Liber mortuorum

Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek

Dziś, to jest 14 lipca 2024, mija rocznica śmierci:
br. Paweł Błeński (†1983)
ks. Joachim Lichy (†1986) **
s. Agnieszka Otta (†2020)

Wczoraj, to jest 13.07.2024, miała miejsce rocznica śmierci:
ks. Tomasz Mącior (†1942)
ks. Jan Wroński (†1998)

W dniu jutrzejszym, to jest 15.07.2024, przypada rocznica śmierci:
br. Stanisław Kędzierski (†1978)
s. Grzegorza Fobke (†1993)

Ksiądz Roman Forycki (1936-2011), dr filozofii, radca prowincjalny, rektor i profesor Seminarium w Ołtarzewie i w Ełku, kierownik Instytutu Apostolskiego, profesor ITA, wykładowca ATK, rekolekcjonista PROWINCJA CHRYSTUSA KRÓLA

FORYCKI Roman (1936 – 2011), ksiądz, doktor filozofii, radca prowincjalny, rektor i profesor seminarium w Ołtarzewie i Ełku, kierownik Instytutu Apostolskiego, profesor ITA, wykładowca ATK, rekolekcjonista

Urodził się 9 VIII 1936 w Wilczym Błocie (obecnie Wilcze Błota), w parafii Stare Polaszki, w diecezji chełmińskiej, jako syn rolnika Korneliusza i Emilii z d. Reszka. Podczas wojny został z rodzicami wysiedlony przez Niemców do Konarzyny. W 1945, po zakończeniu II wojny światowej, zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej w Starej Kiszewie. W VI 1954 ukończył VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-Orunii i tego roku rozpoczął nowicjat w Ząbkowicach Śląskich, przyjmując 8 IX sutannę z rąk prowincjała ks. Stanisława Czapli. On też przyjął jego akt pierwszej konsekracji, która miała miejsce 8 IX 1956, również w Ząbkowicach. Konsekrację wieczną w stowarzyszeniu złożył 8 IX 1959 na ręce prowincjała Stanisława Martuszewskiego. Studia seminaryjne z filozofii (1955-57) odbył w Ząbkowicach, a teologii (1957-61) w Ołtarzewie. Pracę seminaryjną napisał pt. Wartość pedagogiczna personalizmu (1960). Sakramentu święceń kapłańskich udzielił mu w Ołtarzewie bp Zygmunt Choromański 4 VI 1961. Po święceniach odbył jednoroczne studium pastoralne.

Ze względu na nieprzeciętne zdolności został wysłany przez przełożonych na kontynuowanie studiów z filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Studiował tam w latach 1962-65, z zaliczeniem 2 pierwszych lat. Pracę magisterską pt. Strawsona koncepcja formy logicznej napisał pod kierunkiem ks. prof. dra Stanisława Kamińskiego. Po uzyskaniu magisterium (24 VI 1965) podjął pracę naukowo-dydaktyczną w pallotyńskiej Alma Mater w Ołtarzewie. Prowadził wykłady z filozofii Boga, a w następnych latach wykładał logikę, wstęp do filozofii, teorię poznania, metodologię nauk, metafizykę, filozofię przyrody i filozofię religii. Swoją wiedzę, wykształcenie i osiągnięcia naukowe pogłębiał, odbywając studia doktoranckie na KUL – uczęszczał na seminarium prowadzone przez ks. prof. Kamińskiego, a w pewnym okresie (ze względu na praktyczną niemożność systematycznego korzystania z tego seminarium) na seminarium ks. prof. Kazimierza Kłósaka, na ATK w Warszawie. Ostatecznie u ks. prof. Kamińskiego przygotował tezę z zakresu filozofii teoretycznej, którą przedstawił w pracy zatytułowanej Zagadnienie punktu wyjścia teodycealnej argumentacji z przygodności. Jego przewód doktorski został otwarty 4 III, a nadanie stopnia doktora odbyło się 16 VI 1971.

Od samego początku pobytu w Ołtarzewie czynnie zaangażował się w rozwijanie i pogłębianie refleksji nad istotą, teologią i praktycznym wymiarem apostolstwa świeckich. Od 1972 przez 2 kadencje pełnił funkcję kierownika Instytutu Apostolskiego, kontynuującego zadania istniejącego wcześniej Ośrodka Studiów Apostolskich. Tym samym przyczynił się do powołania w późniejszym czasie ITA, działającego obecnie jako ośrodek badawczy UKSW w Warszawie, z siedzibą w Ołtarzewie. Nazwę zmieniono 1 III 2013 na Centrum Teologii Apostolstwa (CTA).

2 IX 1978 został powołany na stanowisko rektora WSD w Ołtarzewie. W tym samym czasie podjął zajęcia zlecone i wykłady z filozofii religii w ATK. W III 1981 został wybrany radcą prowincjalnym. W tym samym roku 13 VI rozpoczął II kadencję rektora WSD w Ołtarzewie, z której został zwolniony w 1984, po ponownym wyborze na urząd radcy prowincjalnego; 25 III 1984 przeniósł się do domu Zarządu Prowincjalnego w Warszawie. Po zakończeniu II kadencji w Radzie Prowincjalnej został rektorem domu przy ul. Pszczyńskiej w Warszawie, do której przynależeli współbracia zaangażowani w różnorodne dzieła apostolskie i duszpasterstwo specjalistyczne. Sprawował ten urząd przez 2 kadencje, aż do 1993, czyli do przekształcenia Prowincji Chrystusa Króla i utworzenia drugiej pallotyńskiej prowincji – Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

W 1993 został poproszony przez bpa Wojciecha Ziembę o przyjęcie stanowiska rektora i pokierowanie organizacją WSD, powstającego w Ełku. Po uzyskaniu zgody przełożonych podjął się tego zadania w ramach przynależności do Prowincji Chrystusa Króla i do wspólnoty w Rynie, do której został formalnie przydzielony na czas pobytu w Ełku. Oprócz pełnionej funkcji rektora WSD w Ełku, wszedł w skład Rady Kapłańskiej diecezji ełckiej, został dyrektorem Wydziału ds. Zakonnych Ełckiej Kurii Diecezjalnej, a także podejmował wykłady zarówno w seminarium, jak i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1999-2001).

Po zakończeniu posługi w diecezji ełckiej powrócił w VII 2002 do Ołtarzewa, gdzie podjął na nowo wykłady z filozofii, pełniąc jednocześnie funkcję ojca duchownego alumnów. W 2005 uzyskał jeszcze pozwolenie na prowadzenie zajęć w filii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela w Wilnie, które podjął w roku akademickim 2005/2006 wraz z ks. prof. Lucjanem Balterem.

W swoim życiu i pracy naukowo-dydaktycznej był kapłanem i współbratem niezwykle zaangażowanym. W odpowiedzi na prośby przełożonych i rodzące się potrzeby prowincji i Kościoła uczestniczył czynnie w pracach wielu komisji, sekretariatów i grup eksperckich. Na wspomnienie zasługują m.in. przewodniczenie Komisji ds. opracowania polskiej wersji Modlitewnika SAC i Rytuału SAC (1989) oraz Komisji ds. opracowania Vademecum rektora pallotyńskiej wspólnoty (2003-2004), a także członkostwo w Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu (1978-1996), Komisji Ojców Duchownych Prowincji Chrystusa Króla (1990), Radzie Wydawniczej przy Zarządzie Prowincjalnym (1990), Zespole Koordynacyjnym ZAK (1990, 2002), krajowym Komitecie Organizacyjnym Kongresu ZAK (1991), Komisji ds. Formacji przy Zarządzie Prowincjalnym (1993), w powołanym w 1996 Sekretariacie ds. Miłosierdzia Bożego (do 2005), Grupie Ewangelizacyjnej przy Krajowej Radzie ZAK oraz Grupie Studyjnej przy Krajowej Radzie ZAK (1996), w Radzie Sekretariatu Fatimskiego (1999), Radzie Instytutu Pallottiego (2000), Zespole ds. opracowania programu formacji wstępnej i podstawowej do ZAK (2005) i Radzie Sekretariatu ds. Apostolstwa (2005).

Ponadto wielokrotnie był zapraszany w charakterze eksperta, konferencjonisty i prelegenta do uczestnictwa w zjazdach przełożeńskich, spotkaniach formacyjnych, a także kongresach i sympozjach, których tematyka skupiała się zasadniczo wokół apostolstwa laikatu i ZAK. W 1992 został także powołany do uczestnictwa w zebraniu prowincjalnym jako ekspert od tych zagadnień i ojciec duchowny kapituły. Pośród innych ważnych zadań, których realizacji się podjął, wspomnieć jeszcze należy opracowanie zarysu Komentarza teologiczno-duchowego do „Prawa SAC” oraz przyjęcie funkcji postulatora Józefa Stanka (11 V 1990), a następnie wicepostulatora (25 XI 1991) – odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie procesów beatyfikacyjnych Józefa Stanka i Józefa Jankowskiego, a także postulatora procesu ks. Stanisława Szulmińskiego (1984 – 6 XII 1999).

Podejmował też szereg własnych inicjatyw, występując jako doradca, inspirator i propagator apostolskich przedsięwzięć, w których realizację wkładał całe swoje bogate doświadczenie kierownika duchowego, spowiednika i organizatora. Z tej formy posługi kapłańskiej najliczniej korzystały siostrzane zgromadzenia zakonne, ale także osoby świeckie oraz instytucje związane z życiem konsekrowanym. Przytoczyć tu można jego zaangażowanie w duchowe towarzyszenie powstającemu Zgromadzeniu Apostołów Miłosierdzia Bożego (bracia faustyni) czy założenie w 1988 Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich. Był duszpasterzem esperantystów, od 1987 duszpasterzem krajowym Ruchu Maitri.

Był także niezwykle kreatywnym autorem wielu artykułów, recenzji, opracowań oraz tłumaczeń. W zbiorach Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie odnotowano ok. 430 różnych publikacji, z których przeważająca liczba dotyczy charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, duchowości apostolskiej laikatu oraz sposobów upowszechniania idei ZAK. Przejawiał też uzdolnienia muzyczne, grając na różnych instrumentach.

4 VI 2011 obchodził radośnie swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa, uroczyście celebrowany ze współbraćmi święceń w Ołtarzewie. Wkrótce po tym rozpoczął urlop, połączony ze spotkaniem z rodziną, który okazał się ostatnim w jego życiu. Zmarł na skutek tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło 25 VI 2011 w Mostowie k. Koszalina (na trasie Koszalin – Bobolice) ok. 14.00. Mszy pogrzebowej przewodniczył 30 VI abp Henryk Hoser, w koncelebrze z bpem emerytem Alojzym Orszulikiem, bpem pomocniczym z Ełku Romualdem Kamińskim oraz licznymi kapłanami, którzy przybyli pożegnać współbrata czy przyjaciela. Po odczytaniu wielu telegramów i listów kondolencyjnych oraz pożegnalnych mowach nastąpiło złożenie do grobu w pallotyńskiej kwaterze na cmentarzu w Ołtarzewie.

Ksiądz Roman był wybitnym polskim znawcą i propagatorem charyzmatu pallotyńskiego i teologii apostolstwa. Włożył znaczny wkład w rozwój dzieł związanych z wieloma miejscami kultu i zgromadzeniami zakonnymi. Miał poczucie humoru, zawsze był uśmiechniętym, a przy tym pokornym człowiekiem. Podczas spotkania z nim odnosiło się wrażenie, że szybuje gdzieś wysoko, ze swoim sakramentalnym słowem: „dlaczego”. Był cenionym kierownikiem życia duchowego i spowiednikiem, a także wzorem modlitwy i życia kapłańskiego. „Bóg zabiera człowieka do siebie w najlepszym dla niego momencie. Był wzorem, inspiracją w naszym codziennym, wspólnotowym życiu. Ks. Roman Forycki jest kapłanem i apostołem do końca nieznanym” (H. Hoser).

*****

Informacja Bohdana Wasillewskiego z 29 IV 2016

[Ksiądz Roman Forycki] Ruchem esperanckim zainteresował się w 1958. Korespondencyjny kurs języka odbył u Mieczysława Sygnarskiego, znanego wykładowcy uniwersyteckiego w Krakowie. Od 1964 był członkiem dożywotnim oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Esperantystów.

W 2005 wstąpił do Sekcji Seniorów PZE. Od samego początku był kapelanem Esperantystów Warszawskich i rekolekcjonistą w szerszym zakresie, redagował czasopismo młodzieżowe „Birdo” (Ptak), wydawał pismo „Nia Espero” (Nasza Nadzieja).

W 2008 otrzymał honorowe odznaczenie „Zasłużony Esperantysta”. Od lat 60-tych odprawiał dla środowiska warszawskiego Msze św. w języku esperanto oraz opiekował się zespołem artystycznym „Kaj Tiel Plu” (I Tak Dalej).

Fragmenty Jego bogatej działalności przytaczam we wspomnieniu, które zamieszczam poniżej.

Był duszpasterzem esperantystów polskich przez długie lata. Jako jego współpracownik i przyjaciel pragnę w tej krótkiej notatce przypomnieć na kilku przykładach jego znaczący udział w Ruchu Esperanckim. Szczególną opieką duszpasterską otaczał młodzież. Dla potrzeb uczestników 61. Światowego kongresu Młodzieży Esperanckiej w Zakopanem w 2005 zorganizował i celebrował Mszę św. w sanktuarium góralskim na Krzeptówkach. Podczas Kongresu wziął udział w międzynarodowym Spotkaniu Międzyreligijnym.

W miesiąc później wygłosił prelekcję o Eucharystii podczas formacyjnego Dnia Skupienia Esperantystów Polskich w Józefowie koło Otwocka. W 2008 uczestniczyliśmy w esperanckiej Mszy św. celebrowanej przez ks. Romana dla uczestników 31. Ogólnopolskiego Kongresu Esperantystów w Łodzi. W bieżącym roku brał udział w esperanckiej uroczystości ku czci bł. Jana Pawła II w Malborku. Oto fragment mego wspomnienia, które zakończyłem następująco: spoczął w kwaterze Księży Pallotynów na miejscowym cmentarzu w Ołtarzewie. Na szarfie naszego bukietu pogrzebowego można było odczytać intencję: „Drogiemu Duszpasterzowi – Esperantyści”.

Bohdan Wasillewski


Ksiądz Roman Forycki (1936-2011), dr filozofii, radca prowincjalny, rektor i profesor Seminarium w Ołtarzewie i w Ełku, kierownik Instytutu Apostolskiego, profesor ITA, wykładowca ATK, rekolekcjonista

Ksiądz Roman Forycki (1936-2011), dr filozofii, radca prowincjalny, rektor i profesor Seminarium w Ołtarzewie i w Ełku, kierownik Instytutu Apostolskiego, profesor ITA, wykładowca ATK, rekolekcjonista

Ksiądz Roman Forycki (1936-2011), dr filozofii, radca prowincjalny, rektor i profesor Seminarium w Ołtarzewie i w Ełku, kierownik Instytutu Apostolskiego, profesor ITA, wykładowca ATK, rekolekcjonista

Ksiądz Roman Forycki (1936-2011), dr filozofii, radca prowincjalny, rektor i profesor Seminarium w Ołtarzewie i w Ełku, kierownik Instytutu Apostolskiego, profesor ITA, wykładowca ATK, rekolekcjonista

Ksiądz Roman Forycki (1936-2011), dr filozofii, radca prowincjalny, rektor i profesor Seminarium w Ołtarzewie i w Ełku, kierownik Instytutu Apostolskiego, profesor ITA, wykładowca ATK, rekolekcjonista

Ksiądz Roman Forycki (1936-2011), dr filozofii, radca prowincjalny, rektor i profesor Seminarium w Ołtarzewie i w Ełku, kierownik Instytutu Apostolskiego, profesor ITA, wykładowca ATK, rekolekcjonista

Ksiądz Roman Forycki (1936-2011), dr filozofii, radca prowincjalny, rektor i profesor Seminarium w Ołtarzewie i w Ełku, kierownik Instytutu Apostolskiego, profesor ITA, wykładowca ATK, rekolekcjonistaFotografia górna: Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich, Ołtarzew 4 VI 2011
Fotografia dolna 1: 1971, Lublin, al. Warszawska 48. W sprawie regałów bibliotecznych. Od lewej ks. Jan Korycki, ks. Roman Forycki, ks. Lucjan Balter, ks. Franciszek Mąkinia (w swetrze), AP F292,2
Fotografia dolna 2: 1971, Lublin, al. Warszawska 48. W sprawie regałów bibliotecznych. Od lewej ks. Franciszek Mąkinia (w swetrze), ks. Roman Forycki, ks. Lucjan Balter, ks. Jan Korycki, AP F292,1
Fotografia dolna 3: Z mnichem buddyjskim, Ołtarzew 1983. Od lewej: ks. Orzech Aleksander, kl. Szady Jerzy, kl. Sigel Emilian, ks. Forycki R., kl. Stanisław Tylus, Zbiory prywatne ks. J. Szadego
Fotografia dolna 4: Święcenia prezbiteratu absolwentów WSD w Ełku, katedra ełcka 20 V 2000. Trzeci od prawej ełcki biskup pomocniczy Edward Eugeniusz Samsel (†2003), dalej bp ełcki Wojciech Ziemba, ks. Roman Forycki rektor WSD w Ełku. Źródło: http://wsd.elk.pl/
Fotografia dolna 5: Sympozjum Instytutu Pallottiego pt.: „Wokół dziedzictwa Pism św. Wincentego Pallottiego – w 30. rocznicę wydania I tomu Wyboru Pism”. Centrum Animacji Misyjnej, Konstancin-Jeziorna 24-25 X 2008. Źródło: http://www.instytutpallottiego.pl/. Od lewej: ks. R. Forycki, ks. Mariusz Małkiewicz
Fotografia dolna 6: Zjazd Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, Pruszków-Żbików 12 V 2011. Źródło: http://parafia-zbikow.pl/
Fotografia dolna 7: Krzyż postawiony w miejscu śmierci ks. R. Foryckiego
Film 1: Święcenia kapłańskie, Ołtarzew 16 V 2009. Komentarz do uroczystości z udziałem ks. R. Foryckiego. Autor filmu: ks. Łukasz Gołaś
Film 2: Referat „Świadectwo miłości Ludzi Hospicjum”, III Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego, Radom 24 X 2010. Źródło: http://chomikuj.pl/HospicjumKA/
Film 3: Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie
Film 4: Esperantyści żegnają ks. Romana Foryckiego
Film 5: Inforamcja o śmierci ks. Romana Foryckiego (skrót). Informacje Radia Watykańskiego w języku eperanto, 30 VI 2011. Źródło: http://www.radio-vatikana-esperanto.org/elsendo.php?d=2011-06-30
Ostatnio zmodyfikowano: 12 stycznia 2015 (uzupełniono 5 maja 2016)
Tekst biogramu: Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), Ząbki 2013, 181-184


Materiały źródłowe

Homilia pogrzebowa ks. abp. Henryka Hosera SAC

Ekscelencje, Księża Biskupi, Drodzy i liczni Kapłani, Drogie Siostry,
Wszyscy Uczestnicy tej Uroczystej Liturgii towarzyszącej odejściu ks. Romana,
Bracia i Siostry,


Gdy spadła na nas wiadomość o śmierci ks. Romana, w wieczór 25 czerwca br., przyjęliśmy ją wszyscy z niedowierzaniem i byliśmy niejako zszokowani tej wiadomości brutalnością, bo była to śmierć nagła, śmierć niespodziewana, śmierć sekundowa. A przecież w Suplikacjach śpiewamy: „od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie”.

Jest jeszcze druga sytuacja, często zdarzająca się, gdy nasze reakcje są podobne, gdy Pan Bóg zabiera bardzo dobrze zapowiadających się młodych ludzi, w wieku dziecięcym, czy w wieku młodzieńczym, i wówczas mamy pokusę korygowania Bożej Opatrzności, pokusę podpowiadania Panu Bogu, że przecież zmarły mógłby jeszcze żyć z pożytkiem dla innych, że zrobił by jeszcze wiele dobrego. Jesteśmy przekonani, tak jak to często powtarzał, również w prywatnych rozmowach, bł. Jan Paweł II – Bóg zabiera człowieka w najlepszym dla niego momencie, w najlepszym momencie determinującym wejście do Królestwa Bożego, do Domu Ojca. I ta pewność powinna nam dzisiaj towarzyszyć.

Ksiądz Prowincjał przedstawił przed chwilą, skrótowo, bo nie można inaczej, bogate życie ks. Romana, które w jakiś sposób jest miejscem teologicznym dla nas. Jest takim miejscem, ponieważ był On człowiekiem, który całe życie Bogu poświęcił. Z takiego życia możemy się wiele nauczyć. Jest dla nas wzorem, inspiracją. Jest modelową pomocą w naszym codziennym, osobistym i wspólnotowym życiu. I dlatego warto, jeszcze raz, pochylić się nad tym życiorysem, by wydobyć z niego wątki, które jak „złotą nicią” przewijają się przez tak bardzo liczne realizacje, przez tak bardzo ruchliwe bogate życie „apostoła”.

Świat ujrzał, w miejscu niecodziennym – Wilczebłota, to malutka wioska na skraju Borów Tucholskich. To tam, od najwcześniejszego dzieciństwa, podziwiał piękno Bożego stworzenia. Te bory, te rozlewiska, ten piękny krajobraz Pomorza. Pomorza, które w tej części, był „matecznikiem” przecież współzałożyciela Polskiej Prowincji ks. Alojzego Hubnera. To przecież z tamtych stron również pochodził bł. ks. Józef Jankowski, a więc ziemia płodna, ziemia świętych i apostołów. Z pewnością, to życie na skraju puszczy ukształtowało jego młodą duszę i determinowało jego dalsze życie w poszukiwaniu piękna, dobra i prawdy. Gdy się urodził, jak to często bywa przy urodzeniu dziecka, zadawano pytania – „kimże będzie to dziecię?” Pytanie, które padło przy narodzeniu św. Jana Chrzciciela, i które było pytaniem rodziców Romana – Korneliusza i Emilii, pytaniem krewnych, sąsiadów – „Kimże będzie to dziecię?” To dziecię miało trzy lata kiedy wybuchła II Wojna Światowa, ale jeszcze wówczas nie wiedziano „kim będzie to dziecię”. Kiedy wojna się skończyła „dziecię” miało dziewięć lat i poszło do szkół, i też jego życie nie było wyraźnie zdeterminowane. Ale w 1954 r., w okresie nasilonego prześladowania Kościoła przez „stalinowską Polskę” on wstąpił do nowicjatu pallotyńskiego w Ząbkowicach Śląskich, i już możemy dostrzec pierwszą ważną odsłonę – „kim to dziecię będzie”. Odsłonę reaktywacji jego łaski chrztu św., którą otrzymał w odległej od wioski rodzinnej, parafii Stare Polaszki. Łaska chrztu św. będzie przez niego często wspominana z powodów, które za chwilę ujrzymy. Studia seminaryjne odbył tutaj, w tym gmachu, w tym kościele się modlił jako alumn, tutaj był bardzo twórczy, jak całe jego pokolenie, pokolenie „gigantów”, pokolenie nowych inicjatyw, odkrywczych sztuk teatralnych - ewenement w tamtych czasach – autorów ciekawych spostrzeżeń umieszczanych w gazetce „Nasz Prąd”. Tutaj przygotowywał się do swojego życia apostolskiego.

Habit Stowarzyszenia otrzymał z rąk ks. prowincjała Stanisława Czapli SAC, też postaci pomnikowej lat pięćdziesiątych w życiu Stowarzyszenia w Polsce. Natomiast złożył profesję wieczną na ręce, i tu paradoks, żyjącego do dzisiaj ks. prowincjała Stanisława Martuszewskiego SAC, znowu zagadka ludzkich losów. Po święceniach, słyszeliśmy o jego studiach. Wówczas rozpoczął swój rozdział umiłowania mądrości, filozofii i można powiedzieć, że był nie tylko „zawodowym filozofem”, ale i „filozofem rasowym” tej trudnej filozofii teoretycznej, bo przecież wykładał i metafizykę, i epistemologię, wykładał z łatwością logikę formalną. Odznaczał się niezwykłym rygorem pojęciowym w tym co mówił i strzegł czystości pojęć filozoficznych i języka materii. Był również specjalistą od teodycei. Sama teza jego doktoratu świadczy o jego filozoficznych zainteresowaniach i kompetencji – „Zagadnienie punktu wyjścia teodycealnej argumentacji z przygodności” – a więc jest to wysokiego lotu, trudna filozofia, z którą radził sobie doskonale. Doktorat w tamtych czasach był synonimem uczonego. Dziś zmieniła się sytuacja, inflacja doktoratów nie produkuje uczonych.

Drodzy Bracia i Siostry!

On nie przestał być filozofem, ale odkrył kolejne odsłony swojej osobowości, gdy będąc profesorem stał się wychowawcą, wychowywał przez swoją postawę, swoje kompetencje, wychowywał przez swoją intelektualną ciekawość i swój intelektualny niepokój, który nigdy go nie opuszczał i był u podłoża jego twórczości. Był tym wychowawcą jeszcze bardziej kwalifikowanym, kiedy podczas sześciu lat prowadził to seminarium duchowne, i gdy przez dziewięć lat był wychowawcą i rektorem seminarium diecezji ełckiej. Wszyscy, którzy go wspominają mówią o nim z sympatią i wdzięcznością, za to co dał. Ale z upodobania ks. Roman był teologiem apostolstwa i apostolstwa świeckich, tutaj można powiedzieć, że „się wyżywał” właśnie w tej materii, i w tej dyscyplinie. To jego niezliczone artykuły, bo nie wszystkie są policzone, konferencje, sympozja, kongresy. On wszędzie był i wszędzie miał coś mądrego do powiedzenia. Nie był człowiekiem „pustosłowia”. Teologia jego wiązała się ściśle z duchowością i teologia św. Wincentego Pallottiego, którego ks. Roman był bardzo wiernym synem, był po prostu pallotynem. I właśnie teologia apostolstwa świeckich, jak również odkrycie głębi Miłosierdzia Bożego mają korzenie pallotyńskie. Z tego wyszedłszy szukał nowych horyzontów, odkrywał nowe obszary, ciągle poszukiwał, bo jego ciekawość prawdy nie ustawała nigdy. Jako teolog Pallottiego nie był jego egzegetą, był raczej hermeneutykiem Pallottiego, był tym który istotę rzeczy chciał odkrywać. Gorliwy, płomienny syn Pallottiego realizował swoje powołanie apostolskie w tak licznych wcieleniach, że nie łatwo jest je wszystkie zliczyć. Inspirator wielu inicjatyw, ojciec duchowny w tak wielu miejscach i wobec tylu osób, ceniony rekolekcjonista, wypróbowany spowiednik i jednocześnie wypróbowany przyjaciel wszystkich. Prawdopodobnie po jego odejściu będziemy odkrywać miejsca i osoby, które on kształtował, które budował, które wzmacniał, które prowadził do świętości. I warto już teraz zwrócić się do wszystkich tu obecnych z apelem, by pisali wspomnienia, by gromadzili to, co przekazał. I by pallotyni wydali zbiór jego najlepszych pism.

Jakim był człowiekiem? Do końca tego nie wiemy. Bo on wymykał się normalnym ocenom i sztampowym kryteriom. Był na pewno myślicielem. Pamiętamy ten kosmyk włosów spadający na jego zmarszczone czoło, przypominający trochę rzeźbę „Myśliciela” Augusta Rodina słynnego rzeźbiarza francuskiego. Wiemy, że był w obejściu, w kontakcie uśmiechnięty, miły, sympatyczny, ale za tym kryła się dusza pasjonata, który stawał się groźny w dyskusjach, który dochodził z pasją i emocją swoich racji, bo jemu zależało, bo nie był miałki, bo nie był płytki, bo bił się o dobro i prawdę. Na pewno był człowiekiem rad ewangelicznych. Żył dla innych. Majątku nie posiadał. Raczej wyglądał biednie, bo nie to było jego obszarem zainteresowania. On biegł jak św. Paweł zmieniając miejsca, zmieniając ludzi, do których zwracał się i przepowiadał. Był człowiekiem bożej inspiracji prowadzony przez Ducha Świętego, który jak tego doświadczamy, jest nieobliczalny i niemożliwy do zaprogramowania. Ksiądz Roman pozostaje kapłanem i apostołem do końca nieznanym. Będziemy go jeszcze odkrywać, będziemy jeszcze długo żyli jego spuścizną duchową i literacką, jego przesłaniem.

Zaliczamy go już do filarów Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W nim potwierdzają się te prawdy, o których dzisiaj czytaliśmy w Piśmie Świętym – mądrość – „mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze”. Ale przecież nie tylko mądrość, to był czuwający świadek Chrystusa. Zachowywał się tak, jak Pan nam powiedział w tym fragmencie Ewangelii św. Łukasza: – „Bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie”. On to wiedział i był gotowy, był przygotowany, śmierć dla niego – prawdopodobnie – zaskoczeniem nie była, skoro w wieku już 73 lat (dwa lata temu) mówił o konieczności przygotowania się na spotkanie z Panem. I to się stało, dlatego Pan „przepasał się, kazał mu zasiąść do stołu, a obchodząc jemu usługuje”. I wreszcie żył i umierał dla Pana, bo właśnie żyjemy dla Pana i umieramy dla Pana. Należymy do Pana, czy po tej stronie, czy po drugiej stronie bramy śmierci. Dlatego, że Pan panuje tak nad żywymi jaki nad umarłymi. On jest Panem wszechświata, tego wszechświata, który ogarnia wszystko. I Królestwo Boże, które już się w naszych warunkach spełnia, i to królestwo Boże, którego pełnią cieszy się ks. Roman Forycki SAC. Niech ta Eucharystia, nasze dziękowanie w Jezusie Chrystusie, w której to Ofierze śp. Roman Forycki koncelebruje z nami, niech będzie dla nas umocnieniem i Drogą Mleczną do tego Nieba rozgwieżdżonego, do tego Słońca, które nas przyciąga.

Amen.

+ Henryk Hoser SAC

Podziękowania

SŁOWO KS. BP. ROMUALDA KAMIŃSKIEGO (biskupa pomocniczego diecezji ełckiej)


Zwiemy go „przyjacielem Diecezji Ełckiej”, bowiem, po ludzku rzecz ujmując, najlepsze lata, najbardziej twórcze i najmocniejsze ofiarował tamtej młodej diecezji – a były to lata 1993-2002, nowenna lat – zostając rektorem [nowo powstałego WSD]. Ofiarował swoje serce i mądrość. Każdy z obecnych tutaj doskonale rozumie, co to znaczy wybierać najlepsze wartości na fundamenty, na których potem całe dzieło właściwie się buduje i rozwija. I za to, Drogi Przyjacielu, tak będziemy Cię wspominać i nazywać, składamy dzisiaj wyrazy wielkiej wdzięczności: od aktualnego pasterza diecezji, bp. Jerzego Mazura, od Seminarium Duchownego, od wszystkich instytucji diecezjalnych i całej wspólnoty diecezjalnej. Dzisiaj reprezentujemy tutaj wszystkie te instytucje.

Korzystam także, drogi Księże prof. Romanie, aby także Twoim aktualnym przełożonym, a myślę tutaj o obecnym Prowincjale, podziękować za ten swoisty, wyjątkowy dar, który wtedy otrzymaliśmy. Nie jest bowiem sprawą prostą oddelegować takiego wielkiego człowieka, do zadań poza wspólnotą. Tym bardziej jesteśmy dzisiaj wdzięczni, że tak wielki dar wtedy otrzymaliśmy. Za wszystko dziękujemy.


SŁOWO KS. JÓZEFA LASAKA SAC (przełożonego Prowincji Chrystusa Króla)

W piśmie datowanym na 12 maja 2008 roku, ks. Roman Forycki zwrócił się do Księdza Prowincjała z następującą prośbą, już część tego tekstu była cytowana, napisał on: „dziękuję z głębi serca Panu Bogu, że pozwolił mi dożyć rozpoczynającego się 2009 roku, w którym, jeżeli to będzie Jego Wolą, wkroczę w 73 rok życia i w siódmy rok od przejścia na uczelnianą emeryturę. To skłania mnie do refleksji nad potrzebą lepszego przygotowania się na moje ostateczne spotkanie z Panem oraz do związanego z tym uporządkowania bardziej niż dotąd swojego życia osobistego, odrobienia zaległości w tej dziedzinie oraz większego niż dotąd oddania się sprawie Zjednoczenia. W głębokim przekonaniu, że tego chce Pan Bóg, (…), uprzejmie proszę Księdza Prowincjała o zwolnienie mnie z dotychczasowej pracy wykładowcy i ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego”.

Po osobistym spotkaniu i rozmowie, ksiądz Roman zgodził się kontynuować wykłady z filozofii i być spowiednikiem, został zwolniony z funkcji ojca duchownego, aby miał więcej czasu. Ale te swoje zajęcia – wykłady z filozofii i jako spowiednik czynił z wielką pasją do końca swojego życia i z oddaniem, tak jak wszystko inne co w życiu robił. Miał jeszcze tyle planów i podjętych zobowiązań, słyszeliśmy już o tym. Tytan pracy, zaangażowany w wiele dziedzin apostolstwa, dociekliwy filozof, dydaktyk, niezwykle ceniony kierownik duchowy i rekolekcjonista dla wszystkich stanów. Przełożony i wychowawca, założyciel ruchu Kapłańskich Wspólnot Osób Świeckich, wierny syn duchowy św. Wincentego Pallottiego i pasjonat jego charyzmatu Zjednoczenia. I tak można by jeszcze kontynuować, zresztą wiele słów tutaj padło. Wielki, zdolny naukowiec, niezwykle pracowity i mądry człowiek, oddany Bogu i ludziom kapłan, wspaniały duchowy syn św. Wincentego Pallottiego, a przy tym ogromnie skromny i pokorny, wrażliwy i nieśmiały, ale z którego emanowało ludzkie ciepło i Boża dobroć.

Kochany i Drogi Księże Profesorze, swoim nagłym odejściem zasmuciłeś ogromne rzesze ludzi. Wielu z nas przybyło do tego pallotyńskiego wieczernika, aby osobiście Cię pożegnać i oddać Ci cześć, ale bardzo wielu łączy się z nami duchowo i dziękuje Bogu za dar Twojego życia, kapłaństwa i jakże twórczego apostolstwa.

Kochany Księże Romanie, żegnam Cię w imieniu Współbraci pallotynów, zebranych tutaj tak licznie i tych, którzy w wielu zakątkach świata, gdzie pracują, łączą się z nami i dziękują Bogu z dar Twojego twórczego życia. Wierzymy mocno, że Chrystus, któremu w konsekracji oddałeś i poświęciłeś całe swoje jestestwo, przyjął Cię z otwartymi ramionami do swojego Królestwa.

W imieniu Współbraci pallotynów i swoim własnym, Księdza Prowincjała Adrianapragnę wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim uczestnikom tej pożegnalnej uroczystości. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera, pasterza diecezji warszawsko-praskiej, a zarazem naszego Współbrata, za przewodniczenie liturgii pogrzebowej księdza Romana i wygłoszone słowo Boże.

Bóg zapłać za obecność i modlitwę księżom biskupom: Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Alojzemu Orszulikowi, też naszemu Współbratu, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Rajmundowi Kamińskiemu z Ełku wraz z kapłanami licznie przybyłymi – Księdzem Kanclerzem, Księdzem Rektorem Seminarium.

Z serca dziękuję wszystkim kapłanom diecezjalnym, kapłanom zakonnym z wielu zgromadzeń, a także bardzo licznie zebranym Współbraciom Pallotynom z Polski i z wielu krajów Europy i świata.

Niezwykle bogata reprezentacja sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, jest znakiem wdzięczności za ofiarną posługę Księdza Romana dla licznych kongregacji. Bóg zapłać wszystkim siostrom za to piękne świadectwo obecności i modlitwę w intencji naszego zmarłego Współbrata Romana.

Pragnę dostrzec i podziękować z całego serca przedstawicielom Kapłańskich Wspólnot Świeckich, dla których ksiądz Roman był założycielem i ojcem duchownym (od 1988 r.), organizując modlitwę za kapłanów i Kościół.

Najbliższej Rodzinie Księdza Romana, jego Rodzeństwu, Rodzinie składam wyrazy szczerego współczucia i zapewniam Was o naszej modlitwie w tym trudnym dla Was czasie.

Na ręce księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Tomasz Skibińskiego kieruję słowa współczucia do członków Wspólnoty tegoż Seminarium (księży, braci, alumnów), którą przez wiele lat współtworzył ksiądz Roman, i za to wszystko co wymagało przygotowań z tym ostatnim pożegnaniem.

Wszystkim Uczestnikom, Parafianom, Przyjaciołom licznie zebranym w tej świątyni z serca dziękuję za to świadectwo wiary, przyjaźni i życzliwości dla śp. księdza Romana.

Za chwilę odprowadzimy księdza prof. Romana do wspólnoty spoczywającej na Ołtarzewskim cmentarzu – licznej i liczącej kilkadziesiąt Współbraci, ufając iż w dniu wiadomym Panu również i my dołączymy do grona zmartwychwstałych w Chrystusie.


SŁOWO KS. ADRIANA GALBASA SAC (przełożonego Prowincji Zwiastowania Pańskiego)

W takich chwilach, jak ta, nie ma żadnego znaczenia, kto z której jest prowincji, ponieważ ta śmierć jednakowo okalecza i osłabia wszystkich pallotynów, nie tylko dlatego, że ksiądz Roman nas wszystkich uczył, nas wszystkich wychowywał i nam doradzał; nie tylko dlatego, że był nas wszystkich wspólną chlubą i dumą; ale przede wszystkim dlatego, że odchodzi człowiek takiego formatu, którego nam pallotynom na początku XXI wieku bardzo potrzeba. Do wszystkich dobrych cech, o których tu już dzisiaj słyszeliśmy, chcę dodać jeszcze jedną dla mnie osobiście bardzo ważną: ksiądz Roman to był człowiek, który rozumiał drugich, nie tylko beznamiętnie tolerował ich obecność, ale ich rozumiał. Niecały miesiąc temu, po Mszy św. jubileuszowej, miał miejsce w refektarzu miły moment, kiedy tu obecny ks. abp Henryk Hoser każdemu z jubilatów dziękował. Gdy podziękował księdzu Romanowi, wtedy zerwała się burza braw, niemilknąca burza braw, niczym niesterowanych. Ksiądz Roman był tym zdziwiony, zaszokowany, jakby niedowierzał, że to w związku z nim. I ta jedna chwila, jak kropla wody, pokazuje całe jego życie, w którym łączy się wielka wdzięczność rozumianych przez niego ludzi z jego osobistą skromnością i pokorą. Panu Bogu dziękujemy dziś za to, że dał nam księdza Romana; księdzu Romanowi dziękujemy za to, że dawał nam Pana Boga.


SŁOWO KS. ARKADIUSZA SOSNY ISChP (przełożonego prowincjalnego Instytutu Ojców Szensztackich z Józefowa)

Uznanie, szacunek i wdzięczność cechuje ten czas pożegnania i przekazania wyrazów wdzięczności. Bardzo głęboko przeżyłem te słowa, które mówiły o księdzu Romanie jako założycielu. Ze swej strony, wspólnoty Ojców Szensztackich, chcę podziękować, że w Tobie, drogi Księże Romanie, odkrywaliśmy swojego założyciela. Chcę podziękować, wyrazić Ci swoją wdzięczność, za wszystkie spotkania i za rozmowy dotyczące wspólnego pnia, z którego wypływały nasze wspólnoty, i które również swoją modlitwą, dobrą radą, wsparciem ubogacałeś i nam ukazywałeś. Chcę podziękować za to solidarne trwanie w kapłaństwie i słowa, które budowały naszą wspólnotę kapłańską. Pragnę powiedzieć, że w naszych sanktuariach szensztackich, w całej Polsce, a szczególnie w Koszalinie, do którego zdążałeś, będziemy pamiętali i modlili się, abyś był dalej powiernikiem naszych wspólnych szensztackich, pallotyńskich, bożych, kościelnych spraw u Boga. Bóg zapłać Tobie za wszelką pomoc i za dar jakim byłeś, i dla nas – dla Szensztatu.


LIST PRZEŁOŻONEGO REGII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (FRANCJA)

Drogi Księże Prowincjale,
Z bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Współbrata ks. Profesora Romana Foryckiego.

Był on profesorem dla wielu z nas, postacią znaną i szanowaną, z racji swojej wiedzy i głębokich wartości, o których świadczyło całe Jego życie. Dlatego Jego tragiczne odejście napełnia nas bólem i refleksją. Ale jednocześnie w duchu chrześcijańskiej nadziei wierzymy, że „dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka” i polecamy Go miłosierdziu Pana.

W imieniu Zarządu Regionalnego i wszystkich Współbraci z Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, pragnę złożyć na ręce księdza Prowincjała wyrazy głębokiego współczucia i jednocześnie zapewnić o modlitwie w intencji zmarłego.

Pax Christi!

Ks. Leszek Woroniecki SAC
Przełożony Regionalny Regii Miłosierdzia Bożego

Paryż, 27 czerwca 2011 r.


ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (PALLOTYNKI)

Ekscelencjo, Czcigodni Kapłani, Droga Rodzino, Siostry i Bracia!

Ubiegła sobota przyniosła nam wieść, która zaparła dech! Wielu z nas wołało: Panie to nie możliwe, to jest niemożliwe! A jednak! Powoli ból zamieniał się w wdzięczność za Twoją, Księże Romanie, obecność w naszym życiu. Pokazałeś nam, że kto umie myśleć o śmierci, ten umie myśleć o życiu i jest zawsze gotowy, by zakończyć podróż, nawet nagle, i stanąć przed Panem. Ta zgoda na życie, Księże Romanie, w Twoim wydaniu, to postawa wdzięczności Bogu i ludziom, to postawa zachwytu Bogiem i Jego nieskończonością. To postawa umiłowania kapłaństwa, zakonnego konfesjonału, który jest bardzo trudnym, rekolekcji, w którym i dla których czasu nie liczyłeś.

Księże Romanie, dziś również wszystkie Siostry Pallotynki składają Bogu dziękczynienie za Twoje życie kapłańskie. I wierzymy głęboko, że już spełniło się Twoje pragnienie i Twojego serca, i już ustała Twoja nadzieja, i już ustała Twoja wiara, już teraz trwa tylkomiłość, trwa tylko miłość. Upraszaj nam łaskę, byśmy ku tej Miłości dążyli.

S. M. Consolata Majewska SAC (radczyni prowincjalna)


SIOSTRY SZENSZTACKIEGO INSTYTUTU MARYI

W imieniu wspólnoty polskiej prowincji Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi pragnę wyrazić nasz siostrzany ból i jedność z całą Rodziną Pallotyńską w doświadczeniu odejścia do Boga bliskiego nam wszystkim ks. prof. Romana Foryckiego. Jednocząc się w tajemnicy świętych obcowania pragnę wypowiedzieć słowa ludzkiej wdzięczności wobec śp. Zmarłego.

Księże Romanie, byłeś związany z naszym Instytutem od czasu ząbkowickiego nowicjatu. To tam,w kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej zawarłeś z Maryją przymierze miłości. Znałeś bardzo dobrze założenia Ruchu Szensztackiego, naszą wspólnotę i jej duchowość wyrastającą ze wspólnych duchowych korzeni charyzmatu św. Pallottiego. Nie jestem w stanie ani ogarnąć ani wymienić całego dobra, którym obdarowałeś naszą wspólnotę oraz całe Dzieło Szensztackie, dzieląc się z nami z obfitości swojego kapłańskiego serca przez prawie pół wieku. Wielokrotnie służyłeś naszej wspólnocie jako kapłan, rekolekcjonista, spowiednik i tłumacz. Byłeś naszym Przyjacielem. Twoja ostatnia droga przemierzana na Pomorzu, która zakończyła nieoczekiwanie Twoje ziemskie życie, wiodła również do naszej koszalińskiej wspólnoty sióstr. Był tam przygotowany dla Ciebie Stół Eucharystyczny, czekał na Ciebie także stół siostrzanej wspólnoty oraz pokój, w którym miałeś na krótko zatrzymać się.

Księże Romanie, pozostawiłeś w całej naszej wspólnocie oraz w sercach poszczególnych sióstr bardzo głęboki „Boży ślad”. Twoja ofiarna posługa i dyskretna obecność kształtowały nasze relacje z Bogiem, nasze myślenie oraz apostolską służbę. Zawsze mogłyśmy liczyć na Twoją ludzką, kapłańską pomoc oraz pełną Bożego ducha radę, a równocześnie oprzeć się o Twój wielki autorytet, wypływający z głęboko przeżytej prawdy jaką jest sam Bóg.

Drogi Księże Romanie, niech za Twoje kapłańskie życie - ofiarne, bezgranicznie oddane Bogu i człowiekowi, Chrystus Wieczny Kapłan będzie Twoją nagrodą. Modlimy się za Ciebie, ale też do Ciebie, prosząc – pociągnij nas za sobą na drogę świętości.


WSPÓLNOTA KAPŁAŃSKA OSÓB ŚWIECKICH

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” (J 14, 2). Drogi i kochany Ojcze Założycielu, stajemy dziś przed Bogiem w postawie zdumienia i wdzięczności za Twoją osobę i za Twoje życie, którego byliśmy świadkami. Stajemy przed Tobą jako Wspólnota Kapłańska Osób Świeckich, której byłeś założycielem i duchowym kierownikiem. To dzięki Twoje trosce o powołania i o powołanych powstała ta Wspólnota, która rozsiana po całej Polsce zgromadziła się dziś tutaj, przy Twojej trumnie, aby odprowadzić Cię na wieczny odpoczynek w Niebieskim Jeruzalem. Przez ponad 25 lat stanowiłeś pieczę nad naszą Wspólnotą od niełatwych momentów jej powstania, aż do dnia swojej śmierci. Wiemy, że w ostatnim czasie przygotowywałeś program i nauki na mające się odbyć coroczne lipcowe rekolekcje Wspólnoty. To dzięki Twojej ofiarnej pracy pojedyncza Wspólnota rozrosła się do 15 Wspólnot lokalnych, które są w swoich rodzimych parafiach małymi wieczernikami, skupiającymi ludzi, dla których troska o Kościół jest istotnym elementem życia. To w tej Wspólnocie, której byłeś opiekunem, ponad 100 osób złożyło akt oddania swojego życia Miłosierdziu Bożemu za osoby kapłańskie i zakonne oraz w intencji świętych i licznych powołań.

Św. Cyprian napisał: „To będzie twoją chwałą i szczęściem: być dopuszczonym do widzenia Boga, mieć zaszczyt uczestniczenia w radościach zbawienia i wiekuistej światłości w towarzystwie Chrystusa Pana.”

Ojcze Założycielu, dziękujemy dziś Bogu za świadectwo Twojego życia i za wszelkie dobro, które nam zesłał dzięki Twojej osobie. Dziękujemy za te niezliczone wspólne spotkania, rozmowy, za przeprowadzone ponad 30 serii rekolekcji dla naszej Wspólnoty. Dziękujemy za Twoją dyspozycyjność, otwartość, gotowość do bycia tam, gdzie Wspólnota Cię potrzebowała. Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć, nawet po całym napiętym dniu rekolekcji miałeś siły do późnych godzin wieczornych służyć w sakramencie Bożej Miłości – sakramencie pokuty i pojednania. Byłeś tytanem pracy. Podczas ostatnich rekolekcji, gdy wszyscy kładli się spać i mówiliśmy sobie Szczęść Boże na dobranoc, Ty z uśmiechem na ustach mówiłeś, że idziesz dopiero pracować. Zostaną nam na długo w pamięci Twoje słowa wypowiadane zawsze z tak wielkim zaangażowaniem i tak wielką autentycznością. Byłeś prawdziwym świadkiem Chrystusa.

Odszedłeś od nas w miesiącu, w którym obchodziłeś pięćdziesiątą rocznicę swoich święceń kapłańskich. W miesiącu czerwcu, kiedy to w sposób szczególny czcimy Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, pełne życia i świętości. Odszedłeś w oktawie uroczystości Bożego Ciała. To wszystko nierozerwalnie łączy się z tajemnicą Eucharystii, która była przez całe życia dla Ciebie najważniejsza i stanowiła szczyt i źródło podejmowanych przez Ciebie działań.

Dziś my, jako Twoja Wspólnota Kapłańska Osób Świeckich, stajemy przed Bogiem i wyrażamy dar wdzięczności, że dane nam było spotkać Cię, Drogi Ojcze, w naszym życiu, że mogliśmy być jego częścią, jak sam wielokrotnie powtarzałeś, zawsze bliską Twemu sercu.

W dobrych zawodach wystartowałeś, bieg ukończyłeś, wiary ustrzegłeś. Teraz oglądasz Boga twarzą w twarz. Oręduj za nami w niebie.

W imieniu Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich,
jej Główny Prowadzący – Wiesław WiśniewskiMIĘDZYNARODOWA UNIA KATOLIKÓW ESPERANTYSTÓW

Międzynarodowa Unia Katolików Esperantystów – IKUE z głębokim smutkiem i żalem łączy się w bólu z Rodziną Pallotyńską w związku z tragiczną śmiercią drogiego nam Ks. prof. Romana Foryckiego.

Ks. prof. Roman Forycki przez wiele lat był członkiem IKUE, przewodnikiem duchowym esperantystów, organizatorem i kierownikiem wielu międzynarodowych spotkań katolickich i ekumenicznych. Był autorem prac, homilii i nauk odznaczających się szczególną głębią przemyśleń. Jego uprzejmość i pokora, głęboka kultura i prostota serca zjednywała mu symaptię i podziw wszystkich. IKUE zanosi do Pana żarliwą modlitwę za spokój duszy Ks. prof. Romana.

Carlo Sarandrea,
Sektetarz IKUE, Rzym
http://www.ikue.org


***

Drogi Księże Romanie!

Warszawscy esperantyści wyrażają Ci ogromną wdzięczność za 53 lata znajomości, przyjaźni i prowadzenia nas Bożą drogą ku zbawieniu dusz naszych.

Poznaliśmy Cię w esperanckim klubie przy ulicy Nowy Świat jako kleryka zainteresowanego językiem i Ruchem Esperanckim. Przeżywaliśmy razem Twoje święcenia kapłańskie w Ołtarzewie. Umacniałeś nas słowem Bożym i Chlebem Pańskim na Skaryszewskiej i na Pszczyńskiej, uczestniczyłeś w naszych dorocznych rekolekcjach w Magdalence, Częstochowie, w Józefowie i w Kaniach Helenowskich. Można jeszcze długo wyliczać miejsca, gdzie dzieliłeś się z nami swoją mądrością, odwagą i roztropnością.

Zdążyłeś nas jeszcze zapoznać z Twoimi kontaktami z biskupem Karolem Wojtyłą, a potem z Ojcem św. błogosławionym Janem Pawłem II. Uzgadnialiśmy jeszcze liczne plany następnych naszych spotkań. Pan Bóg zadecydował inaczej. Zyskaliśmy w niebie orędownika naszych ziemskich spraw.

Siewco niestrudzony! Zakończyłeś swoją służbę tu, na ziemi. My nagrodziliśmy Ciebie, za Twój trud, naszą skromną Honorową Odznaką: Zasłużony Esperantysta, teraz w niebie otrzymasz od Ojca Niebieskiego należną Ci nagrodę.

Będzie nam Ciebie brakowało! Odpoczywaj w Pokoju Bożym!

Warszawscy esperantyści


PRZEDSTAWICIEL RUCHU SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA „MAITRI”

Ksiądz Roman był krajowym duszpasterzem naszego Ruchu „Maitri” przez 24 lata. W tym czasie pomógł naszej spontanicznie powstałej wspólnocie rozeznać otrzymany charyzmat – czynną, praktyczną miłość do ludzi najbiedniejszych. Pomógł nam ten charyzmat zwerbalizować. Zainicjował pisanie Statutu i asystował przy jego powstawaniu. Przez te lata dzielił się z namiwłasnym doświadczeniem życia w obecności Jezusa i swoim zafascynowaniem Ewangelią. Utrzymywał nas w kręgu nauczania papieskiego, w setkach jego wystąpień i homilii przerabialiśmy treściencyklik, adhortacji, listów. Jednym z głównych wątków rozważań księdza Romana była zachęta do „nowej wyobraźni miłosierdzia” czyli do podejmowania zaniedbanych dziedzin miłości. W swoim przekazie był zarówno nauczycielem jak i współuczestnikiem. O agape mówił w taki sposób, że było oczywistym, że jemu na takiej właśnie miłości zależy. Uczestniczył w naszym Ruchu inspirując cele duchowe, ale nam pozostawiał wybór, potrafił nam towarzyszyć. Prawie zawsze spóźniony, ale zdążył zawsze gdzie trzeba. Pozytywnie zatroskany karmił nas nadzieją, znajdował słowa otuchy. Nieustanny optymista, wciąż jakby wychylony w przyszłość. Jeszcze dwa tygodnie temu snuliśmy, w tym domu, plany na sierpień.

Przyjechaliśmy tutaj podziękować Panu Bogu za dar jego osoby. Jak to dobrze, że mogliśmy być razem. Ufamy, że nasza współpraca dzisiaj się nie kończy. A księdzu Romanowi dziękujemy za wyrozumiałość, serdeczność i wierną przyjaźń.

********************************

NASZ KSIĄDZ REKTOR. KS. ROMAN FORYCKI (1936-2011)

Przed czterema laty, 25 VI 2011 odszedł od nas Ksiądz Roman Forycki, niezwykle zaangażowany w życiu Kościoła i Stowarzyszenia Kapłan i Współbrat. Dla nas, całego pokolenia kleryków WSD (1978-84), był przede wszystkim naszym Księdzem Rektorem. Mimo dominującej w biogramach długiej litanii jego życiowych aktywności, pozostał w naszych wspomnieniach Kimś bardzo ciepłym, bliskim i tajemniczym.

REKTOR W OŁTARZEWIE

Rektorem seminarium został w pamiętnym roku 1978, roku wyboru Jana Pawła II i początku przemian w Polsce. Jego obecność w Ołtarzewie wpisuje się w pasmo przemian, jakie dokonały się w społeczności seminaryjnej. Być może, że stało się to pod wpływem ruchów społecznych w kraju, gdzie do głosu dochodziły samorządy studenckie i ludzie młodzi. Jako klerycy odczuwaliśmy duży szacunek i troskę naszych wychowawców; byli z nas dumni. My odwzajemnialiśmy się poczuciem odpowiedzialności za dom i wspólnotę. Ważną rolę odgrywał tu samorząd klerycki – Rada Alumnów. Uczestniczyliśmy czynnie w życiu społecznym i religijnym, a funkcja ceremoniarza należała do najbardziej wpływowych w życiu seminaryjnym. Głosy alumnów, propozycje, zwłaszcza postulaty Rady Alumnów, znajdowały odzew i akceptację wychowawców i przełożonych. Jednym słowem czuliśmy się odpowiedzialni za seminarium.

Ponadto, w tym samym 1978 roku nasz Ksiądz Rektor został powołany na członka Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu (1978-96). Przewodniczącym był wówczas zaprzyjaźniony z Ołtarzewem bp Władysław Miziołek. Byliśmy w samym centrum ekumenicznych wydarzeń. Byliśmy świadkami spotkania „dwóch prymasów” w kościele św. Anny: prymasa Józefa Glempa i prymasa Tadeusza Majewskiego z Kościoła polskokatolickiego. To były wydarzenia epokowe i myśmy tam byli… Byliśmy częstymi gośćmi u baptystów na Waliców i u zielonoświątkowców na Zagórnej. Niekiedy ks. rektor osobiście zawoził nas swoim „maluchem” na spotkania, zjazdy i sympozja. Dzięki temu miałem szczęście spotkać legendarnego o. Bogusława Waczyńskiego TJ (†1981), przedwojennego profesora teologii prawosławnej na Wydziale Teologii Porównawczej KUL, o którym później nasi studenci w Instytucie Ekumenicznym KUL pisali doktoraty. Dobrze znana nam była „matka Joanna od Jedności” – s. Joanna Lossow i środowisko Lasek oraz siostry dominikanki (misjonarki Rosji o. Jacka Woronieckiego) z Zielonki. Dzięki nim mieliśmy szerokie kontakty z siostrami i ojcami, głównie pochodzenia żydowskiego, z Leningradu i innych miast ZSRR. Na Grójeckiej, niezmiennie od czasów ks. Stanisława Szulmińskiego, gromadziło się Koło Katolicko-Prawosławnej Jedności, z nestorką s. Jadwigą i równie wiekowym o. mitratem Atanazym Semeniukiem (1904-1996), niegdyś proboszczem warszawskiej prawosławnej katedry. Sobór na warszawskiej Pradze i jego proboszcza dobrze znałem niemal od dziecka. Nie spodziewałem się, że o. Atanazy tak głęboko tkwił w przedwojennej tradycji Warszawy. Nie przypadkiem, to jego fotografia pojawiła się na okładce encykliki Jana Pawła II Ut unum sint (1995).

Jako kurs, do Ołtarzewa trafiliśmy w 1989, w drugim roku pierwszej kadencji naszego Księdza Rektora. W czasie drugiej kadencji został wybrany radcą prowincjalnym. Mieliśmy swoją silną reprezentację w Radzie Prowincjalnej. Jakim był dla nas przełożonym świadczy choćby epizod opowiedziany przez br. Leszka Machajewskiego, wówczas furtianina w Generalacie. Opowiadał, że nasz Ksiądz Rektor zapytany w Rzymie: „Co dzieje się w seminarium, że jest taka słaba średnia?”, odpowiedział w sobie właściwym stylu: „Nie wiem, czy klerycy się źle uczą, czy może ich źle uczą?

W ostatnim roku naszego pobytu w Ołtarzewie (1984) nastąpiła zmiana we władzach seminarium. Nasz ksiądz Rektor opuścił seminarium i jako radca zamieszkał w Warszawie. Bardzo nam go brakowało na tym ostatnim etapie naszej seminaryjnej drogi.


PALLOTYŃSKI POSTULATOR

Warto tu nadmienić, że w tej atmosferze ekumenicznej euforii pamiętaliśmy o własnej ekumenicznej tradycji. Wiedzieliśmy, że już VIII Kapituła Generalna w 1947 przedstawiła ks. Stanisława Szulmińskiego jako kandydata do beatyfikacji i poleciła gromadzić dokumentację jego życia i męczeństwa. Najbardziej zaangażowali się w to: ks. Henryk Popiel i ks. Eugeniusz Weron. W czasie solidarnościowej odwilży udało się naszemu Księdzu Rektorowi opublikować na łamach paryskiej „Naszej Rodziny” artykuł: Apostoł ekumenizmu. Ks. Stanisław Szulmiński SAC (5 (428) 1980, s. 22-25). Staraliśmy się docierać do współpracowników i świadków jego działalności. Wkrótce pod Jego mądrym i życzliwym okiem Ołtarzew stał się ośrodkiem szczególnego zainteresowania postacią ks. Stanisław Szulmińskiego.

W dniach 26-27 XI 1980 odbyła się całkiem imponująca uroczystość „wigilii”, zapowiadająca upamiętnienie 40. rocznicy śmierci w roku następnym. Wprowadzeniem była inscenizacja przygotowana przez kl. Bogusława Szpakowskiego, wówczas już doświadczonego reżysera i z udziałem jego kursowych kolegów. W niezapomnianej roli ks. Szulmińskiego wystąpił kl. Józef Pierzchalski. Obok uroczystej liturgii odbyła się sesja naukowa z udziałem świadków i uczniów ks. Szulmińskiego (księża: H. Popiel, E. Weron, S. Suwała, J. Kloc, S. Hereśniak, W. Hadziewicz, F. Bogdan, L. Bajgrowicz) i sesja robocza. Powołano Komitet Obchodów 40-tej Rocznicy Śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego w składzie: ks. prof. dr Eugeniusz Weron (przewodniczący), ks. prof. dr Franciszek Bogdan, ks. dr Józef Kloc, ks. Henryk Popiel, ks. Augustyn Urban, ks. prof. Tadeusz Gliński, ks. rektor dr Roman Forycki, br. Franciszek Dziczkiewicz, kl. Andrzej Kaim. W skład Komisji Wykonawczej weszli: ks. Rektor dr Roman Forycki (przewodniczący), ks. prof. dr Eugeniusz Weron i ks. prof. Tadeusz Gliński. Uroczystościom towarzyszyła wystawa EX ORIENTE LUX o Katolickich Kościołach Wschodnich. O dokumentację sesji naukowej zadbał redaktor naczelny „Naszego Prądu”.

Obchody 40. rocznicy miały już charakter oficjalny i trwały 3 dni. Ks. Jan Młyńczak wykonał duży olejny portret. Wydrukowano odpowiednie modlitwy o beatyfikację. Uroczystościom towarzyszyła wystawa pamiątek rodzinnych i fotografii. Z Buenos Aires przybyła Irena Natalia Szulminski, bratanica ks. Szulmińskiego, córka Jerzego. W wigilię śmierci ojcowie bazylianie celebrowali Boską Liturgię. W rocznicę śmierci celebrowana była uroczysta liturgia z udziałem przedstawicieli pallotyńskich wspólnot, ze słowem ówczesnego prowincjała ks. H. Kietlińskiego. Po sesji naukowej, wieczorem odbyła się premiera dramatu w trzech aktach „Apostoł Wschodu” (mojego autorstwa, kierownictwo i reżyseria: kl. Eugeniusz Stefan i kl. Michał Woś). W rolę ks. Szulmińskiego wcielił się tym razem kl. Marian Sławiński. Role aktorów odegrali: I. Płaszczyński, W. Bąk, S. Karpiński, A. Majchrzak, M. Moch, J. Jesariew, R. Karbownik, J. Gwozdowski, A. Pelc, T. Machlarz, W. Czubak i inni. W podziękowaniu ks. H. Popiel napisał: „Odegrane sceny były wstrząsające […]. Wykonanie było tak przejmujące, łącznie z tak udaną dekoracją i efektem dźwiękowym. Proszę, powiedz kolegom, że wszyscy byliśmy przejęci tak efektownym wykonaniem” (list z 28. XI. 1981 w moim posiadaniu). Następnego dnia, w niedzielę miała miejsce Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem bpa Władysława Jędruszuka, administratora apostolskiego w Drohiczynie. Po homilii poświęcono pamiątkową tablicę.

W 1983 zamianowano postulatorem ds. beatyfikacji ks. Szulmińskiego ks. Franciszka Bogdana. Po jego rezygnacji następcą został nasz były Ksiądz Rektor Roman Forycki. Pełnił tę funkcję od 1984 do 1993, do czasu podziału prowincji.

W 1990 poprosił mnie o przyjęcie funkcji wicepostulatora w sprawie ks. Stanisława Szulmińskiego, na co uzyskał akceptację Zarządu. Pozostał nominalnie postulatorem w tejże sprawie. W następnym roku, 1991, przyjął funkcję wicepostulatora w rozpoczętym procesie 108 Męczenników II wojny światowej. Z ramienia Zarządu odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie procesów beatyfikacyjnych: ks. Józefa Stanka i ks. Józefa Jankowskiego. W 1993 objął funkcję rektora WSD w Ełku. Wtedy odpowiedzialnym za beatyfikację Józefa Stanka i Józefa Jankowskiego został mianowany ks. Henryk Kietliński. Co z kwestią ks. Szulmińskiego? Z dokumentów wynika oficjalnie, że do 1999 postulatorem do spraw beatyfikacji ks. Szulmińskiego był Ksiądz Roman Forycki (!).

W sierpniu 1993 pojawił się p. Jerzy Szulmiński i prosił mnie o wspólną wizytę u ks. Prymasa, w celu wyjaśnienia pewnych wątpliwości. Otóż podczas 234 Konferencji Episkopatu Polski, przy rozważaniu wniosku popierającego starania o beatyfikację ks. Szulmińskiego, bp przemyski Ignacy Tokarczuk zgłosił wątpliwość, co do idei pojednania religijnego i narodowego. Dlatego Konferencja postanowiła odłożyć sprawę do jej wyjaśnienia. Pan Jerzy osobiście próbował interweniować, pozostawił rozpaczliwy list. Nie mogłem już nic zrobić.

Minęło wiele lat. Obecnie Sługa Boży ks. S. Szulmiński jest kandydatem na ołtarze w grupie 16 Katolickich Męczenników XX w. w Rosji. Proces beatyfikacyjny został otwarty przez abpa Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy 31 V 2003, w kaplicy seminaryjnej w Sankt Petersburgu. Sprawa ks. S. Szulmińskiego została oficjalnie przeniesiona do Kurii Metropolitalnej w Warszawie i 22 IX 2003 odbyła się uroczysta sesja otwarcia prac Trybunału Rogatoryjnego pod przewodnictwem prymasa Józefa Glempa. Da Bóg, że niezależnie od naszych wysiłków i chęci sam Bóg zatroszczy się o swych męczenników i podobnie jak w przypadku naszych Współbraci, ofiar niemieckiego nazizmu, uczyni nam miłą niespodziankę w postaci beatyfikacji wiernego aż do wyczerpania Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego.

Ks. Andrzej Kaim SAC (pełny tekst wspomnień został opublikowany w książce: A. Kaim, Łaska drogi. Światło i sól, Ząbki 2016, s. 61-74)

Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Miejsca spoczynku polskich pallotynów wraz ze zdjęciami


Ci, co odeszli ze Stowarzyszenia

Więzi Kardynała Franciszka Macharskiego z pallotynami


Rocznice pallotyńskich wydarzeń

Ks. Stanisław Jurkowski SAC, duszpasterz polonijny we Francji

Bereza Kartuska
Suchary

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 11 marca 2024

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione.

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy
-(od I 2024):ks. Karny Marek (†14 I 2024), ks. Chwiej Jerzy (†24 I 2024), ks. Nowek Tadeusz (†8 III 2024)

-(2023):ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023), ks. Szczotka Marian (†28 I 2023), ks. Czaja Piotr (†25 II 2023), ks. Szczepański Józef (†19 V 2023), ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023), ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023), ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023), ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023), br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023), ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023), ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023), ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023), ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023),

-(2022):ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022), s. Kirol Regina (†23 II 2022), s. Dziedzic Krystyna (†8 III 2022), ks. Daniel Leszek (†20 III 2022), s. Jasiulewicz Alina (†2 IV 2022), ks. Tomasiński Tadeusz (†1 VI 2022), ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022), br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022), s. Wenta Teresa (†27 VII 2022), bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022), s. Michalik Sylweria (†22 VIII 2022), br. Szporna Wojciech (†5 X 2022), ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022).

Liber mortuorum w latach 2020-2024. Przeszłość i przyszłość

1. Krótka historia strony Liber mortuorum
a) Pierwsze biogramy zmarłych pallotynów ukazały się na stronie internetowej WSD Ołtarzew w styczniu 2007 r. Autorem ich był ks. Janusz Dyl SAC, który tworzył je pod niezrealizowaną przez niego „Księgę zmarłych pallotynów”. W maju 2009 r., wraz z przebudową strony internetowej, zostały one zastąpione życiorysami, które również pochodziły z książki ks. Dyla pt. Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, s. 397-475. Te krótkie biogramy zostały doprowadzone do lat 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały członków Regii Miłosierdzia Bożego). Od tego czasu ks. Stanisław Tylus SAC sporządził Indeks zmarłych według daty śmierci i dołączył wszystkie brakujące życiorysy zarówno z obu polskich prowincji, jak i Regii Miłosierdzia Bożego. Na stronie Seminarium ołtarzewskiego biogramy te istniały do 2013 r.
b) Nowe, obecnie istniejące biogramy zmarłych pallotynów, zostały napisane przez ks. Stanisława Tylusa SAC. W 2011 r. zostały one umieszczone na stronie http://www.pallotyni.pl, pod nazwą LIBER MORTUORUM. Początkowo były to tylko biogramy polskich pallotynów i przełożonych generalnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz życiorysy pallotynek. Poszerzona i poprawiona ich wersja (ale bez pallotynek i przełożonych generalnych pallotynów) została opublikowana drukiem (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013, ss. 694).
c) W latach 2013-15 strona Liber mortuorum (http://pallotyni.eu/Liber.mortuorum/zmarli_index.php) została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego oraz ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Od listopada 2014 r. dołączone zostały też biogramy pallotynek pracujących w Polsce lub pochodzących z terenów polskich, jak również ich przełożone generalne. W 2015 r. rozszerzono zakres przedmiotowy strony o nowe kategorie: Słudzy Boży spoza Polski i Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Niezależnie od tego uaktualniane były kategorie Polskich pallotynów i Pallotynek, którzy odeszli do wieczności w okresie lat 2013-15. W celu szybszego znalezienia poszukiwanego biogramu przemodelowano Indeks zmarłych według daty śmierci oraz sporządzono nowy Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci.
d) W listopadzie 2017 r. strona została umieszczona w domenie https://LiberMortuorum.pl/ skąd jej zawartość jest dostępna w serwisach takich jak: http://www.pallotyni.pl, http://sac.org.pl
e) W 2015 r. strona Liber mortuorum aktualizowana była kilkanaście razy. Pojawiło się na niej 88 nowych biogramów, głównie pallotynek (65). Tego roku, praktycznie w 50% istniejących biogramów, zostały wprowadzone liczne uzupełnienia i poszerzenia, a także poprawiono zauważone błędy. Zmiany w poszczególnych biogramach sygnalizowane są informacjami naniesionymi pod konkretnym biogramem. Pod określeniem Zmienione lub Uzupełnione biogramy autor ma na myśli nie tylko istotną lub większą partię zmian, ale i pewne drobne informacje, które pojawiały się niezależnie od ich zaznaczenia. W 2016 r. dodano 28 nowych biogramów, zaś w 2017 r. pojawiło się 14 biogramów.

2. Stan aktualny biogramów
a) W latach 2022-2023 strona Liber mortuorum poszerzyła się o łącznie o 24 biogramy, z których 23 to nowe biogramy polskich pallotynów: ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022), ks. Daniel Leszek (†20 III 2022), ks. Tomasiński Tadeusz (†1 VI 2022), ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022), br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022), br. Szporna Wojciech (†5 X 2022), ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022), ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023), ks. Szczotka Marian (†28 I 2023), ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023), ks. Czaja Piotr (†25 II 2023), ks. Szczepański Józef (†19 V 2023), ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023), ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023), ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023), br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023), ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023), ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023), ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023), ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023). Ukazał się również jeden biogram przełożonych geberalnych i biskupów - bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022).

Tabela. Stan aktualny biogramów na koniec grudnia 2014-2024 r.
Kategorie pallotyńskich biogramów

XII
2014

XII
2015

XII
2016

XII
2017

XII
2018

XII
2019

XII
2020

XII
2021
XII
2022
XII
2023
2024
Polscy pallotyni 368 377 387 395 401 404 419 431 442 455 +3
Pallotyni polskiego pochodzenia (*) 14 16 18 18 18 18 18 18 18 18  
Przełożeni generalni i biskupi 19 19 20 22 23 25 25 26 27 27  
Słudzy Boży spoza Polski -- 5 6 6 6 6 6 6 6 6  
Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich (✺) -- 7 11 13 13 13 13 13 13 13  
Ekspallotyni (**) 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25  
Pallotynki (przełożone generalne i siostry pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich zostały oznaczone znakiem ☼) 47 112 113 114 118 122 127 130 130 130  
Przyjaciele SAC i ci, co odeszli od Stowarzyszenia -- -- 7 8 8 8 9 9 9 9  
Razem 471 559 587 601 612 621 642 658 670 683 +3

b) W latach 2018-2021 strona Liber mortuorum poszerzyła się o 24 nowych biogramów. W grupie Polskich pallotynów i Pallotynek znalazły się następujące biogramy: s. Speransa Joniec (†11 II 2018), s. Teresa Matula (†1 VI 2018), ks. Jerzy Maj (†24 VI 2018), br. Jan Bandoszek (†28 VII 2018), ks. Tadeusz Płonka (†24 VIII 2018), ks. Bogdan Kusznir (†26 VIII 2018), s. Majola Rataj (†6 XI 2018) , s. Jadwiga Waszczeniuk (†17 XI 2018), ks. Józef Świerkosz (†20 XII 2018) , ks. Andrzej Biernacki (†23 XII 2018), s. Władysława Sitarz (†27 IV 2019) , s. Helena Szaniawska (†22 VII 2019), ks. Witalij Wezdeckij (†24 VIII 2019), s. Martyna Gumul (†9 IX 2019), s. Estera Stachnik (†20 IX 2019), ks. Kazimierz Czulak (†29 IX 2019), br. Tadeusz Wojciechowski (†12 XII 2019), ks. Stanisław Kobielus (†3 I 2020), br. Jan Cuper (†18 II 2020), ks. Józef Żemlok (†16 III 2020) i ks. Józef Liszewski (†18 III 2020). ks. Żemlok Józef (†16 III 2020)ks. Liszewski Józef (†18 III 2020), ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020)ks. Latoń Jan (†7 V 2020)s. Wołosewicz Wirginitas (†17 V 2020), s. Hetnał Maria (†14 VI 2020), s. Otta Agnieszka (†15 VII 2020), ks. Korycki Jan (†31 VII 2020)ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020), s. Smentoch Kryspina (†14 X 2020), s. Suchecka Zofia (†19 X 2020)ks. Domagała Stefan (†24 X 2020)ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020)ks. Pytka Kazimierz (†5 XI 2020), ks. Domański Ryszard (†10 XI 2020), ks. Młodawski Grzegorz (†22 XI 2020), ks. Lisiak Józef (†27 XII 2020), s. Klekowska Mariola (†27 XII 2020), ks. Dzwonkowski Roman (†30 XI 2020), s. Wojtczak Urszula (†9 I 2021), ks. Błaszczak Jerzy (†15 I 2021), ks. Rykaczewski Tadeusz (†9 II 2021), ks. Czulak Antoni (†23 IV 2021), ks. Daniel Edward (†17 IV 2021), s. Gojtowska Agnieszka (†27 V 2021), ks. Nowak Kazimierz (†14 V 2021), s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021), ks. Zając Jan (†4 VII 2021), ks. Kot Jan (†8 VII 2021), ks. Mugobe Banuni Ignace (†26 VII 2021), ks. Kończak Jan (†11 VIII 2021), ks. Stachera Kazimierz (†24 VIII 2021), ks. Orlikowski Stanisław (†9 X 2021) i br. Dziczkiewicz Franciszek (†21 X 2021). Grupę Przełożonych Generalnych i pallotyńskich biskupów reprezentują: bp Konrad Walter (†20 IX 2018), bp Thomas Thennatt (†14 XII 2018), bp Alojzy Orszulik (†21 II 2019) i abp Hoser Henryk (†13 VIII 2021).

c) W latach 2018-19 autor strony przeprowadził kwerendę materiałów zawartych w archiwum domu pallotyńskiego w Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej). Niezależnie od tego, trwała kwerenda materiałów w Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Szerokiemu badaniu poddawane były materiały, które autor strony pozyskał wcześniej w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, w Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu i w Archiwum Sekretariatu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Wiele nowych informacji autor otrzymał od osób prywatnych i instytucji. Istniejące biogramy są systematycznie wzbogacane o fotografie, zarówno portretowe, jak i grupowe (sytuacyjne). Zdjęcia pochodzą głównie ze zbiorów Archiwum Prowincji Chrystusa Króla, ale i wielu osób prywatnych, którym pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować

3. Zrealizowane plany z ubiegłych lat (zapowiadane i niezapowiadane)
a) Z dniem 12 stycznia 2015 r. zostały wymienione na stronie Liber mortuorum wszystkie dotychczasowe wersje życiorysów pallotynów polskich zmarłych do 2012 r. W ich miejsce wprowadzono biogramy zaczerpnięte z publikacji autora strony (Tylus Stanisław, Leksykon polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013). Inne kategorie pozostały bez zmian.
b) Zgodnie z zapowiedziami od sierpnia 2015 r. włączane są stopniowo do strony Liber mortuorum biogramy niemieckich pallotynów, działających przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich. Na chwilę obecną włączono biogramy 13 niemieckich pallotynów, umieszczając przy ich nazwisku symbol ✺.
c) Spośród nie sygnalizowanych wcześniej zmian na stronie Liber mortuorum pojawiła się od maja 2015 r. nowa grupa biogramów, to jest pallotyńskich sług Bożych spoza Polski. Obecnie w jej ramach można znaleźć 6 biogramów. Są to życiorysy: bł. Richarda Henkesa (†1945), bł. Elisabetty Sanny Porcu (†1857), Josefa Englinga (†1918), Josefa Kentenicha (†1968), Franza Reinischa (†1942) i bpa Heinricha Vietera (†1914).
d) Wśród nowych inicjatyw, nie sygnalizowanych wcześniej, należy wymienić dział Materiały źródłowe. Dział ma za zadanie poszerzać naszą wiedzę na temat życia i działalności zmarłego.
e) Dołączono również Miejsca spoczynku polskich pallotynów. Jest to alfabetyczny układ według miejsc pochówków, w których złożono zmarłych Współbraci. Obejmuje zarówno obszar Polski, jak i całego świata. Na końcu listy umieszczono też miejsca pochówków pallotynów z niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy, spoczywających na ziemi polskiej, pallotynek i ekspallotynów. Pierwotna wersja została umieszczona 31 października 2015 r.
f) W styczniu 2016 r. umieszczono na stronie Liber mortuorum biogram ks. Antoniego Słomkowskiego †1982, kapłana archidiecezji gnieźnieńskiej, profesora i rektora KUL (i materiały źródłowe, którymi są jego wspomnienia na temat kontaktów z pallotynami), zapoczątkowując w ten sposób grupę przyjaciół SAC. Grupa aktualnie obejmuje 8 nazwisk i będzie ona stopniowo realizowana w najbliższych latach.
g) Uzupełniono i poszerzono biografie w kategorii Niemieccy pallotyni działający przed 1945 r. na obecnych ziemiach polskich i Pallotyńscy słudzy Boży spoza Polski. Kontynuowane będą dalsze prace nad uzupełnianiem i poszerzaniem dotychczasowych biogramów, bowiem kwerenda materiałów archiwalnych dostarcza wiele nowych i nieznanych do tej pory informacji.
h) Na początku 2016 r. dołączono do strony Liber mortuorum zestawienie chronologiczne, które zostało zatytułowane: Rocznice pallotyńskich wydarzeń przypadających w 2016 roku. Autor strony zestawił wydarzenia, jakie dokonały się w latach: 1916 (100 lat temu), 1941 (75 lat temu), 1966 (50 lat temu) i 1991 (25 lat temu). W 2020 r. w miejsce w.w. Rocznic pojawi się Kalendarium pallotyńskie, które autor systematycznie publikuje na swoim profilu FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012227057005.
i) Spośród innych planów zrealizowanych planów było zakończenie Kalendarium dziejów Regii Miłosierdzia Bożego (1946-2019).

5. Uwagi i prośba o materiały
Wszystkich zainteresowanych biogramami zmarłych pallotynów lub pallotynek proszę o ewentualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące treści biogramu lub innych kwestii. Ponadto zachęcam Wszystkich do przekazywania fotografii, informacji lub materiałów (jeśli trzeba, oczywiście do zwrotu) na adres e-mailowy: stansac@wp.pl lub listownie na adres: Pallotyński Instytut Historyczny, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa.

Stroną techniczną Liber mortuorum już od 15 lat (od 2009 r.) zajmuje się Pan Donat Jaroszewski. Za lata współpracy, cierpliwość i wszelaką pomoc w tym zakresie jestem Mu bardzo wdzięczny.

Warszawa 28 I 2024
Stanisław Tylus SAC

Ksiądz dr Stanisław Tylus przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie

Autor strony przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego w kościele SS. Salvatore in Onda przy via dei Pettinari w Rzymie (8 XII 2014)

W Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu (7 II 2015)
30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016 Księdza Stanisława Tylusa

30. rocznica święceń kapłańskich. Ołtarzew 10 V 2016. Od lewej księża: Waldemar Seremak, Jerzy Suchecki, Marian Kowalczyk, Tadeusz Pawłowski, Zbigniew Rembisz, Józef Targosz, Andrzej Majchrzak, Stanisław Tylus, Krzysztof Wojda, Kazimierz Szczepanik, Józef Nowak, Edward Grudziński, Wojciech Pietrzak, Edward Szram i br. Franciszek Dziczkiewicz

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak Bł. ks. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka jest już niedostępna w sprzedaży.

INDEKS ZMARŁYCH WEDŁUG DATY ŚMIERCI
Wybierz miesiąc:

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC,
LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

1 stycznia
ks. Anastazy Bławat (†2023)

2 stycznia
ks. Jacek Bilik (†2012)
s. Judyta Bilicka (†2015)

3 stycznia
ks. Anton Hanowski (†1956) *
ks. Ludwik Bajgrowicz (†2010)
ks. Stanisław Kobielus (†2020)

4 stycznia
ks. Stanisław Jaworski (†1974)

6 stycznia
s. Celestyna Pałczyńska (†1989)
ks. Józef Maślanka (†2017)

8 stycznia
br. Josef Faltin (†1937) ✺
ks. Stanisław Hereśniak (†1990)
ks. Roman Szczygieł (†1990)
ks. Józef Słowik (†2013) **

9 stycznia
br. Ignaz Ossowski (†1903) *
br. Jan Mielewski (†1921)
s. Urszula Wojtczak (†2021)

11 stycznia
s. Jubilata Gąsowska (†1974)
s. Januaria Zmarlicka (†1983)

12 stycznia
br. Józef Zieliński (†2006)
ks. Julian Warzecha (†2009)

13 stycznia
s. Tadeusza Ambroży (†2003)

14 stycznia
br. Eduard Ossowski (†1944) *
br. Józef Mazurek (†1980)
ks. Marek Karny (†2024)

15 stycznia
s. Grażyna Broniewska (†2001)
s. Małgorzata Labuda (†2005)
ks. Leszek Malewicz (†2008)
ks. Jerzy Błaszczak (†2021)

16 stycznia
br. Franciszek Chytry (†1966)
kl. Stanisław Starodaj (†1979)
s. Łucja Bieniaszewska (†2004)

17 stycznia
bp Franziskus Xaver Hennemann (†1951)

18 stycznia
ks. Eugeniusz Tomaszek (†1989)
br. Józef Zawidzki (†1993)

20 stycznia
ks. Francesco Vaccari (†1856)
ks. Józef Musioł (†2006) **

22 stycznia
Św. Wincenty Pallotti (†1850)
ks. Scipione Tofini (†1921)
s. Kazimiera Jurek (†2015)

24 stycznia
ks. Joseph Bannin (†1915)
ks. Władysław Siwek (†1963)
s. Otylia Gliszczyńska (†1978)
br. Franciszek Frymark (†1989)
ks. Stanisław Leśniak (†1992)
ks. Jerzy Chwiej (†2024)

25 stycznia
s. Sławomira Pieńkowska (†1971)

26 stycznia
br. Jan Petruczynik (†1996)
br. Antoni Całka (†1998)

28 stycznia
br. Karol Zalewski (†1942)
br. Ambroży Leszkowski (†2003)
ks. Marian Szczotka (†2023)

29 stycznia
br. Ignacy Wszołek (†1964)
ks. Peter Degenhardt (†1981) **

30 stycznia
br. Edmund Soszyński (†1931)
s. Andrzeja Lewandowska (†1984)
ks. Augustyn Urban (†1989)
s. Elżbieta Hebel (†2003)

31 stycznia
br. Adolf Kloch (†1987)

LUTY

1 lutego
br. Antoni Marszałek (†1994)

2 lutego
ks. Franciszek Wadowski (Wardowski) (†1987)

3 lutego
ks. Ignazio Auconi (†1877)

4 lutego
s. Edith Gehrmann (†1936) ☼
s. Ekspedyta Frenkiel (†2004)

5 lutego
kl. Stefan Skorodyński (†1857) *
ks. Bernhard Rieg (†1937) ✺

6 lutego
kl. Henryk Kęsy (†1975)
ks. Wiesław Stężowski (†1984)

7 lutego
ks. Bernard Pawłowski (†1960)
ks. Józef Kloc (†2000)
ks. Stanisław Orlicki (†2002)
ks. Marek Strzelecki (†2006)
ks. Henryk Grela (†2013)

8 lutego
ks. Ignacy Jabłoński (†1986)
ks. Julian Zblewski (†1990)
ks. Marek Krzywoń (†2006)

9 lutego
ks. Piotr Czerwonka (†2017)
ks. Tadeusz Rykaczewski (†2021)
ks. Stanisław Charchut (†2022)

10 lutego
ks. Franciszek Cegiełka (†2003)
ks. Stanisław Jurkowski(†2023)

11 lutego
s. Speransa Joniec (†2018)

12 lutego
ks. Max Kugelmann (†1935)

13 lutego
br. Franciszek Jażdżewski (†1945)
ks. Leon Witała (†1982)
ks. Ferdynand Faber (†1995)
ks. Józef Kołodziejczyk (†2004)

14 lutego
s. Maura Brenner (†1944) ☼
br. Józef Salamak (†1962)
s. Gaudencja Raczoń (†2015)

15 lutego
ks. Henryk Popiel (Popielas) (†1993)

16 lutego
ks. Antoni Jaroch (†2008)
ks. Lucjan Balter (†2010)

17 lutego
Bł. Elisabetta Sanna Porcu (†1857)
ks. Józef Bogdan (†1967)

18 lutego
br. Stanisław Sopata (†2002)
m. Maria Knaus (†2012) ☼
br. Jan Cuper (†2020)

19 lutego
ks. Antoni Słomkowski (†1982)
s. Celina Bławat (†1985)
ks. Augustyn Werochowski (†1985)

20 lutego
br. Władysław Gorczyca (†1925)
ks. Janusz Dyl (†2005)

21 lutego
ks. Ludwik Broda (†1988)
ks. Marian Sikora (†2003)
bp Alojzy Orszulik (†2019)

22 lutego
br. Telesfor Domański (†1930)
Bł. ks. Richard Henkes (†1945)
ks. Karl Hoffmann (†1968)
ks. Ignacy Olszewski (†1971)

23 lutego
br. Stanisław Wesołowski (†2000)
ks. Stanisław Kuraciński (†2006)
S. Regina Kirol (†2022)

24 lutego
m. Felicitas Massenkeil (†1919) ☼
ks. Tadeusz Okręglicki (†2000)
s. Weneranda Sitarz (†2006)

25 lutego
br. Joseph Gabriel (†1957) *
br. Zygmunt Szponar (†2008)
ks. Piotr Czaja (†2023)

27 lutego
br. Stanisław Małaczek (†1945)
ks. Ignacy Curzydło (†2011)

28 lutego
ks. Michał Kordecki (†1983)
kl. Richard N’Guetta Thiemélé (†2006)
s. Norberta Kempkes (†2008) ☼

MARZEC

1 marca
s. Daniela Choszcz (†2002)

2 marca
s. Rosa Juda (†1983) ☼

4 marca
br. Alojzy Chowaniec (†1961)
s. Euzebia Bryk (†2000)
ks. Henryk Kietliński (†2017)

5 marca
br. Wiktor Anbild (†1987)

6 marca
br. Antoni Forycki (†1915)

7 marca
s. Custodia Nowak (†1955)

8 marca
ks. Heinrich Grote (†1934) ✺
s. Czesława Malek (†1938)
ks. Władysław Czubek (†1961)
ks. Franciszek Szczotka (1995)
S. Krystyna Dziedzic (†2022)
ks. Tadeusz Nowek (†2024)

9 marca
ks. Józef Pietrzyk (†1999) **
ks. Tadeusz Korbecki (†2016)

10 marca
ks. Józef Stecz (†2001)

11 marca
Sł. B. br. Paweł Krawczewicz (Krawcewicz) (†1945)

14 marca
ks. Andreas Kohl (†1925) ✺
ks. Franciszek Bobrowski (†1980)
ks. Stanisław Stypa (†1987)

15 marca
Sł. B. ks. Norbert Pellowski (†1942)
br. Władysław Święs (†1971)
s. Jadwiga Pawlikowska (†1990)

16 marca
ks. Kazimierz Parzyszek (†1983)
ks. Józef Żemlok (†2020)

17 marca
s. Beata Obłękowska (†1994)
ks. Stefan Treuchel (†2004)

18 marca
bp Alberto Trevisan († 1998)
ks. Józef Liszewski (†2020)

19 marca
br. Waldemar Paszek (†2007)

20 marca
ks. Leszek Daniel (†2022)

21 marca
br. Jan Wąsik (†1942)
s. Jolanta Gumna (†2002)

22 marca
ks. Leon Chamier-Gliszczyński (†1996) **

23 marca
br. Ludwik Krajniewski (†1953)
ks. Teodor Kocjan (†1987)
br. Piotr Wąsik (†2008)

24 marca
kl. Aleksy Duda (†1925)
s. Thekla Pipowski (†1971) ☼

25 marca
ks. Josef Jost (†1933) ✺
ks. Henryk Kronkowski (Krąkowski) (†1964)
ks. Antoni Purol (†1977) **
br. Tomasz Całka (†2002)

26 marca
ks. Max Grimme (†1954) ✺
br. Franciszek Pawlikowski (†1982)
br. Franciszek Cichowski (†1994)

27 marca
ks. William Whitmee (†1909)

28 marca
br. Tadeusz Kwiecień (†1995)

30 marca
s. Wenantia Wójcik (†1983)
ks. Fabian Zawacki (†2012)

31 marca
br. Gerhard Nowak (†1976) *
s. Elżbieta Kuczyńska (†1992)
s. Stanisława Raś (†2011)

KWIECIEŃ

1 kwietnia
s. Cherubina Sendecka (†2002)

2 kwietnia
ks. Henryk Dziura (†1994)
S. Alina Jasiulewicz (†2022)

3 kwietnia
ks. Józef Wróbel (†1971)
br. Michał Walder (†1988)

4 kwietnia
br. Stanisław Legerski (†1942)
s. Melania Mularz (†2002)
s. Marianna Buszyńska (†2004)

5 kwietnia
br. Kazimierz Szafrański (†1983)

6 kwietnia
s. Mirona Cymanowska (†2014)

7 kwietnia
ks. Stanisław Czapla (†1971)
br. Aleksander Ziółkowski (†1982)
ks. Marian Stankowski (†1983)
br. Alojzy Figier (†2004) **

8 kwietnia
br. Tomasz Przewoźny (†1961)
ks. Jan Jędraszek (†2011)

9 kwietnia
ks. Oskar Sebold (†1942) ✺
s. Berthilla Meguin (†1946) ☼

10 kwietnia
s. Bobola Mach (†1986)

11 kwietnia
s. Serafina Siemiradzka (†1974)
ks. Leonard Wołoszyk (†2014)

12 kwietnia
ks. Augustyn Rolbiecki (†1971)
ks. Antoni Pławny (†2007)

14 kwietnia
ks. Ludwig Münz (†1987)
br. Jan Panek (†1991)
s. Wacława Kierzk (†2006)

16 kwietnia
br. Bronisław Regulski (†1942)
s. Zbigniewa Dobkowska (†2004)

17 kwietnia
ks. Stanisław Wojtyła (†2015)
ks. Edward Daniel (†2021)

18 kwietnia
ks. Giuseppe Faà di Bruno (†1889)
ks. Józef Kotlęga (†1973)
ks. Józef Matyka (†1995)
br. Mieczysław Wróbel (†2003)

19 kwietnia
s. Józefa Glamowska (†1993)

20 kwietnia
ks. Ludwik Krawczyk (†1986)

21 kwietnia
ks. Józef Klaper (†2002)
ks. Henryk Herkt (†2005)
ks. Włodzimierz Mozolewski (†2016)

22 kwietnia
br. Tadeusz Trybuszewski (†1996)
ks. Stanisław Michalski (†2008)

23 kwietnia
ks. Antoni Czulak (†2021)

24 kwietnia
ks. Leon Dąbski (†2011)

25 kwietnia
ks. Kazimierz Buchwald (†1931)

27 kwietnia
ks. Antoni Hańderek (†1999)
s. Janisława Puzdrowska (†2010)
s. Władysława Sitarz (†2019)

28 kwietnia
ks. Eugeniusz Weron (†2009)

29 kwietnia
br. Bronisław Ciepielewski (†1983)

30 kwietnia
ks. Czesław Wędzioch (†1982)
ks. Stanisław Mikulski (†1984)

MAJ

1 maja
s. Helena Jugo (†2009)
s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021)

2 maja
ks. Alojzy Hübner (†1922)
br. Jan Bik (†1988)

3 maja
ks. Józef Gołuński (†2011)

4 maja
Sł. B. ks. Franciszek Bryja (†1942)
ks. Jan Baraniecki (†2017)

5 maja
ks. Robert Kuklok (†1925) *
ks. Wiesław Kantor (†2020)

6 maja
ks. Marian Bartos (†2001)

7 maja
ks. Edmund Boniewicz (†2006)
ks. Jan Latoń (†2020)

8 maja
ks. Kazimierz Mielewski (†1992)

10 maja
ks. Wiktor Bartkowiak (†1975)
ks. Stanisław Wierzbica (†1977)

11 maja
Władysław Kluczewski (†1952)
br. Władysław Kamiński (†1985)

13 maja
ks. Roman Len (†1993) **

14 maja
ks. Kazimierz Nowak (†2021)

15 maja
Tadeusz Krzak (†1936)
ks. Mieczysław Leszczyński (†1994)

17 maja
s. Wirginitas Wołosewicz (†2020)

18 maja
ks. Jan Kudłacik (†2014)

19 maja
ks. Giacinto Cardi (†1956)
ks. Bronisław Wiater (†1963)
s. Eligia Rembowska (†1998)
ks. Józef Szczepański (†2023)

20 maja
br. Szczepan Orlikowski (†2004)
ks. Tadeusz Mika (†2014)

22 maja
ks. Marian Sobczyk (†1998)

23 maja
ks. Franciszek Pauliński (†1943)

24 maja
ks. Kazimierz Trypus (†2003)

25 maja
br. Jan Janz (†1921)
ks. Leon Bemke (†1984)
ks. Mirosław Drozdek (†2007)

26 maja
br. Jan Breza (†2010)

27 maja
ks. Franciszek Świerczek (†1996)
s. Agnieszka Gojtowska (†2021)

28 maja
br. Julian Jężak (†1926)

30 maja
ks. Zenon Modzelewski (†1996)

CZERWIEC

1 czerwca
ks. Franciszek Rafacz (†1994)
ks. Jan Janik (†2008)
s. Teresa Matula (†2018)
ks. Tadeusz Tomasiński (†2022)

2 czerwca
br. Leon Grabicki (†1927)
ks. Leon Forycki (†1991)

3 czerwca
ks. Jan Dobski (†2011)

5 czerwca
m. Bonifacja Weiss (†1909) ☼

6 czerwca
s. Vita Nowak (†1985)

7 czerwca
br. Robert Ciernia (†1968) *
ks. Józef Jażdżewski (†1981)

8 czerwca
ks. Franciszek Drwal (†1987)
ks. Mieczysław Ziomkowski (†2005)

9 czerwca
ks. Eugeniusz Piskorek (†2007)
s. Bonita Wojtach (†2010)

10 czerwca
Klemens Stefański (†1938)

11 czerwca
br. Jan Klimczyk (†1987)
ks. Jacek Zaleski (†1989)
ks. Ryszard Karbownik (†2001)

14 czerwca
ks. Władysław Zbłowski (†2000)
s. Maria Hetnał (†2020)

15 czerwca
s. Aurelie Uwizeyimana (†2010)
ks. Tadeusz Bazan (†2023)

17 czerwca
s. Krystyna Chrzanowska (†1989)
ks. Walerian Pączek (†2001) **

18 czerwca
ks. Grzegorz Szmit (†2013)

19 czerwca
ks. Franciszek Gal (†2003) **

20 czerwca
ks. Mirosław Zadrożny (†2012)
ks. Tomasz Borowski (†2023)
ks. Stanisław Kantor (†2023)

22 czerwca
br. Stanisław Płaneta (†1919)
ks. Władysław Baumgart (†1966)
ks. Wincenty Stolz (†1969)
br. Bolesław Gawryś (†2014)

23 czerwca
s. Bronisława Soból (†1985)
ks. Stanisław Matuszewski (†2022)

24 czerwca
br. Andreas Zwoliński (†1900) *
ks. Jerzy Maj (†2018)

25 czerwca
ks. Edward Wilk (†1975)
s. Zyta Lubczyńska (†2007)
ks. Roman Forycki (†2011)

26 czerwca
ks. Romuald Laqua (†1956) *
ks. Alojzy Arendt (†1982)
ks. Eugeniusz Skarzyński (†1999)

27 czerwca
ks. Karl Kubisch (†1936) *
Wojciech Durek (†1951)
ks. Marian Dziczek (†2017)
Jason Wikis (†2020)

28 czerwca
ks. Ludwik Homa (†1992)

29 czerwca
br. Józef Górowicz (†1990)
s. Meinolfa Falke (†1995) ☼

30 czerwca
s. Józefata Wyrwas (†2001)

LIPIEC

1 lipca
ks. Andrzej Chełkowski (†2005)
br. Mieczysław Mystkowski (†2022)

2 lipca
Sł. B. ks. Jan Szambelańczyk (†1941)
ks. Stanisław Piaskowy (†2002)

3 lipca
ks. Paweł Drews (†1988)

4 lipca
ks. Józef Chudziński (†1981)
ks. Jan Zając (†2021)

5 lipca
s. Ludwika Stępniewska (†1969)
br. Jerzy Sawicki (†1975)
ks. Tadeusz Krakowski (†1990)
ks. Zygmunt Kowalczyk (†1999)

6 lipca
ks. Stanisław Wojak (†1945)

7 lipca
s. Pia Polke (†1973) ☼
br. Jan Zgłobica (†2014)

8 lipca
s. Helena Autuch (†2003)
ks. Jan Kot (†2021)

9 lipca
ks. Wilhelm Möhler (†1981)

10 lipca
s. Veritas Wieczorek (†2006)

11 lipca
ks. Alojzy Hassa (†1982)
kl. Grzegorz Rudnik (†1984)
s. Julitta Gołębiowska (†2011)
ks. Roman Zarzycki (†2016)

12 lipca
ks. Kazimierz Dynarski (†1990)
o. Wincenty Jekiełek (†2016) **
ks. Edmund Osmólski (†2016)

13 lipca
ks. Tomasz Mącior (†1942)
ks. Jan Wroński (†1998)

14 lipca
br. Paweł Błeński (†1983)
ks. Joachim Lichy (†1986) **
s. Agnieszka Otta (†2020)

15 lipca
br. Stanisław Kędzierski (†1978)
s. Grzegorza Fobke (†1993)

16 lipca
ks. Augustine Bogdanski (†1981) *
ks. Franciszek Madej (†1991)
ks. Ludwik Skuza (†2017)

17 lipca
ks. Ruprecht Dausmann (†1981) ✺
ks. Alojzy Minkus (†2012) **

18 lipca
ks. Konstanty Kobielus (†1984)

19 lipca
kl. Władysław Paluch (†1934)
ks. Jan Pęzioł (†1979)
s. Kazimiera Milewska (†1981)
br. Józef Pałysa (†1987)

20 lipca
Piotr Spierewka (†1949)
ks. Alfons Kremzer (†1973)
ks. Tomasz Bielski (†1978)
ks. Henryk Chmielorz (†1999)

21 lipca
ks. Marian Baranowski (†2013) **

22 lipca
ks. Jerzy Romanowicz (†1992)
ks. Klemens Rusin (†2013)
s. Helena Szaniawska (†2019)

23 lipca
ks. Józef Jarząb (†1942)

24 lipca
kl. Dominik Paweł Ambrosewicz (†1994)

25 lipca
ks. Tomasz Sobieraj (†1965)
br. Stephan Statkiewicz (†1969) *
ks. Jan Młyńczak (†2001)
s. Aleksandra Ciecierska (†2011)

26 lipca
ks. Józef Szykowski (†1945)
s. Wincenta Labuda (†2003)
ks. Stanisław Kaźmierczak (†2004) **
ks. Ignace Mugobe Banuni (†2021)

27 lipca
br. Władysław Nalborski (†1978)
s. Hozjana Gibas (†1999)
S. Teresa Wenta (†2022)

28 lipca
br. Jan Bandoszek (†2018)

31 lipca
ks. Adam Wiśniewski (†1987)
ks. Jan Korycki (†2020)

SIERPIEŃ

1 sierpnia
kl. Henryk Choromański (†1955)
ks. Piotr Oramowski (†1981)
ks. Henryk Styczeń (†2005)

2 sierpnia
br. Stanisław Lis (†1973)
s. Bogusława Gnerowicz (†1976)

3 sierpnia
br. Józef Dudek (†1983)

4 sierpnia
ks. Hermann Skolaster (†1968) ✺
s. Aniela Wilińska (†1984)
ks. Martin Juritsch (†1999)

5 sierpnia
s. Zyta Ossowska (†1940)
br. Ignacy Forycki (†1983)
br. Jan Pęcherek (†1995)

6 sierpnia
ks. Jan Kapcia (†1990) **
s. Prakseda Kulas (†2002)
s. Luminata Autrieb (†2009)

7 sierpnia
ks. Bogdan Boniewicz (†2003)
s. Wiktoria Adamczak (†2012)
ks. Wendelin Maciej Ryś (†2015)

8 sierpnia
br. Piotr Bochenek (†1941)

10 sierpnia
kl. Alojzy Rother (†1917)

11 sierpnia
ks. Jan Kończak (†2021)

12 sierpnia
br. Stanisław Bieś (†1985)
ks. Józef Wólczyński (†2005)

13 sierpnia
kl. Jerzy Paprocki (†1944)
abp Henryk Hoser (†2021)

14 sierpnia
ks. Karl Gissler (†1927)

15 sierpnia
ks. Leon Cieślak (†1953)
ks. Wiktor Krakor (†1958)
br. Jan Postrzednik (†1980)

16 sierpnia
br. Ignacy Mikołajewski (†1958)

17 sierpnia
ks. Stanisław Sarnicki (†2014)

18 sierpnia
ks. Jan Kowalczyk (†1975) **
s. Gracjana Tymińska (†2011)

20 sierpnia
br. Władysław Kielbratowski (†1932)
br. Stanisław Zieliński (†1944)
ks. Rajmund Dardziński (†1944)
bp Séamus Freeman (†2022)

21 sierpnia
Sł. B. ks. Franz Reinisch (†1942)
br. Wacław Rygielski (†1988)
ks. Edmund Ossowski (†1990)

22 sierpnia
kl. Feliks Magulski (†1917)
s. Leona Schöttke (†1990) ☼
s. Sylweria Michalik (†2022)

23 sierpnia
s. Wincentyna Żychlewicz (†1992)
ks. Jan Nełkowski (†1994)

24 sierpnia
ks. Krzysztof Margasiński (†2012)
ks. Tadeusz Płonka (†2018)
ks. Witalij Wezdeckij (†2019)
ks. Kazimierz Stachera (†2021)

25 sierpnia
ks. Anton Wycisk (†1974) *

26 sierpnia
br. Roman Rżysko (†1966)
ks. Józef Sadzik (†1980)
ks. Bogdan Kusznir (†2018)

27 sierpnia
br. Franciszek Zbrojny (†1959)
s. Czesława Dorszyńska (†2005)

29 sierpnia
ks. Jan Maćkowski (†1952)
ks. Nicholas Gorman (†1978)

30 sierpnia
br. Tomasz Sierak (†2001)

31 sierpnia
br. Hermann Jenne (†1935) ✺
br. Antoni Nowak (†1944)
ks. Jan Stefanowski (†1987)
s. Bogumiła Labuda (†2009)

WRZESIEŃ

3 września
br. Stanisław Michalczyk (†1939)

4 września
ks. Tadeusz Michałek (†1992)
s. Irena Przybysz (†2007)
ks. Stanisław Jojczyk (†2012)

5 września
br. Błażej Niedziela (†1990)
br. Piotr Rzeźnik (†1992)

6 września
m. Zygmunta Bielawa (†1995)

7 września
ks. Eugeniusz Feldo (†1981)
ks. Franciszek Wieczorek (†1988) **

8 września
br. Klemens Petka (†1939)
ks. Józef Zawidzki (†1979)

9 września
ks. Franciszek Bogdan (†2008)
s. Martyna Gumul (†2019)

10 września
br. Vitus Degen (†1933) ✺
ks. Zygfryd Pluta (†1943)
br. Michał Franciszek Borowski (†2009)

11 września
s. Alojza Horaczy (†1998)
ks. Eugeniusz Dutkiewicz (†2002)
br. Leon Bąkowski (†2003)

14 września
br. Ludwik Nowak (†1944)
br. Stanisław Olejniczak (†1974)
br. Stanisław Gibała (†1997)
ks. Stanisław Cholewa (†2001)
ks. Aleksander Milewski (†2016)

15 września
Sł. B. ks. Josef Kentenich (†1968)

16 września
ks. Czesław Skuza (†1968)

18 września
kl. Władysław Burzyński (†1939)
ks. Julian Zegar (†1959)
ks. Jerzy Jera (†1991)

20 września
bp Konrad Walter (†2018)
s. Estera Stachnik (†2019)

21 września
ks. Szczepan Barcikowski (†2005)
ks. Stefan Dusza (†2017)

22 września
s. Klemensa Zdrojewska (†1983)
s. Paulina Bigus (†1991)
ks. Józef Lesiak (†1999)
br. Jan Maciejewski (†2000)
ks. Feliks Folejewski (†2015)

23 września
Bł. ks. Józef Stanek (†1944)
ks. Jakub Krzyszczuk (Jacques Crisou) (†1976)
br. Franciszek Ciesielka (†1989)
ks. Roman Tarka (†1997) **
s. Consumata Wojtczak (†2017)

24 września
s. Gabriela Jelińska (†1976)

25 września
s. Serafina Kowalczyk (†1945)
br. Jan Szczeblewski (†1978)
ks. Ignacy Ciastoń (†1988)

26 września
br. Antoni Gatka (†1963)
ks. Bronisław Liedtke (†1986)
ks. Czesław Murawski (†2016)

27 września
ks. Antoni Pęksa (†1997)

28 września
br. Franciszek Kowalcze (†1982)
br. Andrzej Duda (†1983)
ks. Józef Bagiński (†1985)
ks. Józef Turecki (†1985)

29 września
ks. Kazimierz Czulak († 2019)

30 września
s. Katarzyna Wardynszkiewicz (†1988)

PAŹDZIERNIK

3 października
s. Wanda Bielińska (†2000)
br. Jan Kubiszewski (†2023)

4 października
Sł. B. Josef Engling (†1918)
ks. Stefan Bajda (†1977)
ks. Marian Lesner (†1994)
ks. Emil Krupnik (†2003)
ks. Józef Krzeski (†2016)

5 października
ks. Władysław Nadybał (†2012)
s. Gerarda Kitlas (†2015)
br. Wojciech Szporna (†2022)

6 października
m. Cäcilia Heep (†1969) ☼
s. Stanisława Hirsch (†1994)
ks. Jerzy Kopeć (†2016)
ks. Jerzy Szewczul (†2020)

7 października
br. Lucjan Kawecki (†1986)

9 października
br. Jan Wilczyński (†1981)
br. Wojciech Grobel (†1983)
ks. Jan Kowalski (†1993)
s. Paula Buchwald (†2007)
br. Marian Nowotnik (†2013)
ks. Stanisław Orlikowski (†2021)

10 października
s. Angelica Paluchowska (†1988) ☼

11 października
ks. Walerian Siuda (†1953)

13 października
s. Jacenta Neumann (†2000)
bp Herbert Lenhof (†2017)

14 października
ks. Stanisław Robak (†1988)
s. Fides Misiewicz (†2008)
ks. Witold Zdaniewicz (†2017)
s. Kryspina Smentoch (†2020)

15 października
ks. Marian Skorżyński (†1981)
ks. Jan Porębski (†2002)
ks. Leon Niechoj (†2011)

16 października
Bł. ks. Józef Jankowski (†1941)
ks. Jan Strauch (†2012)
ks. Józef Dąbrowski junior (†2014)

17 października
s. Maria Grabowska (†1949)

18 października
br. Dawid Bieliński (†1982)
ks. Zygmunt Rut (†1992)
s. Dorota Adamczak (†1992)

19 października
s. Zofia Suchecka (†2020)

20 października
ks. Stanisław Marszał (†2014) **

21 października
br. Franciszek Dziczkiewicz (†2021)

22 października
s. Józefa Jędo (†2001)

23 października
ks. Lesław Gwarek (†2014)

24 października
br. Johannes Szczygiel (†1935) ✺
s. Katarzyna Gałka (†1943)
ks. Władysław Ciastoń (†1991)
ks. Stefan Domagała (†2020)

25 października
ks. Johannes Grimme (†1998) ✺

26 października
ks. Zygmunt Zymliński (†2011)
ks. Florian Kniotek (†2012)

28 października
s. Jutta Samp (†1986)
ks. Antoni Dębkowski (†2004)
ks. Ryszard Witkowski (†2007)

29 października
ks. Władysław Stasiak (†2022)

30 października
ks. Mirosław Dragiel (†2020)

31 października
ks. Stanisław Suwała (†1992)

LISTOPAD

1 listopada
s. Agnieszka Struzik (†1997)
ks. Jan Papkała (†2009)

2 listopada
ks. Henryk Cabała (†2003)
ks. Franciszek Kania (†2005)

3 listopada
ks. Witold Hadziewicz (†1989)

4 listopada
br. Bernard Kowalski (†1941)
br. Karol Beczała (†1997)
ks. Franciszek Wielgosz (†2014)
ks. Łukasz Śleziak (†2015)

5 listopada
ks. Kazimierz Pytka (†2020)

6 listopada
ks. Stanisław Uramowski (†1989)
s. Franciszka Mach (†1999)
s. Majola Rataj (†2018)

7 listopada
Sł. B. bp Heinrich Vieter (†1914)
bp Bruno August Hippel (†1970)

9 listopada
ks. Josef Musiol (†1975) *
s. Dignissima Sołtan (†1976)
ks. Józef Ramusiewicz (†1992)
br. Stefan Olczyk (†2016)

10 listopada
Sł. B. ks. Franciszek Kilian (†1941)
br. Stanisław Rżysko (†1963)
ks. Ryszard Domański (†2020)

11 listopada
ks. Raffaele Melia (†1876)
kl. Stanisław Sadowski (†1941)
ks. Szczepan Gracz (†1942)
ks. Stanisław Janik (†2010)

12 listopada
ks. Józef Codro (†1939)
ks. Alojzy Majewski (†1947)
m. Aquina Klähr (†1965) ☼

13 listopada
ks. Jacek Jakubczyk (†1994)
s. Jadwiga Kaczykowska (†2004)

14 listopada
br. Franciszek Chaciński (†1939)
ks. Karol Kurek (†1949)

15 listopada
ks. Wacław Markowski (†1976)
ks. Leszek Solakiewicz (†1991) **
ks. Stanisław Płoński (†1995)

16 listopada
ks. Boniface Haguminshuti (†2010)

17 listopada
ks. Piotr Granatowicz (†1978)
ks. Witold Sikora (†1985)
s. Jadwiga Waszczeniuk (†2018)

18 listopada
ks. Theodor Mathyssek (†1945) *
br. Anton Zwoliński (†1954) *

19 listopada
s. Amabilis Idaszak (†1980)

20 listopada
s. Wojciecha Stachnik (†1993)

21 listopada
ks. Tadeusz Gliński (†1993)
ks. Jacek Wierzba (†2023)

22 listopada
br. Franciszek Tarnówka (†1943)
ks. Stanisław Gawryło (†2008)
ks. Grzegorz Młodawski (†2020)

23 listopada
br. Stanisław Gołębiowski (†1963)
ks. Józef Żyto (†1966)
ks. Paulo Broda (†1970) *
ks. Bogdan Podhalański (†1989) **
ks. Henryk Mojecki (†2013) **

24 listopada
ks. Tadeusz Nazar (†2006)

25 listopada
ks. Stanisław Słaboszewski (†1931)
br. Jakub Głowacki (†1959)
s. Regina Powęzka (†2000)

26 listopada
ks. Józef Kozłowski (†2023)

27 listopada
Sł. B. ks. Stanisław Szulmiński (†1941)
ks. Edmund Winklarz (†1990)
s. Kinga Kosiedowska (†1996)
ks. Józef Lisiak (†2020)

28 listopada
br. Roman Kaczmarczyk (†1980)
ks. Kazimierz Jacaszek (†2008)

GRUDZIEŃ

1 grudnia
s. Władysława Urbanowska (†1975)

2 grudnia
ks. Roman Ruchaj (†1981)

4 grudnia
br. Gustaw Lipiński (†1939)
br. Leon Kuczborski (†1979)
ks. Stanisław Zyglewicz (†2016)

5 grudnia
ks. Tadeusz Czulak (†2010)

7 grudnia
ks. Zbigniew Rembisz (†2023)

8 grudnia
ks. Johannes Schmitt junior (†1947) **
ks. Czesław Ramusiewicz (†1981)
s. Władysława Podwórna (†2012)

9 grudnia
br. Józef Lipkowski (†1931)

10 grudnia
br. Jan Święs (†1980)
ks. Andrzej Darznik (†2003)

11 grudnia
s. Custodia Purzycka (†1950)
ks. Albin Łukiewski (†1968)
ks. Czesław Herlender (†2015)

12 grudnia
ks. Jan Zubek (†2014)
br. Tadusz Wojciechowski (†2019)

13 grudnia
ks. Jan Pałyga (†2021)

14 grudnia
bp Thomas Thennatt (†2018)

15 grudnia
ks. Carlo Maria Orlandi (†1895)
ks. Ignacy Baszanowski (†1923)
br. Piotr Kasprzak (†1988)

16 grudnia
ks. Peter Resch (†1966)

17 grudnia
br. Walenty Przybylski (†1926)
ks. Alfons Męcikowski (†1946)
ks. Stanisław Ryś (†1998)

19 grudnia
br. Jan Kępka (†1940)

20 grudnia
ks. Wojciech Turowski (†1959)
ks. Józef Świerkosz (†2018)

21 grudnia
br. Stanisław Góraj (†1968)

22 grudnia
br. Franciszek Jank (†2004)
ks. Alojzy Misiak (†2004)
ks. Stanisław Niewiarowski (†2012)
ks. Krzysztof Syrek (†2015)

23 grudnia
m. Aurelia Wachowska (†1969)
ks. Andrzej Biernacki (†2018)

24 grudnia
ks. Władysław Liberek (†1975)
ks. Szczepan (Etienne) Sumela (†2002)
ks. Eugeniusz Klimiński (†2021)
ks. Szczepan Bober (†2023)

25 grudnia
s. Janina Kilian (†1986)
ks. Bernard Baumgart (†1996)

26 grudnia
br. Zygmunt Gregorowicz (†1973)
ks. Leszek Bajor (†1994)

27 grudnia
ks. Augustyn Zaraza (†1956)
br. Leon Derda (†1964)
ks. Mieczysław Madejski (†1968)
ks. Józef Dąbrowski (†1992)
s. Ewencja Garlikowska (†2008)
ks. Franciszek Mąkinia (†2014)
s. Mariola Klekowska (†2020)
ks. Jan Kędziora (†2021)

28 grudnia
br. Antoni Kaczmarczyk (†1942?)
ks. Ignacy Cieślak (†2002)

29 grudnia
ks. Alojzy Żuchowski (†1994)
ks. Łukasz Ciupa (†2015)

30 grudnia
kl. Emil Owczorz (†1936) *
ks. Roman Dzwonkowski (†2020)

31 grudnia
ks. Bolesław Kamiński (†1943) **
ks. Cezary Jurkiewicz (†1978?)
ks. Stanisław Martuszewski (†2013)ALFABETYCZNY INDEKS ZMARŁYCH
Wybierz pierwszą literę od której zaczyna się nazwisko zmarłego:

A, B, C, D, E-F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z, Ż

A

s. Adamczak Dorota (†18 X 1992)
s. Adamczak Wiktoria (†7 VIII 2012)
kl. Ambrosewicz Dominik Paweł (†24 VII 1994)
s. Ambroży Tadeusza (†13 I 2003)
br. Anbild Wiktor (†5 III 1987)
ks. Arendt Alojzy (†26 VI 1982)
ks. Auconi Ignazio (†3 II 1877)
s. Autrieb Luminata (†6 VIII 2009)
s. Autuch Helena (†8 VII 2003)

B

ks. Bagiński Józef (†28 IX 1985)
ks. Bajda Stefan (†4 X 1977)
ks. Bajgrowicz Ludwik (†3 I 2010)
ks. Bajor Leszek (†26 XII 1994)
ks. Balter Lucjan (†16 II 2010)
br. Bandoszek Jan (†28 VII 2018)
ks. Bannin Joseph (†24 I 1915)
ks. Baraniecki Jan (†4 V 2017)
ks. Baranowski Marian (†21 VII 2013) **
ks. Barcikowski Szczepan (†21 IX 2005)
ks. Bartkowiak Wiktor (†10 V 1975)
ks. Bartos Marian (†6 V 2001)
ks. Baszanowski Ignacy (†15 XII 1923)
ks. Baumgart Bernard (†25 XII 1996)
ks. Baumgart Władysław (†22 VI 1966)
ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023)
br. Bąkowski Leon (†11 IX 2003)
br. Beczała Karol (†4 XI 1997)
ks. Bemke Leon (†25 V 1984)
m. Bielawa Zygmunta (†6 IX 1995)
s. Bielińska Wanda (†3 X 2000)
br. Bieliński Dawid (†18 X 1982)
ks. Bielski Tomasz (†20 VII 1978)
s. Bieniaszewska Łucja (†16 I 2004)
ks. Biernacki Andrzej (†23 XII 2018)
br. Bieś Stanisław (†12 VIII 1985)
s. Bigus Paulina (†22 IX 1991)
br. Bik Jan (†2 V 1988)
s. Bilicka Judyta (†2 I 2015)
ks. Bilik Jacek (†2 I 2012)
ks. Błaszczak Jerzy (†15 I 2021)
ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023)
s. Bławat Celina (†19 II 1985)
br. Błeński Paweł (†14 VII 1983)
ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023)
ks. Bobrowski Franciszek (†14 III 1980)
br. Bochenek Piotr (†8 VIII 1941)
ks. Bogdan Franciszek (†9 IX 2008)
ks. Bogdan Józef (†17 II 1967)
ks. Bogdanski Augustine (†16 VII 1981) *
ks. Boniewicz Bogdan (†7 VIII 2003)
ks. Boniewicz Edmund (†7 V 2006)
br. Borowski Michał Franciszek (†10 IX 2009)
ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023)
s. Brenner Maura (†14 II 1944) ☼
br. Breza Jan (†26 V 2010)
ks. Broda Ludwik (†21 II 1988)
ks. Broda Paulo (†23 XI 1970) *
s. Broniewska Grażyna (†15 I 2001)
Sł. B. ks. Bryja Franciszek (†4 V 1942)
s. Bryk Euzebia (†4 III 2000)
ks. Buchwald Kazimierz (†25 IV 1931)
s. Buchwald Paula (†9 X 2007)
kl. Burzyński Władysław (†18 IX 1939)
s. Buszyńska Marianna (†4 IV 2004)

C

ks. Cabała Henryk (†2 XI 2003)
br. Całka Antoni (†26 I 1998)
br. Całka Tomasz (†25 III 2002)
ks. Cardi Giacinto (†19 V 1956)
ks. Cegiełka Franciszek (†10 II 2003)
br. Chaciński Franciszek (†14 XI 1939)
ks. Chamier-Gliszczyński Leon (†22 III 1996) **
ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022)
ks. Chełkowski Andrzej (†1 VII 2005)
ks. Chmielorz Henryk (†20 VII 1999)
ks. Cholewa Stanisław (†14 IX 2001)
kl. Choromański Henryk (†1 VIII 1955)
s. Choszcz Daniela (†1 III 2002)
br. Chowaniec Alojzy (†4 III 1961)
s. Chrzanowska Krystyna (†17 VI 1989)
ks. Chudziński Józef (†4 VII 1981)
ks. Chwiej Jerzy (†24 I 2024)
br. Chytry Franciszek (†16 I 1966)
ks. Ciastoń Ignacy (†25 IX 1988)
ks. Ciastoń Władysław (†24 X 1991)
br. Cichowski Franciszek (†26 III 1994)
s. Ciecierska Aleksandra (†25 VII 2011)
br. Ciepielewski Bronisław (†29 IV 1983)
br. Ciernia Robert (†7 VI 1968) *
br. Ciesielka Franciszek (†23 IX 1989)
ks. Cieślak Ignacy (†28 XII 2002)
ks. Cieślak Leon (†15 VIII 1953)
ks. Ciupa Łukasz (†29 XII 2015)
ks. Codro Józef (†12 XI 1939)
br. Cuper Jan (†18 II 2020)
ks. Curzydło Ignacy (†27 II 2011)
s. Cymanowska Mirona (†6 IV 2014)
ks. Czaja Piotr (†25 II 2023)
ks. Czapla Stanisław (†7 IV 1971)
ks. Czerwonka Piotr (†9 II 2017)
ks. Czubek Władysław (†8 III 1961)
ks. Czulak Antoni (†23 IV 2021)
ks. Czulak Kazimierz (†29 IX 2019)
ks. Czulak Tadeusz (†5 XII 2010)

D

ks. Daniel Edward (†17 IV 2021)
ks. Daniel Leszek (†20 III 2022)
ks. Dardziński Rajmund (†20 VIII 1944)
ks. Darznik Andrzej (†10 XII 2003)
ks. Dausmann Ruprecht (†17 VII 1981) ✺
ks. Dąbrowski Józef (†27 XII 1992)
ks. Dąbrowski Józef junior (†16 X 2014)
ks. Dąbski Leon (†24 IV 2011)
br. Degen Vitus (†10 IX 1933) ✺
ks. Degenhardt Peter (†29 I 1981) **
br. Derda Leon (†27 XII 1964)
ks. Dębkowski Antoni (†28 X 2004)
s. Dobkowska Zbigniewa (†16 IV 2004)
ks. Dobski Jan (†3 VI 2011)
ks. Domagała Stefan (†24 X 2020)
ks. Domański Ryszard (†10 XI 2020)
br. Domański Telesfor (†22 II 1930)
s. Dorszyńska Czesława (†27 VIII 2005)
ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020)
ks. Drews Paweł (†3 VII 1988)
ks. Drozdek Mirosław (†25 V 2007)
ks. Drwal Franciszek (†8 VI 1987)
kl. Duda Aleksy (†24 III 1925)
br. Duda Andrzej (†28 IX 1983)
br. Dudek Józef (†3 VIII 1983)
Durek Wojciech (†27 VI 1951)
ks. Dusza Stefan (†21 IX 2017)
ks. Dutkiewicz Eugeniusz (†11 IX 2002)
ks. Dyl Janusz (†20 II 2005)
ks. Dynarski Kazimierz (†12 VII 1990)
ks. Dziczek Marian (†27 VI 2017)
br. Dziczkiewicz Franciszek (†21 X 2021)
s. Dziedzic Krystyna (†8 III 2022)
ks. Dziura Henryk (†2 IV 1994)
ks. Dzwonkowski Roman (†30 XII 2020)

E - F

Sł. B. Engling Josef (†4 X 1918)
ks. Faà di Bruno Giuseppe (†18 IV 1889)
ks. Faber Ferdynand (†13 II 1995)
s. Falke Meinolfa (†29 VI 1995) ☼
br. Faltin Josef (†8 I 1937) ✺
ks. Feldo Eugeniusz (†7 IX 1981)
br. Figier Alojzy (†7 IV 2004) **
s. Fobke Grzegorza (†15 VII 1993)
ks. Folejewski Feliks (†22 IX 2015)
br. Forycki Antoni (†6 III 1915)
br. Forycki Ignacy (†5 VIII 1983)
ks. Forycki Leon (†2 VI 1991)
ks. Forycki Roman (†25 VI 2011)
s. Frenkiel Ekspedyta (†4 II 2004)
bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022)
br. Frymark Franciszek (†24 I 1989)

G

br. Gabriel Joseph (†25 II 1957) *
ks. Gal Franciszek (†19 VI 2003) **
s. Gałka Katarzyna (†24 X 1943)
s. Garlikowska Ewencja (†27 XII 2008)
br. Gatka Antoni (†26 IX 1963)
ks. Gawryło Stanisław (†22 XI 2008)
br. Gawryś Bolesław (†22 VI 2014)
s. Gąsowska Jubilata (†11 I 1974)
s. Gehrmann Edith (†4 II 1936) ☼
br. Gibała Stanisław (†14 IX 1997)
s. Gibas Hozjana (†27 VII 1999)
ks. Gissler Karl (†14 VIII 1927)
s. Glamowska Józefa (†19 IV 1993)
ks. Gliński Tadeusz (†21 XI 1993)
s. Gliszczyńska Otylia (†24 I 1978)
br. Głowacki Jakub (†25 XI 1959)
s. Gnerowicz Bogusława (†2 VIII 1976)
s. Gojtowska Agnieszka (†27 V 2021)
s. Gołębiowska Julitta (†11 VII 2011)
br. Gołębiowski Stanisław (†23 XI 1963)
ks. Gołuński Józef (†3 V 2011)
br. Gorczyca Władysław (†20 II 1925)
ks. Gorman Nicholas (†29 VIII 1978)
br. Góraj Stanisław (†21 XII 1968)
br. Górowicz Józef (†29 VI 1990)
br. Grabicki Leon (†2 VI 1927)
s. Grabowska Maria (†17 X 1949)
ks. Gracz Szczepan (†11 XI 1942)
ks. Granatowicz Piotr (†17 XI 1978)
br. Gregorowicz Zygmunt (†26 XII 1973)
ks. Grela Henryk (†7 II 2013)
ks. Grimme Johannes (†25 X 1998) ✺
ks. Grimme Max (†26 III 1954) ✺
br. Grobel Wojciech (†9 X 1983)
ks. Grote Heinrich (†8 III 1934) ✺
s. Gumna Jolanta (†21 III 2002)
s. Gumul Martyna (†9 IX 2019)
ks. Gwarek Lesław (†23 X 2014)

H

ks. Hadziewicz Witold (†3 XI 1989)
ks. Haguminshuti Boniface (†16 XI 2010)
ks. Hanowski Anton (†3 I 1956) *
ks. Hańderek Antoni (†27 IV 1999)
ks. Hassa Alojzy (†11 VII 1982)
s. Hebel Elżbieta (†30 I 2003)
m. Heep Cäcilia (†6 X 1969) ☼
Bł. ks. Henkes Richard (†22 II 1945)
bp Hennemann Franziskus Xaver (†17 I 1951)
ks. Hereśniak Stanisław (†8 I 1990)
ks. Herkt Henryk (†21 IV 2005)
ks. Herlender Czesław (†11 XII 2015)
s. Hetnał Maria (†14 VI 2020)
bp Hippel Bruno August (†7 XI 1970)
s. Hirsch Stanisława (†6 X 1994)
ks. Hoffmann Karl (†22 II 1968)
ks. Homa Ludwik (†28 VI 1992)
s. Horaczy Alojza (†11 IX 1998)
abp Hoser Henryk (†13 VIII 2021)
ks. Hübner Alojzy (†2 V 1922)

I

s. Idaszak Amabilis (†19 XI 1980)

J

ks. Jabłoński Ignacy (†8 II 1986)
ks. Jacaszek Kazimierz (†28 XI 2008)
ks. Jakubczyk Jacek (†13 XI 1994)
ks. Janik Jan (†1 VI 2008)
ks. Janik Stanisław (†11 XI 2010)
br. Jank Franciszek (†22 XII 2004)
Bł. ks. Jankowski Józef (†16 X 1941)
br. Janz Jan (†25 V 1921)
ks. Jaroch Antoni (†16 II 2008)
ks. Jarząb Józef (†23 VII 1942)
s. Jasiulewicz Alina (†2 IV 2022)
ks. Jaworski Stanisław (†4 I 1974)
br. Jażdżewski Franciszek (†13 II 1945)
ks. Jażdżewski Józef (†7 VI 1981)
o. Jekiełek Wincenty (†12 VII 2016) **
s. Jelińska Gabriela (†24 IX 1976)
br. Jenne Hermann (†31 VIII 1935) ✺
ks. Jera Jerzy (†18 IX 1991)
s. Jędo Józefa (†22 X 2001)
ks. Jędraszek Jan (†8 IV 2011)
br. Jężak Julian (†28 V 1926)
ks. Jojczyk Stanisław (†4 IX 2012)
s. Joniec Speransa (†11 II 2018)
ks. Jost Josef (†25 III 1933) ✺
s. Juda Rosa (†2 III 1983) ☼
s. Jugo Helena (†1 V 2009)
s. Jurek Kazimiera (†22 I 2015)
ks. Juritsch Martin (†4 VIII 1999)
ks. Jurkiewicz Cezary (†31 XII 1978?)
ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023)

K

br. Kaczmarczyk Antoni (†28 XII 1942?)
br. Kaczmarczyk Roman (†28 XI 1980)
s. Kaczykowska Jadwiga (†13 XI 2004)
ks. Kamiński Bolesław (†31 XII 1943) **
br. Kamiński Władysław (†11 V 1985)
ks. Kania Franciszek (†2 XI 2005)
ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023)
ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020)
ks. Kapcia Jan (†6 VIII 1990) **
ks. Karbownik Ryszard (†11 VI 2001)
ks. Karny Marek (†14 I 2024)
br. Kasprzak Piotr (†15 XII 1988)
br. Kawecki Lucjan (†7 X 1986)
ks. Kaźmierczak Stanisław (†26 VII 2004) **
s. Kempkes Norberta (†28 II 2008) ☼
Sł. B. ks. Kentenich Josef (†15 IX 1968)
br. Kędzierski Stanisław (†15 VII 1978)
ks. Kędziora Jan (†27 XII 2021)
br. Kępka Jan (†19 XII 1940)
kl. Kęsy Henryk (†6 II 1975)
br. Kielbratowski Władysław (†20 VIII 1932)
s. Kierzk Wacława (†14 IV 2006)
ks. Kietliński Henryk (†4 III 2017)
Sł. B. ks. Kilian Franciszek (†10 XI 1941)
s. Kilian Janina (†25 XII 1986)
s. Kirol Regina (†23 II 2022)
s. Kitlas Gerarda (†5 X 2015)
m. Klähr Aquina (†12 XI 1965) ☼
ks. Klaper Józef (†21 IV 2002)
s. Klekowska Mariola (†27 XII 2020)
br. Klimczyk Jan (†11 VI 1987)
ks. Klimiński Eugeniusz (†24 XII 2021)
ks. Kloc Józef (†7 II 2000)
br. Kloch Adolf (†31 I 1987)
Kluczewski Władysław (†11 V 1952)
m. Knaus Maria (†18 II 2012) ☼
ks. Kniotek Florian (†26 X 2012)
ks. Kobielus Konstanty (†18 VII 1984)
ks. Kobielus Stanisław (†3 I 2020)
ks. Kocjan Teodor (†23 III 1987)
ks. Kohl Andreas (†14 III 1925) ✺
ks. Kołodziejczyk Józef (†13 II 2004)
ks. Kończak Jan (†11 VIII 2021)
ks. Kopeć Jerzy (†6 X 2016)
ks. Korbecki Tadeusz (†9 III 2016)
ks. Kordecki Michał (†28 II 1983)
ks. Korycki Jan (†31 VII 2020)
s. Kosiedowska Kinga (†27 XI 1996)
ks. Kot Jan (†8 VII 2021)
ks. Kotlęga Józef (†18 IV 1973)
br. Kowalcze Franciszek (†28 IX 1982)
ks. Kowalczyk Jan (†18 VIII 1975) **
s. Kowalczyk Serafina (†25 IX 1945)
ks. Kowalczyk Zygmunt (†5 VII 1999)
br. Kowalski Bernard (†4 XI 1941)
ks. Kowalski Jan (†9 X 1993)
ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023)
br. Krajniewski Ludwik (†23 III 1953)
ks. Krakor Wiktor (†15 VIII 1958)
ks. Krakowski Tadeusz (†5 VII 1990)
Sł. B. br. Krawczewicz (Krawcewicz) Paweł (†11 III 1945)
ks. Krawczyk Ludwik (†20 IV 1986)
ks. Kremzer Alfons (†20 VII 1973)
ks. Kronkowski (Krąkowski) Henryk (†25 III 1964)
ks. Krupnik Emil (†4 X 2003)
Krzak Tadeusz (†15 V 1936)
ks. Krzeski Józef (†4 X 2016)
ks. Krzyszczuk Jakub (Crisou Jacques) (†23 IX 1976)
ks. Krzywoń Marek (†8 II 2006)
ks. Kubisch Karl (†27 VI 1936) *
br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023)
br. Kuczborski Leon (†4 XII 1979)
s. Kuczyńska Elżbieta (†31 III 1992)
ks. Kudłacik Jan (†18 V 2014)
ks. Kugelmann Max (†12 II 1935)
ks. Kuklok Robert (†5 V 1925) *
s. Kulas Prakseda (†6 VIII 2002)
ks. Kuraciński Stanisław (†23 II 2006)
ks. Kurek Karol (†14 XI 1949)
ks. Kusznir Bogdan (†26 VIII 2018)
br. Kwiecień Tadeusz (†28 III 1995)

L

s. Labuda Bogumiła (†31 VIII 2009)
s. Labuda Małgorzata (†15 I 2005)
s. Labuda Wincenta (†26 VII 2003)
ks. Laqua Romuald (†26 VI 1956) *
ks. Latoń Jan (†7 V 2020)
br. Legerski Stanisław (†4 IV 1942)
ks. Len Roman (†13 V 1993) **
bp Lenhof Herbert (†13 X 2017)
ks. Lesiak Józef (†22 IX 1999)
ks. Lesner Marian (†4 X 1994)
ks. Leszczyński Mieczysław (†15 V 1994)
br. Leszkowski Ambroży (†28 I 2003)
ks. Leśniak Stanisław (†24 I 1992)
s. Lewandowska Andrzeja (†30 I 1984)
ks. Liberek Władysław (†24 XII 1975)
ks. Lichy Joachim (†14 VII 1986) **
ks. Liedtke Bronisław (†26 IX 1986)
br. Lipiński Gustaw (†4 XII 1939)
br. Lipkowski Józef (†9 XII 1931)
br. Lis Stanisław (†2 VIII 1973)
ks. Lisiak Józef (†27 XI 2020)
ks. Liszewski Józef (†18 III 2020)
s. Lubczyńska Zyta (†25 VI 2007)

Ł

ks. Łukiewski Albin (†11 XII 1968)

M

s. Mach Bobola (†10 IV 1986)
s. Mach Franciszka (†6 XI 1999)
br. Maciejewski Jan (†22 IX 2000)
ks. Maćkowski Jan (†29 VIII 1952)
ks. Madej Franciszek (†16 VII 1991)
ks. Madejski Mieczysław (†27 XII 1968)
kl. Magulski Feliks (†22 VIII 1917)
ks. Maj Jerzy (†24 VI 2018)
ks. Majewski Alojzy (†12 XI 1947)
s. Malek Czesława (†8 III 1938)
ks. Malewicz Leszek (†15 I 2008)
br. Małaczek Stanisław (†27 II 1945)
ks. Margasiński Krzysztof (†24 VIII 2012)
ks. Markowski Wacław (†15 XI 1976)
ks. Marszał Stanisław (†20 X 2014) **
br. Marszałek Antoni (†1 II 1994)
ks. Martuszewski Stanisław (†31 XII 2013)
m. Massenkeil Felicitas (†24 II 1919) ☼
ks. Maślanka Józef (†6 I 2017)
ks. Mathyssek Theodor (†18 XI 1945) *
s. Matula Teresa (†1 VI 2018)
ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022)
ks. Matyka Józef (†18 IV 1995)
br. Mazurek Józef (†14 I 1980)
ks. Mącior Tomasz (†13 VII 1942)
ks. Mąkinia Franciszek (†27 XII 2014)
s. Meguin Berthilla (†9 IV 1946) ☼
ks. Melia Raffaele (†11 XI 1876)
ks. Męcikowski Alfons (†17 XII 1946)
br. Michalczyk Stanisław (†3 IX 1939)
s. Michalik Sylweria (†22 VIII 2022)
ks. Michalski Stanisław (†22 IV 2008)
ks. Michałek Tadeusz (†4 IX 1992)
br. Mielewski Jan (†9 I 1921)
ks. Mielewski Kazimierz (†8 V 1992)
ks. Mika Tadeusz (†20 V 2014)
br. Mikołajewski Ignacy (†16 VIII 1958)
ks. Mikulski Stanisław (†30 IV 1984)
s. Milewska Kazimiera (†19 VII 1981)
ks. Milewski Aleksander (†14 IX 2016)
ks. Minkus Alojzy (†17 VII 2012) **
ks. Misiak Alojzy (†22 XII 2004)
s. Misiewicz Fides (†14 X 2008)
ks. Młodawski Grzegorz (†22 XI 2020)
ks. Młyńczak Jan (†25 VII 2001)
ks. Modzelewski Zenon (†30 V 1996)
ks. Möhler Wilhelm (†9 VII 1981)
ks. Mojecki Henryk (†23 XI 2013) **
ks. Mozolewski Włodzimierz (†21 IV 2016)
ks. Mugobe Banuni Ignace (†26 VII 2021)
s. Mularz Melania (†4 IV 2002)
ks. Münz Ludwig (†14 IV 1987)
ks. Murawski Czesław (†26 IX 2016)
ks. Musiol Josef (†9 XI 1975) *
ks. Musioł Józef (†20 I 2006) **
br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022)

N

kl. N’Guetta Thiemélé Richard (†28 II 2006)
ks. Nadybał Władysław (†5 X 2012)
br. Nalborski Władysław (†27 VII 1978)
ks. Nazar Tadeusz (†24 XI 2006)
ks. Nełkowski Jan (†23 VIII 1994)
s. Neumann Jacenta (†13 X 2000)
ks. Niechoj Leon (†15 X 2011)
br. Niedziela Błażej (†5 IX 1990)
ks. Niewiarowski Stanisław (†22 XII 2012)
br. Nowak Antoni (†31 VIII 1944)
s. Nowak Custodia (†7 III 1955)
br. Nowak Gerhard (†31 III 1976) *
br. Nowak Ludwik (†14 IX 1944)
ks. Nowak Kazimierz (†14 V 2021)
s. Nowak Vita (†6 VI 1985)
ks. Nowek Tadeusz (†8 III 2024)
br. Nowotnik Marian (†9 X 2013)

O

s. Obłękowska Beata (†17 III 1994)
ks. Okręglicki Tadeusz (†24 II 2000)
br. Olczyk Stefan (†9 XI 2016)
br. Olejniczak Stanisław (†14 IX 1974)
ks. Olszewski Ignacy (†22 II 1971)
ks. Oramowski Piotr (†1 VIII 1981)
ks. Orlandi Carlo Maria (†15 XII 1895)
ks. Orlicki Stanisław (†7 II 2002)
ks. Orlikowski Stanisław (†9 X 2021)
br. Orlikowski Szczepan (†20 V 2004)
bp Orszulik Alojzy (†21 II 2019)
ks. Osmólski Edmund (†12 VII 2016)
s. Ossowska Zyta (†5 VIII 1940)
ks. Ossowski Edmund (†21 VIII 1990)
br. Ossowski Eduard (†14 I 1944) *
br. Ossowski Ignaz (†9 I 1903) *
s. Otta Agnieszka (†14 VII 2020)
kl. Owczorz Emil (†30 XII 1936) *

P

kl. Paluch Władysław (†19 VII 1934)
s. Paluchowska Angelica (†10 X 1988) ☼
s. Pałczyńska Celestyna (†6 I 1989)
ks. Pałyga Jan (†13 XII 2021)
br. Pałysa Józef (†19 VII 1987)
br. Panek Jan (†14 IV 1991)
ks. Papkała Jan (†1 XI 2009)
kl. Paprocki Jerzy (†13 VIII 1944)
ks. Parzyszek Kazimierz (†16 III 1983)
br. Paszek Waldemar (†19 III 2007)
ks. Pauliński Franciszek (†23 V 1943)
s. Pawlikowska Jadwiga (†15 III 1990)
br. Pawlikowski Franciszek (†26 III 1982)
ks. Pawłowski Bernard (†7 II 1960)
ks. Pączek Walerian (†17 VI 2001) **
Sł. B. ks. Pellowski Norbert (†15 III 1942)
br. Petka Klemens (†8 IX 1939)
br. Petruczynik Jan (†26 I 1996)
br. Pęcherek Jan (†5 VIII 1995)
ks. Pęksa Antoni (†27 IX 1997)
ks. Pęzioł Jan (†19 VII 1979)
ks. Piaskowy Stanisław (†2 VII 2002)
s. Pieńkowska Sławomira (†25 I 1971)
ks. Pietrzyk Józef (†9 III 1999) **
s. Pipowski Thekla (†24 III 1971) ☼
ks. Piskorek Eugeniusz (†9 VI 2007)
ks. Pluta Zygfryd (†10 IX 1943)
br. Płaneta Stanisław (†22 VI 1919)
ks. Pławny Antoni (†12 IV 2007)
ks. Płonka Tadeusz (†24 VIII 2018)
ks. Płoński Stanisław (†15 XI 1995)
ks. Podhalański Bogdan (†23 XI 1989) **
s. Podwórna Władysława (†8 XII 2012)
s. Polke Pia (†7 VII 1973) ☼
ks. Popiel (Popielas) Henryk (†15 II 1993)
ks. Porębski Jan (†15 X 2002)
br. Postrzednik Jan (†15 VIII 1980)
s. Powęzka Regina (†25 XI 2000)
s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021)
br. Przewoźny Tomasz (†8 IV 1961)
br. Przybylski Walenty (†17 XII 1926)
s. Przybysz Irena (†4 IX 2007)
ks. Purol Antoni (†25 III 1977) **
s. Purzycka Custodia (†11 XII 1950)
s. Puzdrowska Janisława (†27 IV 2010)
ks. Pytka Kazimierz (†5 XI 2020)

R

s. Raczoń Gaudencja (†14 II 2015)
ks. Rafacz Franciszek (†1 VI 1994)
ks. Ramusiewicz Czesław (†8 XII 1981)
ks. Ramusiewicz Józef (†9 XI 1992)
s. Raś Stanisława (†31 III 2011)
s. Rataj Majola (†6 XI 2018)
br. Regulski Bronisław (†16 IV 1942)
Sł. B. ks. Reinisch Franz (†21 VIII 1942)
ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023)
s. Rembowska Eligia (†19 V 1998)
ks. Resch Peter (†16 XII 1966)
ks. Rieg Bernhard (†5 II 1937) ✺
ks. Robak Stanisław (†14 X 1988)
ks. Rolbiecki Augustyn (†12 IV 1971)
ks. Romanowicz Jerzy (†22 VII 1992)
kl. Rother Alojzy (†10 VIII 1917)
ks. Ruchaj Roman (†2 XII 1981)
kl. Rudnik Grzegorz (†11 VII 1984)
ks. Rusin Klemens (†22 VII 2013)
ks. Rut Zygmunt (†18 X 1992)
br. Rygielski Wacław (†21 VIII 1988)
ks. Rykaczewski Tadeusz (†9 II 2021)
ks. Ryś Stanisław (†17 XII 1998)
ks. Ryś Wendelin Maciej (†7 VIII 2015)
br. Rzeźnik Piotr (†5 IX 1992)
br. Rżysko Roman (†26 VIII 1966)
br. Rżysko Stanisław (†10 XI 1963)

S - Ś

kl. Sadowski Stanisław (†11 XI 1941)
ks. Sadzik Józef (†26 VIII 1980)
br. Salamak Józef (†14 II 1962)
s. Samp Jutta (†28 X 1986)
Bł. Sanna Porcu Elisabetta (†17 II 1857)
ks. Sarnicki Stanisław (†17 VIII 2014)
br. Sawicki Jerzy (†5 VII 1975)
ks. Schmitt Johannes junior (†8 XII 1947) **
s. Schöttke Leona (†22 VIII 1990) ☼
ks. Sebold Oskar (†9 IV 1942) ✺
s. Sendecka Cherubina (†1 IV 2002)
s. Siemiradzka Serafina (†11 IV 1974)
br. Sierak Tomasz (†30 VIII 2001)
ks. Sikora Marian (†21 II 2003)
ks. Sikora Witold (†17 XI 1985)
s. Sitarz Weneranda (†24 II 2006)
s. Sitarz Władysława (†27 IV 2019)
ks. Siuda Walerian (†11 X 1953)
ks. Siwek Władysław (†24 I 1963)
ks. Skarzyński Eugeniusz (†26 VI 1999)
ks. Skolaster Hermann (†4 VIII 1968) ✺
kl. Skorodyński Stefan (†5 II 1857) *
ks. Skorżyński Marian (†15 X 1981)
ks. Skuza Czesław (†16 IX 1968)
ks. Skuza Ludwik (†16 VII 2017)
ks. Słaboszewski Stanisław (†25 XI 1931)
ks. Słomkowski Antoni (†19 II 1982)
ks. Słowik Józef (†8 I 2013) **
s. Smentoch Kryspina (†14 X 2020)
ks. Sobczyk Marian (†22 V 1998)
ks. Sobieraj Tomasz (†25 VII 1965)
s. Soból Bronisława (†23 VI 1985)
ks. Solakiewicz Leszek (†15 XI 1991) **
s. Sołtan Dignissima (†9 XI 1976)
br. Sopata Stanisław (†18 II 2002)
br. Soszyński Edmund (†30 I 1931)
Spierewka Piotr (†20 VII 1949)
ks. Stachera Kazimierz (†24 VIII 2021)
s. Stachnik Estera (†20 IX 2019)
s. Stachnik Wojciecha (†20 XI 1993)
Bł. ks. Józef Stanek (†23 IX 1944)
ks. Stankowski Marian (†7 IV 1983)
kl. Starodaj Stanisław (†16 I 1979)
ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022)
br. Statkiewicz Stephan (†25 VII 1969) *
ks. Stecz Józef (†10 III 2001)
ks. Stefanowski Jan (†31 VIII 1987)
Stefański Klemens (†10 VI 1938)
s. Stępniewska Ludwika (†5 VII 1969)
ks. Stężowski Wiesław (†6 II 1984)
ks. Stolz Wincenty (†22 VI 1969)
ks. Strauch Jan (†16 X 2012)
s. Struzik Agnieszka (†1 XI 1997)
ks. Strzelecki Marek (†7 II 2006)
ks. Styczeń Henryk (†1 VIII 2005)
ks. Stypa Stanisław (†14 III 1987)
s. Suchecka Zofia (†19 X 2020)
ks. Sumela Szczepan (Etienne) (†24 XII 2002)
ks. Suwała Stanisław (†31 X 1992)
ks. Syrek Krzysztof (†22 XII 2015)
br. Szafrański Kazimierz (†5 IV 1983)
Sł. B. ks. Szambelańczyk Jan (†2 VII 1941)
s. Szaniawska Helena (†22 VII 2019)
br. Szczeblewski Jan (†25 IX 1978)
ks. Szczepański Józef (†19 V 2023)
ks. Szczotka Franciszek (†8 III 1995)
ks. Szczotka Marian (†28 I 2023)
br. Szczygiel Johannes (†24 X 1935) ✺
ks. Szczygieł Roman (†8 I 1990)
ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020)
ks. Szmit Grzegorz (†18 VI 2013)
br. Szponar Zygmunt (†25 II 2008)
br. Szporna Wojciech (†5 X 2022)
Sł. B. ks. Szulmiński Stanisław (†27 XI 1941)
ks. Szykowski Józef (†26 VII 1945)
ks. Śleziak Łukasz (†4 XI 2015)
ks. Świerczek Franciszek (†27 V 1996)
ks. Świerkosz Józef (†20 XII 2018)
br. Święs Jan (†10 XII 1980)
br. Święs Władysław (†15 III 1971)

T

ks. Tarka Roman (†23 IX 1997) **
br. Tarnówka Franciszek (†22 XI 1943)
bp Thennatt Thomas (†14 XII 2018)
ks. Tofini Scipione (†22 I 1921)
ks. Tomaszek Eugeniusz (†18 I 1989)
ks. Treuchel Stefan (†17 III 2004)
bp Trevisan Alberto (†18 III 1998)
br. Trybuszewski Tadeusz (†22 IV 1996)
ks. Trypus Kazimierz (†24 V 2003)
ks. Turecki Józef (†28 IX 1985)
ks. Turowski Wojciech (†20 XII 1959)
s. Tymińska Gracjana (†18 VIII 2011)

U

ks. Uramowski Stanisław (†6 XI 1989)
ks. Urban Augustyn (†30 I 1989)
s. Urbanowska Władysława (†1 XII 1975)
s. Uwizeyimana Aurelie (†15 VI 2010)

V

ks. Vaccari Francesco (†20 I 1856)
Sł. B. bp Vieter Heinrich (†7 XI 1914)

W

m. Wachowska Aurelia (†23 XII 1969)
ks. Wadowski (Wardowski) Franciszek (†2 II 1987)
br. Walder Michał (†3 IV 1988)
bp Walter Konrad (†20 IX 2018)
s. Wardynszkiewicz Katarzyna (†30 IX 1988)
ks. Warzecha Julian (†12 I 2009)
s. Waszczeniuk Jadwiga (†17 XI 2018)
br. Wąsik Jan (†21 III 1942)
br. Wąsik Piotr (†23 III 2008)
m. Weiss Bonifacja (†5 VI 1909) ☼
s. Wenta Teresa (†27 VII 2022)
ks. Werochowski Augustyn (†19 II 1985)
ks. Weron Eugeniusz (†28 IV 2009)
br. Wesołowski Stanisław (†23 II 2000)
ks. Wezdeckij Witalij (†24 VIII 2019)
ks. Wędzioch Czesław (†30 IV 1982)
ks. Whitmee William (†27 III 1909)
ks. Wiater Bronisław (†19 V 1963)
ks. Wieczorek Franciszek (†7 IX 1988) **
s. Wieczorek Veritas (†10 VII 2006)
ks. Wielgosz Franciszek (†4 XI 2014)
ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023)
ks. Wierzbica Stanisław (†10 V 1977)
Wikis Jason (†27 VI 2020)
br. Wilczyński Jan (†9 X 1981)
s. Wilińska Aniela (†4 VIII 1984)
ks. Wilk Edward (†25 VI 1975)
Św. Wincenty Pallotti (†22 I 1850)
ks. Winklarz Edmund (†27 XI 1990)
ks. Wiśniewski Adam (†31 VII 1987)
ks. Witała Leon (†13 II 1982)
ks. Witkowski Ryszard (†28 X 2007)
ks. Wojak Stanisław (†6 VII 1945)
br. Wojciechowski Tadusz (†12 XII 2019)
s. Wojtach Bonita (†9 VI 2010)
s. Wojtczak Consumata (†23 IX 2017)
s. Wojtczak Urszula (†9 I 2021)
ks. Wojtyła Stanisław (†17 IV 2015)
s. Wołosewicz Wirginitas (†17 V 2020)
ks. Wołoszyk Leonard (†11 IV 2014)
s. Wójcik Wenantia (†30 III 1983)
ks. Wólczyński Józef (†12 VIII 2005)
ks. Wroński Jan (†13 VII 1998)
ks. Wróbel Józef (†3 IV 1971)
br. Wróbel Mieczysław (†18 IV 2003)
br. Wszołek Ignacy (†29 I 1964)
ks. Wycisk Anton (†25 VIII 1974) *
s. Wyrwas Józefata (†30 VI 2001)

Z

ks. Zadrożny Mirosław (†20 VI 2012)
ks. Jan Zając (†4 VII 2021)
ks. Zaleski Jacek (†11 VI 1989)
br. Zalewski Karol (†28 I 1942)
ks. Zaraza Augustyn (†27 XII 1956)
ks. Zarzycki Roman (†11 VII 2016)
ks. Zawacki Fabian (†30 III 2012)
br. Zawidzki Józef (†18 I 1993)
ks. Zawidzki Józef (†8 IX 1979)
ks. Zblewski Julian (†8 II 1990)
ks. Zbłowski Władysław (†14 VI 2000)
br. Zbrojny Franciszek (†27 VIII 1959)
ks. Zdaniewicz Witold (†14 X 2017)
s. Zdrojewska Klemensa (†22 IX 1983)
ks. Zegar Julian (†18 IX 1959)
br. Zgłobica Jan (†7 VII 2014)
br. Zieliński Józef (†12 I 2006)
br. Zieliński Stanisław (†20 VIII 1944)
ks. Ziomkowski Mieczysław (†8 VI 2005)
br. Ziółkowski Aleksander (†7 IV 1982)
s. Zmarlicka Januaria (†11 I 1983)
ks. Zubek Jan (†12 XII 2014)
br. Zwoliński Andreas (†24 VI 1900) *
br. Zwoliński Anton (†18 XI 1954) *
ks. Zyglewicz Stanisław (†4 XII 2016)
ks. Zymliński Zygmunt (†26 X 2011)

Ż

ks. Żemlok Józef (†16 III 2020)
ks. Żuchowski Alojzy (†29 XII 1994)
s. Żychlewicz Wincentyna (†23 VIII 1992)
ks. Żyto Józef (†23 XI 1966)


INDEKS ZMARŁYCH Z PODZIAŁEM NA LATA ŚMIERCI
Wybierz przedział lat, w którym nastąpiła śmierć:

1850-1900, 1901-1925, 1926-1935, 1936-1945,
1946-1955, 1956-1965, 1966-1975, 1976-1985,
1986-1995, 1996-2005, 2006-2015, 2016-2025

1850-1900

1850
Św. Wincenty Pallotti (†22 I 1850)

1856
ks. Vaccari Francesco (†20 I 1856)

1857
kl. Skorodyński Stefan (†5 II 1857) *
Bł. Sanna Porcu Elisabetta (†17 II 1857)

1876
ks. Melia Raffaele (†11 XI 1876)

1877
ks. Auconi Ignazio (†3 II 1877)

1889
ks. Faà di Bruno Giuseppe (†18 IV 1889)

1895
ks. Orlandi Carlo Maria (†15 XII 1895)

1900
br. Zwoliński Andreas (†24 VI 1900) *

1901-1925

1903
br. Ossowski Ignaz (†9 I 1903) *

1909
ks. Whitmee William (†27 III 1909)
m. Weiss Bonifacja (†5 VI 1909) ☼

1914
Sł. B. bp Vieter Heinrich (†7 XI 1914)

1915
ks. Bannin Joseph (†24 I 1915)
br. Forycki Antoni (†6 III 1915)

1917
kl. Rother Alojzy (†10 VIII 1917)
kl. Magulski Feliks (†22 VIII 1917)

1918
Sł. B. Engling Josef (†4 X 1918)

1919
m. Massenkeil Felicitas (†24 II 1919) ☼
br. Płaneta Stanisław (†22 VI 1919)

1921
br. Mielewski Jan (†9 I 1921)
ks. Tofini Scipione (†22 I 1921)
br. Janz Jan (†25 V 1921)

1922
ks. Hübner Alojzy (†2 V 1922)

1923
ks. Baszanowski Ignacy (†15 XII 1923)

1925
br. Gorczyca Władysław (†20 II 1925)
ks. Kohl Andreas (†14 III 1925) ✺
kl. Duda Aleksy (†24 III 1925)
ks. Kuklok Robert (†5 V 1925) *

1926-1935

1926
br. Jężak Julian (†28 V 1926)
br. Przybylski Walenty (†17 XII 1926)

1927
br. Grabicki Leon (†2 VI 1927)
ks. Gissler Karl (†14 VIII 1927)

1930
br. Domański Telesfor (†22 II 1930)

1931
br. Soszyński Edmund (†30 I 1931)
ks. Buchwald Kazimierz (†25 IV 1931)
ks. Słaboszewski Stanisław (†25 XI 1931)
br. Lipkowski Józef (†9 XII 1931)

1932
br. Kielbratowski Władysław (†20 VIII 1932)

1933
ks. Jost Josef (†25 III 1933) ✺
br. Degen Vitus (†10 IX 1933) ✺

1934
ks. Grote Heinrich (†8 III 1934) ✺
kl. Paluch Władysław (†19 VII 1934)

1935
ks. Kugelmann Max (†12 II 1935)
br. Jenne Hermann (†31 VIII 1935) ✺
br. Szczygiel Johannes (†24 X 1935) ✺

1936-1945

1936
s. Gehrmann Edith (†4 II 1936) ☼
Krzak Tadeusz (†15 V 1936)
ks. Kubisch Karl (†27 VI 1936) *
kl. Owczorz Emil (†30 XII 1936) *

1937
br. Faltin Josef (†8 I 1937) ✺
ks. Rieg Bernhard (†5 II 1937) ✺

1938
s. Malek Czesława (†8 III 1938)
Stefański Klemens (†10 VI 1938)


1939
br. Michalczyk Stanisław (†3 IX 1939)
br. Petka Klemens (†8 IX 1939)
kl. Burzyński Władysław (†18 IX 1939)
ks. Codro Józef (†12 XI 1939)
br. Chaciński Franciszek (†14 XI 1939)
br. Lipiński Gustaw (†4 XII 1939)

1940
s. Ossowska Zyta (†5 VIII 1940)
br. Kępka Jan (†19 XII 1940)

1941
Sł. B. ks. Szambelańczyk Jan (†2 VII 1941)
br. Bochenek Piotr (†8 VIII 1941)
Bł. ks. Józef Jankowski (†16 X 1941)
br. Kowalski Bernard (†4 XI 1941)
Sł. B. ks. Kilian Franciszek (†10 XI 1941)
kl. Sadowski Stanisław (†11 XI 1941)
Sł. B. ks. Szulmiński Stanisław (†27 XI 1941)

1942
br. Zalewski Karol (†28 I 1942)
Sł. B. ks. Pellowski Norbert (†15 III 1942)
br. Wąsik Jan (†21 III 1942)
br. Legerski Stanisław (†4 IV 1942)
ks. Sebold Oskar (†9 IV 1942) ✺
br. Regulski Bronisław (†16 IV 1942)
Sł. B. ks. Bryja Franciszek (†4 V 1942)
ks. Mącior Tomasz (†13 VII 1942)
ks. Jarząb Józef (†23 VII 1942)
Sł. B. ks. Reinisch Franz (†21 VIII 1942)
ks. Gracz Szczepan (†11 XI 1942)
br. Kaczmarczyk Antoni (†28 XII 1942?)

1943
ks. Pauliński Franciszek (†23 V 1943)
ks. Pluta Zygfryd (†10 IX 1943)
s. Gałka Katarzyna (†24 X 1943)
br. Tarnówka Franciszek (†22 XI 1943)
ks. Kamiński Bolesław (†31 XII 1943) **

1944
br. Ossowski Eduard (†14 I 1944) *
s. Brenner Maura (†14 II 1944) ☼
kl. Paprocki Jerzy (†13 VIII 1944)
ks. Dardziński Rajmund (†20 VIII 1944)
br. Zieliński Stanisław (†20 VIII 1944)
br. Nowak Antoni (†31 VIII 1944)
br. Nowak Ludwik (†14 IX 1944)
Bł. ks. Józef Stanek (†23 IX 1944)

1945
br. Jażdżewski Franciszek (†13 II 1945)
Bł. ks. Henkes Richard (†22 II 1945)
br. Małaczek Stanisław (†27 II 1945)
Sł. B. br. Krawczewicz (Krawcewicz) Paweł (†11 III 1945)
ks. Wojak Stanisław (†6 VII 1945)
ks. Szykowski Józef (†26 VII 1945)
s. Kowalczyk Serafina (†25 IX 1945)
ks. Mathyssek Theodor (†18 XI 1945) *

1946-1955

1946
s. Meguin Berthilla (†9 IV 1946) ☼
ks. Męcikowski Alfons (†17 XII 1946)

1947
ks. Majewski Alojzy (†12 XI 1947)
ks. Schmitt Johannes junior (†8 XII 1947) **

1949
Spierewka Piotr (†20 VII 1949)
s. Grabowska Maria (†17 X 1949)
ks. Kurek Karol (†14 XI 1949)

1950
s. Purzycka Custodia (†11 XII 1950)

1951
bp Hennemann Franziskus Xaver (†17 I 1951)
Durek Wojciech (†27 VI 1951)

1952
Kluczewski Władysław (†11 V 1952)
ks. Maćkowski Jan (†29 VIII 1952)

1953
br. Krajniewski Ludwik (†23 III 1953)
ks. Cieślak Leon (†15 VIII 1953)
ks. Siuda Walerian (†11 X 1953)

1954
ks. Grimme Max (†26 III 1954) ✺
br. Zwoliński Anton (†18 XI 1954) *

1955
s. Nowak Custodia (†7 III 1955)
kl. Choromański Henryk (†1 VIII 1955)

1956-1965

1956
ks. Hanowski Anton (†3 I 1956) *
ks. Cardi Giacinto (†19 V 1956)
ks. Laqua Romuald (†26 VI 1956) *
ks. Zaraza Augustyn (†27 XII 1956)

1957
br. Gabriel Joseph (†25 II 1957) *

1958
ks. Krakor Wiktor (†15 VIII 1958)
br. Mikołajewski Ignacy (†16 VIII 1958)

1959
br. Zbrojny Franciszek (†27 VIII 1959)
ks. Zegar Julian (†18 IX 1959)
br. Głowacki Jakub (†25 XI 1959)
ks. Turowski Wojciech (†20 XII 1959)

1960
ks. Pawłowski Bernard (†7 II 1960)

1961
br. Chowaniec Alojzy (†4 III 1961)
ks. Czubek Władysław (†8 III 1961)
br. Przewoźny Tomasz (†8 IV 1961)

1962
br. Salamak Józef (†14 II 1962)

1963
ks. Siwek Władysław (†24 I 1963)
ks. Wiater Bronisław (†19 V 1963)
br. Gatka Antoni (†26 IX 1963)
br. Rżysko Stanisław (†10 XI 1963)
br. Gołębiowski Stanisław (†23 XI 1963)

1964
br. Wszołek Ignacy (†29 I 1964)
ks. Kronkowski (Krąkowski) Henryk (†25 III 1964)
br. Derda Leon (†27 XII 1964)

1965
ks. Sobieraj Tomasz (†25 VII 1965)
m. Klähr Aquina (†12 XI 1965) ☼

1966-1975

1966
br. Chytry Franciszek (†16 I 1966)
ks. Baumgart Władysław (†22 VI 1966)
br. Rżysko Roman (†26 VIII 1966)
ks. Żyto Józef (†23 XI 1966)
ks. Resch Peter (†16 XII 1966)

1967
ks. Bogdan Józef (†17 II 1967)

1968
ks. Hoffmann Karl (†22 II 1968)
br. Ciernia Robert (†7 VI 1968) *
ks. Skolaster Hermann (†4 VIII 1968) ✺
Sł. B. ks. Kentenich Josef (†15 IX 1968)
ks. Skuza Czesław (†16 IX 1968)
ks. Łukiewski Albin (†11 XII 1968)
br. Góraj Stanisław (†21 XII 1968)
ks. Madejski Mieczysław (†27 XII 1968)

1969
ks. Stolz Wincenty (†22 VI 1969)
br. Statkiewicz Stephan (†25 VII 1969) *
s. Stępniewska Ludwika (†5 VII 1969)
m. Heep Cäcilia (†6 X 1969) ☼
m. Wachowska Aurelia (†23 XII 1969)

 1970
bp Hippel Bruno August (†7 XI 1970)
ks. Broda Paulo (†23 XI 1970) *

 1971
s. Pieńkowska Sławomira (†25 I 1971)
s. Pipowski Thekla (†24 III 1971) ☼
ks. Olszewski Ignacy (†22 II 1971)
br. Święs Władysław (†15 III 1971)
ks. Wróbel Józef (†3 IV 1971)
ks. Czapla Stanisław (†7 IV 1971)
ks. Rolbiecki Augustyn (†12 IV 1971)

1973
ks. Kotlęga Józef (†18 IV 1973)
s. Polke Pia (†7 VII 1973) ☼
ks. Kremzer Alfons (†20 VII 1973)
br. Lis Stanisław (†2 VIII 1973)
br. Gregorowicz Zygmunt (†26 XII 1973)

1974
ks. Jaworski Stanisław (†4 I 1974)
s. Gąsowska Jubilata (†11 I 1974)
s. Siemiradzka Serafina (†11 IV 1974)
ks. Wycisk Anton (†25 VIII 1974) *
br. Olejniczak Stanisław (†14 IX 1974)

1975
kl. Kęsy Henryk (†6 II 1975)
ks. Bartkowiak Wiktor (†10 V 1975)
ks. Wilk Edward (†25 VI 1975)
br. Sawicki Jerzy (†5 VII 1975)
ks. Kowalczyk Jan (†18 VIII 1975) **
ks. Musiol Josef (†9 XI 1975) *
s. Urbanowska Władysława (†1 XII 1975)
ks. Liberek Władysław (†24 XII 1975)

1976-1985

1976
br. Nowak Gerhard (†31 III 1976) *
s. Gnerowicz Bogusława (†2 VIII 1976)
ks. Krzyszczuk Jakub (Crisou Jacques) (†23 IX 1976)
s. Jelińska Gabriela (†24 IX 1976)
s. Sołtan Dignissima (†9 XI 1976)
ks. Markowski Wacław (†15 XI 1976)

1977
ks. Purol Antoni (†25 III 1977) **
ks. Wierzbica Stanisław (†10 V 1977)
ks. Bajda Stefan (†4 X 1977)

1978
s. Gliszczyńska Otylia (†24 I 1978)
br. Kędzierski Stanisław (†15 VII 1978)
ks. Bielski Tomasz (†20 VII 1978)
br. Nalborski Władysław (†27 VII 1978)
ks. Gorman Nicholas (†29 VIII 1978)
br. Szczeblewski Jan (†25 IX 1978)
ks. Granatowicz Piotr (†17 XI 1978)
ks. Jurkiewicz Cezary (†31 XII 1978?)

1979
kl. Starodaj Stanisław (†16 I 1979)
ks. Pęzioł Jan (†19 VII 1979)
ks. Zawidzki Józef (†8 IX 1979)
br. Kuczborski Leon (†4 XII 1979)

1980
br. Mazurek Józef (†14 I 1980)
ks. Bobrowski Franciszek (†14 III 1980)
br. Postrzednik Jan (†15 VIII 1980)
ks. Sadzik Józef (†26 VIII 1980)
s. Idaszak Amabilis (†19 XI 1980)
br. Kaczmarczyk Roman (†28 XI 1980)
br. Święs Jan (†10 XII 1980)

1981
ks. Degenhardt Peter (†29 I 1981) ✺
ks. Jażdżewski Józef (†7 VI 1981)
ks. Chudziński Józef (†4 VII 1981)
ks. Möhler Wilhelm (†9 VII 1981)
ks. Bogdanski Augustine (†16 VII 1981) *
ks. Dausmann Ruprecht (†17 VII 1981) ✺
s. Milewska Kazimiera (†19 VII 1981)
ks. Oramowski Piotr (†1 VIII 1981)
ks. Feldo Eugeniusz (†7 IX 1981)
br. Wilczyński Jan (†9 X 1981)
ks. Skorżyński Marian (†15 X 1981)
ks. Ruchaj Roman (†2 XII 1981)
ks. Ramusiewicz Czesław (†8 XII 1981)

1982
ks. Witała Leon (†13 II 1982)
ks. Słomkowski Antoni (†19 II 1982)
br. Pawlikowski Franciszek (†26 III 1982)
br. Ziółkowski Aleksander (†7 IV 1982)
ks. Wędzioch Czesław (†30 IV 1982)
ks. Arendt Alojzy (†26 VI 1982)
ks. Hassa Alojzy (†11 VII 1982)
br. Kowalcze Franciszek (†28 IX 1982)
br. Bieliński Dawid (†18 X 1982)

1983
s. Zmarlicka Januaria (†11 I 1983)
ks. Kordecki Michał (†28 II 1983)
s. Juda Rosa (†2 III 1983) ☼
ks. Parzyszek Kazimierz (†16 III 1983)
s. Wójcik Wenantia (†30 III 1983)
br. Szafrański Kazimierz (†5 IV 1983)
ks. Stankowski Marian (†7 IV 1983)
br. Ciepielewski Bronisław (†29 IV 1983)
br. Błeński Paweł (†14 VII 1983)
br. Dudek Józef (†3 VIII 1983)
br. Forycki Ignacy (†5 VIII 1983)
s. Zdrojewska Klemensa (†22 IX 1983)
br. Duda Andrzej (†28 IX 1983)
br. Grobel Wojciech (†9 X 1983)

1984
s. Lewandowska Andrzeja (†30 I 1984)
ks. Stężowski Wiesław (†6 II 1984)
ks. Mikulski Stanisław (†30 IV 1984)
ks. Bemke Leon (†25 V 1984)
kl. Rudnik Grzegorz (†11 VII 1984)
ks. Kobielus Konstanty (†18 VII 1984)
s. Wilińska Aniela (†4 VIII 1984)

1985
s. Bławat Celina (†19 II 1985)
ks. Werochowski Augustyn (†19 II 1985)
br. Kamiński Władysław (†11 V 1985)
s. Nowak Vita (†6 VI 1985)
s. Soból Bronisława (†23 VI 1985)
br. Bieś Stanisław (†12 VIII 1985)
ks. Bagiński Józef (†28 IX 1985)
ks. Turecki Józef (†28 IX 1985)
ks. Sikora Witold (†17 XI 1985)

1986-1995

1986
ks. Jabłoński Ignacy (†8 II 1986)
s. Mach Bobola (†10 IV 1986)
ks. Krawczyk Ludwik (†20 IV 1986)
ks. Lichy Joachim (†14 VII 1986) **
ks. Liedtke Bronisław (†26 IX 1986)
br. Kawecki Lucjan (†7 X 1986)
s. Samp Jutta (†28 X 1986)
s. Kilian Janina (†25 XII 1986)

1987
br. Kloch Adolf (†31 I 1987)
ks. Wadowski (Wardowski) Franciszek (†2 II 1987)
br. Anbild Wiktor (†5 III 1987)
ks. Stypa Stanisław (†14 III 1987)
ks. Kocjan Teodor (†23 III 1987)
ks. Münz Ludwig (†14 IV 1987)
ks. Drwal Franciszek (†8 VI 1987)
br. Klimczyk Jan (†11 VI 1987)
br. Pałysa Józef (†19 VII 1987)
ks. Wiśniewski Adam (†31 VII 1987)
ks. Stefanowski Jan (†31 VIII 1987)

1988
ks. Broda Ludwik (†21 II 1988)
br. Walder Michał (†3 IV 1988)
br. Bik Jan (†2 V 1988)
ks. Drews Paweł (†3 VII 1988)
br. Rygielski Wacław (†21 VIII 1988)
ks. Wieczorek Franciszek (†7 IX 1988) **
ks. Ciastoń Ignacy (†25 IX 1988)
s. Wardynszkiewicz Katarzyna (†30 IX 1988)
s. Paluchowska Angelica (†10 X 1988) ☼
ks. Robak Stanisław (†14 X 1988)
br. Kasprzak Piotr (†15 XII 1988)

1989
s. Pałczyńska Celestyna (†6 I 1989)
ks. Tomaszek Eugeniusz (†18 I 1989)
br. Frymark Franciszek (†24 I 1989)
ks. Urban Augustyn (†30 I 1989)
ks. Zaleski Jacek (†11 VI 1989)
s. Chrzanowska Krystyna (†17 VI 1989)
br. Ciesielka Franciszek (†23 IX 1989)
ks. Hadziewicz Witold (†3 XI 1989)
ks. Uramowski Stanisław (†6 XI 1989)
ks. Podhalański Bogdan (†23 XI 1989) **

1990
ks. Hereśniak Stanisław (†8 I 1990)
ks. Szczygieł Roman (†8 I 1990)
ks. Zblewski Julian (†8 II 1990)
s. Pawlikowska Jadwiga (†15 III 1990)
br. Górowicz Józef (†29 VI 1990)
ks. Krakowski Tadeusz (†5 VII 1990)
ks. Dynarski Kazimierz (†12 VII 1990)
ks. Kapcia Jan (†6 VIII 1990) **
ks. Ossowski Edmund (†21 VIII 1990)
s. Schöttke Leona (†22 VIII 1990) ☼
br. Niedziela Błażej (†5 IX 1990)
ks. Winklarz Edmund (†27 XI 1990)

1991
br. Panek Jan (†14 IV 1991)
ks. Forycki Leon (†2 VI 1991)
ks. Madej Franciszek (†16 VII 1991)
ks. Jera Jerzy (†18 IX 1991)
s. Bigus Paulina (†22 IX 1991)
ks. Ciastoń Władysław (†24 X 1991)
ks. Solakiewicz Leszek (†15 XI 1991) **

1992
ks. Leśniak Stanisław (†24 I 1992)
s. Kuczyńska Elżbieta (†31 III 1992)
ks. Mielewski Kazimierz (†8 V 1992)
ks. Homa Ludwik (†28 VI 1992)
ks. Romanowicz Jerzy (†22 VII 1992)
s. Żychlewicz Wincentyna (†23 VIII 1992)
ks. Michałek Tadeusz (†4 IX 1992)
br. Rzeźnik Piotr (†5 IX 1992)
s. Adamczak Dorota (†18 X 1992)
ks. Rut Zygmunt (†18 X 1992)
ks. Suwała Stanisław (†31 X 1992)
ks. Ramusiewicz Józef (†9 XI 1992)
ks. Dąbrowski Józef (†27 XII 1992)

1993
br. Zawidzki Józef (†18 I 1993)
ks. Popiel (Popielas) Henryk (†15 II 1993)
s. Glamowska Józefa (†19 IV 1993)
ks. Len Roman (†13 V 1993) **
s. Fobke Grzegorza (†15 VII 1993)
ks. Kowalski Jan (†9 X 1993)
s. Stachnik Wojciecha (†20 XI 1993)
ks. Gliński Tadeusz (†21 XI 1993)

1994
br. Marszałek Antoni (†1 II 1994)
s. Obłękowska Beata (†17 III 1994)
br. Cichowski Franciszek (†26 III 1994)
ks. Dziura Henryk (†2 IV 1994)
ks. Leszczyński Mieczysław (†15 V 1994)
ks. Rafacz Franciszek (†1 VI 1994)
kl. Ambrosewicz Dominik Paweł (†24 VII 1994)
ks. Nełkowski Jan (†23 VIII 1994)
ks. Lesner Marian (†4 X 1994)
s. Hirsch Stanisława (†6 X 1994)
ks. Jakubczyk Jacek (†13 XI 1994)
ks. Bajor Leszek (†26 XII 1994)
ks. Żuchowski Alojzy (†29 XII 1994)

1995
ks. Faber Ferdynand (†13 II 1995)
ks. Szczotka Franciszek (†8 III 1995)
br. Kwiecień Tadeusz (†28 III 1995)
ks. Matyka Józef (†18 IV 1995)
s. Falke Meinolfa (†29 VI 1995) ☼
br. Pęcherek Jan (†5 VIII 1995)
m. Bielawa Zygmunta (†6 IX 1995)
ks. Płoński Stanisław (†15 XI 1995)

1996-2005

1996
br. Petruczynik Jan (†26 I 1996)
ks. Chamier-Gliszczyński Leon (†22 III 1996) **
br. Trybuszewski Tadeusz (†22 IV 1996)
ks. Świerczek Franciszek (†27 V 1996)
ks. Modzelewski Zenon (†30 V 1996)
s. Kosiedowska Kinga (†27 XI 1996)
ks. Baumgart Bernard (†25 XII 1996)

1997
br. Gibała Stanisław (†14 IX 1997)
Ks. Tarka Roman (†23 IX 1997) **
ks. Pęksa Antoni (†27 IX 1997)
s. Struzik Agnieszka (†1 XI 1997)
br. Beczała Karol (†4 XI 1997)

1998
br. Całka Antoni (†26 I 1998)
bp Trevisan Alberto (†18 III 1998)
s. Rembowska Eligia (†19 V 1998)
ks. Sobczyk Marian (†22 V 1998)
ks. Wroński Jan (†13 VII 1998)
s. Horaczy Alojza (†11 IX 1998)
ks. Grimme Johannes (†25 X 1998) ✺
ks. Ryś Stanisław (†17 XII 1998)

1999
ks. Pietrzyk Józef (†9 III 1999) **
ks. Hańderek Antoni (†27 IV 1999)
ks. Skarzyński Eugeniusz (†26 VI 1999)
ks. Kowalczyk Zygmunt (†5 VII 1999)
ks. Chmielorz Henryk (†20 VII 1999)
s. Gibas Hozjana (†27 VII 1999)
ks. Juritsch Martin (†4 VIII 1999)
ks. Lesiak Józef (†22 IX 1999)
s. Mach Franciszka (†6 XI 1999)

2000
ks. Kloc Józef (†7 II 2000)
br. Wesołowski Stanisław (†23 II 2000)
ks. Okręglicki Tadeusz (†24 II 2000)
s. Bryk Euzebia (†4 III 2000)
ks. Zbłowski Władysław (†14 VI 2000)
br. Maciejewski Jan (†22 IX 2000)
s. Bielińska Wanda (†3 X 2000)
s. Neumann Jacenta (†13 X 2000)
s. Powęzka Regina (†25 XI 2000)

2001
s. Broniewska Grażyna (†15 I 2001)
ks. Stecz Józef (†10 III 2001)
ks. Bartos Marian (†6 V 2001)
ks. Karbownik Ryszard (†11 VI 2001)
ks. Pączek Walerian (†17 VI 2001) **
s. Wyrwas Józefata (†30 VI 2001)
ks. Młyńczak Jan (†25 VII 2001)
br. Sierak Tomasz (†30 VIII 2001)
ks. Cholewa Stanisław (†14 IX 2001)
s. Jędo Józefa (†22 X 2001)

2002
ks. Orlicki Stanisław (†7 II 2002)
br. Sopata Stanisław (†18 II 2002)
s. Choszcz Daniela (†1 III 2002)
s. Gumna Jolanta (†21 III 2002)
br. Całka Tomasz (†25 III 2002)
s. Sendecka Cherubina (†1 IV 2002)
s. Mularz Melania (†4 IV 2002)
ks. Klaper Józef (†21 IV 2002)
ks. Piaskowy Stanisław (†2 VII 2002)
s. Kulas Prakseda (†6 VIII 2002)
ks. Dutkiewicz Eugeniusz (†11 IX 2002)
ks. Porębski Jan (†15 X 2002)
ks. Sumela Szczepan (Etienne) (†24 XII 2002)
ks. Cieślak Ignacy (†28 XII 2002)

2003
s. Ambroży Tadeusza (†13 I 2003)
br. Leszkowski Ambroży (†28 I 2003)
s. Hebel Elżbieta (†30 I 2003)
ks. Cegiełka Franciszek (†10 II 2003)
ks. Sikora Marian (†21 II 2003)
br. Wróbel Mieczysław (†18 IV 2003)
ks. Trypus Kazimierz (†24 V 2003)
ks. Gal Franciszek (†19 VI 2003) **
s. Autuch Helena (†8 VII 2003)
s. Labuda Wincenta (†26 VII 2003)
ks. Boniewicz Bogdan (†7 VIII 2003)
br. Bąkowski Leon (†11 IX 2003)
ks. Krupnik Emil (†4 X 2003)
ks. Cabała Henryk (†2 XI 2003)
ks. Darznik Andrzej (†10 XII 2003)

2004
s. Bieniaszewska Łucja (†16 I 2004)
s. Frenkiel Ekspedyta (†4 II 2004)
ks. Kołodziejczyk Józef (†13 II 2004)
ks. Treuchel Stefan (†17 III 2004)
s. Buszyńska Marianna (†4 IV 2004)
br. Figier Alojzy (†7 IV 2004) **
s. Dobkowska Zbigniewa (†16 IV 2004)
br. Orlikowski Szczepan (†20 V 2004)
ks. Kaźmierczak Stanisław (†26 VII 2004) **
ks. Dębkowski Antoni (†28 X 2004)
s. Kaczykowska Jadwiga (†13 XI 2004)
br. Jank Franciszek (†22 XII 2004)
ks. Misiak Alojzy (†22 XII 2004)

2005
s. Labuda Małgorzata (†15 I 2005)
ks. Dyl Janusz (†20 II 2005)
ks. Herkt Henryk (†21 IV 2005)
ks. Ziomkowski Mieczysław (†8 VI 2005)
ks. Chełkowski Andrzej (†1 VII 2005)
ks. Styczeń Henryk (†1 VIII 2005)
ks. Wólczyński Józef (†12 VIII 2005)
s. Dorszyńska Czesława (†27 VIII 2005)
ks. Barcikowski Szczepan (†21 IX 2005)
ks. Kania Franciszek (†2 XI 2005)

2006-2015

2006
br. Zieliński Józef (†12 I 2006)
ks. Musioł Józef (†20 I 2006) **
ks. Strzelecki Marek (†7 II 2006)
ks. Krzywoń Marek (†8 II 2006)
ks. Kuraciński Stanisław (†23 II 2006)
s. Sitarz Weneranda (†24 II 2006)
kl. N’Guetta Thiemélé Richard (†28 II 2006)
s. Kierzk Wacława (†14 IV 2006)
ks. Boniewicz Edmund (†7 V 2006)
s. Wieczorek Veritas (†10 VII 2006)
ks. Nazar Tadeusz (†24 XI 2006)

2007
br. Paszek Waldemar (†19 III 2007)
ks. Pławny Antoni (†12 IV 2007)
ks. Drozdek Mirosław (†25 V 2007)
ks. Piskorek Eugeniusz (†9 VI 2007)
s. Lubczyńska Zyta (†25 VI 2007)
s. Przybysz Irena (†4 IX 2007)
s. Buchwald Paula (†9 X 2007)
ks. Witkowski Ryszard (†28 X 2007)

2008
ks. Malewicz Leszek (†15 I 2008)
ks. Jaroch Antoni (†16 II 2008)
br. Szponar Zygmunt (†25 II 2008)
s. Kempkes Norberta (†28 II 2008) ☼
br. Wąsik Piotr (†23 III 2008)
ks. Michalski Stanisław (†22 IV 2008)
ks. Janik Jan (†1 VI 2008)
ks. Bogdan Franciszek (†9 IX 2008)
s. Misiewicz Fides (†14 X 2008)
ks. Gawryło Stanisław (†22 XI 2008)
ks. Jacaszek Kazimierz (†28 XI 2008)
s. Garlikowska Ewencja (†27 XII 2008)

2009
ks. Warzecha Julian (†12 I 2009)
ks. Weron Eugeniusz (†28 IV 2009)
s. Jugo Helena (†1 V 2009)
s. Autrieb Luminata (†6 VIII 2009)
s. Labuda Bogumiła (†31 VIII 2009)
br. Borowski Michał Franciszek (†10 IX 2009)
ks. Papkała Jan (†1 XI 2009)

2010
ks. Bajgrowicz Ludwik (†3 I 2010)
ks. Balter Lucjan (†16 II 2010)
s. Puzdrowska Janisława (†27 IV 2010)
br. Breza Jan (†26 V 2010)
s. Wojtach Bonita (†9 VI 2010)
s. Uwizeyimana Aurelie (†15 VI 2010)
ks. Janik Stanisław (†11 XI 2010)
ks. Haguminshuti Boniface (†16 XI 2010)
ks. Czulak Tadeusz (†5 XII 2010)

2011
ks. Curzydło Ignacy (†27 II 2011)
s. Raś Stanisława (†31 III 2011)
ks. Jędraszek Jan (†8 IV 2011)
ks. Dąbski Leon (†24 IV 2011)
ks. Gołuński Józef (†3 V 2011)
ks. Dobski Jan (†3 VI 2011)
ks. Forycki Roman (†25 VI 2011)
s. Gołębiowska Julitta (†11 VII 2011)
s. Ciecierska Aleksandra (†25 VII 2011)
s. Tymińska Gracjana (†18 VIII 2011)
ks. Niechoj Leon (†15 X 2011)
ks. Zymliński Zygmunt (†26 X 2011)

2012
ks. Bilik Jacek (†2 I 2012)
m. Knaus Maria (†18 II 2012) ☼
ks. Zawacki Fabian (†30 III 2012)
ks. Zadrożny Mirosław (†20 VI 2012)
ks. Minkus Alojzy (†17 VII 2012) **
s. Adamczak Wiktoria (†7 VIII 2012)
ks. Margasiński Krzysztof (†24 VIII 2012)
ks. Jojczyk Stanisław (†4 IX 2012)
ks. Nadybał Władysław (†5 X 2012)
ks. Strauch Jan (†16 X 2012)
ks. Kniotek Florian (†26 X 2012)
s. Podwórna Władysława (†8 XII 2012)
ks. Niewiarowski Stanisław (†22 XII 2012)

2013
ks. Słowik Józef (†8 I 2013) **
ks. Grela Henryk (†7 II 2013)
ks. Szmit Grzegorz (†18 VI 2013)
ks. Baranowski Marian (†21 VII 2013) **
ks. Rusin Klemens (†22 VII 2013)
br. Nowotnik Marian (†9 X 2013)
ks. Mojecki Henryk (†23 XI 2013) **
ks. Martuszewski Stanisław (†31 XII 2013)

2014
s. Cymanowska Mirona (†6 IV 2014)
ks. Wołoszyk Leonard (†11 IV 2014)
ks. Kudłacik Jan (†18 V 2014)
ks. Mika Tadeusz (†20 V 2014)
br. Gawryś Bolesław (†22 VI 2014)
br. Zgłobica Jan (†7 VII 2014)
ks. Sarnicki Stanisław (†17 VIII 2014)
ks. Dąbrowski Józef junior (†16 X 2014)
ks. Marszał Stanisław (†20 X 2014) **
ks. Gwarek Lesław (†23 X 2014)
ks. Wielgosz Franciszek (†4 XI 2014)
ks. Zubek Jan (†12 XII 2014)
ks. Mąkinia Franciszek (†27 XII 2014)

2015
s. Bilicka Judyta (†2 I 2015)
s. Jurek Kazimiera (†22 I 2015)
s. Raczoń Gaudencja (†14 II 2015)
ks. Wojtyła Stanisław (†17 IV 2015)
ks. Ryś Wendelin Maciej (†7 VIII 2015)
ks. Folejewski Feliks (†22 IX 2015)
s. Kitlas Gerarda (†5 X 2015)
ks. Śleziak Łukasz (†4 XI 2015)
ks. Herlender Czesław (†11 XII 2015)
ks. Syrek Krzysztof (†22 XII 2015)
ks. Ciupa Łukasz (†29 XII 2015)

2016-2025

2016
ks. Korbecki Tadeusz (†9 III 2016)
ks. Mozolewski Włodzimierz (†21 IV 2016)
ks. Zarzycki Roman (†11 VII 2016)
o. Jekiełek Wincenty (†12 VII 2016) **
ks. Osmólski Edmund (†12 VII 2016)
ks. Milewski Aleksander (†14 IX 2016)
ks. Murawski Czesław (†26 IX 2016)
ks. Krzeski Józef (†4 X 2016)
ks. Kopeć Jerzy (†6 X 2016)
br. Olczyk Stefan (†9 XI 2016)
ks. Zyglewicz Stanisław (†4 XII 2016)

2017
ks. Maślanka Józef (†6 I 2017)
ks. Czerwonka Piotr (†9 II 2017)
ks. Kietliński Henryk (†4 III 2017)
ks. Baraniecki Jan (†4 V 2017)
ks. Dziczek Marian (†27 VI 2017)
ks. Skuza Ludwik (†16 VII 2017)
ks. Dusza Stefan (†21 IX 2017)
s. Wojtczak Consumata (†23 IX 2017)
bp Lenhof Herbert (†13 X 2017)
ks. Zdaniewicz Witold (†14 X 2017)

2018
s. Joniec Speransa (†11 II 2018)
s. Matula Teresa (†1 VI 2018)
ks. Maj Jerzy (†24 VI 2018)
br. Bandoszek Jan (†28 VII 2018)
ks. Płonka Tadeusz (†24 VIII 2018)
ks. Kusznir Bogdan (†26 VIII 2018)
bp Walter Konrad (†20 IX 2018)
s. Rataj Majola (†6 XI 2018)
s. Waszczeniuk Jadwiga (†17 XI 2018)
bp Thennatt Thomas (†14 XII 2018)
ks. Świerkosz Józef (†20 XII 2018)
ks. Biernacki Andrzej (†23 XII 2018)

2019
bp Orszulik Alojzy (†21 II 2019)
s. Sitarz Władysława (†27 IV 2019)
s. Szaniawska Helena (†22 VII 2019)
ks. Wezdeckij Witalij (†24 VIII 2019)
s. Gumul Martyna (†9 IX 2019)
s. Stachnik Estera (†20 IX 2019)
ks. Czulak Kazimierz (†29 IX 2019)
br. Wojciechowski Tadusz (†12 XII 2019)

2020
ks. Kobielus Stanisław (†3 I 2020)
br. Cuper Jan (†18 II 2020)
ks. Żemlok Józef (†16 III 2020)
ks. Liszewski Józef (†18 III 2020)
ks. Kantor Wiesław (†5 V 2020)
ks. Latoń Jan (†7 V 2020)
s. Wołosewicz Wirginitas (†17 V 2020)
s. Hetnał Maria (†14 VI 2020)
Wikis Jason (†27 VI 2020)
s. Otta Agnieszka (†14 VII 2020)
ks. Korycki Jan (†31 VII 2020)
ks. Szewczul Jerzy (†6 X 2020)
s. Smentoch Kryspina (†14 X 2020)
s. Suchecka Zofia (†19 X 2020)
ks. Domagała Stefan (†24 X 2020)
ks. Dragiel Mirosław (†30 X 2020)
ks. Pytka Kazimierz (†5 XI 2020)
ks. Domański Ryszard (†10 XI 2020)
ks. Młodawski Grzegorz (†22 XI 2020)
ks. Lisiak Józef (†27 XI 2020)
s. Klekowska Mariola (†27 XII 2020)
ks. Dzwonkowski Roman (†30 XII 2020)

2021
s. Wojtczak Urszula (†9 I 2021)
ks. Błaszczak Jerzy (†15 I 2021)
ks. Rykaczewski Tadeusz (†9 II 2021)
ks. Daniel Edward (†17 IV 2021)
ks. Czulak Antoni (†23 IV 2021)
s. Pruszyńska Zefiryna (†1 V 2021)
ks. Nowak Kazimierz (†14 V 2021)
s. Gojtowska Agnieszka (†27 V 2021)
ks. Jan Zając (†4 VII 2021)
ks. Kot Jan (†8 VII 2021)
ks. Mugobe Banuni Ignace (†26 VII 2021)
ks. Kończak Jan (†11 VIII 2021)
abp Hoser Henryk (†13 VIII 2021)
ks. Stachera Kazimierz (†24 VIII 2021)
ks. Orlikowski Stanisław (†9 X 2021)
br. Dziczkiewicz Franciszek (†21 X 2021)
ks. Pałyga Jan (†13 XII 2021)
ks. Klimiński Eugeniusz (†24 XII 2021)
ks. Kędziora Jan (†27 XII 2021)

2022
ks. Charchut Stanisław (†9 II 2022)
s. Kirol Regina (†23 II 2022)
s. Dziedzic Krystyna (†8 III 2022)
ks. Daniel Leszek (†20 III 2022)
s. Jasiulewicz Alina (†2 IV 2022)
ks. Tomasiński Tadeusz (†1 VI 2022)
ks. Matuszewski Stanisław (†23 VI 2022)
br. Mystkowski Mieczysław (†1 VII 2022)
s. Wenta Teresa (†27 VII 2022)
bp Freeman Séamus (†20 VIII 2022)
s. Michalik Sylweria (†22 VIII 2022)
br. Szporna Wojciech (†5 X 2022)
ks. Stasiak Władysław (†29 X 2022)

2023
ks. Bławat Anastazy (†1 I 2023)
ks. Szczotka Marian (†28 I 2023)
ks. Jurkowski Stanisław (†10 II 2023)
ks. Czaja Piotr (†25 II 2023)
ks. Szczepański Józef (†19 V 2023)
ks. Bazan Tadeusz (†15 VI 2023)
ks. Borowski Tomasz (†20 VI 2023)
ks. Kantor Stanisław (†20 VI 2023)
br. Kubiszewski Jan (†3 X 2023)
ks. Wierzba Jacek (†21 XI 2023)
ks. Kozłowski Józef (†26 XI 2023)
ks. Rembisz Zbigniew (†7 XII 2023)
ks. Bober Szczepan (†24 XII 2023)

2024
ks. Karny Marek (†14 I 2024)
ks. Chwiej Jerzy (†24 I 2024)
ks. Nowek Tadeusz (†8 III 2024)