Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 23 lutego 2024, mija rocznica śmierci:
br. Stanisław Wesołowski (†2000)
ks. Stanisław Kuraciński (†2006)
s. Regina Kirol (†2022)

Wczoraj, to jest 22.02.2024, miała miejsce rocznica śmierci:
br. Telesfor Domański (†1930)
Bł. ks. Richard Henkes (†1945)
ks. Karl Hoffmann (†1968)
ks. Ignacy Olszewski (†1971)

W dniu jutrzejszym, to jest 24.02.2024, przypada rocznica śmierci:
m. Felicitas Massenkeil (†1919) ☼
ks. Tadeusz Okręglicki (†2000)
s. Weneranda Sitarz (†2006)

MĄCIOR Tomasz (1897 – 1942), ksiądz, doktor filozofii i teologii, profesor teologii dogmatycznej w Ołtarzewie, redaktor prasy katolickiej, sekretarz generalny stowarzyszenia, superior polskiej regii 1932-34, radca regii (prowincji), rekolekcjonistaMĄCIOR Tomasz (1897 – 1942), ksiądz, doktor filozofii i teologii, profesor teologii dogmatycznej w Ołtarzewie, redaktor prasy katolickiej, sekretarz generalny stowarzyszenia, superior polskiej regii 1932-34, radca regii (prowincji), rekolekcjonista

Urodził się 16 XII 1897 w Szynwałdzie, w diecezji tarnowskiej. Był synem rolnika Wojciecha i Salomei z d. Jop. Nauki gimnazjalne pobierał w Collegium Marianum w Wadowicach (1911-17). Po zdaniu matury, wraz z 2 kolegami, wstąpił 8 X 1917 do nowicjatu stowarzyszenia, który wówczas prowadził ks. A. Zaraza. Sutannę pallotyńską otrzymał 28 X 1917 z rąk ks. A. Majewskiego. Pierwszą profesję złożył 15 X 1919, a wieczną 22 X 1922 w Rzymie (ponawiał ją 12 III 1926 na ręce ks. W. Turowskiego). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wadowicach i Nakle n. Notecią (1918-20) oraz w Rzymie (X 1920-24). Był jednym z pierwszych polskich kleryków wysłanych na studia zagraniczne (wraz z nim wyjechali: A. Rolbiecki, S. Słaboszewski i F. Wardowski). Z tego okresu pochodzą jego listy drukowane w „Królowej Apostołów”. Udzielał się wówczas na polu muzyki (pełnił z wyboru funkcję generalnego organisty) i teatru. Studia rzymskie uwieńczył doktoratami z filozofii na Angelicum i teologii na Gregorianum. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w Wielką Sobotę 19 IV 1924 w bazylice św. Jana na Lateranie z rąk abpa Giuseppe Palicy, wicegerenta diecezji rzymskiej.

Po powrocie do Polski wykładał przez 2 lata teologię dogmatyczną, prawo kanoniczne, etykę, historię filozofii i socjologię w pallotyńskim seminarium duchownym w Wadowicach, a następnie przez dalszych 6 lat w Ołtarzewie i Sucharach (do 1934). W 1926 został mianowany rektorem pierwszego domu w Warszawie przy ul. Chełmskiej 17. W tym 8-pokojowym domu zamieszkali młodzi księża studiujący na UW. Dedykowano go św. Józefowi. Stowarzyszenie wzięło dom w dzierżawę 1 VIII 1926 (wprowadzono się już 6 VIII), a już pod koniec IX 1927 opuszczono go z powodu ciasnych warunków. Wówczas ks. T. Mącior został rektorem kolejnego nowo założonego domu przy ul. Skaryszewskiej 12 (zamieszkał tam 29 IV 1927 i był rektorem do 1931). Dom ten wraz z pomariawickim kościołem stowarzyszenie zakupiło już 25 III 1927. Kościół pw. Chrystusa Króla został poświęcony 30 IV 1927 przez bpa Stanisława Galla. W Warszawie założył krucjatę eucharystyczną dla dzieci, a dla starszej młodzieży sodalicję mariańską. Zorganizował lokal dla stowarzyszeń i ochronkę dla dzieci. W tym okresie ks. Macior cenił sobie pracę duszpasterską i misyjną, gdyż wyjeżdżał na zastępstwa do wielkich parafii Śląska i prowadził rekolekcje (szczególnie dla młodzieży i dzieci) oraz misje ludowe, a także utwierdzał w wierze polskich emigrantów we Francji (1938-39).

Ksiądz Tomasz był redaktorem „Przeglądu Katolickiego” (1929-X 1931), „Apostoła wśród Świata” (1934-36) i „Królowej Apostołów” (1935-39). Na kapitule generalnej w 1931 został wybrany sekretarzem generalnym (i redaktorem „Analecta Piae Societatis Missionum”). W tym czasie nastąpiły duże trudności z wydawnictwem na Krakowskim Przedmieściu 71, a w związku z tym duże zadłużenie finansowe. Dlatego kuria warszawska oskarżała pallotynów, że nie dotrzymali umowy i zlikwidowali czasopismo „Polak-Katolik”. Domagała się opuszczenia dzierżawionego przez pallotynów domu przy Krakowskim Przedmieściu 71. Pozbawiła też księży jurysdykcji kościelnej i nie chciała rozmawiać z superiorem ks. W. Turowskim. Poinformowany o tym generał stowarzyszenia, wysłał z Rzymu ks. Mąciora, jako specjalnego wizytatora generalnego (4 X 1931). Ks. Tomasz już nie powrócił do Rzymu, gdyż 13 V 1932 Rada Generalna mianowała go superiorem polskiej regii; urząd ten pełnił w latach 1932-34. Jego miejsce w Rzymie zajął ks. W. Turowski. Nowy superior postawił na wielką oszczędność w życiu domowym i wydawnictwie, przejawiającą się w zwolnieniu świeckich pracowników i zastąpieniu ich braćmi zakonnymi. Kładł też szczególny nacisk na życie wewnętrzne i rozwój wewnętrzny stowarzyszenia w Polsce, uważając, że życie wewnętrzne oraz świętość i łączność z Bogiem są fundamentem apostolstwa i wszelkiej pracy zewnętrznej. Dla współbraci zakonnych sam przeprowadzał rekolekcje. W 1933 polska regia przejęła opiekę nad Polakami w Montevideo.

Po zakończeniu kadencji superiora (28 V 1934) ks. T. Mącior został mianowany pierwszym radcą regii i rektorem domu na Pradze (14 VI 1934). Pełnił ten urząd krótko do 1936, gdyż bardziej kochał misje i rekolekcje ludowe. Z całą gorliwością oddał się pracy duszpasterskiej. W końcu VIII 1936 został rektorem kościoła i domu pallotyńskiego w Nowosadach na Polesiu, a od 8 XII tego roku pierwszym proboszczem rezydującym na miejscu (proboszcz parafii nowosadzkiej rezydował w Leśnej; a następnie bp piński Kazimierz Bukraba ustanowił nowe granice parafii i wydzielił z niej parafię). Parafia liczyła ok. 1200 wiernych. Ks. Tomasz zajmował się tam także medycyną, lecząc swoich parafian, jak i prawosławnych, zdobywając w ten sposób wielkie zaufanie miejscowej ludności. Starał się żyć w wielkiej zgodzie z prawosławnymi, ale sprzeciwiał się stanowczo małżeństwom mieszanym zawieranym w cerkwi. Rozbudował kościół parafialny, odremontował plebanię i zakupił dzwon. Założył ochronkę dla dzieci (podobnie jak w Warszawie) i wybudował dom parafialny dla Akcji Katolickiej. Zajął się szczególnie młodzieżą, dla której organizował różne kursy. Dla biednych parafian inicjował pomoc materialną. Założył też stowarzyszenie Caritas. Aby sfinansować wszystkie te przedsięwzięcia, szukał darczyńców w kraju (zwłaszcza w Warszawie), wyjeżdżał na rekolekcje i misje, a nawet w I 1939 udał się do Amiens we Francji, by przeprowadzić kurs Akcji Katolickiej dla polskich animatorów Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskiej. Pomagali mu też żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, stacjonujący na terenie parafii.

W czasie wojny pozostał na swoim stanowisku. Podczas sumy w Boże Ciało 1940 nasłana bolszewicka młodzież zniszczyła nowy dom parafialny, ukończony z wielkim trudem w 1938. Niektórzy z miejscowych rozkradli jeszcze pozostałości. W X 1940 dokonano napadu na kościół i plebanię, które zdemolowano, przy współudziale miejscowych prawosławnych. Kiedy jesienią pewien życzliwy wierny prawosławny ostrzegł go przed aresztowaniem, zabezpieczył sprzęt liturgiczny i ukrył się w lesie. Spał na cmentarzu. Plebanię zajął w tym czasie urzędnik sowiecki. Podczas zimy proboszcz ukrywał się u państwa Wasilewskich. Gdy w VII 1941 odeszli bolszewicy, ks. Mącior powrócił na plebanię. Zamieszkał w jednym pokoju, natomiast w pozostałej jej części – żołnierze niemieccy. Parafianie oddali część skradzionych rzeczy, a w kościele rozpoczęto odprawianie nabożeństw katolickich dla parafian i protestanckich dla żołnierzy Wehrmachtu. Ks. Mącior ratował w tym czasie od głodu więzione przez 3 tygodnie rosyjskie kobiety i służył jako tłumacz, także przy pacyfikacjach wsi.

Został aresztowany przez 3 Niemców w zakrystii 29 VI 1942, po odprawieniu o godz. 9.00 mszy, i doprowadzony do więzienia w Baranowiczach (pojechał z nimi rowerem). 3 VII przewieziono go do obozu koncentracyjnego Kołdyczewo (20 km od Baranowicz), a stąd wywieziono samochodem na miejsce straceń w lesie koło wsi Połonka (ok. 25 km na wsch. od Baranowicz), gdzie go rozstrzelano 13 VII wraz z 15 księżmi swego dekanatu. Tego dnia białoruskie Sonderkommando zgładziło tam ok. 50 osób z polskiej inteligencji. Tam też został pochowany we wspólnej mogile. Dół z rozstrzelanymi został zalany wapnem i przysypany piaskiem. Istnieje kilka wersji powodów aresztowania kapłana. Pierwsza podaje, że został aresztowany w związku z niewykonaniem zarządzenia o wprowadzeniu języka białoruskiego do liturgii, wydanego przez narodowe organizacje białoruskie, współpracujące z niemieckim okupantem (http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/baranowicze.html). Druga zakłada odwet Niemców za dywersję partyzantów, którzy zaatakowali niemiecką kwaterę we dworze i podpalili wszystkie budynki w Nowosadach. Aresztowano też wszystkich okolicznych księży – katolickich i prawosławnych. Ks. Mącior nie chciał uciekać, bo mówił, że zna język niemiecki i porozumie się z Niemcami. Według jeszcze innej, błędnej wersji śmierci został rozstrzelany przez Niemców w 1942 w Nowogródku.

Ksiądz Tomasz był człowiekiem radosnym, towarzyskim i bardzo bezpośrednim, a jednocześnie kapłanem o autentycznym życiu religijnym, posiadającym wielkie zamiłowanie do modlitwy, a także ducha wyrzeczenia i pokory. Jak pisał w liście do swojej siostry Agnieszki (1906-2005, w zgromadzeniu Filomena), zakonnicy u służebniczek NMP ze Starej Wsi (od 1923), pragnął „jedynie spełnienia się woli Bożej, a jeśli mu przyjdzie wybierać, to chciałby opowiedzieć się za tym, co trudniejsze”. Udowodnił to, kiedy dobrowolnie podjął trudną pracę duszpasterską w Nowosadach. Kiedyś w rozmowie ze swoją matką, powiedział: „Wszystko, co Bóg dać może, dał mi. Jeszcze jednego pragnę: śmierci męczeńskiej”. Posiadał ducha apostolskiego, o czym świadczy jego żywy kontakt z ludem, szczególnie z młodzieżą, oraz praca rekolekcyjna. W tych dziełach nie oszczędzał się do końca. Mimo możliwości ucieczki na początku wojny zdecydował się pozostać w swojej parafii, bo uważał, że jako kapłan będzie potrzebny ludziom. Miał wtedy powiedzieć: „Ja nie zostawię swojej trzody, chcę być dobrym pasterzem. [...] będę razem z nimi”. Wiedział też, że jako autor książki Na gruzach zburzonych ołtarzy (Warszawa 1934, 1937) może być narażony na represje ze strony władz sowieckich. Publikacja zawiera rozważania, które dotyczą ówczesnych problemów religijno-moralnych i różnych zagrożeń narodu polskiego, szczególnie akcentując bolszewicki komunizm. Podczas niespodziewanej komisji wizytacyjnej szkoły i internatu na Kopcu 22-23 II 1952 p. Bednarski, referent ds. wyznań, wyłączył tę książkę z biblioteki wraz z 4 innymi.

Jest też autorem broszury Oto Serce, które tak bardzo ludzi ukochało (Warszawa 1933), w której przedstawia krótko dzieje nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego oraz publikuje je wraz z litanią i modlitwami (KA 1934, nr 1, 29). Napisał też kilkadziesiąt artykułów, zamieszczonych w „Królowej Apostołów” (1920-39 – ok. 40), „Przeglądzie Katolickim” – dla inteligencji na temat apostolstwa ludzi świeckich (1929-38 – 25) i „Apostole wśród Świata” (1930-33 – 5). Miał też drugą siostrę – Zofię (1901-75), również zakonnicę u służebniczek NMP ze Starej Wsi, misjonarkę pracującą w Zambii przez 47 lat (w zgromadzeniu Frydolina).Fotografia górna: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie
Fotografia dolna 1: Jubileusz 50-lecia małżeństwa rodziców ks. Tomasza (1930)
Fotografia dolna 2: Ks. Tomasz w trakcie I Komunii w Szynwałdzie (1938 lub 1939)
Fotografia dolna 3: Ks. Tomasz z siostrami Agnieszką (w zakonie Filomena) i Zofią (w zakonie Frydolina – misjonarka w Afryce)
Fotografia dolna 4: Przed domem rodzinnym ks. Tomasza (od lewej s. Filomena i s. Karolina – bratanica ks. Tomasza)
Fotografia dolna 5: Połonka k. Baranowicz, pomnik na miejscu stracenia ks. T. Mąciora i współtowarzyszy (nazwisko w drugim rzędzie) http:"//www.svaboda.org
Fotografie dolne 1-4 pochodzą ze Zbioru Bartłomieja Mąciora
Ostatnio zmodyfikowano: 12 stycznia 2015 (uzupełniono 12 października 2016)
Tekst biogramu: Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, 361-365


Materiały źródłowe

Faktyczne miejsce śmierci ks. superiora Tomasza Mąciora SAC

Co do daty i miejsca śmierci ks. Tomasza Mąciora, superiora polskiej regii z lat 1932-34, mieliśmy do tej pory niepełne lub błędne informacje. Najstarszy zapis w tej kwestii pochodzi z oficjalnego pisma Stowarzyszenia, z pierwszych lat po zakończeniu wojny, gdzie jako data śmierci figuruje lipiec lub sierpień 1942, a jako miejsce – bliżej niezidentyfikowany obóz koncentracyjny (Analecta Piae Societatis Missionum T. III, Roma 1939-1947, s. 276: [...] et postea in campum concentrationis, quem dicunt, coniectus mortuus est mense iulii vel augusti 1942). Za tym poszły wszystkie katalogi Prowincji Chrystusa Króla i liber defunctorum Stowarzyszenia, które informują już o dacie 30 VII bądź 31 VII i wskazują na Nowosady lub okolice Nowosad, jako miejsce śmierci ks. Tomasza (np. Katalog Polskiej Prowincji (Chrystusa Króla) Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), oprac. Stanisław Wojtyła, Poznań 1988, s. 266 podaje: rozstrzelany przez hitlerowców w okolicach Nowosad 30 VII 1942, miejsce spoczynku nieznane; In memoriam. Defuncti 1847-2011. Liber de mandato rectoris generalis compositus mense maio 2012, Roma 2012, s. 69, 156-157 – ma 31 VII 1942 i Nowosady).

W moim opracowaniu (Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, s. 363, podałem już faktyczną datę śmierci ks. Tomasza Mąciora – 13 VII 1942. Datę tę udało mi się ustalić na podstawie strony www.stankiewicze.com, którą zresztą zaznaczyłem w tekście opracowania. Problemem było nadal miejsce śmierci. W 2013 określiłem je jako Baranowicze, gdyż wtedy urywały się informacje o ks. Tomaszu (nadmieniałem też o mało prawdopodobnym Nowogródku). W ostatnią sobotę, czyli 24 X 2015 przypadkowo natrafiłem na dalszy ślad, który precyzuje dotychczasowe ustalenia, co do ostatnich dni ks. Mąciora i miejsca śmierci. Przy publikacji mojej książki te szczegóły nie były wtedy jeszcze znane. Prowadzący stronę, skąd pochodzą te informacje: www.swzygmunt.knc.pl, korzystał w 2013 nawet z moich danych. Teraz uszczegółowił je w oparciu o świadectwa o innych współrozstrzelanych osobach.

Według tych informacji aresztowanego ks. Mąciora i przebywającego już w więzieniu od 29 VI 1942 przewieziono 3 VII do obozu koncentracyjnego Kołdyczewo (20 km od Baranowicz), a stąd wywieziono samochodem na miejsce straceń do lasu koło wsi Połonka (ok. 25 km na wsch. od Baranowicz), gdzie go rozstrzelano 13 VII wraz z 15 księżmi swego dekanatu. Tego dnia białoruskie Sonderkommando zgładziło tam ok. 50 osób z polskiej inteligencji. Na miejscu śmierci znajduje się obecnie pomnik postawiony rozstrzelanym (tylko z błędem w nazwisku ks. Tomasza – faktycznie wypisano tu Męcior; wymieniony w środkowym rzędzie). Pomnik znalazłem na stronie białoruskiej http://www.svaboda.org/.

W ten sposób, po 73 latach od śmierci, udało mi się ustalić faktyczne miejsce śmierci ks. Mąciora. Na stronie Liber mortuorum, w biogramie został poprawiony i rozbudowany odpowiedni fragment życiorysu, który będzie brzmiał następująco:

W ostatnim czasie (na zjeździe archiwistów w Falentach) nawiązałem kontakt z archiwum sióstr służebniczek NMP ze Starej Wsi, uzyskując daty życia dwóch sióstr ks. Mąciora, które wstąpiły do tego zgromadzenia. Również i te daty pojawiły się w biogramie ks. Tomasza: Zofia (1901-75), misjonarka pracująca w Zambii przez 47 lat (w zgromadzeniu Frydolina) i Agnieszka (1906-2005), w zgromadzeniu Filomena od 1923.

Ks. Stanisław Tylus SACIndeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Miejsca spoczynku polskich pallotynów wraz ze zdjęciami


Ci, co odeszli ze Stowarzyszenia

Więzi Kardynała Franciszka Macharskiego z pallotynami


Rocznice pallotyńskich wydarzeń

Ks. Stanisław Jurkowski SAC, duszpasterz polonijny we Francji

Bereza Kartuska
Suchary

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 9 lutego 2024

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione.

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od I 2024):ks. Karny Marek (†14 I 2024), ks. Chwiej Jerzy (†24 I 2024),

-(2023):ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023), ks. Szczotka Marian (†28 I 2023), ks. Czaja Piotr (†25 II 2023), ks. Szczepański Józef (†19 V 2023), ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023), ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023), ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023), ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023), br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023), ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023), ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023), ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023), ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023),

-(2022):ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022), s. Kirol Regina (†23 II 2022), s. Dziedzic Krystyna (†8 III 2022), ks. Daniel Leszek (†20 III 2022), s. Jasiulewicz Alina (†2 IV 2022), ks. Tomasiński Tadeusz (†1 VI 2022), ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022), br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022), s. Wenta Teresa (†27 VII 2022), bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022), s. Michalik Sylweria (†22 VIII 2022), br. Szporna Wojciech (†5 X 2022), ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022).

Liber mortuorum w latach 2020-2024. Przeszłość i przyszłość

1. Krótka historia strony Liber mortuorum
a) Pierwsze biogramy zmarłych pallotynów ukazały się na stronie internetowej WSD Ołtarzew w styczniu 2007 r. Autorem ich był ks. Janusz Dyl SAC, który tworzył je pod niezrealizowaną przez niego „Księgę zmarłych pallotynów”. W maju 2009 r., wraz z przebudową strony internetowej, zostały one zastąpione życiorysami, które również pochodziły z książki ks. Dyla pt. Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, s. 397-475. Te krótkie biogramy zostały doprowadzone do lat 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały członków Regii Miłosierdzia Bożego). Od tego czasu ks. Stanisław Tylus SAC sporządził Indeks zmarłych według daty śmierci i dołączył wszystkie brakujące życiorysy zarówno z obu polskich prowincji, jak i Regii Miłosierdzia Bożego. Na stronie Seminarium ołtarzewskiego biogramy te istniały do 2013 r.
b) Nowe, obecnie istniejące biogramy zmarłych pallotynów, zostały napisane przez ks. Stanisława Tylusa SAC. W 2011 r. zostały one umieszczone na stronie http://www.pallotyni.pl, pod nazwą LIBER MORTUORUM. Początkowo były to tylko biogramy polskich pallotynów i przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz życiorysy pallotynek. Poszerzona i poprawiona ich wersja (ale bez pallotynek i przełożonych generalnych pallotynów) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013, ss. 694).
c) W latach 2013-15 strona Liber mortuorum (http://pallotyni.eu/Liber.mortuorum/zmarli_index.php) została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego oraz ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Od listopada 2014 r. dołączone zostały też biogramy pallotynek pracujących w Polsce lub pochodzących z terenów polskich, jak również ich przełożone generalne. W 2015 r. rozszerzono zakres przedmiotowy strony o nowe kategorie: Słudzy Boży spoza Polski i Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Niezależnie od tego uaktualniane były kategorie Polskich pallotynów i Pallotynek, którzy odeszli do wieczności w okresie lat 2013-15. W celu szybszego znalezienia poszukiwanego biogramu przemodelowano Indeks zmarłych według daty śmierci oraz sporządzono nowy Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci.
d) W listopadzie 2017 r. strona została umieszczona w domenie https://LiberMortuorum.pl/ skąd jej zawartość jest dostępna w serwisach takich jak: http://www.pallotyni.pl, http://sac.org.pl
e) W 2015 r. strona Liber mortuorum aktualizowana była kilkanaście razy. Pojawiło się na niej 88 nowych biogramów, głównie pallotynek (65). Tego roku, praktycznie w 50% istniejących biogramów, zostały wprowadzone liczne uzupełnienia i poszerzenia, a także poprawiono zauważone błędy. Zmiany w poszczególnych biogramach sygnalizowane są informacjami naniesionymi pod konkretnym biogramem. Pod określeniem Zmienione lub Uzupełnione biogramy autor ma na myśli nie tylko istotną lub większą partię zmian, ale i pewne drobne informacje, które pojawiały się niezależnie od ich zaznaczenia. W 2016 r. dodano 28 nowych biogramów, zaś w 2017 r. pojawiło się 14 biogramów.

2. Stan aktualny biogramów
a) W latach 2022-2023 strona Liber mortuorum poszerzyła się o łącznie o 24 biogramy, z których 23 to nowe biogramy polskich pallotynów: ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022), ks. Daniel Leszek (†20 III 2022), ks. Tomasiński Tadeusz (†1 VI 2022), ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022), br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022), br. Szporna Wojciech (†5 X 2022), ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022), ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023), ks. Szczotka Marian (†28 I 2023), ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023), ks. Czaja Piotr (†25 II 2023), ks. Szczepański Józef (†19 V 2023), ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023), ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023), ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023), br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023), ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023), ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023), ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023), ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023). Ukazał się również jeden biogram przełożonych geberalnych i biskupów - bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022).

Tabela. Stan aktualny biogramów na koniec grudnia 2014-2024 r.
Kategorie pallotyńskich biogramów

XII
2014

XII
2015

XII
2016

XII
2017

XII
2018

XII
2019

XII
2020

XII
2021
XII
2022
XII
2023
2024
Polscy pallotyni 368 377 387 395 401 404 419 431 442 455 +2
Pallotyni polskiego pochodzenia (*) 14 16 18 18 18 18 18 18 18 18  
Przełożeni generalni i biskupi 19 19 20 22 23 25 25 26 27 27  
Słudzy Boży spoza Polski -- 5 6 6 6 6 6 6 6 6  
Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich (✺) -- 7 11 13 13 13 13 13 13 13  
Ekspallotyni (**) 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25  
Pallotynki (przełożone generalne i siostry pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich zostały oznaczone znakiem ☼) 47 112 113 114 118 122 127 130 130 130  
Przyjaciele SAC i ci, co odeszli od Stowarzyszenia -- -- 7 8 8 8 9 9 9 9  
Razem 471 559 587 601 612 621 642 658 670 683 +2

b) W latach 2018-2021 strona Liber mortuorum poszerzyła się o 24 nowych biogramów. W grupie Polskich pallotynów i Pallotynek znalazły się następujące biogramy: s. Speransa Joniec (†11 II 2018), s. Teresa Matula (†1 VI 2018), ks. Jerzy Maj (†24 VI 2018), br. Jan Bandoszek (†28 VII 2018), ks. Tadeusz Płonka (†24 VIII 2018), ks. Bogdan Kusznir (†26 VIII 2018), s. Majola Rataj (†6 XI 2018) , s. Jadwiga Waszczeniuk (†17 XI 2018), ks. Józef Świerkosz (†20 XII 2018) , ks. Andrzej Biernacki (†23 XII 2018), s. Władysława Sitarz (†27 IV 2019) , s. Helena Szaniawska (†22 VII 2019), ks. Witalij Wezdeckij (†24 VIII 2019), s. Martyna Gumul (†9 IX 2019), s. Estera Stachnik (†20 IX 2019), ks. Kazimierz Czulak (†29 IX 2019), br. Tadeusz Wojciechowski (†12 XII 2019), ks. Stanisław Kobielus (†3 I 2020), br. Jan Cuper (†18 II 2020), ks. Józef Żemlok (†16 III 2020) i ks. Józef Liszewski (†18 III 2020). ks. Żemlok Józef (†16 III 2020)ks. Liszewski Józef (†18 III 2020), ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020)ks. Latoń Jan (†7 V 2020)s. Wołosewicz Wirginitas (†17 V 2020), s. Hetnał Maria (†14 VI 2020), s. Otta Agnieszka (†15 VII 2020), ks. Korycki Jan (†31 VII 2020)ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020), s. Smentoch Kryspina (†14 X 2020), s. Suchecka Zofia (†19 X 2020)ks. Domagała Stefan (†24 X 2020)ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020)ks. Pytka Kazimierz (†5 XI 2020), ks. Domański Ryszard (†10 XI 2020), ks. Młodawski Grzegorz (†22 XI 2020), ks. Lisiak Józef (†27 XII 2020), s. Klekowska Mariola (†27 XII 2020), ks. Dzwonkowski Roman (†30 XI 2020), s. Wojtczak Urszula (†9 I 2021), ks. Błaszczak Jerzy (†15 I 2021), ks. Rykaczewski Tadeusz (†9 II 2021), ks. Czulak Antoni (†23 IV 2021), ks. Daniel Edward (†17 IV 2021), s. Gojtowska Agnieszka (†27 V 2021), ks. Nowak Kazimierz (†14 V 2021), s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021), ks. Zając Jan (†4 VII 2021), ks. Kot Jan (†8 VII 2021), ks. Mugobe Banuni Ignace (†26 VII 2021), ks. Kończak Jan (†11 VIII 2021), ks. Stachera Kazimierz (†24 VIII 2021), ks. Orlikowski Stanisław (†9 X 2021) i br. Dziczkiewicz Franciszek (†21 X 2021). Grupę Przełożonych Generalnych i pallotyńskich biskupów reprezentują: bp Konrad Walter (†20 IX 2018), bp Thomas Thennatt (†14 XII 2018), bp Alojzy Orszulik (†21 II 2019) i abp Hoser Henryk (†13 VIII 2021).

c) W latach 2018-19 autor strony przeprowadził kwerendę materiałów zawartych w archiwum domu pallotyńskiego w Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej). Niezależnie od tego, trwała kwerenda materiałów w Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Szerokiemu badaniu poddawane były materiały, które autor strony pozyskał wcześniej w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, w Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu i w Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Wiele nowych informacji autor otrzymał od osób prywatnych i instytucji. Istniejące biogramy są systematycznie wzbogacane o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla, ale i wielu osób prywatnych, którym pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować

3. Zrealizowane plany z ubiegłych lat (zapowiadane i niezapowiadane)
a) Z dniem 12 stycznia 2015 r. zostały wymienione na stronie Liber mortuorum wszystkie dotychczasowe wersje życiorysów pallotynów polskich zmarłych do 2012 r. W ich miejsce wprowadzono biogramy zaczerpnięte z publikacji autora strony (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013). Inne kategorie pozostały bez zmian.
b) Zgodnie z zapowiedziami od sierpnia 2015 r. włączane są stopniowo do strony Liber mortuorum biogramy niemieckich pallotynów, działających przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Na chwilę obecną włączono biogramy 13 niemieckich pallotynów, umieszczając przy ich nazwisku symbol ✺.
c) Spośród nie sygnalizowanych wcześniej zmian na stronie Liber mortuorum pojawiła się od maja 2015 r. nowa grupa biogramów, to jest pallotyńskich sług Bożych spoza Polski. Obecnie w jej ramach można znaleźć 6 biogramów. Są to życiorysy: bł. Richarda Henkesa (†1945), bł. Elisabetty Sanny Porcu (†1857), Josefa Englinga (†1918), Josefa Kentenicha (†1968), Franza Reinischa (†1942) i bpa Heinricha Vietera (†1914).
d) Wśród nowych inicjatyw, nie sygnalizowanych wcześniej, należy wymienić dział Materiały źródłowe. Dział ma za zadanie poszerzać naszą wiedzę na temat życia i działalności zmarłego.
e) Dołączono również Miejsca spoczynku polskich pallotynów. Jest to alfabetyczny układ według miejsc pochówków, w których złożono zmarłych Współbraci. Obejmuje zarówno obszar Polski, jak i całego świata. Na końcu listy umieszczono też miejsca pochówków pallotynów z niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy, spoczywających na ziemi polskiej, pallotynek i ekspallotynów. Pierwotna wersja została umieszczona 31 października 2015 r.
f) W styczniu 2016 r. umieszczono na stronie Liber mortuorum biogram ks. Antoniego Słomkowskiego †1982, kapłana archidiecezji gnieźnieńskiej, profesora i rektora KUL (i materiały źródłowe, którymi są jego wspomnienia na temat kontaktów z pallotynami), zapoczątkowując w ten sposób grupę przyjaciół SAC. Grupa aktualnie obejmuje 8 nazwisk i będzie ona stopniowo realizowana w najbliższych latach.
g) Uzupełniono i poszerzono biografie w kategorii Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich i Pallotyńscy słudzy Boży spoza Polski. Kontynuowane będą dalsze prace nad uzupełnianiem i poszerzaniem dotychczasowych biogramów, bowiem kwerenda materiałów archiwalnych dostarcza wiele nowych i nieznanych do tej pory informacji.
h) Na początku 2016 r. dołączono do strony Liber mortuorum zestawienie chronologiczne, które zostało zatytułowane: Rocznice pallotyńskich wydarzeń przypadających w 2016 roku. Autor strony zestawił wydarzenia, jakie dokonały się w latach: 1916 (100 lat temu), 1941 (75 lat temu), 1966 (50 lat temu) i 1991 (25 lat temu). W 2020 r. w miejsce w.w. Rocznic pojawi się Kalendarium pallotyńskie, które autor systematycznie publikuje na swoim profilu FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012227057005.
i) Spośród innych planów zrealizowanych planów było zakończenie Kalendarium dziejów Regii Miłosierdzia Bożego (1946-2019).

5. Uwagi i prośba o materiały
Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich do przekazywania fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) na adres e-mailowy: stansac@wp.pl lub listownie na adres: Pallotyński Instytut Historyczny, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa.

Stroną techniczną Liber mortuorum już od 11 lat (od 2009 r.) zajmuje się Pan Donat Jaroszewski. Za lata współpracy, cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Warszawa 28 I 2024
Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)
30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016 Księdza Stanisława Tylusa

30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016. Od lewej księża: Waldemar Seremak, Jerzy Suchecki, Marian Kowalczyk, Tadeusz Pawłowski, Zbigniew Rembisz, Józef Targosz, Andrzej Majchrzak, Stanisław Tylus, Krzysztof Wojda, Kazimierz Szczepanik, Józef Nowak, Edward Grudziński, Wojciech Pietrzak, Edward Szram i br. Franciszek Dziczkiewicz

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak Bł. ks. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka jest już niedostępna w sprzedaży.