 września
ks. Antoni Pęksa (†1997)

28 września
br. Franciszek Kowalcze (†1982)
br. Andrzej Duda (†1983)
ks. Józef Bagiński (†1985)
ks. Józef Turecki (†1985)

29 września
ks. Kazimierz Czulak († 2019)

30 września
s. Katarzyna Wardynszkiewicz (†1988)

PAŹDZIERNIK

3 października
s. Wanda Bielińska (†2000)
br. Jan Kubiszewski (†2023)

4 października
Sł. B. Josef Engling (†1918)
ks. Stefan Bajda (†1977)
ks. Marian Lesner (†1994)
ks. Emil Krupnik (†2003)
ks. Józef Krzeski (†2016)

5 października
ks. Władysław Nadybał (†2012)
s. Gerarda Kitlas (†2015)
br. Wojciech Szporna (†2022)

6 października
m. Cäcilia Heep (†1969) ☼
s. Stanisława Hirsch (†1994)
ks. Jerzy Kopeć (†2016)
ks. Jerzy Szewczul (†2020)

7 października
br. Lucjan Kawecki (†1986)

9 października
br. Jan Wilczyński (†1981)
br. Wojciech Grobel (†1983)
ks. Jan Kowalski (†1993)
s. Paula Buchwald (†2007)
br. Marian Nowotnik (†2013)
ks. Stanisław Orlikowski (†2021)

10 października
s. Angelica Paluchowska (†1988) ☼

11 października
ks. Walerian Siuda (†1953)

13 października
s. Jacenta Neumann (†2000)
bp Herbert Lenhof (†2017)

14 października
ks. Stanisław Robak (†1988)
s. Fides Misiewicz (†2008)
ks. Witold Zdaniewicz (†2017)
s. Kryspina Smentoch (†2020)

15 października
ks. Marian Skorżyński (†1981)
ks. Jan Porębski (†2002)
ks. Leon Niechoj (†2011)

16 października
Bł. ks. Józef Jankowski (†1941)
ks. Jan Strauch (†2012)
ks. Józef Dąbrowski junior (†2014)

17 października
s. Maria Grabowska (†1949)

18 października
br. Dawid Bieliński (†1982)
ks. Zygmunt Rut (†1992)
s. Dorota Adamczak (†1992)

19 października
s. Zofia Suchecka (†2020)

20 października
ks. Stanisław Marszał (†2014) **

21 października
br. Franciszek Dziczkiewicz (†2021)

22 października
s. Józefa Jędo (†2001)

23 października
ks. Lesław Gwarek (†2014)

24 października
br. Johannes Szczygiel (†1935) ✺
s. Katarzyna Gałka (†1943)
ks. Władysław Ciastoń (†1991)
ks. Stefan Domagała (†2020)

25 października
ks. Johannes Grimme (†1998) ✺

26 października
ks. Zygmunt Zymliński (†2011)
ks. Florian Kniotek (†2012)

28 października
s. Jutta Samp (†1986)
ks. Antoni Dębkowski (†2004)
ks. Ryszard Witkowski (†2007)

29 października
ks. Władysław Stasiak (†2022)

30 października
ks. Mirosław Dragiel (†2020)

31 października
ks. Stanisław Suwała (†1992)

LISTOPAD

1 listopada
s. Agnieszka Struzik (†1997)
ks. Jan Papkała (†2009)

2 listopada
ks. Henryk Cabała (†2003)
ks. Franciszek Kania (†2005)

3 listopada
ks. Witold Hadziewicz (†1989)

4 listopada
br. Bernard Kowalski (†1941)
br. Karol Beczała (†1997)
ks. Franciszek Wielgosz (†2014)
ks. Łukasz Śleziak (†2015)

5 listopada
ks. Kazimierz Pytka (†2020)

6 listopada
ks. Stanisław Uramowski (†1989)
s. Franciszka Mach (†1999)
s. Majola Rataj (†2018)

7 listopada
Sł. B. bp Heinrich Vieter (†1914)
bp Bruno August Hippel (†1970)

9 listopada
ks. Josef Musiol (†1975) *
s. Dignissima Sołtan (†1976)
ks. Józef Ramusiewicz (†1992)
br. Stefan Olczyk (†2016)

10 listopada
Sł. B. ks. Franciszek Kilian (†1941)
br. Stanisław Rżysko (†1963)
ks. Ryszard Domański (†2020)

11 listopada
ks. Raffaele Melia (†1876)
kl. Stanisław Sadowski (†1941)
ks. Szczepan Gracz (†1942)
ks. Stanisław Janik (†2010)

12 listopada
ks. Józef Codro (†1939)
ks. Alojzy Majewski (†1947)
m. Aquina Klähr (†1965) ☼

13 listopada
ks. Jacek Jakubczyk (†1994)
s. Jadwiga Kaczykowska (†2004)

14 listopada
br. Franciszek Chaciński (†1939)
ks. Karol Kurek (†1949)

15 listopada
ks. Wacław Markowski (†1976)
ks. Leszek Solakiewicz (†1991) **
ks. Stanisław Płoński (†1995)

16 listopada
ks. Boniface Haguminshuti (†2010)

17 listopada
ks. Piotr Granatowicz (†1978)
ks. Witold Sikora (†1985)
s. Jadwiga Waszczeniuk (†2018)

18 listopada
ks. Theodor Mathyssek (†1945) *
br. Anton Zwoliński (†1954) *

19 listopada
s. Amabilis Idaszak (†1980)

20 listopada
s. Wojciecha Stachnik (†1993)

21 listopada
ks. Tadeusz Gliński (†1993)
ks. Jacek Wierzba (†2023)

22 listopada
br. Franciszek Tarnówka (†1943)
ks. Stanisław Gawryło (†2008)
ks. Grzegorz Młodawski (†2020)

23 listopada
br. Stanisław Gołębiowski (†1963)
ks. Józef Żyto (†1966)
ks. Paulo Broda (†1970) *
ks. Bogdan Podhalański (†1989) **
ks. Henryk Mojecki (†2013) **

24 listopada
ks. Tadeusz Nazar (†2006)

25 listopada
ks. Stanisław Słaboszewski (†1931)
br. Jakub Głowacki (†1959)
s. Regina Powęzka (†2000)

26 listopada
ks. Józef Kozłowski (†2023)

27 listopada
Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński (†1941)
ks. Edmund Winklarz (†1990)
s. Kinga Kosiedowska (†1996)
ks. Józef Lisiak (†2020)

28 listopada
br. Roman Kaczmarczyk (†1980)
ks. Kazimierz Jacaszek (†2008)

GRUDZIEŃ

1 grudnia
s. Władysława Urbanowska (†1975)

2 grudnia
ks. Roman Ruchaj (†1981)

4 grudnia
br. Gustaw Lipiński (†1939)
br. Leon Kuczborski (†1979)
ks. Stanisław Zyglewicz (†2016)

5 grudnia
ks. Tadeusz Czulak (†2010)

7 grudnia
ks. Zbigniew Rembisz (†2023)

8 grudnia
ks. Johannes Schmitt junior (†1947) **
ks. Czesław Ramusiewicz (†1981)
s. Władysława Podwórna (†2012)

9 grudnia
br. Józef Lipkowski (†1931)

10 grudnia
br. Jan Święs (†1980)
ks. Andrzej Darznik (†2003)

11 grudnia
s. Custodia Purzycka (†1950)
ks. Albin Łukiewski (†1968)
ks. Czesław Herlender (†2015)

12 grudnia
ks. Jan Zubek (†2014)
br. Tadusz Wojciechowski (†2019)

13 grudnia
ks. Jan Pałyga (†2021)

14 grudnia
bp Thomas Thennatt (†2018)

15 grudnia
ks. Carlo Maria Orlandi (†1895)
ks. Ignacy Baszanowski (†1923)
br. Piotr Kasprzak (†1988)

16 grudnia
ks. Peter Resch (†1966)

17 grudnia
br. Walenty Przybylski (†1926)
ks. Alfons Męcikowski (†1946)
ks. Stanisław Ryś (†1998)

19 grudnia
br. Jan Kępka (†1940)

20 grudnia
ks. Wojciech Turowski (†1959)
ks. Józef Świerkosz (†2018)

21 grudnia
br. Stanisław Góraj (†1968)

22 grudnia
br. Franciszek Jank (†2004)
ks. Alojzy Misiak (†2004)
ks. Stanisław Niewiarowski (†2012)
ks. Krzysztof Syrek (†2015)

23 grudnia
m. Aurelia Wachowska (†1969)
ks. Andrzej Biernacki (†2018)

24 grudnia
ks. Władysław Liberek (†1975)
ks. Szczepan (Etienne) Sumela (†2002)
ks. Eugeniusz Klimiński (†2021)
ks. Szczepan Bober (†2023)

25 grudnia
s. Janina Kilian (†1986)
ks. Bernard Baumgart (†1996)

26 grudnia
br. Zygmunt Gregorowicz (†1973)
ks. Leszek Bajor (†1994)

27 grudnia
ks. Augustyn Zaraza (†1956)
br. Leon Derda (†1964)
ks. Mieczysław Madejski (†1968)
ks. Józef Dąbrowski (†1992)
s. Ewencja Garlikowska (†2008)
ks. Franciszek Mąkinia (†2014)
s. Mariola Klekowska (†2020)
ks. Jan Kędziora (†2021)

28 grudnia
br. Antoni Kaczmarczyk (†1942?)
ks. Ignacy Cieślak (†2002)

29 grudnia
ks. Alojzy Żuchowski (†1994)
ks. Łukasz Ciupa (†2015)

30 grudnia
kl. Emil Owczorz (†1936) *
ks. Roman Dzwonkowski (†2020)

31 grudnia
ks. Bolesław Kamiński (†1943) **
ks. Cezary Jurkiewicz (†1978?)
ks. Stanisław Martuszewski (†2013)ALFABETYCZNY INDEKS ZMARŁYCH
Wybierz pierwszą literę od której zaczyna się nazwisko zmarłego:

A, B, C, D, E-F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z, Ż

A

s. Adamczak Dorota (†18 X 1992)
s. Adamczak Wiktoria (†7 VIII 2012)
kl. Ambrosewicz Dominik Paweł (†24 VII 1994)
s. Ambroży Tadeusza (†13 I 2003)
br. Anbild Wiktor (†5 III 1987)
ks. Arendt Alojzy (†26 VI 1982)
ks. Auconi Ignazio (†3 II 1877)
s. Autrieb Luminata (†6 VIII 2009)
s. Autuch Helena (†8 VII 2003)

B

ks. Bagiński Józef (†28 IX 1985)
ks. Bajda Stefan (†4 X 1977)
ks. Bajgrowicz Ludwik (†3 I 2010)
ks. Bajor Leszek (†26 XII 1994)
ks. Balter Lucjan (†16 II 2010)
br. Bandoszek Jan (†28 VII 2018)
ks. Bannin Joseph (†24 I 1915)
ks. Baraniecki Jan (†4 V 2017)
ks. Baranowski Marian (†21 VII 2013) **
ks. Barcikowski Szczepan (†21 IX 2005)
ks. Bartkowiak Wiktor (†10 V 1975)
ks. Bartos Marian (†6 V 2001)
ks. Baszanowski Ignacy (†15 XII 1923)
ks. Baumgart Bernard (†25 XII 1996)
ks. Baumgart Władysław (†22 VI 1966)
ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023)
br. Bąkowski Leon (†11 IX 2003)
br. Beczała Karol (†4 XI 1997)
ks. Bemke Leon (†25 V 1984)
m. Bielawa Zygmunta (†6 IX 1995)
s. Bielińska Wanda (†3 X 2000)
br. Bieliński Dawid (†18 X 1982)
ks. Bielski Tomasz (†20 VII 1978)
s. Bieniaszewska Łucja (†16 I 2004)
ks. Biernacki Andrzej (†23 XII 2018)
br. Bieś Stanisław (†12 VIII 1985)
s. Bigus Paulina (†22 IX 1991)
br. Bik Jan (†2 V 1988)
s. Bilicka Judyta (†2 I 2015)
ks. Bilik Jacek (†2 I 2012)
ks. Błaszczak Jerzy (†15 I 2021)
ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023)
s. Bławat Celina (†19 II 1985)
br. Błeński Paweł (†14 VII 1983)
ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023)
ks. Bobrowski Franciszek (†14 III 1980)
br. Bochenek Piotr (†8 VIII 1941)
ks. Bogdan Franciszek (†9 IX 2008)
ks. Bogdan Józef (†17 II 1967)
ks. Bogdanski Augustine (†16 VII 1981) *
ks. Boniewicz Bogdan (†7 VIII 2003)
ks. Boniewicz Edmund (†7 V 2006)
br. Borowski Michał Franciszek (†10 IX 2009)
ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023)
s. Brenner Maura (†14 II 1944) ☼
br. Breza Jan (†26 V 2010)
ks. Broda Ludwik (†21 II 1988)
ks. Broda Paulo (†23 XI 1970) *
s. Broniewska Grażyna (†15 I 2001)
Sł. B. ks. Bryja Franciszek (†4 V 1942)
s. Bryk Euzebia (†4 III 2000)
ks. Buchwald Kazimierz (†25 IV 1931)
s. Buchwald Paula (†9 X 2007)
kl. Burzyński Władysław (†18 IX 1939)
s. Buszyńska Marianna (†4 IV 2004)

C

ks. Cabała Henryk (†2 XI 2003)
br. Całka Antoni (†26 I 1998)
br. Całka Tomasz (†25 III 2002)
ks. Cardi Giacinto (†19 V 1956)
ks. Cegiełka Franciszek (†10 II 2003)
br. Chaciński Franciszek (†14 XI 1939)
ks. Chamier-Gliszczyński Leon (†22 III 1996) **
ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022)
ks. Chełkowski Andrzej (†1 VII 2005)
ks. Chmielorz Henryk (†20 VII 1999)
ks. Cholewa Stanisław (†14 IX 2001)
kl. Choromański Henryk (†1 VIII 1955)
s. Choszcz Daniela (†1 III 2002)
br. Chowaniec Alojzy (†4 III 1961)
s. Chrzanowska Krystyna (†17 VI 1989)
ks. Chudziński Józef (†4 VII 1981)
ks. Chwiej Jerzy (†24 I 2024)
br. Chytry Franciszek (†16 I 1966)
ks. Ciastoń Ignacy (†25 IX 1988)
ks. Ciastoń Władysław (†24 X 1991)
br. Cichowski Franciszek (†26 III 1994)
s. Ciecierska Aleksandra (†25 VII 2011)
br. Ciepielewski Bronisław (†29 IV 1983)
br. Ciernia Robert (†7 VI 1968) *
br. Ciesielka Franciszek (†23 IX 1989)
ks. Cieślak Ignacy (†28 XII 2002)
ks. Cieślak Leon (†15 VIII 1953)
ks. Ciupa Łukasz (†29 XII 2015)
ks. Codro Józef (†12 XI 1939)
br. Cuper Jan (†18 II 2020)
ks. Curzydło Ignacy (†27 II 2011)
s. Cymanowska Mirona (†6 IV 2014)
ks. Czaja Piotr (†25 II 2023)
ks. Czapla Stanisław (†7 IV 1971)
ks. Czerwonka Piotr (†9 II 2017)
ks. Czubek Władysław (†8 III 1961)
ks. Czulak Antoni (†23 IV 2021)
ks. Czulak Kazimierz (†29 IX 2019)
ks. Czulak Tadeusz (†5 XII 2010)

D

ks. Daniel Edward (†17 IV 2021)
ks. Daniel Leszek (†20 III 2022)
ks. Dardziński Rajmund (†20 VIII 1944)
ks. Darznik Andrzej (†10 XII 2003)
ks. Dausmann Ruprecht (†17 VII 1981) ✺
ks. Dąbrowski Józef (†27 XII 1992)
ks. Dąbrowski Józef junior (†16 X 2014)
ks. Dąbski Leon (†24 IV 2011)
br. Degen Vitus (†10 IX 1933) ✺
ks. Degenhardt Peter (†29 I 1981) **
br. Derda Leon (†27 XII 1964)
ks. Dębkowski Antoni (†28 X 2004)
s. Dobkowska Zbigniewa (†16 IV 2004)
ks. Dobski Jan (†3 VI 2011)
ks. Domagała Stefan (†24 X 2020)
ks. Domański Ryszard (†10 XI 2020)
br. Domański Telesfor (†22 II 1930)
s. Dorszyńska Czesława (†27 VIII 2005)
ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020)
ks. Drews Paweł (†3 VII 1988)
ks. Drozdek Mirosław (†25 V 2007)
ks. Drwal Franciszek (†8 VI 1987)
kl. Duda Aleksy (†24 III 1925)
br. Duda Andrzej (†28 IX 1983)
br. Dudek Józef (†3 VIII 1983)
Durek Wojciech (†27 VI 1951)
ks. Dusza Stefan (†21 IX 2017)
ks. Dutkiewicz Eugeniusz (†11 IX 2002)
ks. Dyl Janusz (†20 II 2005)
ks. Dynarski Kazimierz (†12 VII 1990)
ks. Dziczek Marian (†27 VI 2017)
br. Dziczkiewicz Franciszek (†21 X 2021)
s. Dziedzic Krystyna (†8 III 2022)
ks. Dziura Henryk (†2 IV 1994)
ks. Dzwonkowski Roman (†30 XII 2020)

E - F

Sł. B. Engling Josef (†4 X 1918)
ks. Faà di Bruno Giuseppe (†18 IV 1889)
ks. Faber Ferdynand (†13 II 1995)
s. Falke Meinolfa (†29 VI 1995) ☼
br. Faltin Josef (†8 I 1937) ✺
ks. Feldo Eugeniusz (†7 IX 1981)
br. Figier Alojzy (†7 IV 2004) **
s. Fobke Grzegorza (†15 VII 1993)
ks. Folejewski Feliks (†22 IX 2015)
br. Forycki Antoni (†6 III 1915)
br. Forycki Ignacy (†5 VIII 1983)
ks. Forycki Leon (†2 VI 1991)
ks. Forycki Roman (†25 VI 2011)
s. Frenkiel Ekspedyta (†4 II 2004)
bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022)
br. Frymark Franciszek (†24 I 1989)

G

br. Gabriel Joseph (†25 II 1957) *
ks. Gal Franciszek (†19 VI 2003) **
s. Gałka Katarzyna (†24 X 1943)
s. Garlikowska Ewencja (†27 XII 2008)
br. Gatka Antoni (†26 IX 1963)
ks. Gawryło Stanisław (†22 XI 2008)
br. Gawryś Bolesław (†22 VI 2014)
s. Gąsowska Jubilata (†11 I 1974)
s. Gehrmann Edith (†4 II 1936) ☼
br. Gibała Stanisław (†14 IX 1997)
s. Gibas Hozjana (†27 VII 1999)
ks. Gissler Karl (†14 VIII 1927)
s. Glamowska Józefa (†19 IV 1993)
ks. Gliński Tadeusz (†21 XI 1993)
s. Gliszczyńska Otylia (†24 I 1978)
br. Głowacki Jakub (†25 XI 1959)
s. Gnerowicz Bogusława (†2 VIII 1976)
s. Gojtowska Agnieszka (†27 V 2021)
s. Gołębiowska Julitta (†11 VII 2011)
br. Gołębiowski Stanisław (†23 XI 1963)
ks. Gołuński Józef (†3 V 2011)
br. Gorczyca Władysław (†20 II 1925)
ks. Gorman Nicholas (†29 VIII 1978)
br. Góraj Stanisław (†21 XII 1968)
br. Górowicz Józef (†29 VI 1990)
br. Grabicki Leon (†2 VI 1927)
s. Grabowska Maria (†17 X 1949)
ks. Gracz Szczepan (†11 XI 1942)
ks. Granatowicz Piotr (†17 XI 1978)
br. Gregorowicz Zygmunt (†26 XII 1973)
ks. Grela Henryk (†7 II 2013)
ks. Grimme Johannes (†25 X 1998) ✺
ks. Grimme Max (†26 III 1954) ✺
br. Grobel Wojciech (†9 X 1983)
ks. Grote Heinrich (†8 III 1934) ✺
s. Gumna Jolanta (†21 III 2002)
s. Gumul Martyna (†9 IX 2019)
ks. Gwarek Lesław (†23 X 2014)

H

ks. Hadziewicz Witold (†3 XI 1989)
ks. Haguminshuti Boniface (†16 XI 2010)
ks. Hanowski Anton (†3 I 1956) *
ks. Hańderek Antoni (†27 IV 1999)
ks. Hassa Alojzy (†11 VII 1982)
s. Hebel Elżbieta (†30 I 2003)
m. Heep Cäcilia (†6 X 1969) ☼
Bł. ks. Henkes Richard (†22 II 1945)
bp Hennemann Franziskus Xaver (†17 I 1951)
ks. Hereśniak Stanisław (†8 I 1990)
ks. Herkt Henryk (†21 IV 2005)
ks. Herlender Czesław (†11 XII 2015)
s. Hetnał Maria (†14 VI 2020)
bp Hippel Bruno August (†7 XI 1970)
s. Hirsch Stanisława (†6 X 1994)
ks. Hoffmann Karl (†22 II 1968)
ks. Homa Ludwik (†28 VI 1992)
s. Horaczy Alojza (†11 IX 1998)
abp Hoser Henryk (†13 VIII 2021)
ks. Hübner Alojzy (†2 V 1922)

I

s. Idaszak Amabilis (†19 XI 1980)

J

ks. Jabłoński Ignacy (†8 II 1986)
ks. Jacaszek Kazimierz (†28 XI 2008)
ks. Jakubczyk Jacek (†13 XI 1994)
ks. Janik Jan (†1 VI 2008)
ks. Janik Stanisław (†11 XI 2010)
br. Jank Franciszek (†22 XII 2004)
Bł. ks. Jankowski Józef (†16 X 1941)
br. Janz Jan (†25 V 1921)
ks. Jaroch Antoni (†16 II 2008)
ks. Jarząb Józef (†23 VII 1942)
s. Jasiulewicz Alina (†2 IV 2022)
ks. Jaworski Stanisław (†4 I 1974)
br. Jażdżewski Franciszek (†13 II 1945)
ks. Jażdżewski Józef (†7 VI 1981)
o. Jekiełek Wincenty (†12 VII 2016) **
s. Jelińska Gabriela (†24 IX 1976)
br. Jenne Hermann (†31 VIII 1935) ✺
ks. Jera Jerzy (†18 IX 1991)
s. Jędo Józefa (†22 X 2001)
ks. Jędraszek Jan (†8 IV 2011)
br. Jężak Julian (†28 V 1926)
ks. Jojczyk Stanisław (†4 IX 2012)
s. Joniec Speransa (†11 II 2018)
ks. Jost Josef (†25 III 1933) ✺
s. Juda Rosa (†2 III 1983) ☼
s. Jugo Helena (†1 V 2009)
s. Jurek Kazimiera (†22 I 2015)
ks. Juritsch Martin (†4 VIII 1999)
ks. Jurkiewicz Cezary (†31 XII 1978?)
ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023)

K

br. Kaczmarczyk Antoni (†28 XII 1942?)
br. Kaczmarczyk Roman (†28 XI 1980)
s. Kaczykowska Jadwiga (†13 XI 2004)
ks. Kamiński Bolesław (†31 XII 1943) **
br. Kamiński Władysław (†11 V 1985)
ks. Kania Franciszek (†2 XI 2005)
ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023)
ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020)
ks. Kapcia Jan (†6 VIII 1990) **
ks. Karbownik Ryszard (†11 VI 2001)
ks. Karny Marek (†14 I 2024)
br. Kasprzak Piotr (†15 XII 1988)
br. Kawecki Lucjan (†7 X 1986)
ks. Kaźmierczak Stanisław (†26 VII 2004) **
s. Kempkes Norberta (†28 II 2008) ☼
Sł. B. ks. Kentenich Josef (†15 IX 1968)
br. Kędzierski Stanisław (†15 VII 1978)
ks. Kędziora Jan (†27 XII 2021)
br. Kępka Jan (†19 XII 1940)
kl. Kęsy Henryk (†6 II 1975)
br. Kielbratowski Władysław (†20 VIII 1932)
s. Kierzk Wacława (†14 IV 2006)
ks. Kietliński Henryk (†4 III 2017)
Sł. B. ks. Kilian Franciszek (†10 XI 1941)
s. Kilian Janina (†25 XII 1986)
s. Kirol Regina (†23 II 2022)
s. Kitlas Gerarda (†5 X 2015)
m. Klähr Aquina (†12 XI 1965) ☼
ks. Klaper Józef (†21 IV 2002)
s. Klekowska Mariola (†27 XII 2020)
br. Klimczyk Jan (†11 VI 1987)
ks. Klimiński Eugeniusz (†24 XII 2021)
ks. Kloc Józef (†7 II 2000)
br. Kloch Adolf (†31 I 1987)
Kluczewski Władysław (†11 V 1952)
m. Knaus Maria (†18 II 2012) ☼
ks. Kniotek Florian (†26 X 2012)
ks. Kobielus Konstanty (†18 VII 1984)
ks. Kobielus Stanisław (†3 I 2020)
ks. Kocjan Teodor (†23 III 1987)
ks. Kohl Andreas (†14 III 1925) ✺
ks. Kołodziejczyk Józef (†13 II 2004)
ks. Kończak Jan (†11 VIII 2021)
ks. Kopeć Jerzy (†6 X 2016)
ks. Korbecki Tadeusz (†9 III 2016)
ks. Kordecki Michał (†28 II 1983)
ks. Korycki Jan (†31 VII 2020)
s. Kosiedowska Kinga (†27 XI 1996)
ks. Kot Jan (†8 VII 2021)
ks. Kotlęga Józef (†18 IV 1973)
br. Kowalcze Franciszek (†28 IX 1982)
ks. Kowalczyk Jan (†18 VIII 1975) **
s. Kowalczyk Serafina (†25 IX 1945)
ks. Kowalczyk Zygmunt (†5 VII 1999)
br. Kowalski Bernard (†4 XI 1941)
ks. Kowalski Jan (†9 X 1993)
ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023)
br. Krajniewski Ludwik (†23 III 1953)
ks. Krakor Wiktor (†15 VIII 1958)
ks. Krakowski Tadeusz (†5 VII 1990)
Sł. B. br. Krawczewicz (Krawcewicz) Paweł (†11 III 1945)
ks. Krawczyk Ludwik (†20 IV 1986)
ks. Kremzer Alfons (†20 VII 1973)
ks. Kronkowski (Krąkowski) Henryk (†25 III 1964)
ks. Krupnik Emil (†4 X 2003)
Krzak Tadeusz (†15 V 1936)
ks. Krzeski Józef (†4 X 2016)
ks. Krzyszczuk Jakub (Crisou Jacques) (†23 IX 1976)
ks. Krzywoń Marek (†8 II 2006)
ks. Kubisch Karl (†27 VI 1936) *
br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023)
br. Kuczborski Leon (†4 XII 1979)
s. Kuczyńska Elżbieta (†31 III 1992)
ks. Kudłacik Jan (†18 V 2014)
ks. Kugelmann Max (†12 II 1935)
ks. Kuklok Robert (†5 V 1925) *
s. Kulas Prakseda (†6 VIII 2002)
ks. Kuraciński Stanisław (†23 II 2006)
ks. Kurek Karol (†14 XI 1949)
ks. Kusznir Bogdan (†26 VIII 2018)
br. Kwiecień Tadeusz (†28 III 1995)

L

s. Labuda Bogumiła (†31 VIII 2009)
s. Labuda Małgorzata (†15 I 2005)
s. Labuda Wincenta (†26 VII 2003)
ks. Laqua Romuald (†26 VI 1956) *
ks. Latoń Jan (†7 V 2020)
br. Legerski Stanisław (†4 IV 1942)
ks. Len Roman (†13 V 1993) **
bp Lenhof Herbert (†13 X 2017)
ks. Lesiak Józef (†22 IX 1999)
ks. Lesner Marian (†4 X 1994)
ks. Leszczyński Mieczysław (†15 V 1994)
br. Leszkowski Ambroży (†28 I 2003)
ks. Leśniak Stanisław (†24 I 1992)
s. Lewandowska Andrzeja (†30 I 1984)
ks. Liberek Władysław (†24 XII 1975)
ks. Lichy Joachim (†14 VII 1986) **
ks. Liedtke Bronisław (†26 IX 1986)
br. Lipiński Gustaw (†4 XII 1939)
br. Lipkowski Józef (†9 XII 1931)
br. Lis Stanisław (†2 VIII 1973)
ks. Lisiak Józef (†27 XI 2020)
ks. Liszewski Józef (†18 III 2020)
s. Lubczyńska Zyta (†25 VI 2007)

Ł

ks. Łukiewski Albin (†11 XII 1968)

M

s. Mach Bobola (†10 IV 1986)
s. Mach Franciszka (†6 XI 1999)
br. Maciejewski Jan (†22 IX 2000)
ks. Maćkowski Jan (†29 VIII 1952)
ks. Madej Franciszek (†16 VII 1991)
ks. Madejski Mieczysław (†27 XII 1968)
kl. Magulski Feliks (†22 VIII 1917)
ks. Maj Jerzy (†24 VI 2018)
ks. Majewski Alojzy (†12 XI 1947)
s. Malek Czesława (†8 III 1938)
ks. Malewicz Leszek (†15 I 2008)
br. Małaczek Stanisław (†27 II 1945)
ks. Margasiński Krzysztof (†24 VIII 2012)
ks. Markowski Wacław (†15 XI 1976)
ks. Marszał Stanisław (†20 X 2014) **
br. Marszałek Antoni (†1 II 1994)
ks. Martuszewski Stanisław (†31 XII 2013)
m. Massenkeil Felicitas (†24 II 1919) ☼
ks. Maślanka Józef (†6 I 2017)
ks. Mathyssek Theodor (†18 XI 1945) *
s. Matula Teresa (†1 VI 2018)
ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022)
ks. Matyka Józef (†18 IV 1995)
br. Mazurek Józef (†14 I 1980)
ks. Mącior Tomasz (†13 VII 1942)
ks. Mąkinia Franciszek (†27 XII 2014)
s. Meguin Berthilla (†9 IV 1946) ☼
ks. Melia Raffaele (†11 XI 1876)
ks. Męcikowski Alfons (†17 XII 1946)
br. Michalczyk Stanisław (†3 IX 1939)
s. Michalik Sylweria (†22 VIII 2022)
ks. Michalski Stanisław (†22 IV 2008)
ks. Michałek Tadeusz (†4 IX 1992)
br. Mielewski Jan (†9 I 1921)
ks. Mielewski Kazimierz (†8 V 1992)
ks. Mika Tadeusz (†20 V 2014)
br. Mikołajewski Ignacy (†16 VIII 1958)
ks. Mikulski Stanisław (†30 IV 1984)
s. Milewska Kazimiera (†19 VII 1981)
ks. Milewski Aleksander (†14 IX 2016)
ks. Minkus Alojzy (†17 VII 2012) **
ks. Misiak Alojzy (†22 XII 2004)
s. Misiewicz Fides (†14 X 2008)
ks. Młodawski Grzegorz (†22 XI 2020)
ks. Młyńczak Jan (†25 VII 2001)
ks. Modzelewski Zenon (†30 V 1996)
ks. Möhler Wilhelm (†9 VII 1981)
ks. Mojecki Henryk (†23 XI 2013) **
ks. Mozolewski Włodzimierz (†21 IV 2016)
ks. Mugobe Banuni Ignace (†26 VII 2021)
s. Mularz Melania (†4 IV 2002)
ks. Münz Ludwig (†14 IV 1987)
ks. Murawski Czesław (†26 IX 2016)
ks. Musiol Josef (†9 XI 1975) *
ks. Musioł Józef (†20 I 2006) **
br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022)

N

kl. N’Guetta Thiemélé Richard (†28 II 2006)
ks. Nadybał Władysław (†5 X 2012)
br. Nalborski Władysław (†27 VII 1978)
ks. Nazar Tadeusz (†24 XI 2006)
ks. Nełkowski Jan (†23 VIII 1994)
s. Neumann Jacenta (†13 X 2000)
ks. Niechoj Leon (†15 X 2011)
br. Niedziela Błażej (†5 IX 1990)
ks. Niewiarowski Stanisław (†22 XII 2012)
br. Nowak Antoni (†31 VIII 1944)
s. Nowak Custodia (†7 III 1955)
br. Nowak Gerhard (†31 III 1976) *
br. Nowak Ludwik (†14 IX 1944)
ks. Nowak Kazimierz (†14 V 2021)
s. Nowak Vita (†6 VI 1985)
ks. Nowek Tadeusz (†8 III 2024)
br. Nowotnik Marian (†9 X 2013)

O

s. Obłękowska Beata (†17 III 1994)
ks. Okręglicki Tadeusz (†24 II 2000)
br. Olczyk Stefan (†9 XI 2016)
br. Olejniczak Stanisław (†14 IX 1974)
ks. Olszewski Ignacy (†22 II 1971)
ks. Oramowski Piotr (†1 VIII 1981)
ks. Orlandi Carlo Maria (†15 XII 1895)
ks. Orlicki Stanisław (†7 II 2002)
ks. Orlikowski Stanisław (†9 X 2021)
br. Orlikowski Szczepan (†20 V 2004)
bp Orszulik Alojzy (†21 II 2019)
ks. Osmólski Edmund (†12 VII 2016)
s. Ossowska Zyta (†5 VIII 1940)
ks. Ossowski Edmund (†21 VIII 1990)
br. Ossowski Eduard (†14 I 1944) *
br. Ossowski Ignaz (†9 I 1903) *
s. Otta Agnieszka (†14 VII 2020)
kl. Owczorz Emil (†30 XII 1936) *

P

kl. Paluch Władysław (†19 VII 1934)
s. Paluchowska Angelica (†10 X 1988) ☼
s. Pałczyńska Celestyna (†6 I 1989)
ks. Pałyga Jan (†13 XII 2021)
br. Pałysa Józef (†19 VII 1987)
br. Panek Jan (†14 IV 1991)
ks. Papkała Jan (†1 XI 2009)
kl. Paprocki Jerzy (†13 VIII 1944)
ks. Parzyszek Kazimierz (†16 III 1983)
br. Paszek Waldemar (†19 III 2007)
ks. Pauliński Franciszek (†23 V 1943)
s. Pawlikowska Jadwiga (†15 III 1990)
br. Pawlikowski Franciszek (†26 III 1982)
ks. Pawłowski Bernard (†7 II 1960)
ks. Pączek Walerian (†17 VI 2001) **
Sł. B. ks. Pellowski Norbert (†15 III 1942)
br. Petka Klemens (†8 IX 1939)
br. Petruczynik Jan (†26 I 1996)
br. Pęcherek Jan (†5 VIII 1995)
ks. Pęksa Antoni (†27 IX 1997)
ks. Pęzioł Jan (†19 VII 1979)
ks. Piaskowy Stanisław (†2 VII 2002)
s. Pieńkowska Sławomira (†25 I 1971)
ks. Pietrzyk Józef (†9 III 1999) **
s. Pipowski Thekla (†24 III 1971) ☼
ks. Piskorek Eugeniusz (†9 VI 2007)
ks. Pluta Zygfryd (†10 IX 1943)
br. Płaneta Stanisław (†22 VI 1919)
ks. Pławny Antoni (†12 IV 2007)
ks. Płonka Tadeusz (†24 VIII 2018)
ks. Płoński Stanisław (†15 XI 1995)
ks. Podhalański Bogdan (†23 XI 1989) **
s. Podwórna Władysława (†8 XII 2012)
s. Polke Pia (†7 VII 1973) ☼
ks. Popiel (Popielas) Henryk (†15 II 1993)
ks. Porębski Jan (†15 X 2002)
br. Postrzednik Jan (†15 VIII 1980)
s. Powęzka Regina (†25 XI 2000)
s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021)
br. Przewoźny Tomasz (†8 IV 1961)
br. Przybylski Walenty (†17 XII 1926)
s. Przybysz Irena (†4 IX 2007)
ks. Purol Antoni (†25 III 1977) **
s. Purzycka Custodia (†11 XII 1950)
s. Puzdrowska Janisława (†27 IV 2010)
ks. Pytka Kazimierz (†5 XI 2020)

R

s. Raczoń Gaudencja (†14 II 2015)
ks. Rafacz Franciszek (†1 VI 1994)
ks. Ramusiewicz Czesław (†8 XII 1981)
ks. Ramusiewicz Józef (†9 XI 1992)
s. Raś Stanisława (†31 III 2011)
s. Rataj Majola (†6 XI 2018)
br. Regulski Bronisław (†16 IV 1942)
Sł. B. ks. Reinisch Franz (†21 VIII 1942)
ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023)
s. Rembowska Eligia (†19 V 1998)
ks. Resch Peter (†16 XII 1966)
ks. Rieg Bernhard (†5 II 1937) ✺
ks. Robak Stanisław (†14 X 1988)
ks. Rolbiecki Augustyn (†12 IV 1971)
ks. Romanowicz Jerzy (†22 VII 1992)
kl. Rother Alojzy (†10 VIII 1917)
ks. Ruchaj Roman (†2 XII 1981)
kl. Rudnik Grzegorz (†11 VII 1984)
ks. Rusin Klemens (†22 VII 2013)
ks. Rut Zygmunt (†18 X 1992)
br. Rygielski Wacław (†21 VIII 1988)
ks. Rykaczewski Tadeusz (†9 II 2021)
ks. Ryś Stanisław (†17 XII 1998)
ks. Ryś Wendelin Maciej (†7 VIII 2015)
br. Rzeźnik Piotr (†5 IX 1992)
br. Rżysko Roman (†26 VIII 1966)
br. Rżysko Stanisław (†10 XI 1963)

S - Ś

kl. Sadowski Stanisław (†11 XI 1941)
ks. Sadzik Józef (†26 VIII 1980)
br. Salamak Józef (†14 II 1962)
s. Samp Jutta (†28 X 1986)
Bł. Sanna Porcu Elisabetta (†17 II 1857)
ks. Sarnicki Stanisław (†17 VIII 2014)
br. Sawicki Jerzy (†5 VII 1975)
ks. Schmitt Johannes junior (†8 XII 1947) **
s. Schöttke Leona (†22 VIII 1990) ☼
ks. Sebold Oskar (†9 IV 1942) ✺
s. Sendecka Cherubina (†1 IV 2002)
s. Siemiradzka Serafina (†11 IV 1974)
br. Sierak Tomasz (†30 VIII 2001)
ks. Sikora Marian (†21 II 2003)
ks. Sikora Witold (†17 XI 1985)
s. Sitarz Weneranda (†24 II 2006)
s. Sitarz Władysława (†27 IV 2019)
ks. Siuda Walerian (†11 X 1953)
ks. Siwek Władysław (†24 I 1963)
ks. Skarzyński Eugeniusz (†26 VI 1999)
ks. Skolaster Hermann (†4 VIII 1968) ✺
kl. Skorodyński Stefan (†5 II 1857) *
ks. Skorżyński Marian (†15 X 1981)
ks. Skuza Czesław (†16 IX 1968)
ks. Skuza Ludwik (†16 VII 2017)
ks. Słaboszewski Stanisław (†25 XI 1931)
ks. Słomkowski Antoni (†19 II 1982)
ks. Słowik Józef (†8 I 2013) **
s. Smentoch Kryspina (†14 X 2020)
ks. Sobczyk Marian (†22 V 1998)
ks. Sobieraj Tomasz (†25 VII 1965)
s. Soból Bronisława (†23 VI 1985)
ks. Solakiewicz Leszek (†15 XI 1991) **
s. Sołtan Dignissima (†9 XI 1976)
br. Sopata Stanisław (†18 II 2002)
br. Soszyński Edmund (†30 I 1931)
Spierewka Piotr (†20 VII 1949)
ks. Stachera Kazimierz (†24 VIII 2021)
s. Stachnik Estera (†20 IX 2019)
s. Stachnik Wojciecha (†20 XI 1993)
Bł. ks. Józef Stanek (†23 IX 1944)
ks. Stankowski Marian (†7 IV 1983)
kl. Starodaj Stanisław (†16 I 1979)
ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022)
br. Statkiewicz Stephan (†25 VII 1969) *
ks. Stecz Józef (†10 III 2001)
ks. Stefanowski Jan (†31 VIII 1987)
Stefański Klemens (†10 VI 1938)
s. Stępniewska Ludwika (†5 VII 1969)
ks. Stężowski Wiesław (†6 II 1984)
ks. Stolz Wincenty (†22 VI 1969)
ks. Strauch Jan (†16 X 2012)
s. Struzik Agnieszka (†1 XI 1997)
ks. Strzelecki Marek (†7 II 2006)
ks. Styczeń Henryk (†1 VIII 2005)
ks. Stypa Stanisław (†14 III 1987)
s. Suchecka Zofia (†19 X 2020)
ks. Sumela Szczepan (Etienne) (†24 XII 2002)
ks. Suwała Stanisław (†31 X 1992)
ks. Syrek Krzysztof (†22 XII 2015)
br. Szafrański Kazimierz (†5 IV 1983)
Sł. B. ks. Szambelańczyk Jan (†2 VII 1941)
s. Szaniawska Helena (†22 VII 2019)
br. Szczeblewski Jan (†25 IX 1978)
ks. Szczepański Józef (†19 V 2023)
ks. Szczotka Franciszek (†8 III 1995)
ks. Szczotka Marian (†28 I 2023)
br. Szczygiel Johannes (†24 X 1935) ✺
ks. Szczygieł Roman (†8 I 1990)
ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020)
ks. Szmit Grzegorz (†18 VI 2013)
br. Szponar Zygmunt (†25 II 2008)
br. Szporna Wojciech (†5 X 2022)
Sł. B. ks. Szulmiński Stanisław (†27 XI 1941)
ks. Szykowski Józef (†26 VII 1945)
ks. Śleziak Łukasz (†4 XI 2015)
ks. Świerczek Franciszek (†27 V 1996)
ks. Świerkosz Józef (†20 XII 2018)
br. Święs Jan (†10 XII 1980)
br. Święs Władysław (†15 III 1971)

T

ks. Tarka Roman (†23 IX 1997) **
br. Tarnówka Franciszek (†22 XI 1943)
bp Thennatt Thomas (†14 XII 2018)
ks. Tofini Scipione (†22 I 1921)
ks. Tomaszek Eugeniusz (†18 I 1989)
ks. Treuchel Stefan (†17 III 2004)
bp Trevisan Alberto (†18 III 1998)
br. Trybuszewski Tadeusz (†22 IV 1996)
ks. Trypus Kazimierz (†24 V 2003)
ks. Turecki Józef (†28 IX 1985)
ks. Turowski Wojciech (†20 XII 1959)
s. Tymińska Gracjana (†18 VIII 2011)

U

ks. Uramowski Stanisław (†6 XI 1989)
ks. Urban Augustyn (†30 I 1989)
s. Urbanowska Władysława (†1 XII 1975)
s. Uwizeyimana Aurelie (†15 VI 2010)

V

ks. Vaccari Francesco (†20 I 1856)
Sł. B. bp Vieter Heinrich (†7 XI 1914)

W

m. Wachowska Aurelia (†23 XII 1969)
ks. Wadowski (Wardowski) Franciszek (†2 II 1987)
br. Walder Michał (†3 IV 1988)
bp Walter Konrad (†20 IX 2018)
s. Wardynszkiewicz Katarzyna (†30 IX 1988)
ks. Warzecha Julian (†12 I 2009)
s. Waszczeniuk Jadwiga (†17 XI 2018)
br. Wąsik Jan (†21 III 1942)
br. Wąsik Piotr (†23 III 2008)
m. Weiss Bonifacja (†5 VI 1909) ☼
s. Wenta Teresa (†27 VII 2022)
ks. Werochowski Augustyn (†19 II 1985)
ks. Weron Eugeniusz (†28 IV 2009)
br. Wesołowski Stanisław (†23 II 2000)
ks. Wezdeckij Witalij (†24 VIII 2019)
ks. Wędzioch Czesław (†30 IV 1982)
ks. Whitmee William (†27 III 1909)
ks. Wiater Bronisław (†19 V 1963)
ks. Wieczorek Franciszek (†7 IX 1988) **
s. Wieczorek Veritas (†10 VII 2006)
ks. Wielgosz Franciszek (†4 XI 2014)
ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023)
ks. Wierzbica Stanisław (†10 V 1977)
Wikis Jason (†27 VI 2020)
br. Wilczyński Jan (†9 X 1981)
s. Wilińska Aniela (†4 VIII 1984)
ks. Wilk Edward (†25 VI 1975)
Św. Wincenty Pallotti (†22 I 1850)
ks. Winklarz Edmund (†27 XI 1990)
ks. Wiśniewski Adam (†31 VII 1987)
ks. Witała Leon (†13 II 1982)
ks. Witkowski Ryszard (†28 X 2007)
ks. Wojak Stanisław (†6 VII 1945)
br. Wojciechowski Tadusz (†12 XII 2019)
s. Wojtach Bonita (†9 VI 2010)
s. Wojtczak Consumata (†23 IX 2017)
s. Wojtczak Urszula (†9 I 2021)
ks. Wojtyła Stanisław (†17 IV 2015)
s. Wołosewicz Wirginitas (†17 V 2020)
ks. Wołoszyk Leonard (†11 IV 2014)
s. Wójcik Wenantia (†30 III 1983)
ks. Wólczyński Józef (†12 VIII 2005)
ks. Wroński Jan (†13 VII 1998)
ks. Wróbel Józef (†3 IV 1971)
br. Wróbel Mieczysław (†18 IV 2003)
br. Wszołek Ignacy (†29 I 1964)
ks. Wycisk Anton (†25 VIII 1974) *
s. Wyrwas Józefata (†30 VI 2001)

Z

ks. Zadrożny Mirosław (†20 VI 2012)
ks. Jan Zając (†4 VII 2021)
ks. Zaleski Jacek (†11 VI 1989)
br. Zalewski Karol (†28 I 1942)
ks. Zaraza Augustyn (†27 XII 1956)
ks. Zarzycki Roman (†11 VII 2016)
ks. Zawacki Fabian (†30 III 2012)
br. Zawidzki Józef (†18 I 1993)
ks. Zawidzki Józef (†8 IX 1979)
ks. Zblewski Julian (†8 II 1990)
ks. Zbłowski Władysław (†14 VI 2000)
br. Zbrojny Franciszek (†27 VIII 1959)
ks. Zdaniewicz Witold (†14 X 2017)
s. Zdrojewska Klemensa (†22 IX 1983)
ks. Zegar Julian (†18 IX 1959)
br. Zgłobica Jan (†7 VII 2014)
br. Zieliński Józef (†12 I 2006)
br. Zieliński Stanisław (†20 VIII 1944)
ks. Ziomkowski Mieczysław (†8 VI 2005)
br. Ziółkowski Aleksander (†7 IV 1982)
s. Zmarlicka Januaria (†11 I 1983)
ks. Zubek Jan (†12 XII 2014)
br. Zwoliński Andreas (†24 VI 1900) *
br. Zwoliński Anton (†18 XI 1954) *
ks. Zyglewicz Stanisław (†4 XII 2016)
ks. Zymliński Zygmunt (†26 X 2011)

Ż

ks. Żemlok Józef (†16 III 2020)
ks. Żuchowski Alojzy (†29 XII 1994)
s. Żychlewicz Wincentyna (†23 VIII 1992)
ks. Żyto Józef (†23 XI 1966)


INDEKS ZMARŁYCH Z PODZIAŁEM NA LATA ŚMIERCI
Wybierz przedział lat, w którym nastąpiła śmierć:

1850-1900, 1901-1925, 1926-1935, 1936-1945,
1946-1955, 1956-1965, 1966-1975, 1976-1985,
1986-1995, 1996-2005, 2006-2015, 2016-2025

1850-1900

1850
Św. Wincenty Pallotti (†22 I 1850)

1856
ks. Vaccari Francesco (†20 I 1856)

1857
kl. Skorodyński Stefan (†5 II 1857) *
Bł. Sanna Porcu Elisabetta (†17 II 1857)

1876
ks. Melia Raffaele (†11 XI 1876)

1877
ks. Auconi Ignazio (†3 II 1877)

1889
ks. Faà di Bruno Giuseppe (†18 IV 1889)

1895
ks. Orlandi Carlo Maria (†15 XII 1895)

1900
br. Zwoliński Andreas (†24 VI 1900) *

1901-1925

1903
br. Ossowski Ignaz (†9 I 1903) *

1909
ks. Whitmee William (†27 III 1909)
m. Weiss Bonifacja (†5 VI 1909) ☼

1914
Sł. B. bp Vieter Heinrich (†7 XI 1914)

1915
ks. Bannin Joseph (†24 I 1915)
br. Forycki Antoni (†6 III 1915)

1917
kl. Rother Alojzy (†10 VIII 1917)
kl. Magulski Feliks (†22 VIII 1917)

1918
Sł. B. Engling Josef (†4 X 1918)

1919
m. Massenkeil Felicitas (†24 II 1919) ☼
br. Płaneta Stanisław (†22 VI 1919)

1921
br. Mielewski Jan (†9 I 1921)
ks. Tofini Scipione (†22 I 1921)
br. Janz Jan (†25 V 1921)

1922
ks. Hübner Alojzy (†2 V 1922)

1923
ks. Baszanowski Ignacy (†15 XII 1923)

1925
br. Gorczyca Władysław (†20 II 1925)
ks. Kohl Andreas (†14 III 1925) ✺
kl. Duda Aleksy (†24 III 1925)
ks. Kuklok Robert (†5 V 1925) *

1926-1935

1926
br. Jężak Julian (†28 V 1926)
br. Przybylski Walenty (†17 XII 1926)

1927
br. Grabicki Leon (†2 VI 1927)
ks. Gissler Karl (†14 VIII 1927)

1930
br. Domański Telesfor (†22 II 1930)

1931
br. Soszyński Edmund (†30 I 1931)
ks. Buchwald Kazimierz (†25 IV 1931)
ks. Słaboszewski Stanisław (†25 XI 1931)
br. Lipkowski Józef (†9 XII 1931)

1932
br. Kielbratowski Władysław (†20 VIII 1932)

1933
ks. Jost Josef (†25 III 1933) ✺
br. Degen Vitus (†10 IX 1933) ✺

1934
ks. Grote Heinrich (†8 III 1934) ✺
kl. Paluch Władysław (†19 VII 1934)

1935
ks. Kugelmann Max (†12 II 1935)
br. Jenne Hermann (†31 VIII 1935) ✺
br. Szczygiel Johannes (†24 X 1935) ✺

1936-1945

1936
s. Gehrmann Edith (†4 II 1936) ☼
Krzak Tadeusz (†15 V 1936)
ks. Kubisch Karl (†27 VI 1936) *
kl. Owczorz Emil (†30 XII 1936) *

1937
br. Faltin Josef (†8 I 1937) ✺
ks. Rieg Bernhard (†5 II 1937) ✺

1938
s. Malek Czesława (†8 III 1938)
Stefański Klemens (†10 VI 1938)


1939
br. Michalczyk Stanisław (†3 IX 1939)
br. Petka Klemens (†8 IX 1939)
kl. Burzyński Władysław (†18 IX 1939)
ks. Codro Józef (†12 XI 1939)
br. Chaciński Franciszek (†14 XI 1939)
br. Lipiński Gustaw (†4 XII 1939)

1940
s. Ossowska Zyta (†5 VIII 1940)
br. Kępka Jan (†19 XII 1940)

1941
Sł. B. ks. Szambelańczyk Jan (†2 VII 1941)
br. Bochenek Piotr (†8 VIII 1941)
Bł. ks. Józef Jankowski (†16 X 1941)
br. Kowalski Bernard (†4 XI 1941)
Sł. B. ks. Kilian Franciszek (†10 XI 1941)
kl. Sadowski Stanisław (†11 XI 1941)
Sł. B. ks. Szulmiński Stanisław (†27 XI 1941)

1942
br. Zalewski Karol (†28 I 1942)
Sł. B. ks. Pellowski Norbert (†15 III 1942)
br. Wąsik Jan (†21 III 1942)
br. Legerski Stanisław (†4 IV 1942)
ks. Sebold Oskar (†9 IV 1942) ✺
br. Regulski Bronisław (†16 IV 1942)
Sł. B. ks. Bryja Franciszek (†4 V 1942)
ks. Mącior Tomasz (†13 VII 1942)
ks. Jarząb Józef (†23 VII 1942)
Sł. B. ks. Reinisch Franz (†21 VIII 1942)
ks. Gracz Szczepan (†11 XI 1942)
br. Kaczmarczyk Antoni (†28 XII 1942?)

1943
ks. Pauliński Franciszek (†23 V 1943)
ks. Pluta Zygfryd (†10 IX 1943)
s. Gałka Katarzyna (†24 X 1943)
br. Tarnówka Franciszek (†22 XI 1943)
ks. Kamiński Bolesław (†31 XII 1943) **

1944
br. Ossowski Eduard (†14 I 1944) *
s. Brenner Maura (†14 II 1944) ☼
kl. Paprocki Jerzy (†13 VIII 1944)
ks. Dardziński Rajmund (†20 VIII 1944)
br. Zieliński Stanisław (†20 VIII 1944)
br. Nowak Antoni (†31 VIII 1944)
br. Nowak Ludwik (†14 IX 1944)
Bł. ks. Józef Stanek (†23 IX 1944)

1945
br. Jażdżewski Franciszek (†13 II 1945)
Bł. ks. Henkes Richard (†22 II 1945)
br. Małaczek Stanisław (†27 II 1945)
Sł. B. br. Krawczewicz (Krawcewicz) Paweł (†11 III 1945)
ks. Wojak Stanisław (†6 VII 1945)
ks. Szykowski Józef (†26 VII 1945)
s. Kowalczyk Serafina (†25 IX 1945)
ks. Mathyssek Theodor (†18 XI 1945) *

1946-1955

1946
s. Meguin Berthilla (†9 IV 1946) ☼
ks. Męcikowski Alfons (†17 XII 1946)

1947
ks. Majewski Alojzy (†12 XI 1947)
ks. Schmitt Johannes junior (†8 XII 1947) **

1949
Spierewka Piotr (†20 VII 1949)
s. Grabowska Maria (†17 X 1949)
ks. Kurek Karol (†14 XI 1949)

1950
s. Purzycka Custodia (†11 XII 1950)

1951
bp Hennemann Franziskus Xaver (†17 I 1951)
Durek Wojciech (†27 VI 1951)

1952
Kluczewski Władysław (†11 V 1952)
ks. Maćkowski Jan (†29 VIII 1952)

1953
br. Krajniewski Ludwik (†23 III 1953)
ks. Cieślak Leon (†15 VIII 1953)
ks. Siuda Walerian (†11 X 1953)

1954
ks. Grimme Max (†26 III 1954) ✺
br. Zwoliński Anton (†18 XI 1954) *

1955
s. Nowak Custodia (†7 III 1955)
kl. Choromański Henryk (†1 VIII 1955)

1956-1965

1956
ks. Hanowski Anton (†3 I 1956) *
ks. Cardi Giacinto (†19 V 1956)
ks. Laqua Romuald (†26 VI 1956) *
ks. Zaraza Augustyn (†27 XII 1956)

1957
br. Gabriel Joseph (†25 II 1957) *

1958
ks. Krakor Wiktor (†15 VIII 1958)
br. Mikołajewski Ignacy (†16 VIII 1958)

1959
br. Zbrojny Franciszek (†27 VIII 1959)
ks. Zegar Julian (†18 IX 1959)
br. Głowacki Jakub (†25 XI 1959)
ks. Turowski Wojciech (†20 XII 1959)

1960
ks. Pawłowski Bernard (†7 II 1960)

1961
br. Chowaniec Alojzy (†4 III 1961)
ks. Czubek Władysław (†8 III 1961)
br. Przewoźny Tomasz (†8 IV 1961)

1962
br. Salamak Józef (†14 II 1962)

1963
ks. Siwek Władysław (†24 I 1963)
ks. Wiater Bronisław (†19 V 1963)
br. Gatka Antoni (†26 IX 1963)
br. Rżysko Stanisław (†10 XI 1963)
br. Gołębiowski Stanisław (†23 XI 1963)

1964
br. Wszołek Ignacy (†29 I 1964)
ks. Kronkowski (Krąkowski) Henryk (†25 III 1964)
br. Derda Leon (†27 XII 1964)

1965
ks. Sobieraj Tomasz (†25 VII 1965)
m. Klähr Aquina (†12 XI 1965) ☼

1966-1975

1966
br. Chytry Franciszek (†16 I 1966)
ks. Baumgart Władysław (†22 VI 1966)
br. Rżysko Roman (†26 VIII 1966)
ks. Żyto Józef (†23 XI 1966)
ks. Resch Peter (†16 XII 1966)

1967
ks. Bogdan Józef (†17 II 1967)

1968
ks. Hoffmann Karl (†22 II 1968)
br. Ciernia Robert (†7 VI 1968) *
ks. Skolaster Hermann (†4 VIII 1968) ✺
Sł. B. ks. Kentenich Josef (†15 IX 1968)
ks. Skuza Czesław (†16 IX 1968)
ks. Łukiewski Albin (†11 XII 1968)
br. Góraj Stanisław (†21 XII 1968)
ks. Madejski Mieczysław (†27 XII 1968)

1969
ks. Stolz Wincenty (†22 VI 1969)
br. Statkiewicz Stephan (†25 VII 1969) *
s. Stępniewska Ludwika (†5 VII 1969)
m. Heep Cäcilia (†6 X 1969) ☼
m. Wachowska Aurelia (†23 XII 1969)

 1970
bp Hippel Bruno August (†7 XI 1970)
ks. Broda Paulo (†23 XI 1970) *

 1971
s. Pieńkowska Sławomira (†25 I 1971)
s. Pipowski Thekla (†24 III 1971) ☼
ks. Olszewski Ignacy (†22 II 1971)
br. Święs Władysław (†15 III 1971)
ks. Wróbel Józef (†3 IV 1971)
ks. Czapla Stanisław (†7 IV 1971)
ks. Rolbiecki Augustyn (†12 IV 1971)

1973
ks. Kotlęga Józef (†18 IV 1973)
s. Polke Pia (†7 VII 1973) ☼
ks. Kremzer Alfons (†20 VII 1973)
br. Lis Stanisław (†2 VIII 1973)
br. Gregorowicz Zygmunt (†26 XII 1973)

1974
ks. Jaworski Stanisław (†4 I 1974)
s. Gąsowska Jubilata (†11 I 1974)
s. Siemiradzka Serafina (†11 IV 1974)
ks. Wycisk Anton (†25 VIII 1974) *
br. Olejniczak Stanisław (†14 IX 1974)

1975
kl. Kęsy Henryk (†6 II 1975)
ks. Bartkowiak Wiktor (†10 V 1975)
ks. Wilk Edward (†25 VI 1975)
br. Sawicki Jerzy (†5 VII 1975)
ks. Kowalczyk Jan (†18 VIII 1975) **
ks. Musiol Josef (†9 XI 1975) *
s. Urbanowska Władysława (†1 XII 1975)
ks. Liberek Władysław (†24 XII 1975)

1976-1985

1976
br. Nowak Gerhard (†31 III 1976) *
s. Gnerowicz Bogusława (†2 VIII 1976)
ks. Krzyszczuk Jakub (Crisou Jacques) (†23 IX 1976)
s. Jelińska Gabriela (†24 IX 1976)
s. Sołtan Dignissima (†9 XI 1976)
ks. Markowski Wacław (†15 XI 1976)

1977
ks. Purol Antoni (†25 III 1977) **
ks. Wierzbica Stanisław (†10 V 1977)
ks. Bajda Stefan (†4 X 1977)

1978
s. Gliszczyńska Otylia (†24 I 1978)
br. Kędzierski Stanisław (†15 VII 1978)
ks. Bielski Tomasz (†20 VII 1978)
br. Nalborski Władysław (†27 VII 1978)
ks. Gorman Nicholas (†29 VIII 1978)
br. Szczeblewski Jan (†25 IX 1978)
ks. Granatowicz Piotr (†17 XI 1978)
ks. Jurkiewicz Cezary (†31 XII 1978?)

1979
kl. Starodaj Stanisław (†16 I 1979)
ks. Pęzioł Jan (†19 VII 1979)
ks. Zawidzki Józef (†8 IX 1979)
br. Kuczborski Leon (†4 XII 1979)

1980
br. Mazurek Józef (†14 I 1980)
ks. Bobrowski Franciszek (†14 III 1980)
br. Postrzednik Jan (†15 VIII 1980)
ks. Sadzik Józef (†26 VIII 1980)
s. Idaszak Amabilis (†19 XI 1980)
br. Kaczmarczyk Roman (†28 XI 1980)
br. Święs Jan (†10 XII 1980)

1981
ks. Degenhardt Peter (†29 I 1981) ✺
ks. Jażdżewski Józef (†7 VI 1981)
ks. Chudziński Józef (†4 VII 1981)
ks. Möhler Wilhelm (†9 VII 1981)
ks. Bogdanski Augustine (†16 VII 1981) *
ks. Dausmann Ruprecht (†17 VII 1981) ✺
s. Milewska Kazimiera (†19 VII 1981)
ks. Oramowski Piotr (†1 VIII 1981)
ks. Feldo Eugeniusz (†7 IX 1981)
br. Wilczyński Jan (†9 X 1981)
ks. Skorżyński Marian (†15 X 1981)
ks. Ruchaj Roman (†2 XII 1981)
ks. Ramusiewicz Czesław (†8 XII 1981)

1982
ks. Witała Leon (†13 II 1982)
ks. Słomkowski Antoni (†19 II 1982)
br. Pawlikowski Franciszek (†26 III 1982)
br. Ziółkowski Aleksander (†7 IV 1982)
ks. Wędzioch Czesław (†30 IV 1982)
ks. Arendt Alojzy (†26 VI 1982)
ks. Hassa Alojzy (†11 VII 1982)
br. Kowalcze Franciszek (†28 IX 1982)
br. Bieliński Dawid (†18 X 1982)

1983
s. Zmarlicka Januaria (†11 I 1983)
ks. Kordecki Michał (†28 II 1983)
s. Juda Rosa (†2 III 1983) ☼
ks. Parzyszek Kazimierz (†16 III 1983)
s. Wójcik Wenantia (†30 III 1983)
br. Szafrański Kazimierz (†5 IV 1983)
ks. Stankowski Marian (†7 IV 1983)
br. Ciepielewski Bronisław (†29 IV 1983)
br. Błeński Paweł (†14 VII 1983)
br. Dudek Józef (†3 VIII 1983)
br. Forycki Ignacy (†5 VIII 1983)
s. Zdrojewska Klemensa (†22 IX 1983)
br. Duda Andrzej (†28 IX 1983)
br. Grobel Wojciech (†9 X 1983)

1984
s. Lewandowska Andrzeja (†30 I 1984)
ks. Stężowski Wiesław (†6 II 1984)
ks. Mikulski Stanisław (†30 IV 1984)
ks. Bemke Leon (†25 V 1984)
kl. Rudnik Grzegorz (†11 VII 1984)
ks. Kobielus Konstanty (†18 VII 1984)
s. Wilińska Aniela (†4 VIII 1984)

1985
s. Bławat Celina (†19 II 1985)
ks. Werochowski Augustyn (†19 II 1985)
br. Kamiński Władysław (†11 V 1985)
s. Nowak Vita (†6 VI 1985)
s. Soból Bronisława (†23 VI 1985)
br. Bieś Stanisław (†12 VIII 1985)
ks. Bagiński Józef (†28 IX 1985)
ks. Turecki Józef (†28 IX 1985)
ks. Sikora Witold (†17 XI 1985)

1986-1995

1986
ks. Jabłoński Ignacy (†8 II 1986)
s. Mach Bobola (†10 IV 1986)
ks. Krawczyk Ludwik (†20 IV 1986)
ks. Lichy Joachim (†14 VII 1986) **
ks. Liedtke Bronisław (†26 IX 1986)
br. Kawecki Lucjan (†7 X 1986)
s. Samp Jutta (†28 X 1986)
s. Kilian Janina (†25 XII 1986)

1987
br. Kloch Adolf (†31 I 1987)
ks. Wadowski (Wardowski) Franciszek (†2 II 1987)
br. Anbild Wiktor (†5 III 1987)
ks. Stypa Stanisław (†14 III 1987)
ks. Kocjan Teodor (†23 III 1987)
ks. Münz Ludwig (†14 IV 1987)
ks. Drwal Franciszek (†8 VI 1987)
br. Klimczyk Jan (†11 VI 1987)
br. Pałysa Józef (†19 VII 1987)
ks. Wiśniewski Adam (†31 VII 1987)
ks. Stefanowski Jan (†31 VIII 1987)

1988
ks. Broda Ludwik (†21 II 1988)
br. Walder Michał (†3 IV 1988)
br. Bik Jan (†2 V 1988)
ks. Drews Paweł (†3 VII 1988)
br. Rygielski Wacław (†21 VIII 1988)
ks. Wieczorek Franciszek (†7 IX 1988) **
ks. Ciastoń Ignacy (†25 IX 1988)
s. Wardynszkiewicz Katarzyna (†30 IX 1988)
s. Paluchowska Angelica (†10 X 1988) ☼
ks. Robak Stanisław (†14 X 1988)
br. Kasprzak Piotr (†15 XII 1988)

1989
s. Pałczyńska Celestyna (†6 I 1989)
ks. Tomaszek Eugeniusz (†18 I 1989)
br. Frymark Franciszek (†24 I 1989)
ks. Urban Augustyn (†30 I 1989)
ks. Zaleski Jacek (†11 VI 1989)
s. Chrzanowska Krystyna (†17 VI 1989)
br. Ciesielka Franciszek (†23 IX 1989)
ks. Hadziewicz Witold (†3 XI 1989)
ks. Uramowski Stanisław (†6 XI 1989)
ks. Podhalański Bogdan (†23 XI 1989) **

1990
ks. Hereśniak Stanisław (†8 I 1990)
ks. Szczygieł Roman (†8 I 1990)
ks. Zblewski Julian (†8 II 1990)
s. Pawlikowska Jadwiga (†15 III 1990)
br. Górowicz Józef (†29 VI 1990)
ks. Krakowski Tadeusz (†5 VII 1990)
ks. Dynarski Kazimierz (†12 VII 1990)
ks. Kapcia Jan (†6 VIII 1990) **
ks. Ossowski Edmund (†21 VIII 1990)
s. Schöttke Leona (†22 VIII 1990) ☼
br. Niedziela Błażej (†5 IX 1990)
ks. Winklarz Edmund (†27 XI 1990)

1991
br. Panek Jan (†14 IV 1991)
ks. Forycki Leon (†2 VI 1991)
ks. Madej Franciszek (†16 VII 1991)
ks. Jera Jerzy (†18 IX 1991)
s. Bigus Paulina (†22 IX 1991)
ks. Ciastoń Władysław (†24 X 1991)
ks. Solakiewicz Leszek (†15 XI 1991) **

1992
ks. Leśniak Stanisław (†24 I 1992)
s. Kuczyńska Elżbieta (†31 III 1992)
ks. Mielewski Kazimierz (†8 V 1992)
ks. Homa Ludwik (†28 VI 1992)
ks. Romanowicz Jerzy (†22 VII 1992)
s. Żychlewicz Wincentyna (†23 VIII 1992)
ks. Michałek Tadeusz (†4 IX 1992)
br. Rzeźnik Piotr (†5 IX 1992)
s. Adamczak Dorota (†18 X 1992)
ks. Rut Zygmunt (†18 X 1992)
ks. Suwała Stanisław (†31 X 1992)
ks. Ramusiewicz Józef (†9 XI 1992)
ks. Dąbrowski Józef (†27 XII 1992)

1993
br. Zawidzki Józef (†18 I 1993)
ks. Popiel (Popielas) Henryk (†15 II 1993)
s. Glamowska Józefa (†19 IV 1993)
ks. Len Roman (†13 V 1993) **
s. Fobke Grzegorza (†15 VII 1993)
ks. Kowalski Jan (†9 X 1993)
s. Stachnik Wojciecha (†20 XI 1993)
ks. Gliński Tadeusz (†21 XI 1993)

1994
br. Marszałek Antoni (†1 II 1994)
s. Obłękowska Beata (†17 III 1994)
br. Cichowski Franciszek (†26 III 1994)
ks. Dziura Henryk (†2 IV 1994)
ks. Leszczyński Mieczysław (†15 V 1994)
ks. Rafacz Franciszek (†1 VI 1994)
kl. Ambrosewicz Dominik Paweł (†24 VII 1994)
ks. Nełkowski Jan (†23 VIII 1994)
ks. Lesner Marian (†4 X 1994)
s. Hirsch Stanisława (†6 X 1994)
ks. Jakubczyk Jacek (†13 XI 1994)
ks. Bajor Leszek (†26 XII 1994)
ks. Żuchowski Alojzy (†29 XII 1994)

1995
ks. Faber Ferdynand (†13 II 1995)
ks. Szczotka Franciszek (†8 III 1995)
br. Kwiecień Tadeusz (†28 III 1995)
ks. Matyka Józef (†18 IV 1995)
s. Falke Meinolfa (†29 VI 1995) ☼
br. Pęcherek Jan (†5 VIII 1995)
m. Bielawa Zygmunta (†6 IX 1995)
ks. Płoński Stanisław (†15 XI 1995)

1996-2005

1996
br. Petruczynik Jan (†26 I 1996)
ks. Chamier-Gliszczyński Leon (†22 III 1996) **
br. Trybuszewski Tadeusz (†22 IV 1996)
ks. Świerczek Franciszek (†27 V 1996)
ks. Modzelewski Zenon (†30 V 1996)
s. Kosiedowska Kinga (†27 XI 1996)
ks. Baumgart Bernard (†25 XII 1996)

1997
br. Gibała Stanisław (†14 IX 1997)
Ks. Tarka Roman (†23 IX 1997) **
ks. Pęksa Antoni (†27 IX 1997)
s. Struzik Agnieszka (†1 XI 1997)
br. Beczała Karol (†4 XI 1997)

1998
br. Całka Antoni (†26 I 1998)
bp Trevisan Alberto (†18 III 1998)
s. Rembowska Eligia (†19 V 1998)
ks. Sobczyk Marian (†22 V 1998)
ks. Wroński Jan (†13 VII 1998)
s. Horaczy Alojza (†11 IX 1998)
ks. Grimme Johannes (†25 X 1998) ✺
ks. Ryś Stanisław (†17 XII 1998)

1999
ks. Pietrzyk Józef (†9 III 1999) **
ks. Hańderek Antoni (†27 IV 1999)
ks. Skarzyński Eugeniusz (†26 VI 1999)
ks. Kowalczyk Zygmunt (†5 VII 1999)
ks. Chmielorz Henryk (†20 VII 1999)
s. Gibas Hozjana (†27 VII 1999)
ks. Juritsch Martin (†4 VIII 1999)
ks. Lesiak Józef (†22 IX 1999)
s. Mach Franciszka (†6 XI 1999)

2000
ks. Kloc Józef (†7 II 2000)
br. Wesołowski Stanisław (†23 II 2000)
ks. Okręglicki Tadeusz (†24 II 2000)
s. Bryk Euzebia (†4 III 2000)
ks. Zbłowski Władysław (†14 VI 2000)
br. Maciejewski Jan (†22 IX 2000)
s. Bielińska Wanda (†3 X 2000)
s. Neumann Jacenta (†13 X 2000)
s. Powęzka Regina (†25 XI 2000)

2001
s. Broniewska Grażyna (†15 I 2001)
ks. Stecz Józef (†10 III 2001)
ks. Bartos Marian (†6 V 2001)
ks. Karbownik Ryszard (†11 VI 2001)
ks. Pączek Walerian (†17 VI 2001) **
s. Wyrwas Józefata (†30 VI 2001)
ks. Młyńczak Jan (†25 VII 2001)
br. Sierak Tomasz (†30 VIII 2001)
ks. Cholewa Stanisław (†14 IX 2001)
s. Jędo Józefa (†22 X 2001)

2002
ks. Orlicki Stanisław (†7 II 2002)
br. Sopata Stanisław (†18 II 2002)
s. Choszcz Daniela (†1 III 2002)
s. Gumna Jolanta (†21 III 2002)
br. Całka Tomasz (†25 III 2002)
s. Sendecka Cherubina (†1 IV 2002)
s. Mularz Melania (†4 IV 2002)
ks. Klaper Józef (†21 IV 2002)
ks. Piaskowy Stanisław (†2 VII 2002)
s. Kulas Prakseda (†6 VIII 2002)
ks. Dutkiewicz Eugeniusz (†11 IX 2002)
ks. Porębski Jan (†15 X 2002)
ks. Sumela Szczepan (Etienne) (†24 XII 2002)
ks. Cieślak Ignacy (†28 XII 2002)

2003
s. Ambroży Tadeusza (†13 I 2003)
br. Leszkowski Ambroży (†28 I 2003)
s. Hebel Elżbieta (†30 I 2003)
ks. Cegiełka Franciszek (†10 II 2003)
ks. Sikora Marian (†21 II 2003)
br. Wróbel Mieczysław (†18 IV 2003)
ks. Trypus Kazimierz (†24 V 2003)
ks. Gal Franciszek (†19 VI 2003) **
s. Autuch Helena (†8 VII 2003)
s. Labuda Wincenta (†26 VII 2003)
ks. Boniewicz Bogdan (†7 VIII 2003)
br. Bąkowski Leon (†11 IX 2003)
ks. Krupnik Emil (†4 X 2003)
ks. Cabała Henryk (†2 XI 2003)
ks. Darznik Andrzej (†10 XII 2003)

2004
s. Bieniaszewska Łucja (†16 I 2004)
s. Frenkiel Ekspedyta (†4 II 2004)
ks. Kołodziejczyk Józef (†13 II 2004)
ks. Treuchel Stefan (†17 III 2004)
s. Buszyńska Marianna (†4 IV 2004)
br. Figier Alojzy (†7 IV 2004) **
s. Dobkowska Zbigniewa (†16 IV 2004)
br. Orlikowski Szczepan (†20 V 2004)
ks. Kaźmierczak Stanisław (†26 VII 2004) **
ks. Dębkowski Antoni (†28 X 2004)
s. Kaczykowska Jadwiga (†13 XI 2004)
br. Jank Franciszek (†22 XII 2004)
ks. Misiak Alojzy (†22 XII 2004)

2005
s. Labuda Małgorzata (†15 I 2005)
ks. Dyl Janusz (†20 II 2005)
ks. Herkt Henryk (†21 IV 2005)
ks. Ziomkowski Mieczysław (†8 VI 2005)
ks. Chełkowski Andrzej (†1 VII 2005)
ks. Styczeń Henryk (†1 VIII 2005)
ks. Wólczyński Józef (†12 VIII 2005)
s. Dorszyńska Czesława (†27 VIII 2005)
ks. Barcikowski Szczepan (†21 IX 2005)
ks. Kania Franciszek (†2 XI 2005)

2006-2015

2006
br. Zieliński Józef (†12 I 2006)
ks. Musioł Józef (†20 I 2006) **
ks. Strzelecki Marek (†7 II 2006)
ks. Krzywoń Marek (†8 II 2006)
ks. Kuraciński Stanisław (†23 II 2006)
s. Sitarz Weneranda (†24 II 2006)
kl. N’Guetta Thiemélé Richard (†28 II 2006)
s. Kierzk Wacława (†14 IV 2006)
ks. Boniewicz Edmund (†7 V 2006)
s. Wieczorek Veritas (†10 VII 2006)
ks. Nazar Tadeusz (†24 XI 2006)

2007
br. Paszek Waldemar (†19 III 2007)
ks. Pławny Antoni (†12 IV 2007)
ks. Drozdek Mirosław (†25 V 2007)
ks. Piskorek Eugeniusz (†9 VI 2007)
s. Lubczyńska Zyta (†25 VI 2007)
s. Przybysz Irena (†4 IX 2007)
s. Buchwald Paula (†9 X 2007)
ks. Witkowski Ryszard (†28 X 2007)

2008
ks. Malewicz Leszek (†15 I 2008)
ks. Jaroch Antoni (†16 II 2008)
br. Szponar Zygmunt (†25 II 2008)
s. Kempkes Norberta (†28 II 2008) ☼
br. Wąsik Piotr (†23 III 2008)
ks. Michalski Stanisław (†22 IV 2008)
ks. Janik Jan (†1 VI 2008)
ks. Bogdan Franciszek (†9 IX 2008)
s. Misiewicz Fides (†14 X 2008)
ks. Gawryło Stanisław (†22 XI 2008)
ks. Jacaszek Kazimierz (†28 XI 2008)
s. Garlikowska Ewencja (†27 XII 2008)

2009
ks. Warzecha Julian (†12 I 2009)
ks. Weron Eugeniusz (†28 IV 2009)
s. Jugo Helena (†1 V 2009)
s. Autrieb Luminata (†6 VIII 2009)
s. Labuda Bogumiła (†31 VIII 2009)
br. Borowski Michał Franciszek (†10 IX 2009)
ks. Papkała Jan (†1 XI 2009)

2010
ks. Bajgrowicz Ludwik (†3 I 2010)
ks. Balter Lucjan (†16 II 2010)
s. Puzdrowska Janisława (†27 IV 2010)
br. Breza Jan (†26 V 2010)
s. Wojtach Bonita (†9 VI 2010)
s. Uwizeyimana Aurelie (†15 VI 2010)
ks. Janik Stanisław (†11 XI 2010)
ks. Haguminshuti Boniface (†16 XI 2010)
ks. Czulak Tadeusz (†5 XII 2010)

2011
ks. Curzydło Ignacy (†27 II 2011)
s. Raś Stanisława (†31 III 2011)
ks. Jędraszek Jan (†8 IV 2011)
ks. Dąbski Leon (†24 IV 2011)
ks. Gołuński Józef (†3 V 2011)
ks. Dobski Jan (†3 VI 2011)
ks. Forycki Roman (†25 VI 2011)
s. Gołębiowska Julitta (†11 VII 2011)
s. Ciecierska Aleksandra (†25 VII 2011)
s. Tymińska Gracjana (†18 VIII 2011)
ks. Niechoj Leon (†15 X 2011)
ks. Zymliński Zygmunt (†26 X 2011)

2012
ks. Bilik Jacek (†2 I 2012)
m. Knaus Maria (†18 II 2012) ☼
ks. Zawacki Fabian (†30 III 2012)
ks. Zadrożny Mirosław (†20 VI 2012)
ks. Minkus Alojzy (†17 VII 2012) **
s. Adamczak Wiktoria (†7 VIII 2012)
ks. Margasiński Krzysztof (†24 VIII 2012)
ks. Jojczyk Stanisław (†4 IX 2012)
ks. Nadybał Władysław (†5 X 2012)
ks. Strauch Jan (†16 X 2012)
ks. Kniotek Florian (†26 X 2012)
s. Podwórna Władysława (†8 XII 2012)
ks. Niewiarowski Stanisław (†22 XII 2012)

2013
ks. Słowik Józef (†8 I 2013) **
ks. Grela Henryk (†7 II 2013)
ks. Szmit Grzegorz (†18 VI 2013)
ks. Baranowski Marian (†21 VII 2013) **
ks. Rusin Klemens (†22 VII 2013)
br. Nowotnik Marian (†9 X 2013)
ks. Mojecki Henryk (†23 XI 2013) **
ks. Martuszewski Stanisław (†31 XII 2013)

2014
s. Cymanowska Mirona (†6 IV 2014)
ks. Wołoszyk Leonard (†11 IV 2014)
ks. Kudłacik Jan (†18 V 2014)
ks. Mika Tadeusz (†20 V 2014)
br. Gawryś Bolesław (†22 VI 2014)
br. Zgłobica Jan (†7 VII 2014)
ks. Sarnicki Stanisław (†17 VIII 2014)
ks. Dąbrowski Józef junior (†16 X 2014)
ks. Marszał Stanisław (†20 X 2014) **
ks. Gwarek Lesław (†23 X 2014)
ks. Wielgosz Franciszek (†4 XI 2014)
ks. Zubek Jan (†12 XII 2014)
ks. Mąkinia Franciszek (†27 XII 2014)

2015
s. Bilicka Judyta (†2 I 2015)
s. Jurek Kazimiera (†22 I 2015)
s. Raczoń Gaudencja (†14 II 2015)
ks. Wojtyła Stanisław (†17 IV 2015)
ks. Ryś Wendelin Maciej (†7 VIII 2015)
ks. Folejewski Feliks (†22 IX 2015)
s. Kitlas Gerarda (†5 X 2015)
ks. Śleziak Łukasz (†4 XI 2015)
ks. Herlender Czesław (†11 XII 2015)
ks. Syrek Krzysztof (†22 XII 2015)
ks. Ciupa Łukasz (†29 XII 2015)

2016-2025

2016
ks. Korbecki Tadeusz (†9 III 2016)
ks. Mozolewski Włodzimierz (†21 IV 2016)
ks. Zarzycki Roman (†11 VII 2016)
o. Jekiełek Wincenty (†12 VII 2016) **
ks. Osmólski Edmund (†12 VII 2016)
ks. Milewski Aleksander (†14 IX 2016)
ks. Murawski Czesław (†26 IX 2016)
ks. Krzeski Józef (†4 X 2016)
ks. Kopeć Jerzy (†6 X 2016)
br. Olczyk Stefan (†9 XI 2016)
ks. Zyglewicz Stanisław (†4 XII 2016)

2017
ks. Maślanka Józef (†6 I 2017)
ks. Czerwonka Piotr (†9 II 2017)
ks. Kietliński Henryk (†4 III 2017)
ks. Baraniecki Jan (†4 V 2017)
ks. Dziczek Marian (†27 VI 2017)
ks. Skuza Ludwik (†16 VII 2017)
ks. Dusza Stefan (†21 IX 2017)
s. Wojtczak Consumata (†23 IX 2017)
bp Lenhof Herbert (†13 X 2017)
ks. Zdaniewicz Witold (†14 X 2017)

2018
s. Joniec Speransa (†11 II 2018)
s. Matula Teresa (†1 VI 2018)
ks. Maj Jerzy (†24 VI 2018)
br. Bandoszek Jan (†28 VII 2018)
ks. Płonka Tadeusz (†24 VIII 2018)
ks. Kusznir Bogdan (†26 VIII 2018)
bp Walter Konrad (†20 IX 2018)
s. Rataj Majola (†6 XI 2018)
s. Waszczeniuk Jadwiga (†17 XI 2018)
bp Thennatt Thomas (†14 XII 2018)
ks. Świerkosz Józef (†20 XII 2018)
ks. Biernacki Andrzej (†23 XII 2018)

2019
bp Orszulik Alojzy (†21 II 2019)
s. Sitarz Władysława (†27 IV 2019)
s. Szaniawska Helena (†22 VII 2019)
ks. Wezdeckij Witalij (†24 VIII 2019)
s. Gumul Martyna (†9 IX 2019)
s. Stachnik Estera (†20 IX 2019)
ks. Czulak Kazimierz (†29 IX 2019)
br. Wojciechowski Tadusz (†12 XII 2019)

2020
ks. Kobielus Stanisław (†3 I 2020)
br. Cuper Jan (†18 II 2020)
ks. Żemlok Józef (†16 III 2020)
ks. Liszewski Józef (†18 III 2020)
ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020)
ks. Latoń Jan (†7 V 2020)
s. Wołosewicz Wirginitas (†17 V 2020)
s. Hetnał Maria (†14 VI 2020)
Wikis Jason (†27 VI 2020)
s. Otta Agnieszka (†14 VII 2020)
ks. Korycki Jan (†31 VII 2020)
ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020)
s. Smentoch Kryspina (†14 X 2020)
s. Suchecka Zofia (†19 X 2020)
ks. Domagała Stefan (†24 X 2020)
ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020)
ks. Pytka Kazimierz (†5 XI 2020)
ks. Domański Ryszard (†10 XI 2020)
ks. Młodawski Grzegorz (†22 XI 2020)
ks. Lisiak Józef (†27 XI 2020)
s. Klekowska Mariola (†27 XII 2020)
ks. Dzwonkowski Roman (†30 XII 2020)

2021
s. Wojtczak Urszula (†9 I 2021)
ks. Błaszczak Jerzy (†15 I 2021)
ks. Rykaczewski Tadeusz (†9 II 2021)
ks. Daniel Edward (†17 IV 2021)
ks. Czulak Antoni (†23 IV 2021)
s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021)
ks. Nowak Kazimierz (†14 V 2021)
s. Gojtowska Agnieszka (†27 V 2021)
ks. Jan Zając (†4 VII 2021)
ks. Kot Jan (†8 VII 2021)
ks. Mugobe Banuni Ignace (†26 VII 2021)
ks. Kończak Jan (†11 VIII 2021)
abp Hoser Henryk (†13 VIII 2021)
ks. Stachera Kazimierz (†24 VIII 2021)
ks. Orlikowski Stanisław (†9 X 2021)
br. Dziczkiewicz Franciszek (†21 X 2021)
ks. Pałyga Jan (†13 XII 2021)
ks. Klimiński Eugeniusz (†24 XII 2021)
ks. Kędziora Jan (†27 XII 2021)

2022
ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022)
s. Kirol Regina (†23 II 2022)
s. Dziedzic Krystyna (†8 III 2022)
ks. Daniel Leszek (†20 III 2022)
s. Jasiulewicz Alina (†2 IV 2022)
ks. Tomasiński Tadeusz (†1 VI 2022)
ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022)
br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022)
s. Wenta Teresa (†27 VII 2022)
bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022)
s. Michalik Sylweria (†22 VIII 2022)
br. Szporna Wojciech (†5 X 2022)
ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022)

2023
ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023)
ks. Szczotka Marian (†28 I 2023)
ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023)
ks. Czaja Piotr (†25 II 2023)
ks. Szczepański Józef (†19 V 2023)
ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023)
ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023)
ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023)
br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023)
ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023)
ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023)
ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023)
ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023)

2024
ks. Karny Marek (†14 I 2024)
ks. Chwiej Jerzy (†24 I 2024)
ks. Nowek Tadeusz (†8 III 2024)